อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
186.601B0.520.14%24.903Mบริการเชิงพาณิชย์14
629.588B2.530.76%25.168Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
104.278B3.204.30%10.902Mระบบขนส่ง8
107.253B0.82%12.398Mระบบขนส่ง4
904.282B1.21-1.35%20.459Mสาธารณูปโภค26
50.942B3.31-0.34%909.854Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.762B3.76%5.222Mการค้าปลีก6
75.573B5.20-0.02%10.278Mการผลิตของผู้ผลิต20
55.284B4.00-0.99%61.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
493.822B2.700.75%6.251Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
65.686B1.52-3.52%9.071Mบริการผู้บริโภค6
63.121B5.730.05%9.210Mการผลิตของผู้ผลิต12
35.073B6.620.72%12.788Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
1939.337B4.960.13%7.075Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
195.674B3.97-2.45%158.130Mแร่พลังงาน6
40.248B2.13-1.71%13.194Mบริการเชิงพาณิชย์16
237.607B5.710.65%2.950Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
373.828B2.74-0.11%2.952Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
6.613B3.76-1.77%4.330Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
413.123B0.880.00%17.935Mการค้าปลีก2
2288.096B2.131.22%17.264Mสาธารณูปโภค30
42.241B4.440.20%5.618Mการผลิตของผู้ผลิต24
252.485B3.62-0.75%13.196Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
889.458B0.60-0.94%1.243Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.458B0.00%470.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
216.079B3.59-2.67%13.914Mบริการการกระจายสินค้า22
192.843B1.43-0.59%17.996Mการค้าปลีก8
3.435B10.91-0.83%583.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
356.288B0.81-0.96%10.214Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม68
10.469B0.391.02%26.834Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
957.137B2.171.22%8.225Mการเงิน50
218.718B0.661.35%5.472Mการเงิน15
83.014B3.200.33%1.196Mบริการการกระจายสินค้า8
1816.276B1.452.60%17.813Mการค้าปลีก8
150.295B1.950.03%284.587Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
228.271B4.361.41%17.834Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
298.922B3.48-0.20%2.359Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
10.160B4.41-1.57%1.830Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
45.665B8.34-0.11%1.271Mสาธารณูปโภค4
64.707B2.81-1.83%3.300Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
499.472B2.150.00%20.638Mการค้าปลีก4
94.131B5.10-0.25%9.912Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
1737.454B2.211.58%51.206Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ46
600.017B1.71%17.979Mบริการผู้บริโภค28
24.165B3.03-0.70%57.223Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.921B3.13-0.64%178.985Kการผลิตของผู้ผลิต4
25.479B1.15-0.22%2.905Mการผลิตของผู้ผลิต22
253.980B6.890.12%5.336Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
268.897B0.67-0.82%3.175Mบริการทางด้านเทคโนโลยี30
57.838B2.592.07%2.321Mการเงิน4
3250.781B4.74-2.27%48.414Mแร่พลังงาน4
12.006B4.17-0.88%800.562Kการค้าปลีก6
18.640B2.511.76%714.066Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
179.558B3.06-0.69%9.854Mการเงิน20
117.883B3.020.12%16.135Mการเงิน8
380.800B6.47-0.18%19.042Mอื่นๆ30
129.775B1.470.00%3.794Mการเงิน2
210.532B5.74-0.31%4.075Mการเงิน6
52.244B-13.16%1.044Bการสื่อสาร2
201.998B8.89-1.20%10.099Mระบบขนส่ง20
23.813B4.53-1.18%3.109Mบริการการกระจายสินค้า11
229.552B1.970.02%918.761Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
45.705B2.630.39%1.478Mการผลิตของผู้ผลิต22
341.668B1.78-1.48%13.962Mบริการเชิงพาณิชย์42
146.130B19.90-0.37%16.321Mการผลิตของผู้ผลิต24
161.009B2.830.35%7.510Mบริการผู้บริโภค30
27.550B2.750.41%1.629Mการเงิน6
2.839B0.562.19%84.344Kการผลิตของผู้ผลิต6
617.303B4.36-1.33%40.011Mแร่พลังงาน16
%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
40.159B0.770.55%4.397Mบริการผู้บริโภค6
3.724B2.891.87%1.157Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
7.222B-1.60%156.706Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
2691.337B0.560.04%28.162Mระบบขนส่ง26
24.930B4.58-0.88%1.954Mบริการทางด้านเทคโนโลยี6
100.161B2.502.85%3.969Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
6.129B3.43-0.67%1.198Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
114.014B4.640.39%178.234Kการเงิน20
21.411B1.77-0.52%1.257Mบริการผู้บริโภค6
5.596B2.98-2.78%7.653Mบริการผู้บริโภค4
490.615B1.33-0.36%7.163Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1862.573B2.380.72%20.666Mการเงิน127
323.519B4.91-0.44%1.020Mการเงิน52
3277.053B2.70-0.15%38.554Mการเงิน20
181.613B1.510.79%1.215Mบริการผู้บริโภค18
2.500B0.69-1.60%3.259Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
3.036B2.411.52%286.803Kการเงิน2
108.529B1.96-0.91%10.613Mการค้าปลีก24
23.313B4.29-0.37%2.456Mการสื่อสาร4
127.031B6.09-2.13%10.451Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
452.269B4.01-1.07%3.301Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
38.263B1.79-1.20%2.144Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
3.671B3.97-0.60%1.364Mระบบขนส่ง4
8.552B2.37-4.65%3.165Mการผลิตของผู้ผลิต10
133.051B6.100.48%2.437Mสาธารณูปโภค6
1021.441B1.75-0.38%12.545Mบริการการกระจายสินค้า60
1731.857B3.49-0.03%12.541Mการสื่อสาร10
โหลดเพิ่ม