ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ประเทศไทย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
470.583B1.13%28.176M372
1620.813B2.21%16.034M216
166.574B0.44%11.332M544
1381.321B0.89%11.680M698
1022.716B1.03%8.250M798
1266.315B-0.29%20.808M489
2400.308B-5.88%9.709M738
1711.225B1.06%22.743M426
7806.462B1.63%19.665M13312
1596.737B0.98%15.829M252
109.889B0.69%4.250M28
265.287B1.03%28.106M274
512.385B0.63%5.106M234
444.791B1.56%36.290M476
6437.014B1.06%28.288M7152
536.182B-0.05%16.890M9144
2912.736B0.74%12.473M650
208.058B3.92%39.662M440
2943.480B1.49%32.483M562
3301.445B1.39%26.141M468
โหลดเพิ่ม