อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5306.124B-0.85%498.484Kบริการเชิงพาณิชย์58
325.408B-0.76%89.177Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1568.813B-0.41%115.930Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2482.790B0.91%619.761Kระบบขนส่ง10
2320.765B0.68%702.345Kระบบขนส่ง3
130.281B-0.33%124.599Kสาธารณูปโภค2
300.599B-1.19%424.738Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1496.077B-0.94%115.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
8179.155B-0.63%403.665Kการค้าปลีก35
18973.943B-1.46%209.741Kการผลิตของผู้ผลิต92
9057.690B-0.86%282.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
7126.600B-0.30%395.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2754.430B-0.30%148.136Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1453.071B-0.63%400.746Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1621.523B-1.10%181.802Kบริการผู้บริโภค11
4284.648B0.23%70.471Kการผลิตของผู้ผลิต54
72.633B-1.19%12.500Kบริการผู้บริโภค1
113.187B-0.40%19.354Kบริการผู้บริโภค2
1147.257B-1.03%1.017Mการค้าปลีก13
943.882B1.93%160.779Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3949.681B-0.18%741.125Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
14557.379B0.26%405.067Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
30.603B0.00%243.137Kแร่พลังงาน2
2387.874B-0.78%205.043Kบริการเชิงพาณิชย์31
100.003B-0.57%92.380Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
543.299B-0.95%58.125Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.177B-2.17%382.006Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1449.391B-0.11%102.828Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
280.214B0.35%60.644Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1532.478B-0.04%84.361Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
926.125B-0.00%83.244Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2766.939B0.87%316.879Kการค้าปลีก17
2519.901B-1.27%871.161Kการค้าปลีก12
4029.473B-0.82%69.113Kการค้าปลีก20
6843.214B-0.03%764.040Kสาธารณูปโภค15
11665.332B-1.49%863.298Kการผลิตของผู้ผลิต58
11345.663B0.65%670.839Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
38681.034B0.50%356.540Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
9164.782B0.16%805.392Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1331.984B-0.90%134.391Kบริการการกระจายสินค้า33
2697.362B-0.94%184.347Kการค้าปลีก17
24358.724B-0.47%1.526Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15377.888B0.30%249.706Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
356.101B0.04%38.809Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8621.941B-0.81%878.278Kการเงิน41
610.399B-2.02%590.675Kการเงิน5
178.606B0.19%84.109Kบริการเชิงพาณิชย์7
977.033B-0.45%17.296Kบริการการกระจายสินค้า39
10268.250B-0.27%453.992Kการค้าปลีก47
76.480B-1.86%120.603Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2846.552B-0.32%122.590Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9628.301B-0.45%86.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
108.452B-1.72%36.228Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4945.112B-1.16%193.551Kสาธารณูปโภค17
290.820B-0.71%14.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
500.906B-0.60%62.871Kการค้าปลีก10
1392.393B-0.42%74.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
126.176B-1.11%29.004Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
877.669B-0.48%48.376Kบริการผู้บริโภค17
13964.269B-0.47%592.499Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9753.998B-0.24%386.333Kการผลิตของผู้ผลิต10
26695.721B-0.39%165.497Kการผลิตของผู้ผลิต191
7991.328B0.28%113.548Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
16070.338B-0.53%329.595Kบริการทางด้านเทคโนโลยี186
132.053B-0.31%12.986Kการเงิน7
907.032B0.03%419.970Kแร่พลังงาน2
1134.262B-0.71%712.833Kการค้าปลีก16
14160.899B0.49%2.413Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7630.147B-1.61%2.508Mการเงิน40
183.199B-1.68%152.248Kการเงิน8
410.435B-0.02%4.400Kอื่นๆ239
9141.859B-1.23%1.736Mการเงิน6
31821.360B-0.21%7.049Mการเงิน11
17382.540B0.15%1.459Mการสื่อสาร2
1853.789B-0.34%219.053Kระบบขนส่ง35
4.098B0.00%1.400Kบริการผู้บริโภค1
1682.330B-0.90%82.712Kบริการการกระจายสินค้า17
15039.565B-0.32%436.844Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
460.612B0.18%58.094Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5157.881B-0.11%310.648Kการผลิตของผู้ผลิต70
63.882B-3.62%369.598Kอื่นๆ3
7539.340B-0.54%117.536Kบริการเชิงพาณิชย์162
3180.789B-0.19%208.052Kการผลิตของผู้ผลิต40
59611.224B-0.17%1.183Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7446.633B0.82%197.415Kบริการผู้บริโภค36
32.209B-2.69%24.316Kการเงิน2
977.291B-0.19%42.436Kการผลิตของผู้ผลิต22
1823.140B-0.83%1.786Mแร่พลังงาน3
3366.349B0.92%2.510Mแร่พลังงาน8
187.785B1.79%64.195Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4368.417B-0.08%1.606Mบริการผู้บริโภค67
339.477B-0.28%29.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1376.450B-0.48%376.253Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1481.976B-0.50%54.266Kระบบขนส่ง17
7519.103B-0.78%125.730Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1967.066B-0.25%162.868Kบริการเชิงพาณิชย์39
625.458B-2.46%202.243Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
29854.641B0.85%393.650Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
30139.631B0.83%525.195Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.793B0.00%522.200Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5941.008B-1.45%646.059Kการเงิน3
145.740B-0.24%31.709Kบริการผู้บริโภค13
18.608B-0.34%2.118Kบริการผู้บริโภค2
1269.280B-0.75%328.332Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26808.167B0.33%127.920Kระบบขนส่ง27
21042.164B0.38%714.979Kการเงิน122
16770.623B-0.06%2.533Kการเงิน70
12552.188B0.06%304.334Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
14037.427B-0.77%407.678Kการเงิน81
5532.768B-1.01%162.738Kบริการผู้บริโภค100
3157.882B-0.11%3.050Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1092.698B-1.09%70.815Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2122.430B-0.74%319.700Kการเงิน1
5798.047B-1.35%65.616Kการค้าปลีก64
10741.911B0.18%3.353Mการสื่อสาร20
6254.009B0.49%568.122Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
293.578B-0.51%65.121Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2633.284B2.16%657.849Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
4226.070B-0.62%2.646Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1130.828B0.12%136.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1474.210B-0.38%62.665Kระบบขนส่ง25
8145.329B-0.39%799.348Kการผลิตของผู้ผลิต44
26.321B-0.09%20.378Kสาธารณูปโภค3
44560.936B-0.00%629.516Kบริการการกระจายสินค้า171
18014.670B0.32%1.393Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ