อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5306.332B-0.17%1.103Mบริการเชิงพาณิชย์58
321.474B-0.20%186.142Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1579.659B-0.42%328.995Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2434.157B1.94%1.310Mระบบขนส่ง10
2365.160B0.21%1.065Mระบบขนส่ง3
134.068B-1.64%280.736Kสาธารณูปโภค2
303.157B-0.45%1.261Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1519.285B0.23%374.908Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8389.308B-0.10%851.376Kการค้าปลีก35
17496.478B1.39%642.715Kการผลิตของผู้ผลิต90
6818.320B0.77%1.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9302.315B-1.46%698.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2763.599B-0.61%314.414Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1459.475B-0.15%1.290Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1578.946B0.74%588.198Kบริการผู้บริโภค11
4406.314B0.94%264.320Kการผลิตของผู้ผลิต56
72.336B-0.75%19.400Kบริการผู้บริโภค1
114.572B-0.87%76.500Kบริการผู้บริโภค2
1166.328B0.09%1.074Mการค้าปลีก14
928.085B1.99%393.113Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3920.954B1.07%2.380Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19233.479B1.26%952.834Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
30.709B-0.34%252.253Kแร่พลังงาน2
2426.685B0.33%655.319Kบริการเชิงพาณิชย์32
95.816B0.09%181.479Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
536.735B0.54%86.312Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
119.088B-0.43%135.550Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1426.598B0.02%156.281Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
281.193B-0.31%126.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1516.020B0.96%291.026Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
893.742B0.26%259.908Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2895.905B0.80%564.810Kการค้าปลีก17
2529.636B-0.18%1.382Mการค้าปลีก12
4378.517B-0.92%189.569Kการค้าปลีก20
7307.521B-1.40%2.853Mสาธารณูปโภค16
11986.335B1.10%765.012Kการผลิตของผู้ผลิต60
11202.697B-0.05%1.484Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
39014.134B1.35%1.237Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
9052.615B-0.30%1.227Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1314.742B0.24%312.597Kบริการการกระจายสินค้า33
2738.111B-1.60%605.067Kการค้าปลีก17
24495.588B0.79%4.404Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15991.825B-0.10%536.596Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม181
355.445B-0.65%88.310Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8459.316B0.39%1.669Mการเงิน42
604.419B-0.32%720.059Kการเงิน5
173.835B-1.15%115.553Kบริการเชิงพาณิชย์7
968.050B-0.08%25.853Kบริการการกระจายสินค้า39
10352.124B-0.29%1.477Mการค้าปลีก47
74.458B-0.43%243.197Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2861.525B-0.56%372.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9644.652B-0.49%352.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
103.438B-0.26%75.247Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
5431.332B-2.52%449.855Kสาธารณูปโภค18
288.820B-0.24%43.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
499.689B0.05%161.164Kการค้าปลีก10
1355.839B0.34%320.997Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
124.786B0.88%125.530Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
901.232B-0.83%105.726Kบริการผู้บริโภค18
14157.824B-0.24%795.113Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9745.811B-0.43%1.218Mการผลิตของผู้ผลิต10
28068.267B0.81%507.357Kการผลิตของผู้ผลิต193
7830.253B0.35%516.692Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
16114.010B-0.58%768.221Kบริการทางด้านเทคโนโลยี188
130.596B-1.25%34.770Kการเงิน7
905.526B0.23%1.442Mแร่พลังงาน2
1168.455B-1.21%1.259Mการค้าปลีก16
14041.857B-0.60%6.349Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
8337.808B0.69%3.935Mการเงิน41
178.535B0.94%122.701Kการเงิน8
418.770B0.07%25.302Kอื่นๆ241
9084.040B0.41%3.089Mการเงิน6
31652.772B0.48%19.937Mการเงิน11
17227.520B0.40%4.488Mการสื่อสาร2
1836.911B0.88%475.472Kระบบขนส่ง35
3.976B1.22%11.900Kบริการผู้บริโภค1
1669.448B-0.54%304.435Kบริการการกระจายสินค้า17
14758.182B0.86%1.311Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
454.076B0.29%126.513Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5061.832B1.53%795.402Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.468B0.28%312.368Kอื่นๆ3
7473.300B-0.12%293.425Kบริการเชิงพาณิชย์162
3108.185B0.57%505.772Kการผลิตของผู้ผลิต40
57875.425B0.68%2.894Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8352.411B-0.57%384.239Kบริการผู้บริโภค37
33.440B-1.53%26.260Kการเงิน2
969.755B0.52%82.201Kการผลิตของผู้ผลิต22
1854.267B0.07%3.790Mแร่พลังงาน3
3391.463B0.79%4.684Mแร่พลังงาน8
184.725B-0.24%179.083Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4417.324B-0.17%2.581Mบริการผู้บริโภค68
335.864B-0.27%62.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1384.697B0.20%709.902Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1486.975B0.03%164.836Kระบบขนส่ง17
7545.707B-0.17%305.255Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1982.518B-0.08%402.301Kบริการเชิงพาณิชย์39
608.657B0.88%313.195Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
29847.325B-0.65%651.559Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
29596.416B-0.22%1.494Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
5.793B0.00%365.700Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5910.493B0.15%1.043Mการเงิน3
140.442B1.37%155.080Kบริการผู้บริโภค13
18.652B0.68%17.121Kบริการผู้บริโภค2
1253.668B0.43%1.389Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26805.123B-0.23%322.652Kระบบขนส่ง27
24360.548B1.20%1.336Mการเงิน125
16459.641B0.61%5.588Kการเงิน70
12433.017B-0.01%595.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
13928.069B0.62%1.657Mการเงิน81
5728.797B0.20%218.556Kบริการผู้บริโภค101
3124.266B1.07%4.474Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1083.272B0.63%120.674Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4192.000B2.51%588.400Kการเงิน2
3876.364B-0.59%216.726Kการค้าปลีก63
10708.475B0.12%11.103Mการสื่อสาร20
4722.308B2.45%2.415Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
287.171B0.05%91.433Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2575.847B3.06%1.988Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
4287.260B-0.12%3.318Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1103.586B1.37%491.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1452.891B0.26%139.076Kระบบขนส่ง25
7876.833B0.30%2.021Mการผลิตของผู้ผลิต43
24.488B8.50%226.100Kสาธารณูปโภค3
33625.837B0.57%1.494Mบริการการกระจายสินค้า168
17830.300B-0.15%4.060Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ