อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5474.395B3.17%1.574Mบริการเชิงพาณิชย์51
297.659B2.84%195.494Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1529.075B0.25%235.980Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2949.361B1.31%1.371Mระบบขนส่ง14
1502.704B-0.81%2.832Mระบบขนส่ง4
135.727B5.19%485.244Kสาธารณูปโภค2
241.301B0.04%677.782Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1732.963B-0.71%1.288Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
7129.981B0.28%402.644Kการค้าปลีก34
12977.515B0.33%420.857Kการผลิตของผู้ผลิต88
5429.759B-0.64%677.736Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
9578.546B-1.62%393.220Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2876.588B-1.40%175.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1517.381B1.94%3.914Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
1272.277B-0.83%391.008Kบริการผู้บริโภค12
3998.236B-0.47%206.223Kการผลิตของผู้ผลิต48
65.507B0.37%17.100Kบริการผู้บริโภค1
108.651B-1.05%148.700Kบริการผู้บริโภค1
1713.009B3.54%802.056Kการค้าปลีก8
1039.213B2.27%241.709Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3306.247B0.76%2.579Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
18784.225B0.83%629.547Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ88
24.545B0.54%350.490Kแร่พลังงาน2
1817.091B-0.41%407.149Kบริการเชิงพาณิชย์34
158.357B0.64%118.925Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
569.598B0.87%221.808Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
210.896B1.17%169.038Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1153.453B0.08%185.918Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
166.303B-0.50%109.346Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1170.006B0.08%348.404Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
938.981B1.42%252.351Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1557.874B-3.23%1.472Mการค้าปลีก15
2941.812B2.50%697.820Kการค้าปลีก12
4877.754B2.05%178.410Kการค้าปลีก22
6054.400B-0.85%1.611Mสาธารณูปโภค15
9918.453B-0.95%931.913Kการผลิตของผู้ผลิต59
8822.717B1.54%1.259Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
31246.251B0.64%754.807Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
8670.719B2.51%1.353Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1125.664B0.86%168.788Kบริการการกระจายสินค้า31
1327.159B-0.99%2.053Mการค้าปลีก18
20919.512B0.84%2.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
11718.989B0.28%376.445Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม181
310.557B3.92%71.718Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
6215.464B-0.45%2.231Mการเงิน46
581.103B0.78%841.097Kการเงิน4
232.938B1.16%215.500Kบริการเชิงพาณิชย์4
1100.734B0.57%67.045Kบริการการกระจายสินค้า37
9800.114B-0.17%1.129Mการค้าปลีก51
86.703B1.31%34.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2655.125B0.29%304.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
9359.512B0.21%318.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
105.541B1.69%62.441Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
4402.412B1.01%448.820Kสาธารณูปโภค17
199.840B0.40%14.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
605.719B0.89%336.091Kการค้าปลีก11
1399.396B0.03%1.805Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
54.481B0.55%18.825Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
515.054B-1.74%302.553Kบริการผู้บริโภค16
13557.469B1.26%784.008Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
7277.086B-1.12%1.308Mการผลิตของผู้ผลิต14
25926.264B0.96%417.113Kการผลิตของผู้ผลิต195
6541.495B1.42%323.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
18490.444B1.01%668.696Kบริการทางด้านเทคโนโลยี200
404.007B0.05%168.056Kการเงิน8
692.916B0.64%926.176Kแร่พลังงาน2
1346.127B1.90%858.304Kการค้าปลีก25
13651.684B1.12%3.298Mบริการทางด้านเทคโนโลยี78
6767.731B0.45%2.556Mการเงิน39
170.415B0.00%222.204Kการเงิน10
396.762B-0.29%1.648Kอื่นๆ241
7148.376B-0.07%2.184Mการเงิน6
23853.154B0.23%19.676Mการเงิน11
15691.394B0.01%3.421Mการสื่อสาร4
1220.856B-0.02%439.002Kระบบขนส่ง32
1494.106B-1.18%196.042Kบริการการกระจายสินค้า17
13906.931B1.58%1.082Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
615.362B0.52%397.950Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
3167.482B-0.19%690.991Kการผลิตของผู้ผลิต67
63.665B2.25%324.027Kอื่นๆ6
6798.009B1.61%354.808Kบริการเชิงพาณิชย์170
1812.193B0.88%253.474Kการผลิตของผู้ผลิต43
51126.987B0.40%2.490Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
6547.099B-1.01%572.851Kบริการผู้บริโภค36
28.112B-1.57%28.589Kการเงิน2
737.790B0.66%127.374Kการผลิตของผู้ผลิต22
1114.632B-0.42%5.157Mแร่พลังงาน3
2681.617B-0.70%4.526Mแร่พลังงาน8
122.411B2.31%136.940Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
3616.844B-1.01%2.609Mบริการผู้บริโภค63
170.352B-0.35%79.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1136.184B0.87%562.511Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2650.023B-0.42%525.969Kระบบขนส่ง21
9367.419B2.89%408.685Kบริการทางด้านเทคโนโลยี123
1330.326B2.28%337.716Kบริการเชิงพาณิชย์40
444.560B0.77%366.405Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
19928.969B0.78%1.342Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
31890.183B0.95%967.518Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
5.793B0.00%1.662Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4660.184B1.40%1.211Mการเงิน3
116.272B0.22%113.517Kบริการผู้บริโภค12
14.357B0.63%35.746Kบริการผู้บริโภค2
1108.978B-0.67%1.228Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
20504.470B-0.84%294.844Kระบบขนส่ง24
16239.796B-0.82%1.327Mการเงิน125
13306.306B-0.42%6.974Kการเงิน69
11338.722B2.23%939.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
11620.034B0.78%1.537Mการเงิน81
4896.849B-0.11%480.602Kบริการผู้บริโภค100
3855.970B1.13%2.667Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
774.861B0.57%197.911Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
1671.860B0.37%750.600Kการเงิน1
3700.278B1.53%244.011Kการค้าปลีก62
13119.568B2.41%21.213Mการสื่อสาร18
3805.208B-2.65%1.344Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
204.483B0.17%54.133Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1832.144B-0.26%2.132Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3544.400B-0.58%2.703Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1084.811B0.35%478.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1473.667B0.17%257.422Kระบบขนส่ง24
5978.217B-0.39%2.082Mการผลิตของผู้ผลิต36
15.526B0.50%36.897Kสาธารณูปโภค2
32380.168B0.15%935.360Kบริการการกระจายสินค้า167
16430.829B0.38%2.200Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ