อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5297.323B-1.65%610.017Kบริการเชิงพาณิชย์58
320.830B-1.67%71.716Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1572.964B-0.29%184.452Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2481.372B-0.32%296.063Kระบบขนส่ง10
2370.128B-1.79%1.127Mระบบขนส่ง3
131.866B-0.08%219.514Kสาธารณูปโภค2
301.791B-1.10%424.176Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1522.667B-0.11%118.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8380.877B-0.59%288.804Kการค้าปลีก35
19341.298B0.02%176.473Kการผลิตของผู้ผลิต93
6884.270B-0.20%360.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9313.699B-2.77%209.190Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2746.711B-0.69%84.634Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1457.779B-1.10%972.841Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1576.510B0.49%173.063Kบริการผู้บริโภค10
4427.462B0.29%98.397Kการผลิตของผู้ผลิต56
71.796B0.60%5.600Kบริการผู้บริโภค1
113.579B-0.15%21.555Kบริการผู้บริโภค2
1168.611B-1.66%454.003Kการค้าปลีก14
946.520B-1.25%99.360Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3962.984B-1.27%906.098Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19477.786B-0.42%247.663Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.603B0.35%84.741Kแร่พลังงาน2
2429.948B0.17%150.304Kบริการเชิงพาณิชย์32
95.906B0.28%67.081Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
539.643B0.02%44.331Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.581B-0.93%370.108Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1429.526B0.41%60.213Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
280.327B-0.40%46.734Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1530.596B-0.20%88.304Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
896.072B-0.08%71.103Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2872.636B-0.26%297.895Kการค้าปลีก17
2525.189B-0.98%468.073Kการค้าปลีก12
4361.143B-0.64%61.261Kการค้าปลีก21
7210.744B-0.01%766.780Kสาธารณูปโภค16
11606.674B-0.25%313.229Kการผลิตของผู้ผลิต59
11190.601B-0.98%659.301Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
38529.475B-0.08%352.592Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
9025.619B-1.39%511.716Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1317.847B0.04%164.319Kบริการการกระจายสินค้า33
2693.725B-0.06%286.119Kการค้าปลีก17
24577.224B-0.61%1.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15130.401B0.39%340.055Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม180
352.996B-0.14%42.610Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8508.595B-0.65%589.793Kการเงิน42
602.475B-0.74%407.387Kการเงิน5
171.832B1.55%57.779Kบริการเชิงพาณิชย์7
967.209B0.12%14.777Kบริการการกระจายสินค้า39
10322.333B-0.73%384.971Kการค้าปลีก47
74.147B1.04%131.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2845.638B-0.72%186.601Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9372.787B-0.31%114.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
108.281B-0.33%33.416Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
5381.226B-2.04%114.216Kสาธารณูปโภค18
288.123B0.14%9.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
499.925B0.09%39.629Kการค้าปลีก10
1360.339B0.06%116.432Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
125.887B0.39%33.168Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
901.094B-1.16%44.456Kบริการผู้บริโภค18
14124.508B-1.32%632.729Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9756.813B0.26%412.543Kการผลิตของผู้ผลิต10
26871.263B-1.09%225.247Kการผลิตของผู้ผลิต192
7857.704B-0.88%204.160Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15989.204B-0.46%246.977Kบริการทางด้านเทคโนโลยี186
128.968B0.96%9.751Kการเงิน7
907.635B-0.44%377.517Kแร่พลังงาน2
1161.824B-1.60%985.780Kการค้าปลีก16
13957.677B-0.48%1.473Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7453.344B-0.32%1.472Mการเงิน39
180.217B-0.60%176.043Kการเงิน8
418.677B-1.73%14.822Kอื่นๆ241
9121.612B-0.71%1.335Mการเงิน6
31923.255B-0.38%6.733Mการเงิน11
17296.520B-0.21%1.571Mการสื่อสาร2
1853.099B-0.44%201.040Kระบบขนส่ง35
4.025B0.30%2.100Kบริการผู้บริโภค1
1660.404B0.13%101.645Kบริการการกระจายสินค้า17
14838.419B-0.30%456.650Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
455.384B-0.66%49.351Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5151.911B-0.51%223.967Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.621B-0.02%154.790Kอื่นๆ3
7464.438B-0.55%91.960Kบริการเชิงพาณิชย์162
3125.909B-0.25%205.424Kการผลิตของผู้ผลิต40
59001.508B-0.50%1.434Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8295.568B-0.87%240.789Kบริการผู้บริโภค37
32.928B-0.43%29.608Kการเงิน2
975.148B-0.55%25.499Kการผลิตของผู้ผลิต22
1855.545B-1.13%1.069Mแร่พลังงาน3
3398.801B0.42%1.889Mแร่พลังงาน8
184.272B0.53%34.415Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4393.084B-0.69%870.953Kบริการผู้บริโภค67
334.942B0.27%23.923Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1387.438B-1.07%260.502Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1487.406B-1.58%116.229Kระบบขนส่ง17
7536.614B-0.55%109.893Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1980.902B-0.61%128.019Kบริการเชิงพาณิชย์39
614.003B-0.53%102.369Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
30024.079B-0.96%231.810Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
30027.703B-0.05%397.088Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.793B0.00%935.800Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5919.600B-0.58%362.716Kการเงิน3
142.364B0.46%40.084Kบริการผู้บริโภค13
18.779B0.63%10.725Kบริการผู้บริโภค2
1259.065B-0.26%526.653Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26819.443B-0.41%101.098Kระบบขนส่ง27
21697.301B-0.33%407.934Kการเงิน124
16560.508B-0.14%1.571Kการเงิน70
12432.235B-0.07%224.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
14040.708B-0.53%478.683Kการเงิน81
5723.962B0.28%100.301Kบริการผู้บริโภค101
3157.802B-1.49%2.508Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1090.146B-0.68%78.350Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4211.540B1.99%118.350Kการเงิน2
3853.583B-0.40%95.773Kการค้าปลีก63
10720.754B0.82%5.652Mการสื่อสาร20
4819.844B0.09%599.586Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
287.307B0.85%54.664Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2603.119B2.01%692.877Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
4281.940B-0.25%2.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1118.739B0.11%108.665Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1456.720B0.60%59.956Kระบบขนส่ง25
7971.135B-0.90%637.346Kการผลิตของผู้ผลิต43
26.610B2.03%26.920Kสาธารณูปโภค3
37337.365B0.12%589.713Kบริการการกระจายสินค้า169
17803.761B-0.79%1.092Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ