อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5124.362B-0.58%1.370Mบริการเชิงพาณิชย์58
313.310B-0.50%429.069Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1533.703B-0.30%411.151Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2372.401B-0.81%717.006Kระบบขนส่ง10
2219.626B-0.00%2.140Mระบบขนส่ง3
131.779B2.76%732.379Kสาธารณูปโภค2
284.271B-1.99%2.284Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1425.268B-0.52%302.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
7621.786B0.39%760.057Kการค้าปลีก35
17825.136B-1.63%535.352Kการผลิตของผู้ผลิต91
8823.309B-1.48%775.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
9283.618B1.67%715.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2719.524B0.02%281.995Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1430.080B1.64%1.007Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1571.891B-0.93%501.498Kบริการผู้บริโภค11
4656.258B-0.00%447.325Kการผลิตของผู้ผลิต55
71.391B-1.25%21.400Kบริการผู้บริโภค1
110.498B-0.66%144.139Kบริการผู้บริโภค2
1104.817B0.19%924.455Kการค้าปลีก13
905.134B-0.07%398.700Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3795.329B-0.92%3.057Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19469.429B0.26%918.844Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
29.915B-0.53%792.026Kแร่พลังงาน2
2345.728B-0.86%554.453Kบริการเชิงพาณิชย์31
95.057B0.27%89.618Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
520.744B-1.05%136.587Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
112.780B-1.36%437.390Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1408.235B-0.96%294.421Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
273.949B-0.56%212.882Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1483.189B-0.60%337.775Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
901.843B0.83%237.754Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2658.981B-4.14%1.001Mการค้าปลีก17
2425.523B-0.20%1.714Mการค้าปลีก12
3863.672B-0.20%293.746Kการค้าปลีก20
6890.883B-0.76%1.988Mสาธารณูปโภค16
10486.417B-1.39%1.210Mการผลิตของผู้ผลิต57
11053.606B-0.35%1.607Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
38055.245B-1.35%1.211Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
8982.911B-0.11%1.200Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1288.154B-0.46%276.740Kบริการการกระจายสินค้า33
2633.524B-0.45%653.175Kการค้าปลีก17
24055.506B-1.00%3.635Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15682.038B-0.29%574.808Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
353.167B-0.34%145.970Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8475.794B-0.07%2.016Mการเงิน41
599.163B0.48%887.957Kการเงิน5
176.664B-0.25%142.067Kบริการเชิงพาณิชย์7
955.828B-0.26%31.690Kบริการการกระจายสินค้า39
10055.412B-0.47%1.194Mการค้าปลีก47
73.418B0.77%77.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2787.264B-0.64%507.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9508.726B-0.40%369.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
103.333B1.58%52.501Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4810.562B-1.35%535.918Kสาธารณูปโภค17
281.423B-1.06%60.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
483.350B0.01%210.484Kการค้าปลีก10
1350.416B-0.68%349.522Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
122.419B-0.96%99.674Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
663.503B-0.45%183.108Kบริการผู้บริโภค17
13493.419B0.31%1.543Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9527.859B-0.81%1.240Mการผลิตของผู้ผลิต10
25589.812B-1.32%625.393Kการผลิตของผู้ผลิต191
7629.469B-0.26%589.454Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
13530.991B0.03%897.348Kบริการทางด้านเทคโนโลยี186
131.923B-0.62%30.226Kการเงิน7
877.193B-2.41%2.575Mแร่พลังงาน2
1093.600B-0.09%1.344Mการค้าปลีก16
13958.546B-1.10%4.474Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7441.416B-0.43%4.622Mการเงิน40
194.813B1.13%280.887Kการเงิน8
408.236B0.15%3.052Kอื่นๆ238
8867.256B-0.77%9.142Mการเงิน6
31044.048B-0.24%20.892Mการเงิน11
17213.440B-0.28%4.499Mการสื่อสาร2
1777.210B-1.04%742.544Kระบบขนส่ง35
4.092B0.45%2.300Kบริการผู้บริโภค1
1655.095B-0.59%381.640Kบริการการกระจายสินค้า17
15114.700B-1.09%1.400Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
464.528B0.78%313.148Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
3953.783B-0.69%1.314Mการผลิตของผู้ผลิต69
65.815B-6.11%565.451Kอื่นๆ3
7369.389B-0.42%294.052Kบริการเชิงพาณิชย์162
3135.059B-1.01%646.490Kการผลิตของผู้ผลิต40
58540.193B-0.84%3.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7092.246B-0.39%1.045Mบริการผู้บริโภค36
31.620B-1.15%24.206Kการเงิน2
945.487B-0.60%161.918Kการผลิตของผู้ผลิต22
1748.044B-1.99%5.774Mแร่พลังงาน3
3275.170B-0.90%7.975Mแร่พลังงาน8
180.252B-1.44%197.456Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4198.082B-0.46%2.169Mบริการผู้บริโภค66
328.552B-0.14%108.405Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1295.084B-0.80%1.232Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1414.641B-0.07%262.621Kระบบขนส่ง17
7357.577B-0.59%293.350Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1906.029B-0.91%331.068Kบริการเชิงพาณิชย์39
606.576B-0.23%290.705Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22373.630B0.79%1.348Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
29877.899B0.13%1.122Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.793B-5.00%745.100Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5821.405B-0.46%988.659Kการเงิน3
140.881B0.09%75.303Kบริการผู้บริโภค13
18.129B2.88%30.669Kบริการผู้บริโภค2
1232.284B-0.69%1.701Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26482.908B-0.91%455.209Kระบบขนส่ง27
24232.631B0.56%1.589Mการเงิน123
16809.619B0.16%8.703Kการเงิน70
12254.793B-0.63%705.670Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
13630.841B-0.34%1.718Mการเงิน81
5383.019B-0.58%284.535Kบริการผู้บริโภค99
2982.752B-0.90%5.167Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1052.231B-0.22%176.850Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2090.830B0.00%1.058Mการเงิน1
5679.743B-0.90%144.163Kการค้าปลีก64
10091.015B0.30%9.244Mการสื่อสาร20
6783.553B-4.64%1.890Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
285.667B-0.23%70.823Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2364.714B-1.25%3.154Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
4109.880B-0.17%5.328Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1100.826B-1.49%660.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1432.586B-0.92%215.046Kระบบขนส่ง25
7893.252B-2.07%2.468Mการผลิตของผู้ผลิต44
26.263B-0.33%34.730Kสาธารณูปโภค3
41805.346B-0.76%1.845Mบริการการกระจายสินค้า170
17997.459B0.00%3.405Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ