อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5226.218B1.130.01%2.026Mบริการเชิงพาณิชย์57
316.991B1.451.01%283.792Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1599.787B1.800.80%869.010Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2508.821B1.850.21%1.196Mระบบขนส่ง10
2387.062B2.610.25%1.444Mระบบขนส่ง3
122.851B0.90-0.67%304.457Kสาธารณูปโภค2
325.870B2.682.23%1.927Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1580.010B1.720.54%375.712Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8808.646B1.073.45%1.256Mการค้าปลีก35
19354.897B2.522.37%751.820Kการผลิตของผู้ผลิต90
7457.947B3.550.75%1.842Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9363.562B2.331.71%1.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3322.122B1.461.08%407.191Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1435.577B0.07-1.12%568.325Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1565.949B2.290.37%674.079Kบริการผู้บริโภค11
4293.222B2.731.38%523.376Kการผลิตของผู้ผลิต57
74.846B2.880.65%33.600Kบริการผู้บริโภค1
115.185B1.280.24%95.901Kบริการผู้บริโภค2
1179.526B0.49-0.94%1.510Mการค้าปลีก13
958.010B1.814.43%1.107Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4085.789B3.492.13%4.318Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19832.107B2.242.63%1.687Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
30.735B0.520.00%969.312Kแร่พลังงาน2
2324.725B1.871.55%1.409Mบริการเชิงพาณิชย์31
87.986B0.70-0.55%194.724Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
528.737B1.731.27%236.160Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
117.811B2.54-1.16%247.907Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1873.559B1.894.37%324.702Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
278.853B1.680.17%165.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1539.922B1.612.22%600.988Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
746.162B1.790.64%320.262Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2489.423B1.721.58%1.146Mการค้าปลีก16
2461.356B0.760.01%992.644Kการค้าปลีก12
4085.682B1.16-1.19%317.083Kการค้าปลีก20
7715.843B2.950.91%2.809Mสาธารณูปโภค17
9608.882B1.721.89%1.994Mการผลิตของผู้ผลิต55
11164.978B1.501.61%2.804Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
39011.628B2.721.92%1.830Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
8756.555B1.694.03%2.105Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1333.469B2.490.10%544.384Kบริการการกระจายสินค้า33
2660.506B1.85-0.32%1.516Mการค้าปลีก17
23511.554B1.391.32%4.949Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
16004.001B2.711.57%919.461Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
366.051B2.400.49%128.559Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8359.983B2.951.38%2.381Mการเงิน41
569.081B4.001.41%1.946Mการเงิน5
152.317B1.64-0.94%177.310Kบริการเชิงพาณิชย์7
985.975B1.730.73%44.302Kบริการการกระจายสินค้า40
9950.446B1.840.85%2.009Mการค้าปลีก47
72.143B0.67-0.06%65.319Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2881.930B1.410.56%817.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9565.749B1.400.70%642.277Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
99.855B2.742.27%58.311Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4054.964B2.141.35%1.051Mสาธารณูปโภค16
300.845B2.920.64%108.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
515.371B2.170.37%209.854Kการค้าปลีก10
1467.793B2.730.03%477.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
120.813B0.630.34%69.250Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
707.950B1.42-0.88%223.064Kบริการผู้บริโภค16
13693.993B1.291.51%1.949Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9155.895B2.160.33%2.056Mการผลิตของผู้ผลิต10
29380.185B1.732.05%1.139Mการผลิตของผู้ผลิต193
7811.929B2.061.25%726.288Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15094.607B1.39-0.83%1.370Mบริการทางด้านเทคโนโลยี185
124.362B2.28-0.09%18.799Kการเงิน8
925.959B5.291.66%1.407Mแร่พลังงาน2
1177.608B1.13-0.58%1.245Mการค้าปลีก15
13113.073B1.001.38%9.826Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8143.641B4.030.24%7.085Mการเงิน40
185.219B2.321.71%148.650Kการเงิน9
406.417B2.831.49%1.562Kอื่นๆ255
9467.683B3.881.66%5.489Mการเงิน6
32481.837B4.262.21%59.449Mการเงิน11
17154.420B4.38-0.26%6.017Mการสื่อสาร2
2416.742B1.915.66%675.912Kระบบขนส่ง37
3.995B2.640.91%4.900Kบริการผู้บริโภค1
2088.771B1.780.81%506.765Kบริการการกระจายสินค้า18
13228.537B0.871.76%3.107Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
452.616B2.49-0.12%186.522Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5600.004B2.212.08%1.659Mการผลิตของผู้ผลิต71
54.242B2.264.68%1.254Mอื่นๆ3
7323.651B1.510.00%596.902Kบริการเชิงพาณิชย์160
2977.700B1.860.96%733.203Kการผลิตของผู้ผลิต40
58292.716B2.962.17%4.532Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7293.730B0.53-0.12%611.379Kบริการผู้บริโภค35
29.847B0.120.11%34.567Kการเงิน2
983.818B2.051.23%208.936Kการผลิตของผู้ผลิต21
1792.458B2.361.88%4.408Mแร่พลังงาน3
3454.044B4.271.52%9.467Mแร่พลังงาน8
185.895B1.732.08%232.109Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4344.419B1.27-0.09%2.733Mบริการผู้บริโภค67
344.043B2.120.42%115.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1397.058B2.094.12%2.116Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1510.576B1.451.84%272.904Kระบบขนส่ง17
7179.525B1.04-0.41%469.973Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1934.256B1.870.46%643.412Kบริการเชิงพาณิชย์38
602.212B1.290.08%591.747Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22555.923B3.820.81%1.720Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28676.269B1.381.85%2.708Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.793B0.005.26%239.700Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5973.361B3.502.19%1.979Mการเงิน3
137.800B0.981.43%158.872Kบริการผู้บริโภค14
18.242B0.96-1.49%21.452Kบริการผู้บริโภค2
1337.224B1.841.68%2.405Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26925.242B1.111.27%641.560Kระบบขนส่ง27
23372.697B2.241.00%2.524Mการเงิน121
16338.808B3.62-1.39%13.330Kการเงิน70
12832.915B1.450.77%1.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14263.418B3.362.25%3.887Mการเงิน80
5372.316B0.93-0.14%288.998Kบริการผู้บริโภค100
2996.823B0.931.98%11.324Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1089.904B1.15-0.05%201.873Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2132.200B4.041.75%1.957Mการเงิน1
3892.084B1.220.65%216.965Kการค้าปลีก63
9645.805B1.051.17%17.345Mการสื่อสาร20
8197.003B1.532.77%1.825Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
305.330B2.023.03%131.094Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2464.978B2.321.34%4.013Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4430.940B6.160.14%7.693Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1062.610B1.644.95%1.110Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1463.356B1.790.32%233.607Kระบบขนส่ง25
7412.225B2.832.55%4.340Mการผลิตของผู้ผลิต44
21.243B1.430.09%39.428Kสาธารณูปโภค3
43318.455B3.961.02%2.871Mบริการการกระจายสินค้า170
17588.241B3.72-0.03%7.404Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ