ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6548.103B0.68%1.461Mบริการเชิงพาณิชย์53
293.474B-1.73%188.122Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1646.222B0.74%447.273Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
3561.178B-1.18%930.142Kระบบขนส่ง16
1361.562B0.13%2.718Mระบบขนส่ง4
161.312B0.65%240.139Kสาธารณูปโภค2
240.209B0.12%1.692Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1804.265B-1.01%814.399Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
6853.820B0.22%372.413Kการค้าปลีก36
13133.642B-2.16%410.586Kการผลิตของผู้ผลิต95
7394.941B-6.29%400.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
9276.973B-5.77%697.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2511.462B-5.14%754.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1515.413B-2.24%1.421Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
1301.168B-0.25%387.681Kบริการผู้บริโภค12
5192.800B-1.59%245.712Kการผลิตของผู้ผลิต55
66.317B1.63%21.700Kบริการผู้บริโภค1
125.782B-0.57%73.000Kบริการผู้บริโภค1
1971.886B-0.61%1.396Mการค้าปลีก8
1111.289B0.97%266.895Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3574.287B0.42%2.813Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
19770.621B-0.00%662.552Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ91
24.308B0.44%193.060Kแร่พลังงาน2
1841.157B-2.80%533.793Kบริการเชิงพาณิชย์36
154.649B-0.09%57.493Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
638.441B-2.19%474.002Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
219.761B1.46%1.877Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1582.341B-0.06%142.495Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
159.331B-0.14%404.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1204.886B-0.21%484.405Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
1056.233B1.99%689.342Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1672.742B-2.14%861.135Kการค้าปลีก18
3122.147B-0.14%643.917Kการค้าปลีก12
5471.571B-1.21%200.096Kการค้าปลีก24
6295.355B-1.15%1.228Mสาธารณูปโภค19
12690.905B-1.87%1.098Mการผลิตของผู้ผลิต63
9443.330B0.09%913.462Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์73
30310.090B-1.66%962.910Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
8777.301B-1.91%1.534Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
1130.701B-0.14%211.087Kบริการการกระจายสินค้า33
1434.256B1.33%2.044Mการค้าปลีก19
22476.095B-2.12%3.371Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
13492.542B0.15%606.573Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม199
311.515B-3.14%50.673Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
6159.279B-0.84%3.707Mการเงิน48
589.541B0.49%1.140Mการเงิน4
264.020B1.94%203.552Kบริการเชิงพาณิชย์4
1241.525B-0.06%76.038Kบริการการกระจายสินค้า40
10472.390B0.03%1.233Mการค้าปลีก53
85.557B0.08%49.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2866.446B-1.89%345.902Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9799.491B-0.44%468.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
103.998B0.40%35.741Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
4968.799B-3.65%499.810Kสาธารณูปโภค21
235.167B0.01%12.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
680.103B0.93%251.817Kการค้าปลีก11
1512.728B-1.85%477.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
62.247B-1.63%27.337Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
621.785B1.95%157.752Kบริการผู้บริโภค20
13050.145B-2.58%1.546Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
7377.869B-4.75%1.148Mการผลิตของผู้ผลิต14
28777.026B-1.31%431.386Kการผลิตของผู้ผลิต214
6658.006B0.04%377.586Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
19800.783B-0.50%787.871Kบริการทางด้านเทคโนโลยี206
401.337B-0.87%128.230Kการเงิน9
675.301B0.31%1.091Mแร่พลังงาน2
1578.635B-0.54%1.274Mการค้าปลีก26
14673.270B1.69%7.054Mบริการทางด้านเทคโนโลยี81
7862.807B0.42%2.666Mการเงิน40
180.757B-0.73%93.989Kการเงิน12
392.728B-0.86%786อื่นๆ246
7074.493B0.28%2.213Mการเงิน6
24214.105B-2.08%19.070Mการเงิน12
16231.133B0.26%4.759Mการสื่อสาร4
1737.610B-3.87%551.571Kระบบขนส่ง37
2.020B-0.88%3.500Kบริการผู้บริโภค1
1495.821B-4.19%465.047Kบริการการกระจายสินค้า17
15092.300B-0.91%2.051Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
599.309B-0.71%310.712Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
3884.037B-3.00%910.983Kการผลิตของผู้ผลิต72
69.496B-0.36%955.434Kอื่นๆ6
7579.469B-1.06%251.435Kบริการเชิงพาณิชย์177
1985.772B-0.42%359.635Kการผลิตของผู้ผลิต45
52096.576B0.97%5.590Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
7030.856B-3.67%489.150Kบริการผู้บริโภค38
34.078B2.57%36.054Kการเงิน2
742.974B-0.79%151.546Kการผลิตของผู้ผลิต23
1059.489B1.06%6.611Mแร่พลังงาน3
1432.286B1.43%15.467Mแร่พลังงาน7
122.505B4.91%264.117Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
3642.034B-2.14%2.974Mบริการผู้บริโภค69
163.018B-2.02%85.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1842.413B0.67%1.062Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
2739.926B-4.96%572.185Kระบบขนส่ง23
10008.276B-0.11%422.852Kบริการทางด้านเทคโนโลยี127
1399.651B0.75%359.533Kบริการเชิงพาณิชย์44
436.314B-0.81%243.230Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
27208.013B-2.19%535.752Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
31488.236B-0.94%972.625Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
17.089B1.69%46.539Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4640.231B1.33%851.941Kการเงิน3
119.738B0.65%232.989Kบริการผู้บริโภค12
14.554B-5.76%127.054Kบริการผู้บริโภค2
1065.739B0.36%908.956Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
13927.390B-2.96%618.292Kระบบขนส่ง23
18091.973B-2.60%1.550Mการเงิน140
13459.211B-1.08%6.600Kการเงิน69
11851.820B0.52%852.128Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
12881.100B-1.42%1.058Mการเงิน97
4890.415B-1.08%300.093Kบริการผู้บริโภค110
4022.066B-0.26%2.680Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
808.378B0.44%242.331Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
3115.960B-0.17%1.104Mการเงิน2
6654.605B0.38%107.481Kการค้าปลีก69
15158.770B-0.28%15.439Mการสื่อสาร19
5792.656B-2.12%1.229Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
214.373B-3.61%45.129Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1810.898B-0.80%2.251Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
3531.630B-1.73%3.727Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2515.489B-0.41%171.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1816.787B-2.58%171.185Kระบบขนส่ง27
6431.255B-0.84%1.754Mการผลิตของผู้ผลิต41
17.426B-2.14%51.928Kสาธารณูปโภค2
32095.378B-1.29%1.848Mบริการการกระจายสินค้า175
17470.757B-0.45%2.547Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ