อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5645.636B3.22%1.589Mบริการเชิงพาณิชย์51
306.111B2.92%196.253Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1532.929B0.26%236.703Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2987.920B1.34%1.397Mระบบขนส่ง14
1490.596B-0.80%2.832Mระบบขนส่ง4
142.769B5.25%494.072Kสาธารณูปโภค2
241.397B0.05%681.001Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1720.683B-0.64%1.279Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
7149.640B0.28%402.338Kการค้าปลีก34
13066.146B0.33%421.228Kการผลิตของผู้ผลิต88
5448.925B-0.64%677.632Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
9487.709B-1.61%393.387Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2869.072B-1.38%175.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1546.586B1.97%3.871Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
1261.573B-0.80%389.367Kบริการผู้บริโภค12
4006.841B-0.46%206.268Kการผลิตของผู้ผลิต48
65.750B0.37%17.100Kบริการผู้บริโภค1
107.509B-1.05%148.700Kบริการผู้บริโภค1
1773.692B3.55%803.021Kการค้าปลีก8
1062.784B2.27%242.132Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3331.424B0.78%2.586Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
19061.841B0.84%625.979Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ88
24.678B0.57%350.825Kแร่พลังงาน2
1809.725B-0.38%404.502Kบริการเชิงพาณิชย์34
159.376B0.69%111.505Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
574.540B0.92%218.667Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
213.361B1.19%169.069Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1153.981B0.10%186.180Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
165.476B-0.50%109.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1170.942B0.10%345.052Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
952.333B1.44%249.945Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1527.604B-3.17%1.458Mการค้าปลีก15
3010.707B2.52%700.621Kการค้าปลีก12
4972.129B2.05%178.274Kการค้าปลีก22
5995.925B-0.83%1.592Mสาธารณูปโภค15
9887.967B-0.95%930.155Kการผลิตของผู้ผลิต59
8978.109B1.55%1.261Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
31602.055B0.67%753.108Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
8888.228B2.52%1.352Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1135.299B0.88%170.777Kบริการการกระจายสินค้า31
1313.959B-0.97%2.043Mการค้าปลีก18
21016.454B0.85%2.103Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
11763.561B0.31%375.718Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม181
317.283B3.94%71.919Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
6199.946B-0.42%2.219Mการเงิน46
585.611B0.79%839.152Kการเงิน4
235.630B1.16%215.906Kบริการเชิงพาณิชย์4
1107.026B0.65%66.276Kบริการการกระจายสินค้า37
9783.450B-0.10%1.124Mการค้าปลีก51
87.838B1.35%35.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2662.976B0.31%303.048Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
9380.063B0.23%315.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
107.259B1.81%64.927Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
4479.928B1.02%449.661Kสาธารณูปโภค17
200.640B0.43%14.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
611.129B0.91%338.582Kการค้าปลีก11
1399.869B0.10%2.052Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
54.782B0.59%18.907Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
506.120B-1.72%300.316Kบริการผู้บริโภค16
13727.642B1.27%783.176Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
7397.201B-1.12%1.309Mการผลิตของผู้ผลิต14
26279.817B1.00%417.514Kการผลิตของผู้ผลิต195
6626.725B1.44%323.614Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ64
18737.257B1.04%667.418Kบริการทางด้านเทคโนโลยี200
404.196B0.07%168.331Kการเงิน8
697.375B0.64%926.256Kแร่พลังงาน2
1375.052B1.92%861.707Kการค้าปลีก25
13803.990B1.13%3.299Mบริการทางด้านเทคโนโลยี78
6807.963B0.46%2.550Mการเงิน39
170.416B0.03%216.637Kการเงิน10
397.485B-0.29%1.697Kอื่นๆ241
7143.197B-0.07%2.187Mการเงิน6
23919.718B0.23%19.665Mการเงิน11
15693.376B0.01%3.419Mการสื่อสาร4
1220.396B-0.01%438.271Kระบบขนส่ง32
1476.520B-1.16%195.371Kบริการการกระจายสินค้า17
14126.324B1.60%1.080Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
618.550B0.58%409.476Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
3171.788B-0.18%689.868Kการผลิตของผู้ผลิต67
65.094B2.28%327.723Kอื่นๆ6
6906.889B1.66%355.350Kบริการเชิงพาณิชย์170
1827.950B0.90%255.253Kการผลิตของผู้ผลิต43
51058.855B0.40%2.486Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
6480.839B-1.00%569.871Kบริการผู้บริโภค36
27.670B-1.57%28.437Kการเงิน2
742.741B0.68%127.270Kการผลิตของผู้ผลิต22
1109.959B-0.42%5.150Mแร่พลังงาน3
2688.536B-0.70%4.526Mแร่พลังงาน8
125.242B2.33%137.725Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
3580.405B-0.98%2.602Mบริการผู้บริโภค63
169.789B-0.32%78.740Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1146.076B0.88%563.456Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2638.701B-0.41%522.127Kระบบขนส่ง21
9637.694B2.94%412.610Kบริการทางด้านเทคโนโลยี123
1360.607B2.31%341.462Kบริการเชิงพาณิชย์40
448.004B0.79%361.818Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
25598.841B-1.88%1.034Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
32193.869B0.96%969.850Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
5.793B0.00%1.662Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4725.613B1.40%1.211Mการเงิน3
116.530B0.27%113.349Kบริการผู้บริโภค12
14.447B0.63%36.054Kบริการผู้บริโภค2
1101.571B-0.65%1.223Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
20324.340B-0.84%294.988Kระบบขนส่ง24
16180.136B-0.80%1.336Mการเงิน125
13249.978B-0.40%6.946Kการเงิน69
11591.714B2.26%944.657Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
11711.021B0.79%1.539Mการเงิน81
4876.728B-0.08%482.043Kบริการผู้บริโภค100
3899.436B1.16%2.656Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
779.284B0.59%198.593Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
1678.120B0.37%750.600Kการเงิน1
6212.963B4.51%147.504Kการค้าปลีก63
13436.623B2.42%21.257Mการสื่อสาร18
3811.927B-2.64%1.340Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
204.824B0.26%59.631Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1827.456B-0.25%2.120Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3524.000B-0.58%2.703Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1088.594B0.35%478.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1476.128B0.18%255.918Kระบบขนส่ง24
5954.961B-0.37%2.060Mการผลิตของผู้ผลิต36
15.603B0.54%37.795Kสาธารณูปโภค2
32224.912B0.15%935.660Kบริการการกระจายสินค้า167
16493.811B0.38%2.203Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ