อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5221.975B1.130.96%1.137Mบริการเชิงพาณิชย์57
317.221B1.450.31%226.761Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1601.611B1.800.36%550.735Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2508.825B1.85-0.58%575.991Kระบบขนส่ง10
2387.062B2.610.21%1.063Mระบบขนส่ง3
122.851B0.902.19%399.290Kสาธารณูปโภค2
325.643B2.680.05%883.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1571.779B1.720.38%212.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8808.844B1.07-0.49%416.562Kการค้าปลีก35
19414.969B2.520.34%391.328Kการผลิตของผู้ผลิต90
7462.695B3.55-0.87%1.002Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9449.025B2.330.54%755.890Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3348.069B1.46-0.14%229.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1424.846B0.07-2.72%304.992Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1566.188B2.290.45%418.366Kบริการผู้บริโภค11
4309.608B2.72-0.75%244.740Kการผลิตของผู้ผลิต56
74.846B2.880.25%10.500Kบริการผู้บริโภค1
115.185B1.282.42%139.805Kบริการผู้บริโภค2
1177.355B0.490.24%887.901Kการค้าปลีก13
958.511B1.81-0.34%522.922Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4118.278B3.50-1.00%2.259Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
20330.598B2.23-1.38%728.722Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
30.735B0.52-0.95%1.356Mแร่พลังงาน2
2330.389B1.871.48%682.699Kบริการเชิงพาณิชย์31
86.976B0.71-4.23%246.083Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
530.292B1.730.35%187.902Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
116.928B2.54-0.47%207.829Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1879.000B1.893.81%135.925Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
279.322B1.680.26%89.666Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1550.443B1.61-0.28%288.039Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
750.115B1.800.55%238.065Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2498.600B1.720.49%605.686Kการค้าปลีก16
2470.017B0.761.55%1.151Mการค้าปลีก12
3841.692B1.181.47%150.425Kการค้าปลีก19
7771.611B2.95-0.06%1.336Mสาธารณูปโภค17
9719.386B1.720.02%820.060Kการผลิตของผู้ผลิต55
11255.352B1.50-0.34%1.210Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
39147.227B2.720.18%858.872Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
8787.355B1.690.34%959.911Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1325.541B2.49-0.46%454.295Kบริการการกระจายสินค้า33
2649.686B1.850.22%1.013Mการค้าปลีก17
23709.468B1.390.75%3.295Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
16034.935B2.710.67%482.922Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
366.231B2.40-0.75%71.806Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8385.161B2.940.26%1.122Mการเงิน41
577.099B4.010.85%756.471Kการเงิน5
150.537B1.650.58%162.832Kบริการเชิงพาณิชย์7
988.012B1.730.54%33.738Kบริการการกระจายสินค้า40
9959.303B1.851.20%1.348Mการค้าปลีก47
72.300B0.67-0.10%43.558Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2895.965B1.42-0.34%664.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9588.341B1.40-0.44%298.246Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
99.874B2.74-1.10%32.816Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4164.148B2.15-0.86%575.664Kสาธารณูปโภค17
302.431B2.92-0.40%53.809Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
515.673B2.17-0.39%96.785Kการค้าปลีก10
1466.684B2.720.59%250.795Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
121.383B0.630.45%59.430Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
702.158B1.41-0.15%188.804Kบริการผู้บริโภค16
13797.157B1.291.24%1.266Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9358.317B2.161.59%1.061Mการผลิตของผู้ผลิต10
29829.413B1.73-0.82%492.918Kการผลิตของผู้ผลิต193
7894.984B2.07-0.64%362.743Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15078.212B1.39-0.47%818.722Kบริการทางด้านเทคโนโลยี185
124.563B2.270.53%16.763Kการเงิน8
926.036B5.29-0.17%622.343Kแร่พลังงาน2
1174.476B1.13-0.78%1.043Mการค้าปลีก15
13303.166B1.010.65%7.028Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8148.758B4.03-0.01%4.456Mการเงิน40
185.121B2.320.28%127.515Kการเงิน9
407.640B2.83-0.62%592อื่นๆ257
9516.202B3.88-0.04%2.840Mการเงิน6
32690.268B4.26-0.44%18.699Mการเงิน11
17123.520B4.38-0.31%3.283Mการสื่อสาร2
2433.819B1.913.77%301.563Kระบบขนส่ง37
4.031B2.642.56%7.100Kบริการผู้บริโภค1
2517.640B1.715.47%295.692Kบริการการกระจายสินค้า19
13296.666B0.87-0.66%1.573Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
452.473B2.50-0.25%102.005Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5683.301B2.220.38%629.254Kการผลิตของผู้ผลิต71
56.971B2.261.30%867.696Kอื่นๆ3
7312.521B1.510.62%316.456Kบริการเชิงพาณิชย์160
2980.948B1.86-0.02%496.137Kการผลิตของผู้ผลิต40
59439.353B2.96-0.30%2.132Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7280.473B0.540.23%266.392Kบริการผู้บริโภค35
29.824B0.12-0.65%22.375Kการเงิน2
995.839B2.050.08%112.323Kการผลิตของผู้ผลิต21
1824.512B2.36-0.48%3.443Mแร่พลังงาน3
3454.221B4.270.57%3.368Mแร่พลังงาน8
188.656B1.731.18%96.359Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4303.016B1.280.10%2.703Mบริการผู้บริโภค66
343.402B2.12-0.85%81.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1448.525B2.09-0.17%1.066Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1528.581B1.450.32%134.451Kระบบขนส่ง17
7170.508B1.040.08%318.506Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1936.716B1.870.31%425.464Kบริการเชิงพาณิชย์38
606.413B1.30-0.04%540.410Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22587.370B3.820.50%834.497Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28850.234B1.37-0.89%1.402Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.793B0.005.00%933.900Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
6070.271B3.50-0.09%893.950Kการเงิน3
137.893B0.981.36%165.808Kบริการผู้บริโภค14
18.242B0.96-0.06%9.578Kบริการผู้บริโภค2
1337.713B1.84-0.50%1.506Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26971.468B1.110.11%322.644Kระบบขนส่ง27
23445.407B2.240.64%1.460Mการเงิน121
16270.096B3.62-0.72%8.228Kการเงิน70
12885.335B1.45-0.00%916.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14389.256B3.36-0.28%1.579Mการเงิน80
5403.499B0.930.19%271.359Kบริการผู้บริโภค101
3040.418B0.94-1.02%4.729Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1086.930B1.140.45%159.899Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2132.200B4.040.51%936.500Kการเงิน1
3898.282B1.22-0.15%192.396Kการค้าปลีก63
9673.926B1.041.54%11.468Mการสื่อสาร21
8234.002B1.530.58%982.987Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
306.778B2.011.00%80.107Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2480.638B2.33-0.19%2.689Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4437.150B6.160.52%5.277Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1062.479B1.64-2.03%408.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1465.389B1.790.12%150.317Kระบบขนส่ง25
8200.067B2.780.75%1.630Mการผลิตของผู้ผลิต45
21.243B1.435.03%63.317Kสาธารณูปโภค3
43399.927B3.960.09%1.282Mบริการการกระจายสินค้า170
17582.832B3.72-0.01%3.359Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ