อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5240.624B1.12-0.16%895.313Kบริการเชิงพาณิชย์57
313.270B1.470.60%168.837Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1600.170B1.81-0.35%401.896Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2510.462B1.850.43%757.671Kระบบขนส่ง10
2378.953B2.61-0.38%1.524Mระบบขนส่ง3
124.851B0.881.24%645.473Kสาธารณูปโภค2
317.454B2.75-0.11%1.162Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1589.499B1.71-0.48%235.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8497.539B1.11-0.17%343.392Kการค้าปลีก35
17859.379B2.560.11%442.319Kการผลิตของผู้ผลิต89
7444.565B3.56-1.53%793.431Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9365.639B2.350.44%820.055Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3266.043B1.490.37%246.124Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1456.615B0.07-0.26%326.681Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1530.456B2.340.95%556.356Kบริการผู้บริโภค11
4275.683B2.760.26%358.291Kการผลิตของผู้ผลิต57
74.846B2.880.77%8.300Kบริการผู้บริโภค1
116.174B1.27-0.28%68.644Kบริการผู้บริโภค2
1252.059B0.47-1.96%1.404Mการค้าปลีก13
911.489B1.87-0.73%372.771Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4040.902B3.56-0.06%2.118Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
14645.412B2.470.58%1.185Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.920B0.51-1.11%945.810Kแร่พลังงาน2
2303.571B1.89-0.25%1.025Mบริการเชิงพาณิชย์31
86.435B0.710.34%289.422Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
525.732B1.75-0.27%108.667Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
119.539B2.480.60%347.914Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1891.905B1.883.61%187.496Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
281.430B1.67-0.54%105.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1517.440B1.640.47%205.091Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
756.398B1.78-0.43%214.645Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2477.007B1.73-0.99%518.598Kการค้าปลีก16
2481.831B0.760.07%639.049Kการค้าปลีก12
4186.131B1.13-1.10%152.457Kการค้าปลีก20
7606.262B3.02-0.43%1.438Mสาธารณูปโภค17
9677.962B1.73-0.47%984.259Kการผลิตของผู้ผลิต55
11082.592B1.520.11%1.535Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
35344.641B2.530.39%1.072Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
8116.967B1.833.52%1.700Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1328.004B2.490.19%408.315Kบริการการกระจายสินค้า33
2669.567B1.84-0.44%1.831Mการค้าปลีก17
23402.334B1.40-0.05%3.799Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15952.480B2.730.73%712.395Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
367.373B2.390.30%62.495Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8346.407B2.96-0.26%1.731Mการเงิน41
580.289B3.99-0.76%1.158Mการเงิน5
155.474B1.60-1.45%163.461Kบริการเชิงพาณิชย์7
985.654B1.72-0.23%25.532Kบริการการกระจายสินค้า40
9945.756B1.84-0.91%961.203Kการค้าปลีก47
73.425B0.66-1.83%65.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2903.754B1.41-0.71%502.499Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9613.175B1.39-0.29%286.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
102.145B2.68-2.52%88.379Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
3955.276B2.23-0.59%744.693Kสาธารณูปโภค16
302.416B2.92-0.18%51.891Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
513.719B2.18-0.07%102.122Kการค้าปลีก10
1483.991B2.69-0.56%298.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
123.397B0.62-0.90%66.678Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
714.053B1.39-0.55%116.349Kบริการผู้บริโภค16
13817.007B1.29-0.54%986.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9352.085B2.16-1.12%1.152Mการผลิตของผู้ผลิต10
29061.560B1.770.03%417.239Kการผลิตของผู้ผลิต192
7896.259B2.07-0.49%394.405Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15409.292B1.36-0.83%614.893Kบริการทางด้านเทคโนโลยี185
124.532B2.271.78%16.521Kการเงิน8
922.946B5.31-0.67%864.891Kแร่พลังงาน2
1196.077B1.11-1.02%1.519Mการค้าปลีก15
13069.675B1.02-0.10%4.172Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8189.789B4.01-0.39%4.322Mการเงิน40
181.071B2.370.51%76.606Kการเงิน8
405.348B2.85-0.15%718อื่นๆ255
9353.647B3.95-0.14%3.052Mการเงิน6
32301.131B4.31-0.29%20.117Mการเงิน11
17086.190B4.390.30%4.065Mการสื่อสาร2
2088.158B1.904.10%475.880Kระบบขนส่ง36
3.916B2.721.23%6.900Kบริการผู้บริโภค1
2113.931B1.76-1.19%392.633Kบริการการกระจายสินค้า18
13242.618B0.88-0.72%1.486Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
465.768B2.43-1.60%131.465Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5084.964B2.180.86%912.286Kการผลิตของผู้ผลิต70
55.614B2.32-0.69%180.502Kอื่นๆ3
7404.029B1.49-0.61%340.292Kบริการเชิงพาณิชย์159
2970.826B1.87-0.05%484.481Kการผลิตของผู้ผลิต40
58215.766B3.02-0.75%2.213Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7324.838B0.530.19%436.888Kบริการผู้บริโภค35
30.471B0.12-0.90%15.330Kการเงิน2
986.202B2.07-0.42%146.737Kการผลิตของผู้ผลิต21
1810.592B2.38-1.16%2.676Mแร่พลังงาน3
3412.670B4.320.92%4.490Mแร่พลังงาน8
185.569B1.76-0.73%98.369Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4359.294B1.26-0.08%2.354Mบริการผู้บริโภค67
344.831B2.11-0.33%100.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1371.559B2.211.60%1.027Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1511.281B1.470.40%128.225Kระบบขนส่ง17
7276.491B1.03-0.56%377.025Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1960.359B1.85-1.14%393.853Kบริการเชิงพาณิชย์38
611.557B1.28-0.70%348.532Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22567.591B3.820.66%1.181Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28577.638B1.39-0.56%1.495Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.503B0.00-5.00%379.900Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
6008.827B3.54-0.75%1.061Mการเงิน3
137.431B0.98-0.00%141.895Kบริการผู้บริโภค14
18.959B0.93-1.43%6.202Kบริการผู้บริโภค2
1316.251B1.870.22%1.305Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26782.666B1.120.70%390.974Kระบบขนส่ง27
20464.827B2.360.20%1.803Mการเงิน120
16631.943B3.54-0.07%8.343Kการเงิน70
13032.705B1.43-1.10%1.147Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14240.115B3.39-0.68%1.515Mการเงิน80
5421.637B0.92-0.35%223.771Kบริการผู้บริโภค99
2906.099B0.982.02%7.508Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1102.992B1.13-1.08%181.667Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2091.980B4.12-0.30%930.400Kการเงิน1
3891.187B1.22-0.37%159.416Kการค้าปลีก63
9462.896B1.070.96%11.654Mการสื่อสาร20
7835.388B1.572.58%1.198Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
304.622B2.021.59%64.093Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2436.908B2.37-0.22%2.328Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4441.580B6.15-0.08%3.915Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1013.849B1.710.40%292.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1468.813B1.79-0.04%133.225Kระบบขนส่ง25
7320.259B2.91-0.02%2.397Mการผลิตของผู้ผลิต44
20.610B1.482.87%77.984Kสาธารณูปโภค3
39524.676B4.00-0.03%1.697Mบริการการกระจายสินค้า169
17497.760B3.740.33%4.080Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ