ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
2570.699B2.37-0.92%798.800Kบริการเชิงพาณิชย์51
2398.802B2.32-2.55%2.707Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1429.374B2.35-0.37%502.169Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
4665.740B2.38-1.06%709.252Kระบบขนส่ง32
2539.852B0.01-1.59%2.863Mระบบขนส่ง4
816.474B0.55-1.55%1.772Mสาธารณูปโภค6
304.041B4.62-1.39%189.268Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2362.734B1.88-1.70%724.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
9476.583B1.00-1.53%762.219Kการค้าปลีก37
11909.008B3.03-1.55%1.396Mการผลิตของผู้ผลิต91
4580.266B3.43-1.60%2.099Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
4439.260B2.69-0.77%1.933Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2214.072B1.71-1.82%1.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
439.457B0.01-1.51%734.498Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
1176.323B3.29-0.68%589.831Kบริการผู้บริโภค11
2737.574B2.98-1.00%506.197Kการผลิตของผู้ผลิต30
15.993B0.73%66.300Kบริการผู้บริโภค1
112.901B1.64-1.51%225.571Kบริการผู้บริโภค2
12.195B3.44-0.31%8.583Kการค้าปลีก2
262.798B2.38-2.20%309.928Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
10508.123B3.54-2.42%4.554Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
14534.442B2.91-1.92%1.453Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ67
26.775B7.611.10%6.095Mแร่พลังงาน1
2023.205B2.14-1.32%629.629Kบริการเชิงพาณิชย์32
315.586B3.03-1.54%57.373Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5897.335B3.63-2.70%4.006Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
14050.766B0.66-1.28%3.679Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
870.592B3.13-1.05%296.788Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
33.856B2.86-1.13%28.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1253.498B3.30-1.01%1.682Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
1306.627B1.13-0.85%308.221Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
2413.206B1.38-2.04%1.052Mการค้าปลีก13
1636.675B1.03-2.39%2.702Mการค้าปลีก7
3899.978B1.51-1.48%319.678Kการค้าปลีก18
4386.999B2.82-0.26%6.174Mสาธารณูปโภค14
10438.773B1.86-2.04%1.457Mการผลิตของผู้ผลิต51
6955.502B1.89-1.61%1.232Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
30516.798B1.39-1.93%2.030Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
5936.914B2.16-1.59%1.659Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
1911.549B3.67-2.07%206.208Kบริการการกระจายสินค้า44
1243.259B2.99-0.63%1.924Mการค้าปลีก16
7534.837B2.30-1.45%4.146Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
9110.070B3.35-1.47%657.950Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม161
301.857B1.28-3.44%273.784Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
8740.349B3.15-1.68%2.180Mการเงิน40
1647.311B3.37-0.59%961.631Kการเงิน17
8.146B1.370.28%20.277Kบริการเชิงพาณิชย์2
702.738B2.35-2.10%34.653Kบริการการกระจายสินค้า28
10801.855B1.69-1.52%1.473Mการค้าปลีก47
590.239B1.71-0.46%201.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
3135.458B1.98-1.11%461.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
9897.686B1.52-0.71%881.417Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
319.409B2.07-2.07%98.927Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
2881.942B2.76-0.32%1.160Mสาธารณูปโภค12
1305.742B4.04-1.57%1.297Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
740.615B2.72-0.45%186.731Kการค้าปลีก12
5998.690B4.14-1.98%1.201Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
218.703B0.99-1.99%85.283Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
1179.542B0.78-1.95%569.725Kบริการผู้บริโภค17
11568.125B1.650.79%1.394Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
964.095B1.73-1.40%316.334Kการผลิตของผู้ผลิต11
48700.794B2.37-1.61%1.160Mการผลิตของผู้ผลิต219
9073.919B3.04-2.01%2.827Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
15801.360B1.60-1.04%815.593Kบริการทางด้านเทคโนโลยี193
91.488B1.36-2.43%58.363Kการเงิน6
2222.196B4.33-2.31%10.880Mแร่พลังงาน2
3782.231B1.34-0.37%3.803Mการค้าปลีก33
17316.617B0.67-0.88%6.297Mบริการทางด้านเทคโนโลยี73
5387.905B3.50-0.89%4.611Mการเงิน36
705.212B1.62-1.58%484.364Kการเงิน11
%อื่นๆ282
8017.997B4.20-1.47%8.028Mการเงิน5
23767.051B4.61-1.12%22.185Mการเงิน26
13380.297B3.18-2.36%8.107Mการสื่อสาร5
4035.511B14.89-0.98%8.565Mระบบขนส่ง20
17.815B1.64-0.07%36.404Kบริการผู้บริโภค2
1768.045B2.48-2.14%504.143Kบริการการกระจายสินค้า20
17669.787B1.00-1.92%2.378Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
722.424B1.71-2.44%135.480Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
3000.428B1.75-1.96%711.986Kการผลิตของผู้ผลิต46
11775.129B1.65-1.28%1.123Mบริการเชิงพาณิชย์177
1474.400B1.95-2.57%323.327Kการผลิตของผู้ผลิต24
45438.358B2.66-1.84%20.124Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
9035.087B0.46-1.51%739.559Kบริการผู้บริโภค30
3878.693B4.86-3.32%2.700Mการเงิน4
649.628B2.72-2.03%224.775Kการผลิตของผู้ผลิต13
2741.665B4.25-1.95%12.314Mแร่พลังงาน7
117.896B-2.18%159.342Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2182.009B1.35-2.09%550.128Kบริการผู้บริโภค58
296.769B2.94-1.90%118.921Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
2243.127B3.13-1.11%1.759Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
9044.264B1.05-1.72%649.233Kระบบขนส่ง28
11826.382B1.49-1.35%536.110Kบริการทางด้านเทคโนโลยี229
2760.324B1.77-1.63%249.355Kบริการเชิงพาณิชย์48
24.685B-0.69%1.211Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
40187.308B2.16-2.54%3.397Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
337.856B1.90-1.49%248.868Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
6004.809B3.55-1.79%9.548Mการเงิน4
400.252B1.13-1.11%309.870Kบริการผู้บริโภค14
8.119B1.29-0.08%472บริการผู้บริโภค2
754.534B2.01-1.01%481.954Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
7476.627B1.26-1.07%1.133Mระบบขนส่ง10
14717.128B2.73-2.24%2.337Mการเงิน119
16288.941B3.79-0.33%6.150Kการเงิน66
10177.975B2.36-1.77%4.463Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
9826.628B3.93-1.99%6.233Mการเงิน51
5246.274B0.70-0.88%580.188Kบริการผู้บริโภค98
5946.903B1.30-2.29%3.706Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
87.167B2.48-0.41%47.453Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
8.614B3.50-1.95%18.900Kการเงิน1
4372.863B1.74-1.01%383.451Kการค้าปลีก61
9795.212B0.020.12%10.638Mการสื่อสาร10
6922.175B6.08-1.60%3.295Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน34
315.288B3.31-1.74%98.798Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2009.752B2.66-2.42%2.771Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
4929.619B6.77-1.16%7.521Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
933.670B2.242.91%2.375Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
798.712B2.66-2.15%147.122Kระบบขนส่ง19
7594.027B3.14-2.38%3.222Mการผลิตของผู้ผลิต37
22228.285B3.33-2.05%3.451Mบริการการกระจายสินค้า139
15910.188B4.44-1.28%7.513Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม