อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5241.440B-0.65%1.025Mบริการเชิงพาณิชย์58
320.179B-0.43%190.548Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1555.182B-0.55%303.868Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2415.341B0.93%1.274Mระบบขนส่ง10
2273.875B1.07%1.438Mระบบขนส่ง3
130.012B-1.16%261.904Kสาธารณูปโภค2
295.873B-1.48%1.029Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1477.390B-1.25%240.362Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
8064.615B-0.54%723.172Kการค้าปลีก35
18657.207B-1.61%436.082Kการผลิตของผู้ผลิต92
8961.038B-0.93%606.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
7108.652B-0.17%1.103Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2751.192B-0.41%267.872Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1435.616B-0.14%738.609Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1614.855B-1.20%404.474Kบริการผู้บริโภค11
4231.369B0.08%224.278Kการผลิตของผู้ผลิต54
72.687B-1.30%21.300Kบริการผู้บริโภค1
113.403B-0.09%41.654Kบริการผู้บริโภค2
1135.732B-0.58%1.650Mการค้าปลีก13
921.471B1.87%422.264Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3899.817B-0.48%1.827Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
14707.256B0.21%858.469Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.841B-0.94%322.285Kแร่พลังงาน2
2401.193B-0.62%461.934Kบริการเชิงพาณิชย์31
99.394B-0.23%145.727Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
536.696B-0.90%110.292Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.427B-2.58%634.705Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1427.874B-0.11%192.567Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
277.260B0.39%125.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1515.380B-0.07%217.150Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
923.627B-0.03%177.464Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2728.101B0.63%703.322Kการค้าปลีก17
2503.604B-1.25%1.706Mการค้าปลีก12
3994.110B-1.07%171.512Kการค้าปลีก20
6822.444B-0.33%1.390Mสาธารณูปโภค15
11561.475B-1.19%1.312Mการผลิตของผู้ผลิต58
11238.531B0.96%1.310Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
38511.205B0.78%805.911Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
9171.848B0.60%1.271Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1321.850B-0.90%252.706Kบริการการกระจายสินค้า33
2699.123B-0.90%445.592Kการค้าปลีก17
24331.080B-0.31%2.895Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15254.295B0.33%546.130Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
354.706B-0.16%89.913Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8617.331B-0.64%1.648Mการเงิน41
614.051B-1.84%1.279Mการเงิน5
180.136B0.47%135.182Kบริการเชิงพาณิชย์7
974.634B-0.70%35.717Kบริการการกระจายสินค้า39
10152.128B-0.27%1.065Mการค้าปลีก47
76.373B-2.32%199.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2816.646B-0.57%292.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9586.495B-0.47%236.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
108.200B-2.30%58.252Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4882.430B-1.45%524.544Kสาธารณูปโภค17
288.173B-1.25%31.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
496.558B-0.84%120.517Kการค้าปลีก10
1384.774B-0.56%187.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
124.713B-0.68%61.482Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
867.743B-0.52%106.375Kบริการผู้บริโภค17
13854.048B-0.24%1.170Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9629.813B0.01%843.114Kการผลิตของผู้ผลิต10
26376.097B-0.25%407.616Kการผลิตของผู้ผลิต191
7879.303B0.20%305.508Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
16017.068B-0.34%720.801Kบริการทางด้านเทคโนโลยี186
132.709B-0.75%24.569Kการเงิน7
893.017B0.26%1.027Mแร่พลังงาน2
1116.958B-0.31%1.371Mการค้าปลีก16
14066.533B0.86%4.400Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7606.295B-1.33%4.677Mการเงิน40
182.475B3.57%387.246Kการเงิน8
410.463B-0.02%5.811Kอื่นๆ240
9138.109B-1.25%3.853Mการเงิน6
31521.834B-0.18%16.011Mการเงิน11
17310.190B0.13%3.248Mการสื่อสาร2
1820.315B-0.56%511.343Kระบบขนส่ง35
4.116B-0.30%2.400Kบริการผู้บริโภค1
1678.771B-0.85%209.811Kบริการการกระจายสินค้า17
14997.151B-0.14%1.114Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
457.039B0.52%137.244Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5081.564B0.00%670.410Kการผลิตของผู้ผลิต70
64.040B-3.74%555.729Kอื่นๆ3
7506.126B-0.39%259.472Kบริการเชิงพาณิชย์162
3164.089B-0.07%446.633Kการผลิตของผู้ผลิต40
59465.170B0.01%2.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7448.001B1.16%451.999Kบริการผู้บริโภค36
32.494B-2.75%37.548Kการเงิน2
972.578B-0.58%92.902Kการผลิตของผู้ผลิต22
1786.224B-0.37%4.068Mแร่พลังงาน3
3302.060B0.90%5.566Mแร่พลังงาน8
182.769B2.57%162.762Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4290.003B-0.17%2.801Mบริการผู้บริโภค67
336.642B-0.67%77.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1336.440B-0.03%807.447Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1458.747B-0.05%144.078Kระบบขนส่ง17
7496.891B-0.71%249.764Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1947.343B0.03%338.827Kบริการเชิงพาณิชย์39
621.722B-2.07%375.210Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
29565.262B0.77%921.465Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
29947.317B1.20%1.223Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.793B-5.00%700.300Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5904.207B-1.14%1.225Mการเงิน3
143.483B-0.23%51.231Kบริการผู้บริโภค13
18.507B-0.12%8.368Kบริการผู้บริโภค2
1257.560B-0.45%755.672Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26616.073B0.41%309.439Kระบบขนส่ง27
20849.749B0.95%1.750Mการเงิน122
16802.764B0.40%9.502Kการเงิน70
12534.292B0.16%545.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
13923.454B-0.73%1.119Mการเงิน81
5545.986B-1.05%348.753Kบริการผู้บริโภค100
3103.293B0.77%5.153Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1080.094B-0.91%159.761Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2104.620B-0.55%785.800Kการเงิน1
5798.957B-1.43%133.975Kการค้าปลีก64
10507.859B0.08%5.948Mการสื่อสาร20
6092.769B0.30%1.180Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
294.231B-0.88%109.294Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2594.175B2.04%1.421Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
4180.840B-0.42%4.450Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1115.768B0.37%296.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1460.824B-0.35%149.987Kระบบขนส่ง25
8050.698B-0.35%1.660Mการผลิตของผู้ผลิต44
26.102B4.30%31.603Kสาธารณูปโภค3
44242.254B0.08%1.302Mบริการการกระจายสินค้า171
18011.274B0.22%2.866Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ