ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6091.324B1.95%1.880Mบริการเชิงพาณิชย์53
277.970B3.11%248.886Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1599.537B3.90%698.204Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
3186.137B2.67%1.400Mระบบขนส่ง16
1319.096B7.39%6.072Mระบบขนส่ง4
158.062B0.18%276.818Kสาธารณูปโภค2
229.916B1.54%1.318Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1686.238B3.96%1.020Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
6565.123B2.17%517.856Kการค้าปลีก36
12438.241B-0.94%615.424Kการผลิตของผู้ผลิต95
7179.398B-5.00%653.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
8951.979B-4.50%474.735Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2449.108B2.95%428.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1356.853B1.63%2.929Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
1226.704B3.25%421.791Kบริการผู้บริโภค12
5003.905B-0.68%236.717Kการผลิตของผู้ผลิต55
66.290B0.24%20.200Kบริการผู้บริโภค1
117.786B0.56%858.000Kบริการผู้บริโภค1
1930.243B3.93%1.690Mการค้าปลีก8
1056.611B0.40%396.773Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3278.574B7.44%6.898Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
18738.086B1.65%839.162Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ90
23.408B0.66%689.237Kแร่พลังงาน2
1789.336B0.67%339.627Kบริการเชิงพาณิชย์37
149.406B2.23%75.914Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
617.990B-1.42%776.726Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
209.744B2.37%591.364Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1507.828B1.48%223.816Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน38
153.710B4.47%373.097Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1202.251B-0.00%375.244Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
992.335B1.10%426.485Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1586.432B1.64%1.182Mการค้าปลีก18
3131.256B-1.04%1.057Mการค้าปลีก12
5472.042B0.95%178.820Kการค้าปลีก24
6227.523B0.28%1.839Mสาธารณูปโภค19
12128.370B-1.35%1.518Mการผลิตของผู้ผลิต63
9099.751B0.98%1.452Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์73
29987.386B-1.44%1.329Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
8649.802B0.35%1.248Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
1095.037B0.98%178.906Kบริการการกระจายสินค้า33
1369.944B1.22%1.986Mการค้าปลีก19
21604.348B0.64%6.090Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
13226.898B1.41%663.920Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม199
295.785B-2.37%53.199Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
5800.973B1.94%2.583Mการเงิน48
569.496B1.09%2.090Mการเงิน4
247.577B-1.69%155.586Kบริการเชิงพาณิชย์4
1197.729B-0.03%103.022Kบริการการกระจายสินค้า40
10297.252B3.53%2.327Mการค้าปลีก53
85.458B0.91%90.260Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2816.588B1.34%512.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9380.690B3.42%774.406Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
98.592B1.22%49.936Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
4934.848B-2.96%477.902Kสาธารณูปโภค21
232.639B1.66%16.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
685.240B-2.47%425.624Kการค้าปลีก11
1459.133B1.20%518.737Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
58.095B2.18%21.988Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
595.635B5.58%317.540Kบริการผู้บริโภค20
12727.515B1.17%1.321Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
6839.411B-4.15%1.320Mการผลิตของผู้ผลิต14
28023.525B0.03%536.659Kการผลิตของผู้ผลิต214
6328.004B1.39%549.101Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
19558.400B0.14%1.024Mบริการทางด้านเทคโนโลยี206
384.631B2.34%356.886Kการเงิน9
659.822B1.27%1.242Mแร่พลังงาน2
1544.617B1.27%1.361Mการค้าปลีก26
13573.216B0.63%14.568Mบริการทางด้านเทคโนโลยี81
7629.846B1.53%4.558Mการเงิน40
171.344B1.81%198.760Kการเงิน12
392.591B0.73%1.042Kอื่นๆ247
6799.280B2.88%3.693Mการเงิน6
23214.336B-0.48%30.297Mการเงิน12
15810.478B1.09%7.009Mการสื่อสาร4
1605.052B-0.18%708.728Kระบบขนส่ง37
2.032B9.27%17.000Kบริการผู้บริโภค1
1457.988B1.94%297.280Kบริการการกระจายสินค้า17
14789.221B0.34%1.319Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
570.953B1.60%236.074Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
3639.682B-0.62%1.128Mการผลิตของผู้ผลิต72
64.879B5.78%2.507Mอื่นๆ6
7238.391B0.40%325.152Kบริการเชิงพาณิชย์177
1895.840B1.82%407.349Kการผลิตของผู้ผลิต45
48546.412B3.36%3.474Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
6690.806B2.48%776.140Kบริการผู้บริโภค38
33.115B-1.95%40.958Kการเงิน2
716.787B1.24%163.871Kการผลิตของผู้ผลิต23
1011.679B2.06%4.712Mแร่พลังงาน3
2564.796B-1.33%6.755Mแร่พลังงาน8
114.275B2.96%117.965Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
3468.975B3.24%6.951Mบริการผู้บริโภค69
155.653B4.01%184.881Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1699.221B-0.69%812.694Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
2554.320B2.51%876.953Kระบบขนส่ง23
9609.741B0.43%419.085Kบริการทางด้านเทคโนโลยี127
1280.175B2.45%334.960Kบริการเชิงพาณิชย์44
422.344B2.94%306.218Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
26199.680B-1.66%801.034Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
30808.257B0.10%1.794Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
8.110B13.33%108.265Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4438.720B2.14%1.083Mการเงิน3
117.044B-0.06%155.908Kบริการผู้บริโภค12
13.951B0.29%9.956Kบริการผู้บริโภค2
1036.224B2.25%1.388Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
15762.152B2.72%983.458Kระบบขนส่ง24
17305.093B0.27%1.567Mการเงิน140
13210.375B1.56%6.662Kการเงิน69
11249.891B2.24%1.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
12394.046B1.18%1.694Mการเงิน97
4669.844B1.83%410.445Kบริการผู้บริโภค110
3869.729B1.10%3.184Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
771.803B2.06%464.960Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
3000.980B-0.00%1.123Mการเงิน2
6637.943B2.69%166.132Kการค้าปลีก69
15097.211B-0.24%21.161Mการสื่อสาร19
5123.912B-3.88%1.389Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
208.550B-0.91%84.159Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1684.266B4.68%3.079Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
3214.930B2.39%7.102Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2208.501B-0.95%386.942Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1723.715B0.62%228.153Kระบบขนส่ง27
6197.221B1.15%3.136Mการผลิตของผู้ผลิต41
17.130B-0.12%37.559Kสาธารณูปโภค2
30308.653B-0.59%2.442Mบริการการกระจายสินค้า176
16856.625B1.75%4.845Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ