อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5297.323B-1.21%1.317Mบริการเชิงพาณิชย์58
320.830B-1.22%186.550Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1572.964B-0.32%418.530Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2481.372B-0.81%661.678Kระบบขนส่ง10
2370.128B-2.54%2.771Mระบบขนส่ง3
131.866B0.70%327.274Kสาธารณูปโภค2
301.791B-0.81%1.026Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1522.667B-0.52%242.361Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8380.877B-1.18%674.369Kการค้าปลีก35
19341.298B-0.04%384.976Kการผลิตของผู้ผลิต93
9710.970B-1.54%577.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
9313.699B-2.84%631.541Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2746.711B-0.76%194.616Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1457.779B-0.80%1.732Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1576.510B0.51%334.905Kบริการผู้บริโภค10
4427.462B0.28%244.015Kการผลิตของผู้ผลิต56
71.796B0.52%9.400Kบริการผู้บริโภค1
113.579B-0.30%39.786Kบริการผู้บริโภค2
1168.611B-1.90%804.724Kการค้าปลีก14
946.520B-0.53%381.879Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3962.984B-1.70%2.251Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19477.786B-0.42%598.164Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.603B0.70%165.980Kแร่พลังงาน2
2429.948B0.47%427.296Kบริการเชิงพาณิชย์32
95.906B0.08%117.334Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
539.643B-0.53%80.510Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.581B-1.11%536.091Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1429.526B0.20%125.087Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
280.327B-0.09%108.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1530.596B-0.32%220.784Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
896.072B0.41%136.774Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2872.636B-0.67%767.935Kการค้าปลีก17
2525.189B-1.10%1.028Mการค้าปลีก12
4361.143B-0.70%125.571Kการค้าปลีก21
7210.744B-0.00%1.620Mสาธารณูปโภค16
11606.674B-0.36%652.397Kการผลิตของผู้ผลิต59
11252.640B-1.10%1.194Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
38529.475B-0.13%862.231Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
9025.619B-1.61%957.009Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1317.847B0.30%266.311Kบริการการกระจายสินค้า33
2693.725B0.03%664.069Kการค้าปลีก17
24577.224B-1.05%2.875Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15130.401B0.39%626.343Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม180
352.996B0.18%98.892Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8508.595B-0.46%1.375Mการเงิน42
602.475B-0.08%761.971Kการเงิน5
171.832B1.71%122.071Kบริการเชิงพาณิชย์7
967.209B-0.06%29.406Kบริการการกระจายสินค้า39
10322.333B-1.02%1.065Mการค้าปลีก47
74.147B0.72%186.870Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2845.638B-0.79%413.077Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9372.787B-0.56%321.463Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
108.281B0.28%54.790Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
5381.226B-1.93%304.958Kสาธารณูปโภค18
288.123B0.24%24.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
499.925B0.16%93.310Kการค้าปลีก10
1360.339B0.14%248.601Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
125.887B0.08%60.298Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
901.094B-1.60%113.137Kบริการผู้บริโภค18
14124.508B-1.90%1.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9756.813B0.27%877.247Kการผลิตของผู้ผลิต10
26871.263B-1.21%534.871Kการผลิตของผู้ผลิต192
7857.704B-1.24%464.937Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15989.204B-0.20%636.590Kบริการทางด้านเทคโนโลยี186
128.968B0.91%18.676Kการเงิน7
907.635B-0.65%986.114Kแร่พลังงาน2
1161.824B-1.45%2.058Mการค้าปลีก16
13957.677B-0.44%3.115Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7453.344B-0.17%3.033Mการเงิน39
180.217B-0.71%276.197Kการเงิน8
418.677B-1.88%18.335Kอื่นๆ241
9121.612B-0.88%2.984Mการเงิน6
31923.255B-0.19%14.002Mการเงิน11
17296.520B-0.28%3.033Mการสื่อสาร2
1853.099B-0.68%448.518Kระบบขนส่ง35
4.025B0.60%3.600Kบริการผู้บริโภค1
1660.404B0.08%250.442Kบริการการกระจายสินค้า17
14838.419B-0.23%1.215Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
455.384B-0.81%103.730Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5151.911B-0.55%583.763Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.621B7.12%255.658Kอื่นๆ3
7464.438B-0.39%266.156Kบริการเชิงพาณิชย์162
3125.909B-0.42%397.143Kการผลิตของผู้ผลิต40
59001.508B0.44%2.709Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8295.568B-1.17%437.187Kบริการผู้บริโภค37
32.928B-0.64%43.370Kการเงิน2
975.148B-0.70%56.527Kการผลิตของผู้ผลิต22
1855.545B-0.94%2.770Mแร่พลังงาน3
3398.801B0.34%3.956Mแร่พลังงาน8
184.272B1.58%110.888Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4393.084B-0.99%1.792Mบริการผู้บริโภค67
334.942B0.22%57.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1387.438B-1.06%601.436Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1487.406B-1.62%253.688Kระบบขนส่ง17
7536.614B-0.51%259.119Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1980.902B-0.63%243.389Kบริการเชิงพาณิชย์39
614.003B-0.77%184.163Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
30024.079B-0.96%541.966Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
30027.703B-0.01%1.223Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.793B-5.00%1.196Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5919.600B-0.53%895.687Kการเงิน3
142.364B0.75%75.797Kบริการผู้บริโภค13
18.779B0.27%16.217Kบริการผู้บริโภค2
1259.065B0.24%1.357Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26819.443B-0.49%254.790Kระบบขนส่ง27
21697.301B-0.16%1.021Mการเงิน124
16560.508B-0.28%4.681Kการเงิน70
12432.235B0.07%451.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
14040.708B-0.27%1.219Mการเงิน81
5726.495B0.14%178.258Kบริการผู้บริโภค102
3157.802B-1.69%3.730Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1090.146B-0.58%161.225Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4211.540B1.97%350.600Kการเงิน2
3853.583B-0.59%185.992Kการค้าปลีก63
10720.754B0.22%9.850Mการสื่อสาร20
4819.844B-0.29%1.601Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
287.307B1.47%89.474Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2603.119B1.88%1.487Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
4281.940B-0.50%3.729Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1118.739B-0.13%290.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1456.720B0.43%159.700Kระบบขนส่ง25
7971.135B-0.82%1.497Mการผลิตของผู้ผลิต43
26.610B0.50%43.115Kสาธารณูปโภค3
40760.745B0.10%1.233Mบริการการกระจายสินค้า170
17803.761B-1.19%2.823Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ