อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5297.323B0.56%571.681Kบริการเชิงพาณิชย์58
320.830B1.29%152.541Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1572.964B-0.40%236.004Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2481.372B1.32%876.690Kระบบขนส่ง10
2370.128B0.53%897.389Kระบบขนส่ง3
131.866B-0.04%277.867Kสาธารณูปโภค2
301.791B0.48%874.183Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1522.667B-0.58%277.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8380.877B-1.09%605.476Kการค้าปลีก35
18278.098B0.93%356.517Kการผลิตของผู้ผลิต92
6884.270B0.23%528.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9313.699B-1.94%462.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2746.711B-0.24%207.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1457.219B0.85%1.993Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1576.510B-0.13%286.723Kบริการผู้บริโภค10
4427.462B0.86%201.204Kการผลิตของผู้ผลิต56
71.796B0.41%19.500Kบริการผู้บริโภค1
113.579B0.38%90.128Kบริการผู้บริโภค2
1168.611B-0.35%775.771Kการค้าปลีก14
946.520B-0.19%180.406Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3962.984B1.03%1.517Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19477.786B0.94%485.389Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.603B-0.35%199.894Kแร่พลังงาน2
2429.948B0.73%402.991Kบริการเชิงพาณิชย์32
95.906B2.28%109.338Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
539.643B0.70%79.385Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.581B0.41%206.680Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1426.942B0.57%163.631Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
280.327B-0.15%92.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1530.596B0.38%188.533Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
896.072B1.10%197.919Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2476.838B-0.11%883.530Kการค้าปลีก16
2525.189B0.04%861.111Kการค้าปลีก12
4361.143B-0.33%139.925Kการค้าปลีก21
7211.203B0.83%1.828Mสาธารณูปโภค16
12117.343B1.62%589.077Kการผลิตของผู้ผลิต60
11190.601B1.25%965.479Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
39126.440B0.83%922.648Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
9025.619B1.04%589.572Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1317.847B0.86%247.355Kบริการการกระจายสินค้า33
2693.725B0.16%397.042Kการค้าปลีก17
24577.224B-0.20%3.360Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
16093.972B1.13%405.343Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม181
352.996B0.50%67.504Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8508.595B0.43%1.451Mการเงิน42
602.475B1.42%1.130Mการเงิน5
171.832B0.62%77.473Kบริการเชิงพาณิชย์7
967.209B0.52%30.185Kบริการการกระจายสินค้า39
10322.333B-0.29%865.860Kการค้าปลีก47
74.147B1.32%136.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2845.638B-0.17%208.332Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9374.938B-0.12%190.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
103.164B-0.71%75.888Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
5381.226B-1.61%270.311Kสาธารณูปโภค18
288.123B0.33%21.832Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
499.925B0.13%109.143Kการค้าปลีก10
1360.339B1.15%196.006Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
125.887B0.52%154.219Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
901.094B-0.97%92.058Kบริการผู้บริโภค18
14124.508B-0.64%822.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9756.813B0.97%842.191Kการผลิตของผู้ผลิต10
26871.263B0.93%414.111Kการผลิตของผู้ผลิต192
7857.704B0.85%362.880Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
16012.328B0.45%462.105Kบริการทางด้านเทคโนโลยี187
128.968B1.14%31.463Kการเงิน7
907.635B0.66%739.203Kแร่พลังงาน2
1161.824B-1.11%1.538Mการค้าปลีก16
13957.677B-0.40%3.079Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7538.534B0.57%2.132Mการเงิน40
180.217B1.03%240.875Kการเงิน8
418.733B0.57%15.786Kอื่นๆ241
9121.612B0.40%2.363Mการเงิน6
31923.255B0.16%12.199Mการเงิน11
17296.520B0.30%3.285Mการสื่อสาร2
1853.099B0.61%392.086Kระบบขนส่ง35
4.025B0.30%7.700Kบริการผู้บริโภค1
1660.404B0.59%169.160Kบริการการกระจายสินค้า17
14838.419B0.03%1.033Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
455.384B0.62%175.791Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5151.911B0.65%480.182Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.621B-0.00%288.079Kอื่นๆ3
7464.438B0.29%177.470Kบริการเชิงพาณิชย์162
3125.909B1.14%516.591Kการผลิตของผู้ผลิต40
58276.708B0.85%1.905Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8295.568B0.43%231.885Kบริการผู้บริโภค37
32.928B0.09%91.266Kการเงิน2
975.148B0.59%57.765Kการผลิตของผู้ผลิต22
1855.545B0.02%2.606Mแร่พลังงาน3
3398.801B0.71%4.063Mแร่พลังงาน8
184.272B0.06%140.533Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4393.084B0.30%1.807Mบริการผู้บริโภค67
334.942B1.01%32.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1387.438B1.56%651.358Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1487.406B-0.08%94.490Kระบบขนส่ง17
7532.838B0.26%232.260Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1980.902B-0.62%294.664Kบริการเชิงพาณิชย์39
614.003B0.90%197.053Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
30023.957B-0.79%557.723Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
29532.004B0.17%1.002Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
5.793B0.00%1.947Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5919.600B0.11%726.334Kการเงิน3
142.364B0.57%187.416Kบริการผู้บริโภค13
18.779B-0.53%18.918Kบริการผู้บริโภค2
1259.065B0.48%629.642Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26819.443B0.14%249.646Kระบบขนส่ง27
24559.001B1.19%781.328Kการเงิน125
16560.160B0.56%4.317Kการเงิน70
12432.235B0.30%501.870Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
14040.708B-0.07%1.043Mการเงิน81
5723.962B0.35%195.974Kบริการผู้บริโภค101
3157.802B0.64%4.188Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1090.146B0.16%86.252Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4211.540B2.55%292.600Kการเงิน2
3853.583B-0.28%188.061Kการค้าปลีก63
10720.754B-0.26%6.385Mการสื่อสาร20
4819.844B1.23%1.637Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
287.307B-0.19%104.404Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2603.119B3.18%2.662Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
4281.940B-0.21%2.427Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1118.739B0.01%343.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1456.720B0.80%136.899Kระบบขนส่ง25
7971.135B-0.10%1.390Mการผลิตของผู้ผลิต43
26.610B0.47%121.992Kสาธารณูปโภค3
37337.365B0.84%1.183Mบริการการกระจายสินค้า169
17803.761B1.69%2.313Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ