อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5229.883B1.121.08%1.053Mบริการเชิงพาณิชย์57
312.158B1.481.40%127.627Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1594.443B1.810.92%472.049Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2492.758B1.860.32%629.636Kระบบขนส่ง10
2390.073B2.600.80%572.784Kระบบขนส่ง3
122.175B0.900.10%144.358Kสาธารณูปโภค2
318.882B2.741.67%578.171Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1579.559B1.730.43%170.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8531.501B1.113.03%696.210Kการค้าปลีก35
19017.912B2.572.20%393.749Kการผลิตของผู้ผลิต90
7427.396B3.57-0.39%957.852Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9342.235B2.361.62%759.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3285.050B1.480.82%180.536Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1444.767B0.07-0.53%283.675Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1545.747B2.320.80%289.061Kบริการผู้บริโภค11
4242.296B2.781.37%246.425Kการผลิตของผู้ผลิต57
73.794B2.931.23%18.000Kบริการผู้บริโภค1
115.254B1.281.01%55.593Kบริการผู้บริโภค2
1212.308B0.480.41%555.749Kการค้าปลีก13
924.817B1.843.94%613.986Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4034.958B3.572.31%2.001Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19425.953B2.332.63%857.418Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
31.079B0.510.95%640.612Kแร่พลังงาน2
2300.942B1.901.65%662.828Kบริการเชิงพาณิชย์31
87.190B0.71-0.11%87.328Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
525.117B1.751.35%104.058Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
117.598B2.52-0.22%107.876Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1868.338B1.904.30%142.236Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
280.351B1.670.81%78.741Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1509.943B1.652.09%318.243Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
748.630B1.801.11%176.257Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2488.238B1.731.86%587.232Kการค้าปลีก16
2468.196B0.770.34%469.635Kการค้าปลีก12
4165.204B1.13-0.64%144.644Kการค้าปลีก20
7673.590B2.990.55%1.496Mสาธารณูปโภค17
9585.666B1.751.53%951.098Kการผลิตของผู้ผลิต55
11017.002B1.531.99%1.469Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
38401.405B2.771.80%900.933Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
8163.434B1.822.95%1.088Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1321.829B2.500.37%256.632Kบริการการกระจายสินค้า33
2670.303B1.83-0.18%590.371Kการค้าปลีก17
23387.747B1.401.09%2.421Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15891.334B2.741.64%445.910Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
363.217B2.420.49%55.142Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8341.916B2.961.47%966.352Kการเงิน41
573.430B4.031.95%886.216Kการเงิน5
154.238B1.61-0.39%84.614Kบริการเชิงพาณิชย์7
983.332B1.731.04%19.034Kบริการการกระจายสินค้า40
9966.950B1.841.01%1.099Mการค้าปลีก47
73.673B0.660.10%33.763Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2900.837B1.420.88%407.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9549.341B1.400.77%325.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
100.307B2.730.99%26.547Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4026.314B2.191.19%572.396Kสาธารณูปโภค16
301.059B2.940.85%49.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
514.254B2.171.02%98.343Kการค้าปลีก10
1473.213B2.710.17%207.209Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
122.066B0.630.72%30.241Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
712.308B1.39-0.01%100.239Kบริการผู้บริโภค16
13665.085B1.301.90%1.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9134.367B2.21-0.01%759.224Kการผลิตของผู้ผลิต10
28884.581B1.781.44%587.287Kการผลิตของผู้ผลิต193
7836.476B2.091.39%347.692Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15341.958B1.37-0.11%630.563Kบริการทางด้านเทคโนโลยี185
122.522B2.311.13%8.846Kการเงิน8
916.996B5.341.49%789.558Kแร่พลังงาน2
1192.704B1.12-0.76%498.251Kการค้าปลีก15
13097.359B1.021.13%3.543Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8157.675B4.030.56%2.657Mการเงิน40
181.192B2.371.66%75.266Kการเงิน9
408.208B2.850.79%454อื่นๆ254
9374.708B3.941.79%2.190Mการเงิน6
31987.386B4.361.56%28.059Mการเงิน11
17116.650B4.380.10%2.901Mการสื่อสาร2
2064.278B1.936.22%348.885Kระบบขนส่ง36
3.946B2.700.30%2.900Kบริการผู้บริโภค1
2102.363B1.771.30%221.208Kบริการการกระจายสินค้า18
13164.408B0.881.49%1.596Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
460.426B2.450.78%78.004Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5074.351B2.182.52%860.625Kการผลิตของผู้ผลิต70
54.806B2.354.02%795.721Kอื่นๆ3
7358.101B1.500.42%321.591Kบริการเชิงพาณิชย์159
2954.532B1.881.10%306.567Kการผลิตของผู้ผลิต40
58264.088B3.020.90%2.189Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7275.865B0.54-0.17%299.519Kบริการผู้บริโภค35
30.065B0.120.05%23.311Kการเงิน2
985.580B2.071.57%99.785Kการผลิตของผู้ผลิต21
1811.838B2.382.32%1.826Mแร่พลังงาน3
3411.386B4.321.86%4.677Mแร่พลังงาน8
186.177B1.751.82%107.592Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4354.498B1.260.01%1.338Mบริการผู้บริโภค67
343.136B2.120.81%48.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1369.380B2.213.14%1.054Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1495.130B1.481.67%137.911Kระบบขนส่ง17
7241.770B1.03-0.23%177.504Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1950.365B1.860.86%294.012Kบริการเชิงพาณิชย์38
610.252B1.290.56%248.002Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22327.356B3.861.01%829.168Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28487.056B1.392.06%1.444Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.793B0.005.26%137.000Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5985.105B3.552.41%992.027Kการเงิน3
136.112B0.990.55%32.546Kบริการผู้บริโภค14
18.792B0.93-1.35%10.468Kบริการผู้บริโภค2
1312.837B1.871.46%1.058Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26665.691B1.121.20%344.083Kระบบขนส่ง27
20390.733B2.370.91%1.323Mการเงิน120
16511.095B3.57-0.94%5.471Kการเงิน70
12928.326B1.450.93%684.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14171.160B3.412.37%1.850Mการเงิน80
5396.132B0.930.12%145.545Kบริการผู้บริโภค100
2921.684B0.982.01%5.649Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1098.961B1.130.52%85.299Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2101.750B4.102.08%993.700Kการเงิน1
3900.934B1.220.65%91.973Kการค้าปลีก63
9443.242B1.071.31%9.120Mการสื่อสาร20
7909.909B1.554.16%850.106Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
302.595B2.042.93%56.850Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2453.027B2.351.31%2.025Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4434.490B6.160.20%3.500Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1008.381B1.725.09%495.952Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1461.415B1.801.00%89.847Kระบบขนส่ง25
7337.127B2.912.01%2.001Mการผลิตของผู้ผลิต44
20.632B1.48-0.21%20.152Kสาธารณูปโภค3
39506.361B4.000.88%1.471Mบริการการกระจายสินค้า169
17531.004B3.730.24%4.016Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ