ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5766.858B-0.06%2.468Mบริการเชิงพาณิชย์51
293.883B-3.48%246.491Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1488.281B-1.17%489.161Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
3097.343B-1.67%1.191Mระบบขนส่ง14
1444.405B-0.89%5.335Mระบบขนส่ง4
147.191B-0.46%284.350Kสาธารณูปโภค2
240.085B-2.82%823.483Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1719.756B-3.62%1.886Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
7006.895B-3.16%1.423Mการค้าปลีก34
8970.300B-1.44%711.867Kการผลิตของผู้ผลิต85
5369.478B-1.15%1.096Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
5539.864B-0.10%1.261Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2904.132B-2.58%450.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1497.011B0.94%3.616Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
1248.890B-1.32%406.950Kบริการผู้บริโภค12
3265.537B-2.19%396.388Kการผลิตของผู้ผลิต47
64.320B-2.14%25.900Kบริการผู้บริโภค1
112.935B-2.71%104.400Kบริการผู้บริโภค1
1863.252B-0.18%1.693Mการค้าปลีก8
1048.784B-0.30%460.950Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3261.809B-1.56%2.371Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
18368.160B-0.82%783.957Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ86
24.175B-1.05%282.068Kแร่พลังงาน2
1821.570B0.11%611.122Kบริการเชิงพาณิชย์34
157.091B-1.71%94.460Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
585.310B-1.69%346.445Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
212.965B-1.85%204.912Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1110.270B-2.64%268.058Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
158.069B-4.85%387.164Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1155.542B-0.90%517.786Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
969.159B-1.86%365.250Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1436.221B-3.30%1.605Mการค้าปลีก15
3072.836B-2.31%1.061Mการค้าปลีก11
5009.760B0.04%258.518Kการค้าปลีก22
6397.962B-2.07%1.522Mสาธารณูปโภค16
9212.648B-0.82%1.017Mการผลิตของผู้ผลิต57
8559.777B-1.41%1.280Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
31270.209B-1.78%1.301Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
9319.908B-0.47%1.567Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1131.692B-2.09%238.402Kบริการการกระจายสินค้า31
1302.372B-2.66%2.127Mการค้าปลีก18
21355.542B0.19%5.037Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
11705.808B-1.15%567.265Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม183
297.553B0.95%57.425Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
5932.283B-3.09%3.182Mการเงิน46
556.006B-4.92%3.026Mการเงิน4
238.950B-0.92%184.437Kบริการเชิงพาณิชย์4
1090.334B-2.04%71.513Kบริการการกระจายสินค้า37
10130.021B-0.53%3.289Mการค้าปลีก52
91.064B-2.00%46.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2646.347B-0.79%477.258Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
9178.371B-0.82%445.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
105.328B-1.41%40.631Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4438.506B-1.07%441.218Kสาธารณูปโภค17
194.049B-2.42%37.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
612.233B-2.58%428.063Kการค้าปลีก11
1435.196B-2.26%1.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
54.087B-2.32%28.890Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
506.553B0.35%535.825Kบริการผู้บริโภค16
13668.823B-0.65%1.090Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
7285.955B-2.91%1.379Mการผลิตของผู้ผลิต14
27383.426B-1.04%660.803Kการผลิตของผู้ผลิต195
6498.943B-2.61%428.457Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
19062.632B-0.18%866.804Kบริการทางด้านเทคโนโลยี199
392.294B-2.40%265.107Kการเงิน9
680.112B-2.94%1.770Mแร่พลังงาน2
1371.005B-0.55%866.318Kการค้าปลีก24
13793.305B-1.61%6.244Mบริการทางด้านเทคโนโลยี78
6828.197B-2.69%5.319Mการเงิน39
167.723B-2.42%183.530Kการเงิน10
394.222B-0.35%2.107Kอื่นๆ239
6996.849B-1.60%3.973Mการเงิน6
23255.315B-0.86%29.688Mการเงิน11
15964.748B-0.22%5.820Mการสื่อสาร4
1198.252B-2.14%682.607Kระบบขนส่ง32
1457.785B-0.50%344.226Kบริการการกระจายสินค้า17
13948.719B-1.38%1.984Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
597.761B-1.33%326.339Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
3047.251B-2.40%1.284Mการผลิตของผู้ผลิต67
67.881B0.55%737.532Kอื่นๆ6
6910.227B-0.84%641.562Kบริการเชิงพาณิชย์171
1846.268B-1.71%268.094Kการผลิตของผู้ผลิต44
49479.620B-1.71%3.867Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
6352.159B-1.45%618.647Kบริการผู้บริโภค36
27.743B-1.98%31.019Kการเงิน2
726.077B-2.00%157.689Kการผลิตของผู้ผลิต22
1013.086B-4.47%10.759Mแร่พลังงาน3
2608.589B-1.78%6.941Mแร่พลังงาน8
118.934B-3.47%160.310Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
3647.381B-1.51%3.346Mบริการผู้บริโภค63
163.150B-3.26%120.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1172.426B-1.98%1.281Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2546.936B-1.80%797.647Kระบบขนส่ง21
9736.481B-0.68%398.199Kบริการทางด้านเทคโนโลยี123
1316.252B-1.82%447.079Kบริการเชิงพาณิชย์41
434.664B-0.48%330.209Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
19223.158B-0.03%1.555Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
30906.257B-1.06%2.166Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
5.793B-13.04%7.019Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4670.441B-1.38%1.429Mการเงิน3
115.804B-2.28%88.827Kบริการผู้บริโภค12
14.273B-0.54%23.720Kบริการผู้บริโภค2
1074.716B-2.41%1.316Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
19125.640B-2.14%591.019Kระบบขนส่ง24
14095.761B-3.33%2.651Mการเงิน124
13047.522B-1.19%9.447Kการเงิน69
11299.332B-1.84%805.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
11393.253B-2.11%2.381Mการเงิน81
4751.581B-2.74%609.112Kบริการผู้บริโภค100
3950.402B-0.93%3.031Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
756.421B-0.41%209.748Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
1627.190B-1.53%1.140Mการเงิน1
6260.901B2.34%266.692Kการค้าปลีก63
14375.688B-0.69%27.164Mการสื่อสาร17
3587.411B-2.81%1.858Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
197.531B-2.09%62.774Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1774.541B-1.84%2.346Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3423.770B-1.30%5.179Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2143.469B-1.44%189.149Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1453.045B-1.54%235.192Kระบบขนส่ง24
5867.908B-1.81%2.060Mการผลิตของผู้ผลิต36
16.309B-5.60%196.743Kสาธารณูปโภค2
21986.640B-1.39%2.425Mบริการการกระจายสินค้า164
16798.824B-0.81%4.301Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ