อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5221.975B1.130.02%2.027Mบริการเชิงพาณิชย์57
317.221B1.451.01%283.608Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1601.611B1.800.81%868.576Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2508.825B1.850.21%1.197Mระบบขนส่ง10
2387.062B2.610.25%1.444Mระบบขนส่ง3
122.851B0.90-0.67%304.457Kสาธารณูปโภค2
325.643B2.682.24%1.929Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1580.827B1.720.54%375.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8808.844B1.073.45%1.256Mการค้าปลีก35
19414.969B2.522.38%751.374Kการผลิตของผู้ผลิต90
7462.695B3.550.75%1.841Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9449.025B2.331.72%1.432Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3348.069B1.461.09%406.950Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1424.846B0.07-1.11%566.909Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1566.188B2.290.37%674.098Kบริการผู้บริโภค11
4324.814B2.721.40%523.871Kการผลิตของผู้ผลิต57
74.846B2.880.65%33.600Kบริการผู้บริโภค1
115.185B1.280.24%95.901Kบริการผู้บริโภค2
1177.355B0.49-0.94%1.507Mการค้าปลีก13
958.511B1.814.43%1.107Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4118.278B3.502.13%4.322Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
20330.598B2.232.65%1.677Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
30.735B0.520.00%969.312Kแร่พลังงาน2
2330.389B1.871.55%1.406Mบริการเชิงพาณิชย์31
86.976B0.71-0.50%195.648Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
530.292B1.731.27%235.574Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
116.928B2.54-1.16%247.156Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1879.000B1.894.36%324.049Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
279.322B1.680.17%165.761Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1550.443B1.612.22%599.712Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
750.115B1.800.66%318.789Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2498.600B1.721.58%1.145Mการค้าปลีก16
2470.017B0.760.02%991.358Kการค้าปลีก12
4065.239B1.16-1.19%317.788Kการค้าปลีก20
7771.611B2.950.92%2.816Mสาธารณูปโภค17
9719.386B1.721.90%2.000Mการผลิตของผู้ผลิต55
11192.723B1.501.63%2.798Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
39151.885B2.721.92%1.845Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
8787.355B1.694.02%2.100Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1325.541B2.490.11%544.696Kบริการการกระจายสินค้า33
2649.686B1.85-0.31%1.496Mการค้าปลีก17
23709.468B1.391.33%4.974Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
16034.935B2.711.57%919.904Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
366.231B2.400.49%128.519Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8385.161B2.941.38%2.375Mการเงิน41
577.099B4.011.41%1.948Mการเงิน5
150.537B1.65-0.92%178.522Kบริการเชิงพาณิชย์7
988.012B1.730.73%44.382Kบริการการกระจายสินค้า40
9959.303B1.850.91%2.014Mการค้าปลีก47
72.300B0.67-0.05%65.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2895.965B1.420.58%830.158Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9588.341B1.400.70%644.451Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
99.874B2.742.27%58.302Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4124.865B2.141.36%1.047Mสาธารณูปโภค16
302.431B2.920.64%108.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
515.673B2.170.37%209.811Kการค้าปลีก10
1466.684B2.720.04%476.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
121.383B0.630.36%69.038Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
702.158B1.41-0.86%220.446Kบริการผู้บริโภค16
13797.157B1.291.52%1.951Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9358.317B2.160.33%2.059Mการผลิตของผู้ผลิต10
29829.413B1.732.07%1.147Mการผลิตของผู้ผลิต193
7894.984B2.071.27%731.390Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15078.212B1.39-0.83%1.373Mบริการทางด้านเทคโนโลยี185
124.563B2.27-0.08%18.624Kการเงิน8
926.036B5.291.66%1.407Mแร่พลังงาน2
1174.476B1.13-0.56%1.246Mการค้าปลีก15
13303.166B1.011.40%9.960Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8148.758B4.030.24%7.108Mการเงิน40
185.121B2.321.71%148.714Kการเงิน9
407.640B2.831.49%1.567Kอื่นๆ255
9516.202B3.881.66%5.499Mการเงิน6
32690.268B4.262.22%59.838Mการเงิน11
17123.520B4.38-0.26%6.021Mการสื่อสาร2
2433.819B1.915.65%676.621Kระบบขนส่ง37
4.031B2.640.91%4.900Kบริการผู้บริโภค1
2094.047B1.780.81%507.579Kบริการการกระจายสินค้า18
13296.666B0.871.77%3.099Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
452.473B2.50-0.11%186.848Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5683.301B2.222.10%1.657Mการผลิตของผู้ผลิต71
56.971B2.264.78%1.278Mอื่นๆ3
7312.521B1.510.01%596.967Kบริการเชิงพาณิชย์160
2980.948B1.860.97%732.725Kการผลิตของผู้ผลิต40
59439.353B2.962.17%4.516Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7280.473B0.54-0.12%611.276Kบริการผู้บริโภค35
29.824B0.120.11%34.570Kการเงิน2
995.839B2.051.24%209.545Kการผลิตของผู้ผลิต21
1824.512B2.361.89%4.414Mแร่พลังงาน3
3454.221B4.271.52%9.467Mแร่พลังงาน8
188.656B1.732.07%232.473Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4343.634B1.27-0.09%2.733Mบริการผู้บริโภค67
343.402B2.120.44%115.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1448.525B2.094.13%2.136Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1528.581B1.451.85%273.050Kระบบขนส่ง17
7170.508B1.04-0.41%470.008Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1936.716B1.870.46%643.094Kบริการเชิงพาณิชย์38
606.413B1.300.09%589.103Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22587.370B3.820.81%1.724Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28850.234B1.371.86%2.700Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.793B0.005.26%239.700Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
6070.271B3.502.19%1.984Mการเงิน3
137.893B0.981.43%158.773Kบริการผู้บริโภค14
18.242B0.96-1.49%21.452Kบริการผู้บริโภค2
1337.713B1.841.68%2.405Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26971.468B1.111.27%641.775Kระบบขนส่ง27
23445.407B2.241.00%2.522Mการเงิน121
16270.096B3.62-1.39%13.358Kการเงิน70
12885.335B1.450.78%1.251Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14389.256B3.362.26%3.898Mการเงิน80
5374.558B0.93-0.14%289.292Kบริการผู้บริโภค100
3040.418B0.941.99%11.208Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1086.930B1.14-0.04%201.701Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2132.200B4.041.75%1.957Mการเงิน1
3898.282B1.220.68%217.236Kการค้าปลีก63
9644.811B1.051.17%17.347Mการสื่อสาร20
8234.002B1.532.77%1.835Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
306.778B2.013.08%134.720Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2480.638B2.331.35%3.992Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4437.150B6.160.14%7.693Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1062.479B1.644.95%1.110Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1465.389B1.790.33%233.139Kระบบขนส่ง25
7522.138B2.832.56%4.345Mการผลิตของผู้ผลิต44
21.243B1.430.09%39.428Kสาธารณูปโภค3
43399.927B3.961.02%2.867Mบริการการกระจายสินค้า170
17582.832B3.72-0.03%7.411Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ