อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5207.328B-0.63%1.028Mบริการเชิงพาณิชย์58
318.801B-0.43%190.541Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1546.643B-0.54%304.791Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2437.695B0.93%1.284Mระบบขนส่ง10
2298.289B1.07%1.438Mระบบขนส่ง3
128.508B-1.14%262.371Kสาธารณูปโภค2
291.501B-1.48%1.025Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1458.857B-1.24%240.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
8020.729B-0.54%719.386Kการค้าปลีก35
18494.925B-1.61%436.202Kการผลิตของผู้ผลิต92
8911.596B-0.93%606.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
7137.533B-0.17%1.103Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2739.901B-0.41%267.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1433.641B-0.08%714.334Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1595.400B-1.19%404.352Kบริการผู้บริโภค11
4228.224B0.09%225.436Kการผลิตของผู้ผลิต54
71.742B-1.30%21.300Kบริการผู้บริโภค1
113.304B-0.09%41.618Kบริการผู้บริโภค2
1129.108B-0.55%1.634Mการค้าปลีก13
938.706B1.89%424.103Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3881.127B-0.47%1.830Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
14735.203B0.22%862.030Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.550B-0.94%321.781Kแร่พลังงาน2
2386.399B-0.61%462.131Kบริการเชิงพาณิชย์31
99.164B-0.17%145.477Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
531.846B-0.90%109.695Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
115.366B-2.58%632.281Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1426.295B-0.08%194.294Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
278.332B0.40%125.090Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1514.379B-0.05%217.633Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
923.358B-0.01%178.279Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2717.893B0.65%704.657Kการค้าปลีก17
2472.352B-1.24%1.702Mการค้าปลีก12
3950.805B-1.07%171.492Kการค้าปลีก20
6801.917B-0.33%1.389Mสาธารณูปโภค15
11422.205B-1.18%1.303Mการผลิตของผู้ผลิต58
11342.730B0.98%1.314Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
38620.232B0.78%806.079Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
9227.191B0.63%1.257Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1309.977B-0.89%253.329Kบริการการกระจายสินค้า33
2674.741B-0.90%445.352Kการค้าปลีก17
24361.246B-0.31%2.896Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15257.395B0.35%552.218Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
354.149B-0.15%89.993Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8572.060B-0.60%1.650Mการเงิน41
602.758B-1.83%1.277Mการเงิน5
180.978B0.49%135.213Kบริการเชิงพาณิชย์7
967.766B-0.69%35.518Kบริการการกระจายสินค้า39
10124.250B-0.26%1.064Mการค้าปลีก47
74.603B-2.16%190.159Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2800.610B-0.57%292.602Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9542.875B-0.47%236.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
105.810B-2.24%56.400Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4864.045B-1.45%524.917Kสาธารณูปโภค17
284.575B-1.25%31.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
492.429B-0.82%120.744Kการค้าปลีก10
1376.959B-0.55%187.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
123.868B-0.67%61.480Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
864.155B-0.51%106.132Kบริการผู้บริโภค17
13820.503B-0.24%1.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9720.011B0.01%843.510Kการผลิตของผู้ผลิต10
26357.401B-0.25%407.658Kการผลิตของผู้ผลิต191
7864.225B0.22%306.675Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
15973.201B-0.31%700.671Kบริการทางด้านเทคโนโลยี186
131.709B-0.72%24.639Kการเงิน7
895.351B0.26%1.027Mแร่พลังงาน2
1112.128B-0.29%1.372Mการค้าปลีก16
14187.433B0.88%4.425Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7518.126B-1.33%4.674Mการเงิน40
188.991B3.65%381.836Kการเงิน8
410.363B-0.02%5.679Kอื่นๆ240
9024.025B-1.24%3.853Mการเงิน6
31419.476B-0.18%15.977Mการเงิน11
17333.090B0.13%3.250Mการสื่อสาร2
1810.011B-0.55%510.162Kระบบขนส่ง35
4.104B-0.30%2.400Kบริการผู้บริโภค1
1664.907B-0.83%209.727Kบริการการกระจายสินค้า17
15005.617B-0.14%1.116Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
459.397B0.53%137.044Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5073.153B0.01%668.551Kการผลิตของผู้ผลิต70
61.642B-3.64%561.966Kอื่นๆ3
7477.188B-0.37%260.757Kบริการเชิงพาณิชย์162
3161.770B-0.06%447.508Kการผลิตของผู้ผลิต40
59423.200B0.02%2.441Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7534.314B1.17%453.479Kบริการผู้บริโภค36
31.602B-2.75%37.455Kการเงิน2
964.886B-0.56%93.430Kการผลิตของผู้ผลิต22
1779.649B-0.37%4.063Mแร่พลังงาน3
3318.242B0.90%5.570Mแร่พลังงาน8
187.474B2.58%163.126Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4282.870B-0.15%2.817Mบริการผู้บริโภค67
334.387B-0.65%78.230Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1335.983B-0.03%808.115Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1458.088B-0.03%144.599Kระบบขนส่ง17
7443.775B-0.69%249.781Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1947.948B0.06%340.362Kบริการเชิงพาณิชย์39
608.877B-2.04%376.359Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
29464.499B0.77%920.644Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
30197.067B1.20%1.229Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.503B-5.00%700.300Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5836.660B-1.14%1.224Mการเงิน3
143.158B-0.22%50.940Kบริการผู้บริโภค13
18.485B-0.11%8.462Kบริการผู้บริโภค2
1251.942B-0.44%756.029Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26879.520B0.41%309.033Kระบบขนส่ง27
21004.548B0.98%1.768Mการเงิน122
16870.460B0.41%9.494Kการเงิน70
12554.881B0.17%546.191Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
13844.498B-0.73%1.121Mการเงิน81
5488.660B-1.03%344.117Kบริการผู้บริโภค100
3127.219B0.78%5.178Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1070.229B-0.90%158.623Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2093.130B-0.55%785.800Kการเงิน1
5761.824B-1.43%134.401Kการค้าปลีก64
10515.928B0.08%5.947Mการสื่อสาร20
6105.148B0.31%1.181Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
291.635B-0.83%109.390Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2593.509B2.05%1.424Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
4163.100B-0.42%4.450Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1119.907B0.37%296.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1456.217B-0.35%150.404Kระบบขนส่ง25
8069.297B-0.33%1.669Mการผลิตของผู้ผลิต44
27.224B4.48%30.856Kสาธารณูปโภค3
44398.551B0.08%1.306Mบริการการกระจายสินค้า171
18051.352B0.22%2.865Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ