อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5094.890B0.60%2.141Mบริการเชิงพาณิชย์58
311.771B-2.42%635.223Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1529.085B0.96%434.457Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2353.133B0.18%597.354Kระบบขนส่ง10
2219.597B0.23%1.455Mระบบขนส่ง3
135.415B3.00%1.221Mสาธารณูปโภค2
278.612B1.91%2.531Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1417.798B-0.57%670.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
7651.806B1.07%715.907Kการค้าปลีก35
17627.738B-0.20%578.731Kการผลิตของผู้ผลิต91
8770.449B-0.81%705.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
9298.057B1.72%722.024Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2719.977B0.52%253.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1453.735B-1.54%701.237Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1557.336B1.26%513.935Kบริการผู้บริโภค11
4668.570B0.02%279.861Kการผลิตของผู้ผลิต55
70.501B0.57%19.000Kบริการผู้บริโภค1
109.774B1.52%71.523Kบริการผู้บริโภค2
1106.884B0.53%899.258Kการค้าปลีก13
904.492B0.35%349.412Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3760.140B1.27%2.519Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19590.735B1.60%879.286Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
29.757B0.80%373.762Kแร่พลังงาน2
2325.303B0.78%543.208Kบริการเชิงพาณิชย์31
95.318B-2.23%100.407Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
515.258B0.08%100.543Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
111.247B-2.34%777.662Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1392.640B-0.42%240.566Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
272.407B1.50%184.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1474.297B0.49%278.274Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
909.330B-0.56%205.776Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2600.043B-2.15%732.670Kการค้าปลีก17
2420.736B-0.23%1.523Mการค้าปลีก12
3855.289B-0.01%252.592Kการค้าปลีก20
6880.021B0.28%1.994Mสาธารณูปโภค16
10232.530B0.36%1.012Mการผลิตของผู้ผลิต56
11002.276B-0.22%1.658Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
34458.156B0.04%1.256Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
8973.228B0.75%1.187Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1282.225B1.00%415.422Kบริการการกระจายสินค้า33
2621.619B0.35%489.874Kการค้าปลีก17
23809.000B0.42%2.868Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
15386.990B0.44%587.193Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม178
351.954B0.00%114.552Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8478.592B0.19%1.758Mการเงิน41
602.018B-0.55%870.951Kการเงิน5
176.228B-1.96%150.279Kบริการเชิงพาณิชย์7
953.380B0.11%26.096Kบริการการกระจายสินค้า39
10008.389B-0.07%1.137Mการค้าปลีก47
73.985B0.63%142.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2769.356B0.35%414.701Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9472.600B0.21%293.086Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
105.073B-1.65%56.813Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4775.801B-0.77%413.671Kสาธารณูปโภค17
278.448B0.96%49.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
483.405B0.53%144.341Kการค้าปลีก10
1355.408B-0.00%315.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
121.246B0.54%71.239Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
662.116B0.64%180.992Kบริการผู้บริโภค17
13534.702B0.63%1.353Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9393.423B0.12%1.095Mการผลิตของผู้ผลิต10
26650.190B0.39%576.364Kการผลิตของผู้ผลิต192
7580.440B2.26%576.246Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
13534.456B-1.45%1.109Mบริการทางด้านเทคโนโลยี186
131.105B-0.62%15.917Kการเงิน7
856.093B0.24%1.164Mแร่พลังงาน2
1099.669B-0.07%1.070Mการค้าปลีก16
13805.308B0.88%3.859Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7427.142B0.17%4.539Mการเงิน40
197.012B-0.53%457.183Kการเงิน8
409.223B-0.21%3.859Kอื่นๆ238
8798.754B0.24%5.623Mการเงิน6
31009.364B0.33%16.927Mการเงิน11
17165.850B0.56%3.411Mการสื่อสาร2
1902.652B0.51%810.339Kระบบขนส่ง36
4.110B-1.33%3.100Kบริการผู้บริโภค1
1645.269B-0.09%382.680Kบริการการกระจายสินค้า17
14979.398B0.00%1.055Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
468.130B0.02%183.395Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
3926.705B0.36%1.011Mการผลิตของผู้ผลิต69
61.793B-0.16%281.611Kอื่นๆ3
7338.411B-0.11%403.870Kบริการเชิงพาณิชย์162
3103.424B0.72%625.038Kการผลิตของผู้ผลิต40
58433.370B-0.42%2.467Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7063.183B-0.38%886.049Kบริการผู้บริโภค36
31.257B-1.93%43.965Kการเงิน2
939.207B0.88%166.176Kการผลิตของผู้ผลิต22
1713.293B1.15%4.030Mแร่พลังงาน3
3224.477B0.21%4.754Mแร่พลังงาน8
177.651B1.68%164.594Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4178.975B0.24%2.646Mบริการผู้บริโภค66
328.104B-0.54%87.454Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1284.663B1.46%963.010Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1413.612B0.88%195.564Kระบบขนส่ง17
7314.318B-0.64%272.610Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1888.740B-0.02%309.519Kบริการเชิงพาณิชย์39
605.195B-0.85%335.641Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22243.689B1.30%1.029Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
29813.564B0.42%1.161Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.503B5.26%214.500Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5794.631B0.23%920.243Kการเงิน3
141.338B-1.76%66.464Kบริการผู้บริโภค13
18.651B3.53%39.208Kบริการผู้บริโภค2
1223.757B0.72%1.084Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26297.461B0.14%324.272Kระบบขนส่ง27
24059.571B0.91%1.974Mการเงิน122
16836.613B0.39%6.427Kการเงิน70
12177.967B0.01%630.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
13710.804B-0.11%1.163Mการเงิน82
5351.513B-0.37%247.575Kบริการผู้บริโภค99
2955.852B-0.54%4.843Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1049.897B-0.23%132.072Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2090.830B0.49%717.100Kการเงิน1
5676.976B-0.68%141.007Kการค้าปลีก64
10121.108B2.05%11.735Mการสื่อสาร20
6602.106B-3.21%1.355Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
285.020B-1.59%70.716Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2495.621B1.81%2.272Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
4102.790B0.91%4.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1084.440B-0.25%458.956Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1419.541B0.83%152.822Kระบบขนส่ง25
7778.038B-0.05%1.563Mการผลิตของผู้ผลิต44
26.177B-4.25%63.128Kสาธารณูปโภค3
40132.907B0.08%1.434Mบริการการกระจายสินค้า169
17998.190B0.13%3.094Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ