อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5240.624B1.12-0.20%832.848Kบริการเชิงพาณิชย์57
313.270B1.47-0.35%299.931Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1600.170B1.81-0.36%350.348Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2510.462B1.85-0.71%839.130Kระบบขนส่ง10
2378.953B2.610.47%969.063Kระบบขนส่ง3
124.851B0.88-2.14%313.085Kสาธารณูปโภค2
317.454B2.750.45%1.797Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1589.499B1.71-0.65%297.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8497.539B1.110.40%406.341Kการค้าปลีก35
18059.490B2.560.37%470.823Kการผลิตของผู้ผลิต90
7444.565B3.56-0.32%594.803Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9365.639B2.350.63%915.438Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3266.043B1.490.53%267.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1456.615B0.07-0.81%425.848Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1530.456B2.341.00%519.628Kบริการผู้บริโภค11
3703.020B2.630.12%372.732Kการผลิตของผู้ผลิต56
74.846B2.88-1.41%8.200Kบริการผู้บริโภค1
116.174B1.27-0.79%67.926Kบริการผู้บริโภค2
1252.059B0.47-3.17%1.363Mการค้าปลีก13
911.489B1.871.46%399.600Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4040.902B3.56-0.15%2.486Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
14645.412B2.47-0.46%1.488Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.920B0.510.51%660.708Kแร่พลังงาน2
2303.571B1.89-0.11%909.331Kบริการเชิงพาณิชย์31
86.435B0.710.87%540.149Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
525.732B1.75-0.12%115.179Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
119.539B2.48-1.62%302.150Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1891.906B1.882.92%248.648Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
281.430B1.67-0.38%102.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1517.440B1.64-0.49%204.395Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
756.398B1.78-1.03%330.688Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2477.007B1.730.66%691.734Kการค้าปลีก16
2481.831B0.76-0.55%1.107Mการค้าปลีก12
4186.131B1.13-0.45%154.630Kการค้าปลีก20
7499.831B3.030.51%1.760Mสาธารณูปโภค16
10157.919B1.76-0.88%968.803Kการผลิตของผู้ผลิต56
11082.592B1.52-0.48%1.270Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
34758.067B2.53-0.39%1.114Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
8116.967B1.830.57%770.430Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1328.004B2.49-0.47%386.181Kบริการการกระจายสินค้า33
2669.567B1.840.03%889.169Kการค้าปลีก17
23402.334B1.400.22%3.453Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15952.480B2.730.32%640.539Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
367.373B2.39-1.15%75.886Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8346.407B2.960.26%1.768Mการเงิน41
580.289B3.99-1.18%1.477Mการเงิน5
155.474B1.60-0.79%260.903Kบริการเชิงพาณิชย์7
985.654B1.72-0.24%27.622Kบริการการกระจายสินค้า40
9945.756B1.840.21%1.243Mการค้าปลีก47
73.425B0.660.34%47.963Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2903.754B1.41-0.10%611.862Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9614.763B1.39-0.67%406.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
102.145B2.68-1.81%39.145Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
3955.276B2.230.75%875.484Kสาธารณูปโภค16
302.416B2.92-0.45%74.363Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
513.719B2.180.10%126.988Kการค้าปลีก10
1483.991B2.69-0.81%283.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
123.397B0.62-1.08%62.593Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
714.053B1.39-0.24%193.969Kบริการผู้บริโภค16
13817.007B1.29-1.10%1.016Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9352.085B2.16-2.16%1.536Mการผลิตของผู้ผลิต10
26579.390B1.69-0.71%401.958Kการผลิตของผู้ผลิต190
7896.259B2.07-0.76%408.759Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15409.292B1.36-0.30%655.603Kบริการทางด้านเทคโนโลยี185
124.532B2.27-1.61%19.111Kการเงิน8
922.946B5.31-0.64%973.245Kแร่พลังงาน2
1196.046B1.11-0.25%1.512Mการค้าปลีก15
13069.675B1.020.21%6.218Mบริการทางด้านเทคโนโลยี90
8189.789B4.01-0.35%4.012Mการเงิน40
181.071B2.37-0.73%67.564Kการเงิน8
405.384B2.850.00%981อื่นๆ255
9353.647B3.950.23%3.160Mการเงิน6
32301.131B4.31-0.68%26.587Mการเงิน11
17086.190B4.390.18%3.674Mการสื่อสาร2
2088.158B1.903.57%489.667Kระบบขนส่ง36
3.916B2.720.78%30.500Kบริการผู้บริโภค1
2113.931B1.76-0.55%469.705Kบริการการกระจายสินค้า18
13242.618B0.88-0.59%1.237Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
465.768B2.43-1.12%189.269Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5084.933B2.180.50%647.476Kการผลิตของผู้ผลิต70
55.614B2.32-1.45%282.000Kอื่นๆ3
7404.029B1.49-0.63%335.142Kบริการเชิงพาณิชย์158
2970.815B1.87-0.55%556.531Kการผลิตของผู้ผลิต40
58215.766B3.02-0.43%2.444Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7324.838B0.53-0.67%527.580Kบริการผู้บริโภค35
30.471B0.12-1.33%25.736Kการเงิน2
986.202B2.07-0.35%151.727Kการผลิตของผู้ผลิต21
1810.592B2.380.07%2.676Mแร่พลังงาน3
3412.670B4.321.20%4.208Mแร่พลังงาน8
185.569B1.760.33%114.495Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4359.294B1.26-0.09%1.960Mบริการผู้บริโภค67
344.831B2.11-0.49%103.937Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1371.559B2.21-0.16%802.688Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1511.281B1.47-1.07%115.653Kระบบขนส่ง17
7276.491B1.03-0.48%302.989Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1960.359B1.85-0.51%346.513Kบริการเชิงพาณิชย์38
611.557B1.28-0.21%348.811Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22567.591B3.820.10%1.026Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28577.638B1.39-0.32%1.394Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.503B0.005.26%832.200Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
6008.827B3.54-0.39%1.052Mการเงิน3
137.431B0.98-1.02%51.111Kบริการผู้บริโภค14
18.959B0.93-0.26%4.190Kบริการผู้บริโภค2
1316.251B1.87-0.26%881.259Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26577.519B1.120.22%385.524Kระบบขนส่ง26
20464.827B2.36-0.07%1.484Mการเงิน120
16631.943B3.54-0.73%7.423Kการเงิน70
13032.705B1.43-0.80%1.021Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14240.114B3.39-0.48%1.848Mการเงิน80
5421.637B0.92-0.58%231.220Kบริการผู้บริโภค99
2906.099B0.980.54%4.240Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1102.992B1.13-0.37%165.769Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2091.980B4.120.47%980.200Kการเงิน1
3891.187B1.220.39%195.043Kการค้าปลีก63
9462.896B1.07-0.21%8.075Mการสื่อสาร20
7835.388B1.573.26%1.363Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
304.622B2.021.11%87.237Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2436.908B2.370.66%3.400Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4441.580B6.15-0.16%5.516Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1013.849B1.71-0.54%401.264Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1468.813B1.79-0.51%143.123Kระบบขนส่ง25
7313.918B2.910.23%2.020Mการผลิตของผู้ผลิต43
20.610B1.480.11%14.668Kสาธารณูปโภค3
42946.326B4.000.20%1.606Mบริการการกระจายสินค้า170
17497.760B3.740.19%4.191Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ