อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5328.446B0.81%1.185Mบริการเชิงพาณิชย์58
324.957B1.39%152.924Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1566.683B0.45%331.072Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2514.219B-0.45%864.578Kระบบขนส่ง10
2382.711B-0.06%1.997Mระบบขนส่ง3
132.068B-2.04%312.314Kสาธารณูปโภค2
303.242B-0.05%1.275Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1513.693B-0.24%196.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8289.168B-0.15%573.111Kการค้าปลีก35
19170.724B-0.16%687.032Kการผลิตของผู้ผลิต92
9728.582B-1.94%630.470Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
7083.030B0.78%1.314Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2740.021B1.30%349.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1470.382B-0.38%1.117Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1588.185B1.59%599.861Kบริการผู้บริโภค11
4425.090B0.82%241.581Kการผลิตของผู้ผลิต54
72.093B0.22%15.700Kบริการผู้บริโภค1
114.015B-0.43%100.019Kบริการผู้บริโภค2
1166.748B0.61%1.024Mการค้าปลีก14
944.693B0.44%281.781Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4003.789B0.36%2.054Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19607.541B1.51%677.932Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.497B-0.34%256.587Kแร่พลังงาน2
2444.333B1.31%492.348Kบริการเชิงพาณิชย์32
98.089B1.88%107.989Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
543.400B0.52%88.451Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
119.072B0.36%193.487Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1437.593B0.63%153.020Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
279.904B0.20%127.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1536.639B0.07%192.978Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
906.070B1.80%186.400Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2817.617B0.02%838.082Kการค้าปลีก17
2526.384B0.84%1.051Mการค้าปลีก12
4005.869B1.06%181.456Kการค้าปลีก20
7295.468B-0.83%1.500Mสาธารณูปโภค16
10503.291B1.16%859.843Kการผลิตของผู้ผลิต58
11384.323B0.91%1.457Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
38722.439B1.03%975.550Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
9119.590B2.16%1.098Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1329.219B-0.10%263.035Kบริการการกระจายสินค้า33
2698.115B-0.05%652.438Kการค้าปลีก17
24502.862B0.02%3.267Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
14492.715B0.64%658.957Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
354.769B0.19%87.422Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8563.345B0.89%2.395Mการเงิน42
611.033B-0.03%904.858Kการเงิน5
172.892B1.57%222.158Kบริการเชิงพาณิชย์7
972.239B0.54%32.158Kบริการการกระจายสินค้า39
10292.472B0.78%1.063Mการค้าปลีก47
75.133B1.03%157.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2840.672B1.01%338.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9360.973B0.96%293.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
107.548B0.54%22.853Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
5421.037B-2.26%485.913Kสาธารณูปโภค18
289.070B0.37%36.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
500.568B-0.10%188.863Kการค้าปลีก10
1375.975B1.06%272.125Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
126.844B-0.59%42.734Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
884.433B-0.06%94.065Kบริการผู้บริโภค17
14034.109B1.43%1.787Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9875.544B-0.88%1.385Mการผลิตของผู้ผลิต10
27192.940B0.82%554.470Kการผลิตของผู้ผลิต192
8001.391B1.46%463.404Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
16063.956B0.02%728.417Kบริการทางด้านเทคโนโลยี187
130.435B1.12%22.102Kการเงิน7
913.661B-0.07%1.040Mแร่พลังงาน2
1152.134B-0.49%1.756Mการค้าปลีก16
13904.592B2.29%5.044Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7577.612B0.75%3.494Mการเงิน40
182.100B1.35%283.128Kการเงิน8
417.632B0.02%5.008Kอื่นๆ240
9157.838B0.71%2.958Mการเงิน6
31909.289B0.04%14.368Mการเงิน11
17348.790B0.48%4.054Mการสื่อสาร2
1864.409B0.07%434.145Kระบบขนส่ง35
4.037B0.90%3.200Kบริการผู้บริโภค1
1670.140B0.65%364.111Kบริการการกระจายสินค้า17
14847.698B1.09%1.116Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
458.437B1.27%156.253Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5180.723B0.35%644.439Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.619B5.98%194.593Kอื่นๆ3
7487.800B1.06%288.117Kบริการเชิงพาณิชย์162
3161.585B1.02%438.241Kการผลิตของผู้ผลิต40
59529.674B-0.32%2.738Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8325.229B0.13%354.384Kบริการผู้บริโภค37
32.959B-1.68%30.950Kการเงิน2
980.949B0.26%91.094Kการผลิตของผู้ผลิต22
1856.002B-0.84%3.014Mแร่พลังงาน3
3400.083B0.39%5.399Mแร่พลังงาน8
184.389B0.26%186.541Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4406.739B0.17%1.705Mบริการผู้บริโภค67
338.326B0.13%47.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1409.071B-1.29%1.041Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1486.233B1.37%195.641Kระบบขนส่ง17
7557.225B-0.00%326.113Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1969.016B0.52%423.023Kบริการเชิงพาณิชย์39
619.537B1.74%410.610Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
30054.282B1.02%663.844Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
30071.202B0.93%1.629Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.793B5.26%519.600Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5926.202B0.79%1.016Mการเงิน3
143.180B1.02%84.518Kบริการผู้บริโภค13
18.681B-0.67%7.229Kบริการผู้บริโภค2
1265.074B0.10%1.220Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26956.368B-0.29%288.570Kระบบขนส่ง27
21841.259B0.62%1.161Mการเงิน124
16652.745B0.85%6.715Kการเงิน70
12470.075B0.62%512.531Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
14055.298B-0.19%1.232Mการเงิน81
5514.334B0.35%196.794Kบริการผู้บริโภค100
3179.238B1.03%3.808Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1091.945B0.64%113.348Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4234.520B2.72%536.950Kการเงิน2
5768.112B-0.13%178.801Kการค้าปลีก64
10693.426B0.23%6.754Mการสื่อสาร20
4842.452B0.26%1.939Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
286.818B0.87%82.922Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2634.570B2.40%1.646Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
4273.070B-0.60%4.531Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1118.856B1.20%512.634Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1468.469B-0.05%180.013Kระบบขนส่ง25
8090.358B-0.22%1.602Mการผลิตของผู้ผลิต44
26.735B-1.77%42.015Kสาธารณูปโภค3
44601.166B0.30%1.323Mบริการการกระจายสินค้า171
18104.867B0.70%3.354Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ