อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5221.887B1.130.00%2.033Mบริการเชิงพาณิชย์57
314.052B1.471.01%284.371Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1588.878B1.820.80%865.785Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2503.603B1.850.21%1.198Mระบบขนส่ง10
2381.023B2.610.25%1.445Mระบบขนส่ง3
123.690B0.89-0.68%305.060Kสาธารณูปโภค2
318.557B2.742.22%1.930Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1572.391B1.730.52%372.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
8517.452B1.113.42%1.248Mการค้าปลีก35
18956.352B2.582.37%750.375Kการผลิตของผู้ผลิต90
7365.821B3.600.75%1.842Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9304.722B2.371.71%1.431Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3302.394B1.481.08%407.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1441.007B0.07-1.12%566.918Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1560.575B2.300.36%674.138Kบริการผู้บริโภค11
4256.479B2.771.38%523.856Kการผลิตของผู้ผลิต57
74.360B2.900.65%33.600Kบริการผู้บริโภค1
114.909B1.280.24%95.892Kบริการผู้บริโภค2
1188.568B0.49-0.94%1.509Mการค้าปลีก13
918.070B1.864.41%1.101Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4032.424B3.572.13%4.326Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19710.913B2.302.63%1.676Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
30.735B0.520.00%969.312Kแร่พลังงาน2
2295.156B1.901.54%1.404Mบริการเชิงพาณิชย์31
87.480B0.70-0.58%192.627Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
523.703B1.751.26%233.631Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.300B2.51-1.16%246.960Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1867.140B1.904.38%326.413Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
278.854B1.680.17%165.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1517.122B1.652.20%594.820Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
745.351B1.810.64%317.897Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2454.866B1.751.58%1.145Mการค้าปลีก16
2469.907B0.760.00%993.749Kการค้าปลีก12
4118.531B1.14-1.20%318.070Kการค้าปลีก20
7654.867B3.000.91%2.802Mสาธารณูปโภค17
9540.247B1.761.88%1.997Mการผลิตของผู้ผลิต55
11022.977B1.531.56%2.796Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
38407.131B2.771.90%1.842Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
8451.022B1.763.96%2.082Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1324.381B2.490.09%547.454Kบริการการกระจายสินค้า33
2658.375B1.84-0.33%1.519Mการค้าปลีก17
23378.052B1.411.32%4.954Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
15935.252B2.731.56%918.897Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
364.383B2.410.49%128.440Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8295.471B2.981.37%2.373Mการเงิน41
569.090B4.061.41%1.946Mการเงิน5
151.981B1.63-0.95%177.871Kบริการเชิงพาณิชย์7
981.046B1.730.71%44.320Kบริการการกระจายสินค้า40
9876.072B1.850.83%2.000Mการค้าปลีก47
72.344B0.67-0.06%65.027Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2879.890B1.430.56%818.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9521.383B1.410.68%639.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
97.754B2.802.17%55.807Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
4024.893B2.191.35%1.048Mสาธารณูปโภค16
300.506B2.940.64%108.176Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
513.805B2.180.36%210.258Kการค้าปลีก10
1465.735B2.730.02%476.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
120.968B0.630.34%69.178Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
708.395B1.40-0.88%222.950Kบริการผู้บริโภค16
13592.858B1.311.50%1.944Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9115.227B2.220.33%2.061Mการผลิตของผู้ผลิต10
29022.364B1.772.05%1.140Mการผลิตของผู้ผลิต193
7798.105B2.101.24%728.240Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
15208.262B1.38-0.84%1.371Mบริการทางด้านเทคโนโลยี185
124.679B2.27-0.09%18.902Kการเงิน8
910.892B5.381.66%1.407Mแร่พลังงาน2
1177.042B1.13-0.58%1.244Mการค้าปลีก15
13084.900B1.021.36%9.817Mบริการทางด้านเทคโนโลยี91
8107.657B4.050.24%7.107Mการเงิน40
182.109B2.361.70%148.607Kการเงิน9
409.402B2.841.49%1.544Kอื่นๆ255
9361.904B3.941.65%5.489Mการเงิน6
31872.244B4.372.21%59.951Mการเงิน11
17168.720B4.37-0.26%6.020Mการสื่อสาร2
2384.534B1.955.66%672.556Kระบบขนส่ง37
3.995B2.660.91%4.900Kบริการผู้บริโภค1
2077.408B1.790.80%507.039Kบริการการกระจายสินค้า18
13069.510B0.891.74%3.079Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
453.031B2.49-0.12%186.600Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5552.440B2.272.09%1.651Mการผลิตของผู้ผลิต71
54.436B2.374.66%1.250Mอื่นๆ3
7313.757B1.51-0.02%594.723Kบริการเชิงพาณิชย์160
2952.956B1.880.95%734.909Kการผลิตของผู้ผลิต40
57992.903B3.032.16%4.515Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
7289.457B0.53-0.12%611.538Kบริการผู้บริโภค35
29.793B0.120.10%34.529Kการเงิน2
981.112B2.081.23%209.289Kการผลิตของผู้ผลิต21
1790.744B2.401.89%4.412Mแร่พลังงาน3
3395.414B4.341.52%9.452Mแร่พลังงาน8
184.824B1.772.07%232.654Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4348.871B1.27-0.10%2.728Mบริการผู้บริโภค67
341.996B2.130.41%115.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1391.377B2.184.11%2.124Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1501.131B1.481.83%271.241Kระบบขนส่ง17
7201.157B1.03-0.43%469.673Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
1928.051B1.880.45%639.886Kบริการเชิงพาณิชย์38
605.985B1.300.07%597.673Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
22473.617B3.840.81%1.725Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
28329.227B1.401.84%2.692Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
5.503B0.005.26%239.700Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5940.231B3.582.19%1.983Mการเงิน3
136.204B0.991.38%149.316Kบริการผู้บริโภค14
18.527B0.95-1.54%22.193Kบริการผู้บริโภค2
1315.683B1.871.67%2.400Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26733.055B1.121.27%641.961Kระบบขนส่ง27
23181.051B2.260.99%2.516Mการเงิน121
16499.631B3.57-1.39%13.396Kการเงิน70
12787.568B1.460.76%1.252Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
14074.038B3.432.24%3.905Mการเงิน80
5380.300B0.93-0.15%289.348Kบริการผู้บริโภค100
2981.362B0.961.98%11.288Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1087.433B1.14-0.05%201.853Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
2095.430B4.111.75%1.957Mการเงิน1
3879.578B1.220.65%216.844Kการค้าปลีก63
9533.704B1.061.17%17.334Mการสื่อสาร20
8059.461B1.572.76%1.832Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
302.215B2.043.02%131.327Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
2447.776B2.361.34%3.997Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
4430.940B6.160.14%7.693Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1012.375B1.724.95%1.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1460.839B1.800.31%234.463Kระบบขนส่ง25
7335.357B2.912.55%4.343Mการผลิตของผู้ผลิต44
21.225B1.430.08%39.418Kสาธารณูปโภค3
42717.754B4.021.02%2.865Mบริการการกระจายสินค้า170
17588.913B3.72-0.03%7.406Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ