อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5297.323B0.47%372.012Kบริการเชิงพาณิชย์58
320.830B0.64%83.670Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1572.964B-0.27%115.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2481.372B1.24%596.872Kระบบขนส่ง10
2370.128B0.55%580.500Kระบบขนส่ง3
131.866B-0.43%182.696Kสาธารณูปโภค2
301.791B0.75%587.807Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1522.667B-0.61%177.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8380.877B-0.95%468.854Kการค้าปลีก35
18278.098B0.85%210.809Kการผลิตของผู้ผลิต92
6884.270B0.26%318.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9313.699B-1.84%250.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2746.711B-0.11%104.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1457.219B0.56%1.583Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1576.510B-0.28%172.153Kบริการผู้บริโภค10
4427.462B0.80%111.587Kการผลิตของผู้ผลิต56
71.796B0.86%14.700Kบริการผู้บริโภค1
113.579B0.24%71.691Kบริการผู้บริโภค2
1168.611B-0.26%550.780Kการค้าปลีก14
946.520B-0.22%100.311Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3962.984B1.14%840.137Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19477.786B1.02%263.323Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.603B-0.17%161.363Kแร่พลังงาน2
2429.948B0.61%271.552Kบริการเชิงพาณิชย์32
95.906B2.45%81.657Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
539.643B0.51%48.884Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.581B-0.01%146.028Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1426.942B0.41%85.538Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
280.327B-0.08%63.550Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1530.596B0.54%115.475Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
896.072B0.72%127.420Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2476.838B-1.51%511.347Kการค้าปลีก16
2525.189B0.08%625.100Kการค้าปลีก12
4352.556B-0.44%87.199Kการค้าปลีก20
7211.203B0.72%1.302Mสาธารณูปโภค16
12117.343B1.44%319.445Kการผลิตของผู้ผลิต60
11190.601B1.23%594.514Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
39126.440B0.77%629.780Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
9025.619B1.00%439.423Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1317.847B0.53%196.902Kบริการการกระจายสินค้า33
2693.725B0.17%236.033Kการค้าปลีก17
24577.224B-0.18%2.338Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
16093.972B0.84%244.185Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม181
352.996B0.57%48.056Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8508.595B0.52%970.427Kการเงิน42
602.475B1.69%745.584Kการเงิน5
171.832B0.46%63.896Kบริการเชิงพาณิชย์7
967.209B0.56%18.804Kบริการการกระจายสินค้า39
10322.333B-0.18%508.531Kการค้าปลีก47
74.147B1.49%96.196Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2845.638B-0.17%125.811Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9374.938B-0.12%106.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
103.164B-0.45%50.180Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
5381.226B-1.65%143.174Kสาธารณูปโภค18
288.123B0.47%12.601Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
499.925B0.19%74.483Kการค้าปลีก10
1360.339B1.16%120.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
125.887B0.72%99.556Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
901.094B-0.82%61.149Kบริการผู้บริโภค18
14124.508B-0.47%461.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9756.813B0.96%542.287Kการผลิตของผู้ผลิต10
26871.263B0.92%256.897Kการผลิตของผู้ผลิต192
7857.704B0.85%198.733Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
16012.328B0.31%262.921Kบริการทางด้านเทคโนโลยี187
128.968B0.44%25.678Kการเงิน7
907.635B0.66%410.689Kแร่พลังงาน2
1161.824B-1.08%1.096Mการค้าปลีก16
13957.677B-0.28%1.938Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7538.534B0.50%1.233Mการเงิน40
180.217B0.69%156.480Kการเงิน8
418.733B0.57%13.187Kอื่นๆ241
9121.612B0.55%1.502Mการเงิน6
31923.255B0.28%6.927Mการเงิน11
17296.520B0.42%1.910Mการสื่อสาร2
1853.099B0.67%234.944Kระบบขนส่ง35
4.025B0.60%7.100Kบริการผู้บริโภค1
1660.404B0.42%80.905Kบริการการกระจายสินค้า17
14838.419B0.72%674.924Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
455.384B0.75%140.543Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5151.911B0.60%276.121Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.621B-0.60%215.248Kอื่นๆ3
7464.438B0.40%115.139Kบริการเชิงพาณิชย์162
3125.909B1.08%359.738Kการผลิตของผู้ผลิต40
58276.708B0.89%1.261Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8295.568B0.49%144.122Kบริการผู้บริโภค37
32.928B0.43%85.096Kการเงิน2
975.148B0.66%31.538Kการผลิตของผู้ผลิต22
1855.545B-0.12%1.611Mแร่พลังงาน3
3398.801B0.69%2.774Mแร่พลังงาน8
184.272B0.09%96.448Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4393.084B0.35%1.283Mบริการผู้บริโภค67
334.942B1.05%21.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1387.438B1.48%364.484Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1487.406B0.01%52.072Kระบบขนส่ง17
7532.838B0.23%145.884Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1980.902B-0.54%168.045Kบริการเชิงพาณิชย์39
614.003B0.31%123.434Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
30023.957B-0.72%360.661Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
29532.004B0.08%561.430Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
5.793B5.00%1.385Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5919.600B0.17%406.464Kการเงิน3
142.364B0.86%161.797Kบริการผู้บริโภค13
18.779B0.25%14.740Kบริการผู้บริโภค2
1259.065B0.64%326.865Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26819.443B0.25%153.157Kระบบขนส่ง27
24559.001B1.20%497.496Kการเงิน125
16560.160B0.24%1.887Kการเงิน70
12432.235B0.58%349.470Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
14040.708B0.23%504.969Kการเงิน81
5723.962B0.31%138.182Kบริการผู้บริโภค101
3157.802B0.61%3.283Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1090.146B0.22%62.856Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4211.540B2.74%131.450Kการเงิน2
3853.583B-0.32%127.703Kการค้าปลีก63
10720.754B-0.40%4.739Mการสื่อสาร20
4819.844B1.15%1.015Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
287.307B-0.09%75.473Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2603.119B3.05%1.893Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
4281.940B-0.04%1.471Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1118.739B-0.48%219.267Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1456.720B0.90%80.212Kระบบขนส่ง25
7971.135B-0.15%796.152Kการผลิตของผู้ผลิต43
26.610B1.36%108.867Kสาธารณูปโภค3
37337.365B0.78%778.095Kบริการการกระจายสินค้า169
17803.761B1.59%1.254Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ