อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5508.317B-0.54%1.718Mบริการเชิงพาณิชย์51
300.208B-0.85%233.670Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1534.564B-0.36%545.324Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2884.581B2.25%1.517Mระบบขนส่ง14
1466.885B2.44%4.633Mระบบขนส่ง4
138.324B-1.88%199.278Kสาธารณูปโภค2
245.776B-1.82%1.212Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1759.543B-1.51%1.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
7162.844B-0.46%509.975Kการค้าปลีก34
12857.690B0.33%694.075Kการผลิตของผู้ผลิต88
7628.850B-0.45%645.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
9516.466B-1.12%552.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2849.123B-0.42%338.822Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1548.308B-3.73%9.165Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1278.522B-0.48%583.136Kบริการผู้บริโภค12
3995.801B-0.55%431.278Kการผลิตของผู้ผลิต48
64.536B1.51%26.700Kบริการผู้บริโภค1
100.942B7.64%286.100Kบริการผู้บริโภค1
1739.573B-1.53%1.296Mการค้าปลีก8
1052.175B-1.23%346.632Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3503.937B-0.29%2.691Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
18977.140B-0.67%791.602Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ88
26.212B-6.36%2.406Mแร่พลังงาน2
1819.244B-0.12%720.121Kบริการเชิงพาณิชย์34
160.446B-1.30%304.160Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
575.367B-1.00%353.652Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
211.964B-0.50%368.454Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1164.516B-0.98%267.894Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน31
162.476B2.36%262.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1175.426B-0.46%657.562Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
957.827B-1.97%464.802Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1550.497B-0.40%1.688Mการค้าปลีก15
2976.883B-1.01%1.336Mการค้าปลีก12
4928.671B-0.80%277.710Kการค้าปลีก22
6032.198B0.35%1.999Mสาธารณูปโภค15
9885.408B-0.98%1.152Mการผลิตของผู้ผลิต58
8873.897B-0.55%1.317Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
31506.993B-1.88%1.230Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
8703.871B-0.38%1.735Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1130.998B-0.47%288.150Kบริการการกระจายสินค้า31
1356.865B-2.19%3.473Mการค้าปลีก18
20771.903B1.07%3.214Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
11729.389B-0.40%615.915Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม181
205.622B-1.85%179.323Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
6236.128B-0.60%2.922Mการเงิน46
590.719B-1.63%1.380Mการเงิน4
240.669B-3.21%183.861Kบริการเชิงพาณิชย์4
1108.203B-0.68%56.380Kบริการการกระจายสินค้า37
9756.589B0.45%1.412Mการค้าปลีก51
88.915B-2.49%53.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2645.307B0.37%429.079Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
9281.691B0.77%433.379Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
107.832B-2.07%100.726Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
4370.365B0.12%657.402Kสาธารณูปโภค17
200.212B-0.19%23.765Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
596.575B1.53%544.263Kการค้าปลีก11
1388.984B0.75%1.602Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร32
56.039B-2.78%43.854Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
518.335B-0.63%287.058Kบริการผู้บริโภค16
13536.215B0.16%1.071Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
7325.270B-2.34%1.391Mการผลิตของผู้ผลิต14
26051.634B-0.99%555.958Kการผลิตของผู้ผลิต195
6548.233B-0.45%588.243Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
18654.528B-1.05%837.796Kบริการทางด้านเทคโนโลยี200
410.048B-1.60%246.280Kการเงิน8
688.248B0.68%1.049Mแร่พลังงาน2
1378.694B-2.41%1.086Mการค้าปลีก25
13507.332B1.07%5.489Mบริการทางด้านเทคโนโลยี78
6679.639B0.02%3.871Mการเงิน38
171.440B-0.60%317.292Kการเงิน10
397.617B-0.89%5.468Kอื่นๆ242
7098.033B0.71%4.162Mการเงิน6
23589.370B0.76%28.659Mการเงิน11
15605.856B0.55%6.178Mการสื่อสาร4
1216.220B0.40%673.560Kระบบขนส่ง32
1491.981B0.12%349.545Kบริการการกระจายสินค้า17
13984.489B-0.55%1.667Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
628.386B-2.07%621.353Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
3158.609B-0.87%1.009Mการผลิตของผู้ผลิต66
65.501B-2.80%510.027Kอื่นๆ6
6887.229B-1.25%381.707Kบริการเชิงพาณิชย์170
1830.612B-1.00%505.186Kการผลิตของผู้ผลิต43
50226.833B0.54%3.484Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
6529.866B0.27%702.733Kบริการผู้บริโภค36
28.350B-0.84%46.202Kการเงิน2
741.043B-0.44%155.186Kการผลิตของผู้ผลิต22
1107.169B0.67%6.627Mแร่พลังงาน3
2669.392B-0.66%5.850Mแร่พลังงาน8
122.763B-0.29%127.961Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
3679.269B-0.53%2.934Mบริการผู้บริโภค64
171.986B-0.95%111.981Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1127.907B0.73%962.135Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2638.900B0.43%631.869Kระบบขนส่ง21
9414.654B-0.50%514.521Kบริการทางด้านเทคโนโลยี123
1367.071B-2.69%471.176Kบริการเชิงพาณิชย์40
450.418B-1.30%675.259Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
25590.113B1.40%967.902Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
32035.371B-0.45%1.697Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
5.793B0.00%3.021Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4588.773B1.56%1.505Mการเงิน3
121.104B-4.01%168.819Kบริการผู้บริโภค12
14.567B-1.44%35.943Kบริการผู้บริโภค2
1116.218B-0.65%1.545Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
20342.960B0.07%440.938Kระบบขนส่ง24
16152.568B-0.35%2.020Mการเงิน125
13081.203B1.72%9.542Kการเงิน69
11205.344B1.19%773.854Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
11569.014B0.44%2.409Mการเงิน81
4905.305B-0.07%562.340Kบริการผู้บริโภค100
3884.710B-0.74%3.796Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
776.459B-0.21%318.209Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
1656.780B0.91%988.200Kการเงิน1
3714.639B-0.42%381.597Kการค้าปลีก62
12964.167B1.19%21.026Mการสื่อสาร18
3833.536B-1.49%1.690Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
207.421B-1.42%73.213Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1831.702B0.02%2.776Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3479.650B1.86%4.987Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1078.021B0.63%515.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1477.754B-0.28%361.936Kระบบขนส่ง24
5990.695B-0.21%1.846Mการผลิตของผู้ผลิต36
15.943B-2.61%57.657Kสาธารณูปโภค2
32191.651B0.63%1.659Mบริการการกระจายสินค้า166
16260.117B1.05%4.287Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ