อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5297.323B-0.15%1.099Mบริการเชิงพาณิชย์58
320.830B-0.19%186.082Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1572.964B-0.42%329.298Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2481.372B1.98%1.334Mระบบขนส่ง10
2370.128B0.21%1.065Mระบบขนส่ง3
131.866B-1.64%280.434Kสาธารณูปโภค2
301.791B-0.44%1.270Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1522.667B0.27%377.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8380.877B-0.10%847.005Kการค้าปลีก35
17775.293B1.40%644.313Kการผลิตของผู้ผลิต90
6884.270B0.78%1.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
9313.699B-1.45%699.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2746.711B-0.61%314.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1457.219B-0.06%1.541Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1590.167B0.74%588.952Kบริการผู้บริโภค11
4427.462B0.95%267.128Kการผลิตของผู้ผลิต56
71.796B-0.75%19.400Kบริการผู้บริโภค1
113.579B-0.86%75.842Kบริการผู้บริโภค2
1168.611B0.10%1.075Mการค้าปลีก14
946.520B2.00%394.292Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3962.984B1.08%2.384Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19463.655B1.27%954.526Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ83
30.603B-0.34%251.408Kแร่พลังงาน2
2429.948B0.34%655.916Kบริการเชิงพาณิชย์32
95.906B0.16%187.032Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
539.643B0.55%85.896Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
118.581B-0.43%135.494Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1426.942B0.03%155.868Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
280.327B-0.31%126.267Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1530.596B0.99%293.543Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
896.072B0.27%259.625Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2872.636B0.79%563.475Kการค้าปลีก17
2525.189B-0.17%1.385Mการค้าปลีก12
4352.556B-0.91%189.280Kการค้าปลีก20
7211.203B-1.39%2.841Mสาธารณูปโภค16
12117.343B1.10%765.618Kการผลิตของผู้ผลิต60
11190.601B-0.04%1.476Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์99
39313.764B1.36%1.252Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
9025.619B-0.29%1.228Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1317.847B0.25%315.810Kบริการการกระจายสินค้า33
2693.725B-1.59%606.627Kการค้าปลีก17
24577.224B0.80%4.409Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
16093.972B-0.10%538.063Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม181
352.996B-0.65%88.250Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8508.595B0.40%1.673Mการเงิน42
602.475B-0.32%720.843Kการเงิน5
171.832B-1.14%114.888Kบริการเชิงพาณิชย์7
967.209B-0.08%25.936Kบริการการกระจายสินค้า39
10322.333B-0.28%1.477Mการค้าปลีก47
74.147B-0.36%234.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2845.638B-0.55%372.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9606.103B-0.48%351.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
103.164B-0.25%75.984Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
5381.226B-2.52%449.936Kสาธารณูปโภค18
288.123B-0.24%43.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
499.925B0.06%161.210Kการค้าปลีก10
1360.339B0.34%320.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
125.887B0.90%124.770Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
901.094B-0.82%105.611Kบริการผู้บริโภค18
14124.508B-0.23%793.908Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9756.813B-0.43%1.216Mการผลิตของผู้ผลิต10
28304.673B0.82%507.661Kการผลิตของผู้ผลิต193
7857.704B0.40%521.062Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
16022.005B-0.56%770.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี188
128.968B-1.18%32.849Kการเงิน7
907.635B0.23%1.442Mแร่พลังงาน2
1161.824B-1.20%1.264Mการค้าปลีก16
13957.677B-0.58%6.286Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
8426.050B0.69%3.937Mการเงิน41
180.217B0.95%124.355Kการเงิน8
418.733B0.07%24.940Kอื่นๆ241
9121.612B0.42%3.090Mการเงิน6
31923.255B0.48%19.964Mการเงิน11
17296.520B0.40%4.486Mการสื่อสาร2
1853.099B0.89%477.100Kระบบขนส่ง35
4.025B1.22%11.900Kบริการผู้บริโภค1
1660.404B-0.53%304.699Kบริการการกระจายสินค้า17
14838.419B0.87%1.318Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
455.384B0.30%126.273Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5151.911B1.54%798.985Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.621B0.30%315.573Kอื่นๆ3
7464.438B-0.09%294.013Kบริการเชิงพาณิชย์162
3125.909B0.58%507.375Kการผลิตของผู้ผลิต40
58276.708B0.69%2.909Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8295.568B-0.56%384.066Kบริการผู้บริโภค37
32.928B-1.53%26.262Kการเงิน2
975.148B0.53%82.259Kการผลิตของผู้ผลิต22
1855.545B0.07%3.788Mแร่พลังงาน3
3398.801B0.79%4.683Mแร่พลังงาน8
184.272B-0.24%179.294Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4409.816B-0.16%2.588Mบริการผู้บริโภค68
334.942B-0.26%62.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1387.438B0.20%708.342Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1487.406B0.04%165.242Kระบบขนส่ง17
7532.838B-0.14%306.006Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1980.902B-0.05%402.153Kบริการเชิงพาณิชย์39
614.003B0.89%312.414Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
30023.957B-0.65%651.753Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
29532.004B-0.21%1.493Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
5.793B0.00%365.700Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5919.600B0.15%1.042Mการเงิน3
142.364B1.64%178.718Kบริการผู้บริโภค13
18.779B0.72%17.535Kบริการผู้บริโภค2
1259.065B0.43%1.386Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26819.443B-0.23%322.120Kระบบขนส่ง27
24559.001B1.21%1.339Mการเงิน125
16560.160B0.61%5.593Kการเงิน70
12432.235B-0.00%595.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
14040.708B0.63%1.663Mการเงิน81
5723.962B0.20%218.573Kบริการผู้บริโภค101
3157.802B1.08%4.477Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1090.146B0.64%120.777Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4211.540B2.51%588.400Kการเงิน2
3853.583B-0.57%212.029Kการค้าปลีก63
10720.754B0.12%11.111Mการสื่อสาร20
4819.844B2.46%2.431Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
287.307B0.06%90.813Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2603.119B3.08%1.985Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
4281.940B-0.12%3.318Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1118.739B1.37%491.264Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1456.720B0.27%139.179Kระบบขนส่ง25
7971.135B0.31%2.023Mการผลิตของผู้ผลิต43
26.610B9.00%244.149Kสาธารณูปโภค3
33913.985B0.57%1.494Mบริการการกระจายสินค้า168
17803.761B-0.15%4.061Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ