อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5704.942B0.48%2.293Mบริการเชิงพาณิชย์51
329.505B-0.25%314.702Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1579.309B0.13%541.978Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2904.173B0.49%1.244Mระบบขนส่ง14
1639.541B-1.35%4.401Mระบบขนส่ง4
135.536B-3.47%469.199Kสาธารณูปโภค2
260.822B-1.07%1.657Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1880.072B-0.35%2.112Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
7426.093B0.34%1.117Mการค้าปลีก34
14121.790B1.86%671.049Kการผลิตของผู้ผลิต90
8250.577B1.61%628.668Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
10270.795B2.81%771.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3117.514B2.10%378.783Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1556.012B-1.17%2.721Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1343.066B0.95%682.707Kบริการผู้บริโภค12
5559.403B7.17%277.498Kการผลิตของผู้ผลิต50
67.694B-0.60%23.100Kบริการผู้บริโภค1
104.368B0.55%59.200Kบริการผู้บริโภค1
1665.791B-0.84%1.421Mการค้าปลีก8
969.297B2.25%667.757Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3689.589B1.10%4.361Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
19426.071B0.21%1.116Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ88
25.049B-1.16%288.207Kแร่พลังงาน2
2014.526B0.63%642.414Kบริการเชิงพาณิชย์35
169.847B-1.49%134.996Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
565.723B-0.71%338.429Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
218.540B-0.16%399.303Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1222.402B0.70%308.839Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
186.900B0.73%227.892Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1214.297B0.87%818.175Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
1024.116B-1.39%473.733Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
2118.137B4.28%1.277Mการค้าปลีก16
2791.265B-0.91%1.126Mการค้าปลีก11
4986.800B2.25%298.261Kการค้าปลีก22
6911.773B0.05%1.471Mสาธารณูปโภค16
10249.702B1.88%1.689Mการผลิตของผู้ผลิต59
8943.259B1.38%2.133Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
33294.130B1.23%1.514Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์68
7773.856B0.79%1.283Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1171.830B0.32%212.475Kบริการการกระจายสินค้า31
1335.213B1.17%2.939Mการค้าปลีก18
20634.503B1.12%4.796Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
13536.441B1.64%749.599Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม183
217.949B-1.41%137.163Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
6679.004B-0.21%3.505Mการเงิน47
609.912B-0.04%1.433Mการเงิน4
219.026B0.29%241.294Kบริการเชิงพาณิชย์4
1149.437B0.83%63.324Kบริการการกระจายสินค้า39
10445.396B0.77%1.279Mการค้าปลีก52
88.837B-0.73%63.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2733.078B2.15%504.345Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
9411.655B1.20%544.682Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
97.506B-0.76%45.038Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
3914.988B-1.46%582.494Kสาธารณูปโภค17
201.278B0.01%42.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
533.721B-0.23%220.832Kการค้าปลีก11
1437.206B-0.35%848.884Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
69.225B1.00%34.065Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
549.884B-0.66%345.167Kบริการผู้บริโภค17
13796.225B1.02%1.305Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
8037.966B0.29%1.631Mการผลิตของผู้ผลิต14
27315.692B0.36%726.675Kการผลิตของผู้ผลิต196
6780.648B0.25%714.188Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
18206.816B0.47%1.143Mบริการทางด้านเทคโนโลยี199
430.584B-1.91%317.529Kการเงิน9
732.826B-0.88%1.658Mแร่พลังงาน2
1252.121B-0.16%1.272Mการค้าปลีก23
13514.832B0.38%5.375Mบริการทางด้านเทคโนโลยี79
7484.997B0.09%4.029Mการเงิน40
179.207B-0.12%1.188Mการเงิน10
399.558B0.09%8.741Kอื่นๆ244
7396.974B-0.16%4.953Mการเงิน6
26128.158B0.99%35.754Mการเงิน12
15632.395B1.40%8.880Mการสื่อสาร4
1669.079B-0.02%741.405Kระบบขนส่ง34
1553.046B1.22%315.445Kบริการการกระจายสินค้า17
15380.899B0.70%2.223Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
663.021B-1.05%531.843Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
3148.675B-0.17%1.469Mการผลิตของผู้ผลิต66
65.590B-1.43%394.485Kอื่นๆ6
7702.766B1.60%366.792Kบริการเชิงพาณิชย์173
1882.854B-0.35%645.933Kการผลิตของผู้ผลิต43
53020.637B0.79%5.332Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
7077.491B-1.26%855.952Kบริการผู้บริโภค36
29.020B-1.06%48.920Kการเงิน2
808.431B1.06%195.045Kการผลิตของผู้ผลิต22
1290.733B-1.94%9.181Mแร่พลังงาน3
2940.456B-0.63%8.235Mแร่พลังงาน8
132.158B1.54%272.340Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
3917.112B0.32%3.199Mบริการผู้บริโภค63
193.523B-0.51%88.182Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1395.898B-0.00%919.209Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
2919.986B-0.78%707.567Kระบบขนส่ง21
9554.914B-0.70%391.308Kบริการทางด้านเทคโนโลยี120
1461.870B-0.10%344.771Kบริการเชิงพาณิชย์41
507.283B-1.66%433.690Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
27994.097B0.61%2.172Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
32998.483B0.06%1.849Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
4.924B0.00%356.800Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4750.120B1.91%2.685Mการเงิน3
120.187B-0.48%99.390Kบริการผู้บริโภค12
16.368B-0.58%46.866Kบริการผู้บริโภค2
1179.146B0.98%2.038Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
22452.588B-0.52%441.661Kระบบขนส่ง23
19549.826B-0.07%1.968Mการเงิน126
13544.615B-1.81%12.805Kการเงิน69
10975.960B0.71%842.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
12490.746B0.29%2.657Mการเงิน82
5227.564B1.07%440.217Kบริการผู้บริโภค101
4970.172B0.18%3.373Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
817.592B-0.72%257.811Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
3591.820B3.13%839.650Kการเงิน2
5898.725B7.81%236.752Kการค้าปลีก63
12102.466B0.91%24.941Mการสื่อสาร17
6043.612B3.10%1.496Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
212.934B0.23%100.399Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1962.509B-1.09%5.692Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3816.700B0.98%4.254Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2107.612B9.96%315.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1558.398B0.45%355.526Kระบบขนส่ง24
6188.388B-0.30%2.546Mการผลิตของผู้ผลิต36
16.668B0.83%79.493Kสาธารณูปโภค2
33843.408B1.61%1.854Mบริการการกระจายสินค้า168
16595.839B0.96%4.839Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ