อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5328.446B0.35%619.754Kบริการเชิงพาณิชย์58
324.957B0.90%53.022Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1566.683B0.45%132.188Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2514.219B-0.71%381.728Kระบบขนส่ง10
2382.711B-0.03%1.157Mระบบขนส่ง3
132.068B-2.55%137.201Kสาธารณูปโภค2
303.242B-0.29%674.328Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1513.693B-0.33%90.482Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
8289.168B0.13%304.747Kการค้าปลีก35
19170.724B-0.11%193.950Kการผลิตของผู้ผลิต92
9728.582B-1.93%280.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
7083.030B0.62%600.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2740.021B1.02%153.990Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1470.382B-0.55%709.817Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1588.185B0.92%206.192Kบริการผู้บริโภค11
4425.090B0.54%96.059Kการผลิตของผู้ผลิต54
72.093B0.52%7.600Kบริการผู้บริโภค1
114.015B-0.80%63.000Kบริการผู้บริโภค2
1166.748B-0.02%569.951Kการค้าปลีก14
944.693B0.58%94.586Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4003.789B0.02%796.385Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
19607.541B1.22%288.226Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ84
30.497B-0.34%161.516Kแร่พลังงาน2
2444.333B0.97%168.322Kบริการเชิงพาณิชย์32
98.089B1.71%53.339Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
543.400B0.57%39.312Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
119.072B0.75%108.165Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1437.593B0.53%63.534Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน35
279.904B0.04%46.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1536.639B-0.13%81.436Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
906.070B1.17%84.602Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
2817.617B-0.15%383.082Kการค้าปลีก17
2526.384B0.76%599.473Kการค้าปลีก12
4005.869B0.27%73.857Kการค้าปลีก20
7295.468B-0.67%647.885Kสาธารณูปโภค16
10503.291B0.97%368.298Kการผลิตของผู้ผลิต58
11384.323B0.65%746.256Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
38722.439B0.73%380.504Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
9119.590B1.47%545.217Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
1329.219B-0.07%124.960Kบริการการกระจายสินค้า33
2698.115B-0.08%319.763Kการค้าปลีก17
24502.862B-0.15%1.420Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
14492.715B-0.05%274.202Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม179
354.769B0.33%41.246Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
8563.345B0.58%988.753Kการเงิน42
611.033B-0.44%333.368Kการเงิน5
172.892B0.85%118.572Kบริการเชิงพาณิชย์7
972.239B0.67%14.138Kบริการการกระจายสินค้า39
10292.472B0.60%416.726Kการค้าปลีก47
75.133B0.54%60.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2840.672B0.65%129.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
9360.973B0.63%105.598Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร80
107.548B-0.02%11.682Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
5421.037B-2.18%174.059Kสาธารณูปโภค18
289.070B0.27%11.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
500.568B0.10%79.967Kการค้าปลีก10
1375.975B0.71%112.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
126.844B-0.57%22.700Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
884.433B0.22%50.084Kบริการผู้บริโภค17
14034.109B0.73%914.575Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9875.544B-0.79%669.877Kการผลิตของผู้ผลิต10
27192.940B0.55%233.573Kการผลิตของผู้ผลิต192
8001.391B1.09%169.188Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
16063.956B0.36%287.713Kบริการทางด้านเทคโนโลยี186
130.435B1.03%9.730Kการเงิน7
913.661B0.17%434.149Kแร่พลังงาน2
1152.134B-0.56%846.627Kการค้าปลีก16
13904.592B1.41%1.858Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
7577.612B0.48%1.254Mการเงิน40
182.100B1.17%175.967Kการเงิน8
417.632B0.02%3.292Kอื่นๆ240
9157.838B0.56%1.194Mการเงิน6
31909.289B-0.05%6.733Mการเงิน11
17348.790B0.12%1.730Mการสื่อสาร2
1864.409B-0.01%184.354Kระบบขนส่ง35
4.037B0.75%1.800Kบริการผู้บริโภค1
1670.140B0.46%132.486Kบริการการกระจายสินค้า17
14847.698B0.87%403.895Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
458.437B1.07%67.698Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
5180.723B0.30%262.810Kการผลิตของผู้ผลิต69
55.619B6.05%104.527Kอื่นๆ3
7487.800B0.71%94.428Kบริการเชิงพาณิชย์162
3161.585B0.79%202.850Kการผลิตของผู้ผลิต40
59529.674B-0.36%1.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
8325.229B0.11%185.478Kบริการผู้บริโภค37
32.959B-1.58%15.575Kการเงิน2
980.949B0.18%31.650Kการผลิตของผู้ผลิต22
1856.002B-0.65%887.732Kแร่พลังงาน3
3400.083B0.17%2.392Mแร่พลังงาน8
184.389B-0.34%86.473Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4406.739B0.16%705.776Kบริการผู้บริโภค67
338.326B0.31%18.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1409.071B-1.59%501.624Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1486.233B1.07%83.915Kระบบขนส่ง17
7557.225B0.21%169.939Kบริการทางด้านเทคโนโลยี95
1969.016B0.31%167.557Kบริการเชิงพาณิชย์39
619.537B0.85%229.352Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
30054.282B1.03%198.697Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
30071.202B0.83%588.248Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
5.793B5.26%321.800Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5926.202B0.42%387.382Kการเงิน3
143.180B0.45%30.436Kบริการผู้บริโภค13
18.681B0.72%2.465Kบริการผู้บริโภค2
1265.074B0.09%526.873Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
26956.368B-0.22%110.165Kระบบขนส่ง27
21841.259B0.72%473.551Kการเงิน124
16652.745B0.48%2.419Kการเงิน70
12470.075B0.46%243.949Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
14055.298B-0.13%403.534Kการเงิน81
5514.334B0.23%86.566Kบริการผู้บริโภค100
3179.238B0.17%1.926Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1091.945B0.37%46.924Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
4234.520B2.58%197.450Kการเงิน2
3843.152B0.54%108.989Kการค้าปลีก63
10693.426B0.06%3.353Mการสื่อสาร20
4842.452B0.02%844.758Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
286.818B0.60%42.732Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2634.570B2.41%704.636Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
4273.070B-0.60%2.553Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1118.856B-0.14%187.289Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1468.469B-0.11%71.643Kระบบขนส่ง25
8029.733B-0.47%768.157Kการผลิตของผู้ผลิต43
26.735B-1.45%23.406Kสาธารณูปโภค3
44601.166B0.20%540.997Kบริการการกระจายสินค้า171
18104.867B0.41%1.374Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ