อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4826.435B-0.21%1.963Mบริการเชิงพาณิชย์50
394.910B0.72%238.316Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1570.416B1.81%842.068Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2413.138B0.15%834.050Kระบบขนส่ง13
2158.387B-0.31%1.366Mระบบขนส่ง4
125.311B3.55%316.442Kสาธารณูปโภค2
277.089B0.92%1.163Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2051.772B0.09%785.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
7121.554B1.60%548.262Kการค้าปลีก34
13159.019B-0.80%461.519Kการผลิตของผู้ผลิต84
9159.453B0.93%858.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
10635.799B1.03%985.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3289.010B0.45%267.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1286.477B2.26%981.730Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1540.134B-0.44%515.824Kบริการผู้บริโภค11
4540.224B1.99%302.773Kการผลิตของผู้ผลิต48
69.664B0.62%13.700Kบริการผู้บริโภค1
101.230B2.82%360.000Kบริการผู้บริโภค1
1097.582B4.03%1.354Mการค้าปลีก8
974.714B-1.17%497.796Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3902.395B-1.05%2.650Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
20361.238B0.00%939.449Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ86
29.280B0.00%230.683Kแร่พลังงาน2
2282.942B-0.78%820.576Kบริการเชิงพาณิชย์35
181.830B1.14%88.899Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
497.701B0.70%119.945Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
226.122B1.04%206.829Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1241.963B-0.51%335.482Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32
195.240B2.75%234.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1281.768B0.71%390.466Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
958.936B1.20%369.919Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
2109.210B-0.38%791.407Kการค้าปลีก15
2429.173B1.06%858.923Kการค้าปลีก12
3672.859B1.06%233.504Kการค้าปลีก19
6922.782B0.73%1.260Mสาธารณูปโภค15
10342.394B-0.97%754.633Kการผลิตของผู้ผลิต59
8987.347B2.67%2.419Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
31798.689B0.21%1.028Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
7748.948B3.26%1.499Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
1256.273B0.54%205.405Kบริการการกระจายสินค้า32
1494.057B-0.87%1.146Mการค้าปลีก20
23448.089B1.77%3.124Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
14058.116B-0.50%581.091Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม184
226.546B0.54%48.105Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
8020.834B0.48%1.999Mการเงิน46
604.544B1.08%955.772Kการเงิน4
161.819B5.96%354.322Kบริการเชิงพาณิชย์4
1144.469B0.25%59.094Kบริการการกระจายสินค้า38
10534.486B0.26%1.139Mการค้าปลีก53
88.428B2.68%107.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2622.872B0.37%458.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
9301.164B0.55%486.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
98.545B-0.50%68.258Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2966.174B0.46%560.909Kสาธารณูปโภค16
225.258B-0.23%24.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
492.153B-0.30%183.524Kการค้าปลีก11
1506.340B-1.04%481.840Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร35
63.522B4.35%60.851Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
621.425B0.09%160.184Kบริการผู้บริโภค16
13348.921B0.32%894.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
9444.449B0.79%1.268Mการผลิตของผู้ผลิต15
29101.494B-0.13%594.365Kการผลิตของผู้ผลิต196
6237.513B-0.21%369.053Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
15192.791B1.35%1.090Mบริการทางด้านเทคโนโลยี197
446.698B-0.52%105.455Kการเงิน8
872.357B0.57%1.510Mแร่พลังงาน2
1135.624B-0.59%1.120Mการค้าปลีก23
13683.726B0.62%5.338Mบริการทางด้านเทคโนโลยี75
7107.417B0.41%5.003Mการเงิน39
204.444B0.01%440.198Kการเงิน9
412.856B0.02%1.389Kอื่นๆ238
8789.013B-0.48%2.921Mการเงิน6
30574.241B-0.50%21.172Mการเงิน11
17416.465B0.17%4.225Mการสื่อสาร4
1428.243B0.87%639.205Kระบบขนส่ง32
3.696B-2.42%21.100Kบริการผู้บริโภค1
1559.675B-0.41%306.815Kบริการการกระจายสินค้า17
14524.411B1.65%1.949Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
620.506B-1.14%500.625Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ21
4751.745B-0.71%807.893Kการผลิตของผู้ผลิต68
68.715B1.08%305.175Kอื่นๆ6
7157.721B0.91%309.366Kบริการเชิงพาณิชย์169
2172.565B0.39%402.922Kการผลิตของผู้ผลิต44
59331.990B-0.64%3.219Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
6722.422B0.31%545.172Kบริการผู้บริโภค36
31.130B3.48%212.520Kการเงิน2
948.954B0.45%97.354Kการผลิตของผู้ผลิต23
1724.155B-0.08%2.778Mแร่พลังงาน3
3246.164B-1.01%6.243Mแร่พลังงาน8
151.914B-0.49%333.513Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4141.106B0.57%3.830Mบริการผู้บริโภค61
218.084B1.59%125.454Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1215.622B-0.26%890.063Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2947.849B0.57%550.159Kระบบขนส่ง21
8073.883B0.95%366.677Kบริการทางด้านเทคโนโลยี114
1739.598B-0.63%741.884Kบริการเชิงพาณิชย์40
582.929B0.96%388.243Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
21869.663B-0.87%805.368Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
29632.851B1.38%1.382Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
5.214B0.00%169.200Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
5901.031B-0.14%1.110Mการเงิน3
128.147B1.05%35.418Kบริการผู้บริโภค12
19.294B3.32%50.928Kบริการผู้บริโภค2
1266.261B0.29%943.108Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
18707.225B0.50%503.140Kระบบขนส่ง21
24395.669B-1.23%1.397Mการเงิน125
17342.903B0.05%5.898Kการเงิน70
9852.994B0.86%754.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
13099.514B-0.51%1.717Mการเงิน82
5260.524B1.04%305.786Kบริการผู้บริโภค99
5374.884B0.91%3.307Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
754.161B0.69%208.094Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
2116.650B-0.59%1.036Mการเงิน1
3294.326B0.89%231.162Kการค้าปลีก62
12413.435B1.56%13.883Mการสื่อสาร18
5410.074B-3.37%2.345Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
225.529B1.44%111.134Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
2299.967B-0.35%2.480Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
3992.830B0.18%3.160Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1149.670B-0.35%588.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
1563.525B0.44%357.121Kระบบขนส่ง24
6529.492B-0.37%2.571Mการผลิตของผู้ผลิต36
19.901B2.47%136.010Kสาธารณูปโภค2
35256.529B0.57%1.700Mบริการการกระจายสินค้า165
18239.158B0.55%4.240Mการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ