ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน151.326 T JPY3.25%−0.39%6.646 M13381
การผลิตของผู้ผลิต135.717 T JPY1.92%+0.02%1.746 M9520
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร101.28 T JPY2.64%−0.50%8.952 M8128
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91.6 T JPY1.36%+0.67%4.91 M9232
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66.07 T JPY1.96%+0.36%1.888 M5134
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57.129 T JPY2.48%+0.00%2.709 M8252
บริการทางด้านเทคโนโลยี54.273 T JPY1.17%+0.21%2.798 M4567
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร48.498 T JPY2.27%−0.37%1.491 M9184
การค้าปลีก46.741 T JPY1.52%+0.06%1.78 M10246
การสื่อสาร46.295 T JPY2.66%+0.02%49.951 M323
บริการการกระจายสินค้า41.502 T JPY2.97%+0.03%3.045 M4226
ระบบขนส่ง29.592 T JPY2.37%−0.61%2.18 M6112
บริการผู้บริโภค23.344 T JPY0.97%+0.23%1.25 M10233
บริการเชิงพาณิชย์19.122 T JPY2.02%−0.26%921.516 K5332
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.455 T JPY3.22%−0.00%1.112 M590
สาธารณูปโภค14.254 T JPY2.08%−0.52%4.319 M335
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13.018 T JPY3.13%−0.14%587.499 K3163
แร่พลังงาน7.884 T JPY3.14%+0.15%5.401 M39
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ926.489 B JPY1.98%−0.28%194.926 K337
รัฐบาล30.5 B JPY−1.64%10011
อื่นๆ1300