ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ญี่ปุ่น

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์20.839T JPY1.72%0.73%589.279K5325
การสื่อสาร43.184T JPY2.79%0.03%52.789M324
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร99.66T JPY2.33%0.34%10.234M8133
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร45.396T JPY2.20%−0.11%1.492M9184
บริการผู้บริโภค23.413T JPY0.78%0.90%1.467M10229
บริการการกระจายสินค้า35.93T JPY2.77%−0.49%2.555M4228
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์78.288T JPY1.36%0.11%2.041M9232
แร่พลังงาน6.76T JPY3.43%1.82%8.567M39
การเงิน129.839T JPY3.25%0.67%15.668M13386
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ950.227B JPY1.78%1.20%490.93K336
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60.221T JPY1.85%−0.25%1.787M5129
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12.325T JPY2.80%−0.28%471.251K3164
อื่นๆ15.233B JPY3.57%0.50%41.7K1298
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.626T JPY3.08%−0.52%3.208M590
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50.129T JPY2.50%−0.60%2.541M8255
การผลิตของผู้ผลิต111.852T JPY1.93%−0.08%1.378M9522
การค้าปลีก43.211T JPY1.44%−0.52%1.512M10247
บริการทางด้านเทคโนโลยี48.444T JPY1.19%−0.02%2.232M4552
ระบบขนส่ง33.246T JPY1.69%−0.12%2.048M6113
สาธารณูปโภค11.654T JPY1.88%−1.29%5.015M334