อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4991.282B1.63%112.001Kบริการเชิงพาณิชย์9
7530.507B0.01%219.943Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2055.322B-0.16%413.758Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8083.645B0.11%16.820Kระบบขนส่ง4
8017.982B-0.65%417.068Kระบบขนส่ง7
598.846B-0.23%22.933Kสาธารณูปโภค2
534.040B-0.06%732.924Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8111.149B-0.49%303.965Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4891.496B-1.57%163.375Kการค้าปลีก3
17515.810B0.16%298.107Kการผลิตของผู้ผลิต88
8838.650B-0.17%104.185Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3216.909B0.04%286.441Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1489.442B-0.74%255.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73557.960B-0.13%262.406Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1307.342B-1.62%305.160Kบริการผู้บริโภค7
4259.206B-0.79%2.097Mการผลิตของผู้ผลิต11
1228.004B0.57%75.027Kบริการผู้บริโภค3
9010.340B-0.33%305.627Kบริการผู้บริโภค3
1765.980B-0.21%4.813Kการค้าปลีก2
1890.135B0.98%123.220Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7727.142B1.71%267.221Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
63284.855B2.76%235.964Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.690B0.25%573.183Kแร่พลังงาน1
349.088B-0.94%345.512Kบริการเชิงพาณิชย์4
1786.403B-0.64%210.800Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
905.546B-1.46%334.774Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
221.935B-2.91%2.135Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
11224.739B0.84%430.236Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
405.918B-0.86%6.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3692.343B-0.49%91.197Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
888.334B-2.20%111.007Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10863.512B-0.75%105.247Kการค้าปลีก10
3296.540B-0.83%132.036Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17236.700B0.19%723.224Kสาธารณูปโภค1
10071.493B0.02%293.452Kการผลิตของผู้ผลิต52
52883.242B1.11%372.987Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์124
8173.778B-0.02%362.675Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
13791.753B0.75%362.356Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6869.384B-1.37%1.003Mบริการการกระจายสินค้า7
682.262B0.00%53.336Kการค้าปลีก1
23215.209B1.21%362.465Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43899.952B0.88%284.534Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1179.223B-1.49%420.160Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6688.774B-0.75%123.856Kการเงิน21
20362.869B1.28%500.430Kการเงิน56
1319.385B-2.31%294.619Kบริการเชิงพาณิชย์4
2360.117B-0.18%153.535Kบริการการกระจายสินค้า6
6020.327B0.34%22.701Kการค้าปลีก3
9283.106B-0.13%15.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3774.587B-0.73%76.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15383.038B0.51%458.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
244.224B-1.18%33.280Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5906.912B-0.11%49.037Kสาธารณูปโภค14
2258.172B0.38%51.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
192.881B-0.29%27.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4407.462B-5.23%595.069Kบริการผู้บริโภค2
56136.586B-2.39%160.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7326.649B-0.18%76.582Kการผลิตของผู้ผลิต6
34973.249B0.10%294.648Kการผลิตของผู้ผลิต109
13172.048B1.48%405.819Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37335.290B0.49%240.327Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
399.100B-0.65%1.286Kแร่พลังงาน1
768.921B-0.38%115.501Kการค้าปลีก5
49404.507B-1.14%208.213Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26332.934B0.85%377.661Kการเงิน27
4830.783B0.20%380.020Kการเงิน10
574.298B-1.29%222.672Kอื่นๆ6
16023.972B0.35%149.028Kการเงิน4
8862.640B2.91%1.199Mการเงิน2
6531.531B0.00%297.668Kการสื่อสาร2
4584.680B-0.82%375.291Kระบบขนส่ง9
278.556B0.79%2.361Mบริการการกระจายสินค้า6
8080.970B0.05%119.107Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
269.813B-0.27%3.257Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6305.385B0.10%285.580Kการผลิตของผู้ผลิต31
2637.385B0.30%51.031Kอื่นๆ7
10616.166B-0.02%86.019Kบริการเชิงพาณิชย์46
4739.188B-0.43%431.473Kการผลิตของผู้ผลิต24
48515.170B-0.18%355.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11694.090B-0.43%893.583Kบริการผู้บริโภค31
3245.040B0.27%84.106Kการเงิน2
898.276B1.53%50.992Kการผลิตของผู้ผลิต7
11776.200B1.87%183.193Kแร่พลังงาน1
10254.227B-0.08%168.195Kแร่พลังงาน5
4124.048B-0.62%142.092Kบริการผู้บริโภค16
619.366B1.17%654.248Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9454.630B0.72%28.895Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1215.767B-0.75%79.513Kระบบขนส่ง8
15897.996B-1.05%188.616Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
348.526B-4.75%62.628Kบริการเชิงพาณิชย์1
652.679B5.17%2.191Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24798.740B0.23%452.360Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26922.643B0.73%251.771Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19052.691B0.12%62.003Kการเงิน8
3010.258B-0.52%248.968Kบริการผู้บริโภค7
803.437B-1.96%98.701Kบริการผู้บริโภค4
2815.126B0.35%1.143Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1840.066B-0.56%114.729Kการเงิน5
483.807B0.00%185.740Kการเงิน1
15902.415B-0.44%47.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39408.049B0.72%523.483Kการเงิน8
69.839B0.26%23.399Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-0.13%4.910Kการเงิน1
81569.561B1.00%1.205Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4863.401B-1.32%281.894Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
557.679B-0.79%313.180Kการค้าปลีก4
6596.021B1.91%1.886Mการสื่อสาร9
27849.244B2.12%238.579Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
426887.070B1.92%7.737Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8132.169B0.86%417.637Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11868.900B-0.64%147.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
169.627B0.01%133.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
655.828B-0.72%78.648Kระบบขนส่ง4
32045.180B-0.32%280.918Kการผลิตของผู้ผลิต38
8625.121B0.07%146.675Kบริการการกระจายสินค้า22
17355.501B0.22%177.545Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ