อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4966.257B-0.78%52.238Kบริการเชิงพาณิชย์9
7478.764B-0.70%167.014Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2018.972B-0.78%165.228Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8119.289B3.88%78.437Kระบบขนส่ง4
7672.481B-1.25%212.557Kระบบขนส่ง7
85.305B0.62%138.001Kสาธารณูปโภค1
523.278B1.06%2.172Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7986.383B-1.30%167.371Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4705.356B-2.46%202.218Kการค้าปลีก3
17397.473B0.97%346.358Kการผลิตของผู้ผลิต88
8813.170B-0.36%106.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3230.335B-0.33%109.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1478.857B-0.76%82.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
72883.381B2.17%262.653Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1275.839B-0.75%141.432Kบริการผู้บริโภค7
4200.841B-0.62%3.039Mการผลิตของผู้ผลิต11
1238.198B-0.39%49.023Kบริการผู้บริโภค3
8812.960B-1.18%209.284Kบริการผู้บริโภค3
1746.904B-1.34%7.303Kการค้าปลีก2
1888.756B1.08%74.978Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7794.502B-1.35%154.145Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
64057.145B-0.98%130.512Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
227.142B-0.86%143.347Kแร่พลังงาน1
339.961B-2.67%780.235Kบริการเชิงพาณิชย์4
1769.460B-0.34%197.304Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
878.199B-1.03%247.350Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
208.412B0.10%3.642Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13024.318B-0.63%259.593Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
407.368B-0.92%5.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3674.624B-0.99%112.877Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
848.669B-0.40%37.212Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10455.070B-1.38%44.137Kการค้าปลีก10
3242.050B-1.27%60.552Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17652.179B-1.47%541.261Kสาธารณูปโภค2
9938.778B0.35%411.032Kการผลิตของผู้ผลิต51
52843.619B-0.35%264.856Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7884.006B-0.03%162.678Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13627.352B0.10%362.410Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6670.067B-0.81%645.434Kบริการการกระจายสินค้า7
682.262B-1.22%28.889Kการค้าปลีก1
23218.121B-1.23%168.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
44519.576B1.44%452.756Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1157.380B-0.10%137.931Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6674.033B0.24%52.386Kการเงิน21
20477.924B0.07%360.647Kการเงิน56
1304.168B-1.02%59.836Kบริการเชิงพาณิชย์4
2355.906B-0.18%187.616Kบริการการกระจายสินค้า6
6108.094B-0.52%28.076Kการค้าปลีก3
9231.749B-0.59%20.140Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3731.224B0.21%40.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15224.411B-0.85%67.558Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
241.344B-0.90%22.547Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5881.014B0.23%32.909Kสาธารณูปโภค14
2221.560B-0.87%22.002Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
186.923B0.00%14.760Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4076.146B-2.79%424.292Kบริการผู้บริโภค2
53145.710B-2.37%200.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7291.060B-0.69%76.448Kการผลิตของผู้ผลิต6
34321.654B1.48%248.074Kการผลิตของผู้ผลิต109
13374.077B-0.77%475.790Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37304.922B-0.87%78.670Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
394.550B0.83%1.015Kแร่พลังงาน1
762.980B-0.39%30.155Kการค้าปลีก5
47652.265B-0.21%144.674Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26238.588B-1.29%329.861Kการเงิน27
4822.253B-0.07%289.555Kการเงิน10
562.084B-0.01%64.913Kอื่นๆ6
15921.380B0.34%160.098Kการเงิน4
8929.800B-0.86%549.809Kการเงิน2
6530.460B-0.49%202.285Kการสื่อสาร2
4476.778B0.81%345.657Kระบบขนส่ง9
280.287B4.90%998.515Kบริการการกระจายสินค้า6
8002.185B0.57%160.610Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
264.981B-1.55%3.178Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6286.866B-0.26%315.758Kการผลิตของผู้ผลิต31
2627.372B-1.04%107.245Kอื่นๆ7
10537.238B-0.60%63.875Kบริการเชิงพาณิชย์46
4582.036B-1.07%501.190Kการผลิตของผู้ผลิต24
48194.366B2.31%1.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11393.230B-0.59%197.203Kบริการผู้บริโภค32
3260.600B0.86%782.192Kการเงิน2
905.711B-0.70%13.289Kการผลิตของผู้ผลิต7
11864.500B-2.97%216.064Kแร่พลังงาน1
10157.474B-2.09%228.332Kแร่พลังงาน5
3984.478B-1.90%74.378Kบริการผู้บริโภค16
615.453B-2.18%1.606Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9406.801B-1.07%20.268Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1178.758B0.76%25.977Kระบบขนส่ง8
15431.202B1.56%172.009Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
319.850B-1.88%69.007Kบริการเชิงพาณิชย์1
702.471B-1.54%1.019Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
23974.080B-0.39%205.301Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26424.630B-0.87%395.796Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
18982.777B-1.12%62.978Kการเงิน8
2890.461B3.15%124.079Kบริการผู้บริโภค7
784.124B0.51%52.030Kบริการผู้บริโภค4
2849.843B0.18%2.072Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1812.324B-0.79%46.846Kการเงิน5
483.807B-0.74%24.385Kการเงิน1
15866.924B-0.38%34.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39176.486B-0.82%369.535Kการเงิน8
68.764B0.00%95.159Kบริการผู้บริโภค1
93.250B0.00%512การเงิน1
81731.125B-1.08%895.240Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์74
4640.053B-1.42%147.337Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
525.141B-0.55%197.947Kการค้าปลีก4
6718.349B-1.36%502.614Kการสื่อสาร9
27995.159B-0.67%113.875Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
427890.770B-1.43%6.492Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8162.532B-0.59%429.790Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
11831.000B-0.32%150.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
165.751B-0.21%48.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
634.584B-1.07%72.622Kระบบขนส่ง4
31188.750B-1.55%232.203Kการผลิตของผู้ผลิต37
8620.418B-0.68%151.828Kบริการการกระจายสินค้า22
17450.263B-0.80%79.986Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ