อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
5800.611B2.98-1.31%154.095Kบริการเชิงพาณิชย์17
13269.106B0.853.92%1.289Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4131.162B1.19-3.17%1.778Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
9861.743B1.570.37%96.444Kระบบขนส่ง6
16142.118B-0.39%776.964Kระบบขนส่ง7
328.458B-3.87%533.240Kสาธารณูปโภค4
1297.217B0.56-1.02%376.219Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
12636.459B1.43-2.36%236.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
3221.331B2.342.43%320.579Kการค้าปลีก5
21629.345B2.08-1.32%381.386Kการผลิตของผู้ผลิต93
6692.999B2.180.76%231.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
3080.404B2.75-0.87%193.207Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2736.220B1.05-0.97%164.310Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
108236.114B0.17-1.31%269.681Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
2339.722B2.28-1.32%165.282Kบริการผู้บริโภค8
3467.946B1.19-1.27%418.710Kการผลิตของผู้ผลิต12
617.677B1.57-2.55%160.104Kบริการผู้บริโภค4
7132.993B0.40%714.308Kบริการผู้บริโภค3
3640.361B0.71-2.59%266.293Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
13910.450B1.06-5.43%454.875Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
67758.211B2.26-0.92%248.617Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ55
395.461B-6.20%2.432Mแร่พลังงาน1
235.188B0.29-1.32%160.562Kบริการเชิงพาณิชย์4
4460.594B1.19-0.39%129.192Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
2616.696B0.81-0.85%480.278Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
765.628B1.29-0.84%3.402Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
16444.284B2.31-1.52%442.813Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
342.423B3.23-1.34%25.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3665.213B1.68-2.06%158.625Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
718.771B0.75-1.93%87.283Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
7350.433B2.03-1.85%105.547Kการค้าปลีก8
2959.460B1.880.95%129.748Kการค้าปลีก1
92.196B0.85-5.62%62.941Kการค้าปลีก1
15382.955B0.200.14%1.161Mสาธารณูปโภค3
117126.233B0.22-3.58%469.799Kการผลิตของผู้ผลิต72
71200.921B0.87-2.49%396.999Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์89
13401.220B1.37-2.71%792.626Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52
34575.474B1.04-2.68%631.110Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
1228.603B2.03-0.29%117.369Kบริการการกระจายสินค้า9
381.739B6.06-1.79%14.792Kการค้าปลีก1
37025.288B2.050.87%842.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
52100.031B2.450.49%1.614Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม64
980.688B1.52-0.97%197.106Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
7161.957B4.70-0.45%1.026Mการเงิน25
29615.398B4.221.19%1.060Mการเงิน64
1516.356B4.550.01%1.219Mบริการเชิงพาณิชย์4
3404.433B2.60-1.35%49.899Kบริการการกระจายสินค้า7
6680.894B2.891.76%115.441Kการค้าปลีก3
8961.336B0.542.61%55.584Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3286.807B1.60-2.47%133.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
18200.699B2.191.29%123.229Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
285.247B1.09-1.94%100.947Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
7337.528B4.04-2.23%209.291Kสาธารณูปโภค13
2417.234B0.89-1.14%67.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
97.191B-2.26%170.377Kการค้าปลีก1
875.563B0.460.13%222.843Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2876.336B0.33-2.96%322.464Kบริการผู้บริโภค3
26509.558B1.23-0.05%134.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
6646.492B4.33-1.98%339.552Kการผลิตของผู้ผลิต7
49151.835B1.06-0.14%1.899Mการผลิตของผู้ผลิต127
17282.793B2.98-0.71%322.313Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ40
31238.849B2.32-0.71%193.904Kบริการทางด้านเทคโนโลยี59
81.180B-2.71%92.180Kการเงิน1
319.150B7.74-0.41%1.270Kแร่พลังงาน1
736.086B3.13-0.05%116.012Kการค้าปลีก4
36293.354B0.18-3.22%1.567Mบริการทางด้านเทคโนโลยี31
25295.564B7.18-0.07%493.048Kการเงิน26
5974.011B5.31-1.28%1.765Mการเงิน11
797.580B3.38-0.95%297.923Kอื่นๆ5
14317.317B4.530.77%322.386Kการเงิน4
10056.036B7.58-0.39%2.365Mการเงิน2
9200.349B4.870.52%877.627Kการสื่อสาร7
16601.306B2.20-2.41%2.427Mระบบขนส่ง7
1695.117B0.72-0.64%321.882Kบริการผู้บริโภค2
2390.259B-2.50%1.009Mบริการการกระจายสินค้า14
13965.201B0.51-2.17%569.451Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
1612.151B0.62-1.45%465.447Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
6827.950B0.90-1.55%4.010Mการผลิตของผู้ผลิต33
113.907B0.92-3.10%213.562Kอื่นๆ2
22680.465B0.74-1.92%684.218Kบริการเชิงพาณิชย์55
1249.340B3.75-2.77%199.452Kการผลิตของผู้ผลิต12
73394.599B3.210.21%954.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
12384.028B0.46-1.08%218.469Kบริการผู้บริโภค34
4219.005B1.971.18%128.928Kการเงิน3
716.616B2.04-0.99%19.023Kการผลิตของผู้ผลิต6
27888.116B1.62-5.69%720.064Kแร่พลังงาน8
4702.657B1.59-2.80%158.903Kบริการผู้บริโภค18
123.557B2.28-2.24%40.645Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12003.813B3.29-1.84%114.492Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1230.961B1.16-0.95%69.644Kระบบขนส่ง8
72910.240B0.27-1.41%456.765Kบริการทางด้านเทคโนโลยี99
651.916B2.53-2.36%111.718Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
67271.860B0.49-2.05%417.682Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ120
3145.134B0.90-2.73%466.808Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
19826.212B4.531.83%188.962Kการเงิน7
1037.589B2.15-3.62%86.686Kบริการผู้บริโภค4
69.634B1.79%65.606Kบริการผู้บริโภค1
2093.747B1.56-0.76%169.715Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
1232.679B2.58-0.89%67.226Kการเงิน5
380.831B5.99-2.05%896.490Kการเงิน1
9855.711B1.72-0.17%152.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
56639.309B5.01-0.68%1.406Mการเงิน14
223.750B-6.89%325.341Kบริการผู้บริโภค3
150.676B5.12-2.14%22.710Kการเงิน2
92618.580B0.34-3.11%3.467Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
3050.326B0.90-2.99%612.319Kการค้าปลีก12
6016.502B4.042.19%1.255Mการสื่อสาร4
31672.251B5.440.67%371.219Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
384377.569B2.54-1.40%24.565Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
9339.176B4.96-0.91%109.278Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
9843.119B5.85-0.25%255.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
276.185B1.04-2.55%159.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
653.078B1.40-0.50%249.385Kระบบขนส่ง5
45280.162B0.98-1.40%1.050Mการผลิตของผู้ผลิต34
6991.738B2.61-0.13%445.951Kบริการการกระจายสินค้า24
11736.161B6.431.46%663.570Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม