อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5044.867B1.76%77.701Kบริการเชิงพาณิชย์9
7490.443B0.22%229.777Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2053.141B0.16%201.809Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8073.375B0.47%43.849Kระบบขนส่ง4
7893.547B0.46%223.444Kระบบขนส่ง7
597.713B0.88%37.308Kสาธารณูปโภค2
530.081B0.95%903.773Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8013.311B-0.46%175.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4754.226B-0.21%215.097Kการค้าปลีก3
17430.184B0.53%177.130Kการผลิตของผู้ผลิต88
8832.638B0.51%72.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3200.631B0.82%287.622Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1474.930B0.44%403.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73219.989B2.03%170.081Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1287.829B0.67%161.758Kบริการผู้บริโภค7
4225.918B-0.59%822.247Kการผลิตของผู้ผลิต11
1228.959B-1.01%156.667Kบริการผู้บริโภค3
8920.680B0.84%317.765Kบริการผู้บริโภค3
1748.130B0.47%5.596Kการค้าปลีก2
1916.352B0.72%71.179Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7831.750B0.01%86.891Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
65184.300B0.35%143.288Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
228.847B1.75%319.116Kแร่พลังงาน1
342.278B0.94%117.017Kบริการเชิงพาณิชย์4
1762.949B1.22%168.773Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
896.843B1.03%181.389Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
215.178B2.12%5.053Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13248.991B0.32%178.227Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
404.488B-0.45%5.531Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3648.815B2.23%214.366Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
863.484B1.15%104.039Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10633.855B1.75%45.441Kการค้าปลีก10
3282.920B-0.84%52.527Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17268.800B0.56%272.892Kสาธารณูปโภค1
10002.164B1.05%196.833Kการผลิตของผู้ผลิต51
53344.403B1.16%208.564Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7932.541B0.66%215.887Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13770.347B1.10%323.556Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6640.864B0.02%672.372Kบริการการกระจายสินค้า7
683.443B0.00%16.057Kการค้าปลีก1
23435.917B0.79%212.810Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
44473.759B0.72%191.563Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1161.988B0.49%143.156Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6626.205B0.02%48.248Kการเงิน21
20453.501B-0.43%502.860Kการเงิน56
1277.934B1.12%83.528Kบริการเชิงพาณิชย์4
2338.898B0.95%333.142Kบริการการกระจายสินค้า6
6016.477B1.38%39.829Kการค้าปลีก3
9240.802B0.44%12.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3750.517B0.52%50.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15353.757B0.43%52.170Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
242.229B0.53%10.059Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5893.162B-0.12%45.767Kสาธารณูปโภค14
2266.398B0.71%20.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.817B1.22%16.723Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4192.533B0.96%986.523Kบริการผู้บริโภค2
54488.255B1.15%137.976Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7304.921B0.43%50.704Kการผลิตของผู้ผลิต6
34896.447B0.52%236.333Kการผลิตของผู้ผลิต110
13388.999B0.87%571.953Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37360.318B0.63%76.133Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
395.850B0.00%800แร่พลังงาน1
765.236B-0.15%19.753Kการค้าปลีก5
48773.766B2.36%184.930Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26466.604B0.66%218.519Kการเงิน27
4816.256B-0.39%191.437Kการเงิน10
563.656B0.76%68.814Kอื่นๆ6
16015.386B0.16%133.665Kการเงิน4
9051.670B0.81%978.600Kการเงิน2
6529.924B0.20%213.735Kการสื่อสาร2
4540.534B0.26%299.665Kระบบขนส่ง9
281.016B1.75%709.720Kบริการการกระจายสินค้า6
8078.748B0.35%72.485Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
274.193B-0.33%4.175Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6277.486B1.20%866.420Kการผลิตของผู้ผลิต31
2641.470B-0.01%46.827Kอื่นๆ7
10581.497B0.68%56.108Kบริการเชิงพาณิชย์46
4706.666B1.70%458.702Kการผลิตของผู้ผลิต24
48449.963B1.30%460.227Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11613.626B1.31%196.966Kบริการผู้บริโภค32
3239.890B0.39%814.782Kการเงิน2
905.852B-0.97%19.476Kการผลิตของผู้ผลิต7
11952.700B-0.37%79.434Kแร่พลังงาน1
10197.435B-0.26%104.678Kแร่พลังงาน5
4072.618B-0.18%86.719Kบริการผู้บริโภค16
622.939B0.27%3.622Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9476.763B0.01%19.612Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1205.500B-0.23%48.570Kระบบขนส่ง8
15583.852B0.73%142.627Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
328.673B0.86%10.917Kบริการเชิงพาณิชย์1
693.829B3.57%1.596Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24495.125B2.32%246.825Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
27100.784B2.10%576.366Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19063.134B-0.66%67.125Kการเงิน8
2901.986B0.51%106.024Kบริการผู้บริโภค7
782.012B1.34%59.132Kบริการผู้บริโภค4
2826.993B3.01%1.889Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1823.367B-0.03%61.137Kการเงิน5
482.619B-0.98%90.938Kการเงิน1
15838.768B1.53%50.557Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39546.765B0.18%287.759Kการเงิน8
69.839B-0.26%42.500Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-0.39%14.809Kการเงิน1
82216.509B1.75%1.124Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4755.987B1.70%204.324Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
544.150B0.79%316.728Kการค้าปลีก4
6655.102B0.63%689.078Kการสื่อสาร9
28297.994B-0.58%134.885Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
434511.343B0.80%8.703Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8179.225B0.04%216.755Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
11742.600B-0.11%149.983Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
168.819B0.33%40.062Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
645.893B-0.80%63.500Kระบบขนส่ง4
31925.469B0.16%150.218Kการผลิตของผู้ผลิต38
8617.867B0.39%78.279Kบริการการกระจายสินค้า22
17429.227B0.05%82.687Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ