อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4749.724B-1.34%227.419Kบริการเชิงพาณิชย์10
6783.700B-1.50%392.543Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2220.384B-1.13%776.527Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
7627.139B-0.71%337.565Kระบบขนส่ง4
7689.018B0.23%1.075Mระบบขนส่ง7
78.104B-0.70%116.269Kสาธารณูปโภค1
584.073B-1.80%204.972Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
6994.341B-2.37%602.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
4043.993B-1.19%228.933Kการค้าปลีก3
17278.192B-1.66%737.576Kการผลิตของผู้ผลิต93
7769.930B-0.37%287.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3042.565B-2.31%840.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1489.178B-2.06%411.967Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
72060.949B-1.92%433.045Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
1718.787B-2.50%755.166Kบริการผู้บริโภค9
3145.610B-2.60%1.172Mการผลิตของผู้ผลิต9
849.916B-1.96%156.556Kบริการผู้บริโภค3
7746.970B-3.13%735.239Kบริการผู้บริโภค3
1877.695B-3.27%198.822Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
9010.962B-0.03%1.323Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
53426.695B-2.30%541.175Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
199.568B-2.79%411.816Kแร่พลังงาน1
418.853B-2.86%484.617Kบริการเชิงพาณิชย์5
2264.162B-1.62%728.853Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1742.458B-3.39%1.515Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
574.747B-2.10%2.714Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
10440.846B-3.18%639.538Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
181.262B-0.60%54.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4396.344B-1.05%1.326Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
865.272B-1.02%141.645Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
8091.600B-1.94%147.901Kการค้าปลีก9
2778.900B-2.39%156.174Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17231.763B0.33%1.213Mสาธารณูปโภค2
14144.918B-2.95%970.299Kการผลิตของผู้ผลิต54
53151.087B-1.78%600.020Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
6032.321B-1.73%617.176Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
21537.646B-2.52%856.143Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1271.873B-1.56%320.023Kบริการการกระจายสินค้า7
551.240B-3.11%77.448Kการค้าปลีก1
35287.569B-2.02%357.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
42441.893B-1.85%407.707Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60
1132.918B-1.25%2.693Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6235.383B-0.99%95.986Kการเงิน22
18645.274B-1.53%1.382Mการเงิน57
1366.708B-2.24%218.335Kบริการเชิงพาณิชย์3
2514.888B-0.64%262.260Kบริการการกระจายสินค้า7
6458.163B-1.47%159.696Kการค้าปลีก4
7338.065B-1.69%39.582Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3347.845B-2.36%206.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
16662.234B-1.00%102.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
219.305B-1.89%34.932Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5500.755B-1.63%132.286Kสาธารณูปโภค14
2381.200B-2.08%5.459Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
59.412B-2.36%40.226Kการค้าปลีก1
207.413B-22.19%605.682Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3672.856B-2.22%824.163Kบริการผู้บริโภค3
47601.255B-0.79%172.912Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
6942.851B-2.53%389.970Kการผลิตของผู้ผลิต10
34279.617B-1.37%559.262Kการผลิตของผู้ผลิต107
11855.237B-2.83%1.122Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49
35410.686B-1.87%226.850Kบริการทางด้านเทคโนโลยี69
352.300B-2.17%3.309Kแร่พลังงาน1
1384.196B-2.32%34.212Kการค้าปลีก5
50202.889B-0.51%455.193Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
23684.847B-1.55%753.912Kการเงิน26
4815.311B-0.60%539.495Kการเงิน11
684.091B-1.35%6.880Mอื่นๆ7
14202.317B-1.97%686.689Kการเงิน4
8135.850B-1.57%1.826Mการเงิน2
6389.265B-0.93%605.518Kการสื่อสาร5
4142.703B-2.43%1.032Mระบบขนส่ง9
248.492B1.47%800.991Kบริการผู้บริโภค1
361.862B2.63%4.840Mบริการการกระจายสินค้า7
8119.857B-1.48%387.616Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
729.833B-1.72%173.692Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6635.028B-1.92%263.481Kการผลิตของผู้ผลิต35
2260.507B-1.99%117.097Kอื่นๆ6
11902.863B-0.82%848.004Kบริการเชิงพาณิชย์59
1244.587B-1.00%167.065Kการผลิตของผู้ผลิต11
50659.141B-1.45%783.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
9881.266B-2.65%926.513Kบริการผู้บริโภค28
2277.901B0.10%175.163Kการเงิน2
1026.154B-1.04%106.526Kการผลิตของผู้ผลิต7
48.900B-3.55%804.718Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
11511.600B-1.88%428.745Kแร่พลังงาน1
10181.030B-2.37%214.416Kแร่พลังงาน7
3967.708B2.46%1.455Mบริการผู้บริโภค17
465.182B-2.79%535.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9815.539B-1.88%87.228Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
734.590B-0.98%344.711Kระบบขนส่ง8
16290.008B-1.25%251.336Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
300.548B0.37%26.491Kบริการเชิงพาณิชย์1
812.654B-0.55%842.376Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
32744.507B-2.64%1.012Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
20897.290B-2.42%436.993Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
15804.748B-0.11%177.290Kการเงิน7
2771.014B1.36%1.699Mบริการผู้บริโภค7
696.335B-0.37%262.102Kบริการผู้บริโภค3
3409.730B2.62%18.442Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
1602.042B-0.85%147.315Kการเงิน5
474.298B0.00%847.733Kการเงิน1
16164.005B-1.25%1.052Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
35371.501B-1.44%1.371Mการเงิน10
138.060B-4.09%17.548Mบริการผู้บริโภค2
92.270B-1.44%15.660Kการเงิน1
87756.665B-1.21%3.471Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์83
1564.488B-2.74%382.072Kการค้าปลีก7
7305.666B-2.27%1.259Mการสื่อสาร12
24645.997B-1.91%250.360Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
410565.159B-1.33%13.510Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
6374.583B-1.54%870.406Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
10795.600B-0.93%353.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
252.497B-2.18%115.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
678.150B-0.55%635.585Kระบบขนส่ง6
27522.029B-2.91%690.268Kการผลิตของผู้ผลิต36
5579.648B-2.48%413.630Kบริการการกระจายสินค้า23
15984.841B-1.10%229.610Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ