อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4991.282B1.60%120.517Kบริการเชิงพาณิชย์9
7530.507B-0.02%232.576Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2055.322B-0.13%434.302Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8083.645B0.11%18.792Kระบบขนส่ง4
8017.982B-0.95%441.957Kระบบขนส่ง7
598.846B-0.09%23.307Kสาธารณูปโภค2
534.040B-0.57%770.484Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8111.149B-0.84%324.389Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4891.496B-1.97%179.689Kการค้าปลีก3
17515.810B0.05%332.632Kการผลิตของผู้ผลิต88
8838.650B-0.05%108.722Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3216.909B-0.11%299.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1489.442B-0.82%272.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73557.960B0.05%281.843Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1307.342B-1.81%316.760Kบริการผู้บริโภค7
4259.206B-0.71%2.146Mการผลิตของผู้ผลิต11
1228.004B0.45%78.129Kบริการผู้บริโภค3
9010.340B-0.62%355.439Kบริการผู้บริโภค3
1765.980B-0.24%5.507Kการค้าปลีก2
1890.135B0.75%129.594Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7727.142B1.76%279.394Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
63284.855B2.73%245.825Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.690B-0.37%608.377Kแร่พลังงาน1
349.088B-1.47%396.749Kบริการเชิงพาณิชย์4
1786.403B-0.85%224.388Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
905.546B-1.49%344.395Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
221.935B-2.98%2.375Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
11224.739B1.05%455.199Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
405.918B-1.04%6.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3692.343B-0.56%97.999Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
888.334B-2.37%118.336Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10863.512B-1.07%111.732Kการค้าปลีก10
3296.540B-0.83%135.700Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17236.700B0.56%751.475Kสาธารณูปโภค1
10071.493B-0.06%314.252Kการผลิตของผู้ผลิต52
52883.242B1.05%391.097Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์124
8173.778B-0.22%386.115Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
13791.753B0.27%385.065Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6869.384B-1.93%1.279Mบริการการกระจายสินค้า7
682.262B0.17%54.972Kการค้าปลีก1
23215.209B1.36%389.696Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43899.952B0.73%302.538Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1179.223B-1.57%457.916Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6688.774B-0.93%128.213Kการเงิน21
20362.869B1.16%556.026Kการเงิน56
1319.385B-2.33%307.331Kบริการเชิงพาณิชย์4
2360.117B-0.51%162.742Kบริการการกระจายสินค้า6
6020.327B0.48%24.199Kการค้าปลีก3
9283.106B0.12%17.194Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3774.587B-0.66%84.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15383.038B0.36%469.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
244.224B-1.03%33.469Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5906.912B-0.02%56.411Kสาธารณูปโภค14
2258.172B0.92%54.493Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
192.881B-0.68%32.020Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4407.462B-4.83%658.568Kบริการผู้บริโภค2
56136.586B-2.37%173.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7326.649B-0.02%80.279Kการผลิตของผู้ผลิต6
34973.249B-0.11%320.297Kการผลิตของผู้ผลิต109
13172.048B1.32%436.103Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37335.290B0.38%254.005Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
399.100B-0.65%1.336Kแร่พลังงาน1
768.921B-0.44%122.955Kการค้าปลีก5
49404.507B-1.25%231.253Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26332.934B0.90%397.869Kการเงิน27
4830.783B-0.24%394.064Kการเงิน10
574.298B-1.32%233.239Kอื่นๆ6
16023.972B0.49%156.037Kการเงิน4
8862.640B2.93%1.300Mการเงิน2
6531.531B0.18%333.603Kการสื่อสาร2
4584.680B-0.76%402.416Kระบบขนส่ง9
278.556B0.71%2.446Mบริการการกระจายสินค้า6
8080.970B-0.35%127.003Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
269.813B-0.32%3.266Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6305.385B-0.12%313.653Kการผลิตของผู้ผลิต31
2637.385B0.54%57.216Kอื่นๆ7
10616.166B-0.14%91.189Kบริการเชิงพาณิชย์46
4739.188B-0.77%475.476Kการผลิตของผู้ผลิต24
48515.170B0.18%371.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11694.090B-0.76%940.527Kบริการผู้บริโภค31
3245.040B0.18%91.455Kการเงิน2
898.276B1.62%55.789Kการผลิตของผู้ผลิต7
11776.200B2.25%216.807Kแร่พลังงาน1
10254.227B0.04%174.000Kแร่พลังงาน5
4124.048B-1.09%162.120Kบริการผู้บริโภค16
619.366B0.84%741.451Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9454.630B0.81%31.488Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1215.767B-0.97%82.637Kระบบขนส่ง8
15897.996B-1.24%197.455Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
348.526B-4.59%65.396Kบริการเชิงพาณิชย์1
652.679B5.54%2.382Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24798.740B0.07%474.111Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26922.643B0.76%274.889Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19052.691B0.19%66.162Kการเงิน8
3010.258B-1.88%270.806Kบริการผู้บริโภค7
803.437B-2.43%113.667Kบริการผู้บริโภค4
2815.126B0.24%1.198Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1840.066B-0.62%124.535Kการเงิน5
483.807B-0.49%199.134Kการเงิน1
15902.415B-0.09%51.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39408.049B0.81%559.600Kการเงิน8
69.839B0.26%23.452Kบริการผู้บริโภค1
93.127B0.13%4.932Kการเงิน1
81569.561B0.95%1.263Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4863.401B-1.56%297.124Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
557.679B-1.05%359.180Kการค้าปลีก4
6596.021B1.92%2.068Mการสื่อสาร9
27849.244B2.14%251.101Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
426887.070B2.08%8.161Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8132.169B0.69%445.643Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11868.900B-0.53%157.558Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
169.627B-0.57%135.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
655.828B-0.87%92.624Kระบบขนส่ง4
32045.180B-0.11%302.774Kการผลิตของผู้ผลิต38
8625.121B-0.09%153.948Kบริการการกระจายสินค้า22
17355.501B0.21%186.587Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ