อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4898.500B0.73%178.846Kบริการเชิงพาณิชย์9
7106.113B1.45%488.123Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1985.321B-0.16%298.931Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8235.086B-0.01%67.266Kระบบขนส่ง4
7177.916B1.12%463.716Kระบบขนส่ง7
92.784B-0.60%75.923Kสาธารณูปโภค1
518.065B1.69%3.620Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7625.728B-0.02%418.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4254.288B1.19%343.077Kการค้าปลีก3
17705.491B-1.17%614.373Kการผลิตของผู้ผลิต88
8437.740B0.20%209.722Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3147.352B1.00%409.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1400.500B0.77%169.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
76185.817B-0.18%331.578Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1216.089B0.96%217.845Kบริการผู้บริโภค7
3999.678B0.06%2.644Mการผลิตของผู้ผลิต11
1193.628B3.54%3.055Mบริการผู้บริโภค3
8253.910B-0.38%662.232Kบริการผู้บริโภค3
1708.182B0.31%14.489Kการค้าปลีก2
1876.310B0.06%87.728Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7309.447B0.40%243.203Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
61841.957B-0.04%341.248Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
220.887B-1.16%320.827Kแร่พลังงาน1
336.288B-2.05%2.726Mบริการเชิงพาณิชย์4
1740.817B0.85%460.673Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
836.333B0.17%259.238Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
205.645B0.97%2.956Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12824.328B0.34%475.684Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
398.138B-0.66%29.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3622.426B-0.67%236.667Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
826.433B0.82%150.008Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
9597.703B1.29%112.745Kการค้าปลีก10
3092.210B0.00%152.516Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17162.673B-0.04%976.298Kสาธารณูปโภค2
9957.741B-0.44%450.342Kการผลิตของผู้ผลิต51
53176.616B0.76%577.609Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7700.221B1.20%645.780Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13584.969B0.29%749.123Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6390.704B1.23%1.234Mบริการการกระจายสินค้า7
620.883B1.33%73.920Kการค้าปลีก1
22476.526B0.90%422.134Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43811.664B0.91%473.145Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1106.681B-0.16%207.065Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6478.028B-0.24%145.470Kการเงิน21
19891.857B-0.70%1.035Mการเงิน56
1298.182B1.36%166.720Kบริการเชิงพาณิชย์4
2342.854B0.24%181.632Kบริการการกระจายสินค้า6
6134.088B-1.26%80.992Kการค้าปลีก3
9224.803B-0.96%41.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3672.744B-0.16%119.855Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14448.164B0.22%103.121Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
236.861B-0.52%40.281Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5675.209B0.12%101.730Kสาธารณูปโภค14
2163.484B1.69%789.571Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
187.304B1.45%223.080Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3570.508B2.54%1.452Mบริการผู้บริโภค2
48776.849B2.74%378.827Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7013.309B0.25%136.671Kการผลิตของผู้ผลิต6
34473.228B-1.21%564.038Kการผลิตของผู้ผลิต109
13244.102B-0.34%1.936Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
35762.384B1.44%336.468Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
395.200B-0.66%1.416Kแร่พลังงาน1
737.279B1.12%1.053Mการค้าปลีก5
46723.265B0.85%340.112Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
24798.255B0.17%677.279Kการเงิน27
4737.771B1.40%725.531Kการเงิน10
553.748B2.13%192.601Kอื่นๆ6
15433.673B-1.52%466.511Kการเงิน4
8598.600B0.52%1.226Mการเงิน2
6356.183B0.63%623.394Kการสื่อสาร2
4287.681B0.57%716.423Kระบบขนส่ง9
289.817B4.58%1.649Mบริการการกระจายสินค้า6
8062.758B1.96%1.181Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
212.424B1.33%477.508Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
6201.106B1.41%534.424Kการผลิตของผู้ผลิต31
2495.168B-0.57%161.458Kอื่นๆ7
10439.967B0.16%208.457Kบริการเชิงพาณิชย์46
4571.085B-0.01%545.959Kการผลิตของผู้ผลิต24
52299.043B-0.11%1.222Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10798.661B1.86%468.607Kบริการผู้บริโภค32
3228.430B0.79%810.084Kการเงิน2
874.070B0.47%21.522Kการผลิตของผู้ผลิต7
11026.500B0.00%481.930Kแร่พลังงาน1
9335.515B1.01%355.461Kแร่พลังงาน5
3726.035B0.83%144.399Kบริการผู้บริโภค16
597.004B-0.06%5.247Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8928.137B0.20%37.997Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1143.955B-0.51%62.584Kระบบขนส่ง8
15185.557B-0.14%223.553Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
314.886B1.40%21.589Kบริการเชิงพาณิชย์1
769.621B-0.73%2.208Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
23826.066B2.39%750.587Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26971.793B-1.65%607.995Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
17861.879B-0.67%159.363Kการเงิน8
2705.910B1.78%265.725Kบริการผู้บริโภค7
743.841B3.98%197.180Kบริการผู้บริโภค4
2996.110B-0.50%1.498Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1724.714B0.22%105.410Kการเงิน5
477.864B0.50%258.706Kการเงิน1
16023.233B0.79%98.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
37209.000B-0.35%1.089Mการเงิน8
66.615B0.54%41.731Kบริการผู้บริโภค1
90.799B2.02%8.578Kการเงิน1
79841.332B1.53%2.398Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4599.135B-1.47%699.628Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
471.770B-0.39%707.055Kการค้าปลีก4
6554.797B1.17%1.556Mการสื่อสาร9
26139.867B0.53%268.026Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
409634.349B0.51%16.052Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์57
8002.304B0.61%1.254Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11767.900B2.04%1.675Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
161.206B0.59%92.905Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
563.670B3.73%190.772Kระบบขนส่ง4
29366.046B0.22%518.927Kการผลิตของผู้ผลิต37
8275.793B0.75%241.105Kบริการการกระจายสินค้า22
17151.251B0.07%165.750Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ