อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4991.282B1.07%179.458Kบริการเชิงพาณิชย์9
7530.507B-0.53%347.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2055.322B-0.11%627.748Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8083.645B-0.13%33.419Kระบบขนส่ง4
8017.982B-1.55%649.474Kระบบขนส่ง7
598.846B-0.19%35.516Kสาธารณูปโภค2
534.040B-0.74%978.319Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8111.149B-1.24%470.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4891.496B-2.81%374.984Kการค้าปลีก3
17515.810B-0.50%506.699Kการผลิตของผู้ผลิต88
8838.650B-0.59%187.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3216.909B-0.51%416.540Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1489.442B-0.97%347.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73557.960B-0.46%403.877Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1307.342B-1.49%407.684Kบริการผู้บริโภค7
4259.206B-0.78%2.580Mการผลิตของผู้ผลิต11
1228.004B0.08%104.054Kบริการผู้บริโภค3
9010.340B-1.00%650.246Kบริการผู้บริโภค3
1765.980B-1.01%11.187Kการค้าปลีก2
1890.135B1.39%171.159Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7727.142B1.35%415.769Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
63284.855B3.00%385.074Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.690B-1.23%749.953Kแร่พลังงาน1
349.088B-1.95%524.364Kบริการเชิงพาณิชย์4
1786.403B-1.31%304.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
905.546B-0.96%446.029Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
221.935B-3.04%3.266Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
11224.739B0.81%661.802Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
405.918B-0.35%11.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3692.343B-1.18%140.968Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
888.334B-2.80%184.892Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10863.512B-2.11%165.901Kการค้าปลีก10
3296.540B-0.41%207.641Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17236.700B0.19%1.054Mสาธารณูปโภค1
10071.493B-0.44%419.396Kการผลิตของผู้ผลิต52
52894.577B0.85%561.332Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์124
8173.778B-0.80%529.353Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
13791.753B-0.16%538.931Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6869.384B-3.33%2.412Mบริการการกระจายสินค้า7
682.262B0.17%75.300Kการค้าปลีก1
23215.209B0.95%573.979Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43899.952B1.31%501.185Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1179.223B-1.46%645.155Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6688.774B-0.94%306.138Kการเงิน21
20362.869B0.45%1.114Mการเงิน56
1319.385B-3.14%400.431Kบริการเชิงพาณิชย์4
2360.117B-0.90%204.253Kบริการการกระจายสินค้า6
6020.327B-0.06%48.382Kการค้าปลีก3
9283.106B-0.46%30.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3774.587B-0.64%137.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15383.038B-0.19%542.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
244.224B-0.82%47.757Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5906.912B-0.23%94.707Kสาธารณูปโภค14
2258.172B0.36%78.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
192.881B-1.59%81.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4407.462B-4.88%1.098Mบริการผู้บริโภค2
56136.586B-2.94%296.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7326.649B-0.30%134.489Kการผลิตของผู้ผลิต6
34973.249B-0.72%444.274Kการผลิตของผู้ผลิต109
13172.048B1.65%762.526Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37357.603B0.01%349.688Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
399.100B-0.81%2.109Kแร่พลังงาน1
768.921B-0.48%169.543Kการค้าปลีก5
49404.507B-1.28%379.446Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26332.934B0.51%675.695Kการเงิน27
4830.783B-0.30%513.482Kการเงิน10
574.298B-1.89%338.557Kอื่นๆ6
16023.972B-0.05%334.571Kการเงิน4
8862.640B2.13%2.009Mการเงิน2
6531.531B-0.02%572.753Kการสื่อสาร2
4584.680B-0.96%652.703Kระบบขนส่ง9
278.556B0.88%3.027Mบริการการกระจายสินค้า6
8080.970B-0.03%182.260Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
269.813B0.00%3.483Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6305.385B-0.46%438.524Kการผลิตของผู้ผลิต31
2637.385B0.15%93.374Kอื่นๆ7
10616.166B-0.33%134.189Kบริการเชิงพาณิชย์46
4739.188B-0.69%682.483Kการผลิตของผู้ผลิต24
48515.170B-0.13%544.653Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11782.861B-1.47%1.175Mบริการผู้บริโภค32
3245.040B-0.16%178.960Kการเงิน2
898.276B0.84%64.327Kการผลิตของผู้ผลิต7
11776.200B1.50%336.029Kแร่พลังงาน1
10254.227B-0.55%248.265Kแร่พลังงาน5
4124.048B-1.25%234.040Kบริการผู้บริโภค16
619.366B0.58%1.246Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9454.630B0.23%48.533Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1215.767B-0.84%106.284Kระบบขนส่ง8
15897.996B-2.03%276.025Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
348.526B-5.70%79.377Kบริการเชิงพาณิชย์1
652.679B6.30%3.316Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24798.740B-1.22%833.834Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26922.643B0.66%457.453Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19052.691B0.05%102.694Kการเงิน8
3010.258B-3.60%378.204Kบริการผู้บริโภค7
803.437B-2.67%205.506Kบริการผู้บริโภค4
2815.126B0.42%1.902Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1840.066B-0.91%181.598Kการเงิน5
483.807B-0.25%298.395Kการเงิน1
15902.415B-0.40%76.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39408.049B0.35%889.786Kการเงิน8
69.839B0.00%28.478Kบริการผู้บริโภค1
93.127B0.00%7.039Kการเงิน1
81569.561B0.80%1.898Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4863.401B-2.21%471.734Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
557.679B-2.43%523.795Kการค้าปลีก4
6596.021B0.90%4.061Mการสื่อสาร9
27849.244B1.61%353.837Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
426887.070B1.76%12.242Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8132.169B0.58%732.345Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11868.900B-1.06%276.530Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
169.627B-0.48%170.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
655.828B-1.51%155.345Kระบบขนส่ง4
32045.180B-0.37%433.053Kการผลิตของผู้ผลิต38
8625.121B-0.08%248.587Kบริการการกระจายสินค้า22
17355.501B0.42%316.875Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ