หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์71.21T KRW0.72%−2.11%588.689K497
การสื่อสาร27.118T KRW5.58%−1.01%445.96K314
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร172.815T KRW3.59%−0.82%944.524K885
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร79.206T KRW2.51%−1.22%152.386K9150
บริการผู้บริโภค28.407T KRW1.34%−2.09%1.048M974
บริการการกระจายสินค้า13.215T KRW1.49%−2.08%1.608M461
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์763.597T KRW1.53%−0.78%7.53M9418
แร่พลังงาน22.013T KRW1.89%−1.10%194.339K310
การเงิน233.511T KRW3.50%−0.27%1.186M13177
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.43T KRW0.51%−1.50%178.985K111
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ217.594T KRW0.33%+0.14%641.608K5298
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม48.016T KRW1.60%−1.58%417.646K261
อื่นๆ6.18T KRW5.46%−0.15%401.309K2794
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน72.815T KRW2.49%−0.99%338.922K5112
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ173.455T KRW0.98%−1.14%347.735K8226
การผลิตของผู้ผลิต361.949T KRW0.74%−1.08%593.481K9437
การค้าปลีก19.55T KRW2.62%−0.64%602.674K844
บริการทางด้านเทคโนโลยี102.889T KRW0.68%−1.31%383.999K4215
ระบบขนส่ง53.178T KRW3.07%−1.59%857.217K540
สาธารณูปโภค23.06T KRW0.86%−1.50%2.133M322