Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

            
032800 FANTAGIO
88.00-13.73%-14.00ซื้อ153.150M13477158200.0055.819B-10.3353.00บริการเชิงพาณิชย์
036090 WIZIT
2015.0021.39%355.00แนะนำให้ซื้อ121.712M245249236700.00180.916B6.58252.09เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
094860 NEORIGIN
1510.0029.61%345.00แนะนำให้ซื้อ97.974M147940824560.00150.665B-31.9049.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
102280 SBW
942.00-3.38%-33.00ซื้อ45.864M43203656268.00247.350B45.0324.36216.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
193250 YJM GAMES
3900.0014.37%490.00ซื้อ44.555M173764652100.00223.016B-99.09การผลิตของผู้ผลิต
064260 DANAL
16750.009.48%1450.00แนะนำให้ซื้อ42.130M705678404500.001118.783B25.33603.96219.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
136510 EDISONEV
19650.003.42%650.00ขาย26.489M520517063700.00567.947B-478.6985.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
032680 SOFTCEN
2500.0010.86%245.00แนะนำให้ซื้อ24.928M62318987500.0093.572B5.88383.7834.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
011420 GALAXIA SM
2945.0012.40%325.00ซื้อ24.516M72199552265.0081.134B27.5195.2581.00บริการผู้บริโภค
009270 SHINWON
2740.005.18%135.00เป็นกลาง21.825M59801289120.00225.921B53.2548.92585.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
005930 SAMSUNG ELEC
75600.00-0.26%-200.00ซื้อ18.330M1385766144000.00508259.375B14.695159.41109490.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
096040 E-TRON
483.001.68%8.00ขาย17.389M8399071023.00253.381B-9.2566.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
093230 EID
319.003.24%10.00ขาย16.900M5390955493.00300.091B72.974.2323.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
057680 T SCIENTIFIC
5990.000.00%0.00ซื้อ16.744M100297967650.00280.441B78.2576.5541.00การสื่อสาร
205500 ACTION SQUARE
8000.0029.87%1840.00ซื้อ14.028M112220784000.00332.176B-111.2166.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
004410 SEOUL FOOD IND
307.00-2.54%-8.00ขาย13.851M4252176259.00123.433B-17.97252.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
094480 GALAXIAMONEYTREE
13850.006.54%850.00ซื้อ13.654M189105282350.00524.791B-6.98128.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
131370 RSUPPORT
9050.000.44%40.00ซื้อ13.332M120657007300.00471.877B24.97360.87253.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
204840 GLPT
1100.003.29%35.00ซื้อ12.987M14285643900.0057.076B-70.7919.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
047820 CHOROKBAEM MEDIA
3355.004.84%155.00ซื้อ11.435M38364163310.00721.469B32.8297.4932.00บริการผู้บริโภค
121800 VIDENTE
33700.002.12%700.00ซื้อ11.064M372868595000.001539.072B9.533973.2259.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
000220 YUYU PHARMA
8010.0018.49%1250.00ซื้อ10.454M83732631120.00133.413B-65.89เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
060240 LONGTU KOREA
8730.0016.25%1220.00ซื้อ10.099M88160367690.00215.449B-237.36บริการทางด้านเทคโนโลยี
150840 INTROMEDIC
7640.00-0.13%-10.00ซื้อ9.821M75030430680.00292.108B-170.1963.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004920 CITECH
1245.0029.69%285.00แนะนำให้ซื้อ9.636M11996410395.0048.883B-502.2271.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
256840 BNC
19150.000.52%100.00ขาย9.043M173181186600.00957.181B-3827.39125.00การค้าปลีก
014710 SAJOSEAFOOD
5400.005.47%280.00ซื้อ8.608M46485819000.0092.980B10.58483.71226.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
092220 KEC
3675.00-0.94%-35.00ซื้อ8.568M31489035375.00490.663B-126.05621.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
214270 FSN
12950.002.78%350.00ซื้อ8.473M109721348450.00342.563B-408.63บริการทางด้านเทคโนโลยี
011040 KDPHARM
12500.007.76%900.00ซื้อ8.441M105516325000.00342.293B23.57492.14632.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004060 SG CORPORATION
722.009.39%62.00ซื้อ7.910M5711122524.00146.151B2.75239.88156.00บริการการกระจายสินค้า
310200 ANIPLUS
5620.005.05%270.00แนะนำให้ซื้อ7.592M42667652580.00165.216Bบริการผู้บริโภค
057880 PHC
1105.002.31%25.00ซื้อ7.403M8180606720.00130.707B8.02134.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
030350 DRAGONFLY
4110.005.79%225.00แนะนำให้ซื้อ7.225M29696357010.00121.442B-489.54เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
900290 GRT
1415.0048.79%464.00ซื้อ7.103M10050200225.0095.336B1.42671.04647.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
005390 SHINSUNG TONGSANG
3490.009.58%305.00ซื้อ7.038M24562382680.00501.542B12.47255.33808.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
014160 DAEYOUNG PKG
2665.00-3.09%-85.00ซื้อ6.748M17983609215.00274.787B26.50103.76366.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
080220 JSC
6210.001.31%80.00ซื้อ6.650M41295767220.00207.123B13.88441.69เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
066410 BUCKET STUDIO
6230.005.24%310.00ซื้อ6.566M40908086380.00265.943B8.611239.68บริการผู้บริโภค
011080 HYUNGJI I&C
1620.000.62%10.00แนะนำให้ซื้อ6.544M10600685460.0063.202B-95.0982.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
011200 HYUNDAI MERC MAR
26800.001.52%400.00ซื้อ6.085M163083762000.0013106.258B9.016881.611519.00ระบบขนส่ง
201490 ME2ON
8350.007.33%570.00ซื้อ5.968M49836131650.00261.002B29.51264.0244.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
078860 IOK
1540.004.41%65.00ขาย5.949M9160945640.00137.256B76.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
001440 TAIHAN ELEC WIRE
1865.002.47%45.00ขาย5.656M10548827920.001584.414B48.9737.20การผลิตของผู้ผลิต
033230 INSUNG
3185.00-2.90%-95.00ขาย5.582M17779281520.00123.601B53.8460.93204.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
114810 IONES
12350.00-3.89%-500.00ซื้อ5.527M68255066100.00298.135B30.41422.61539.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
287410 JEISYS MEDICAL
8020.006.37%480.00แนะนำให้ซื้อ5.364M43023161680.00570.771B119.0278.36เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
041590 GEMVAXZIO
1460.009.36%125.00แนะนำให้ซื้อ5.293M7727785840.00131.696B-22.76เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
222810 MIDAS AI
380.00-5.71%-23.00ซื้อ5.237M1989915980.0054.733B-86.84บริการทางด้านเทคโนโลยี
057540 OMNISYSTEM
2770.00-0.18%-5.00ซื้อ5.132M14215218960.00122.833B-196.22268.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
155650 YMC
7650.008.51%600.00ขาย4.939M37779555600.00143.110B16.12437.39206.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
001510 SK SECU
998.002.15%21.00แนะนำให้ซื้อ4.870M4860220080.00432.040B8.29117.89861.00การเงิน
036930 JEL
19850.001.53%300.00ซื้อ4.848M96227122900.00957.747B14.941308.96408.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
048410 HDBIO
32150.004.38%1350.00ซื้อ4.831M155331246100.001242.223B-372.4157.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
003280 HEUNG-A SHIPPING
2860.007.72%205.00เป็นกลาง4.782M13676262600.00687.157B37.4481.52ระบบขนส่ง
034020 DHICO
20150.001.51%300.00ขาย4.748M95672260450.0010465.010B5.835587.00การผลิตของผู้ผลิต
258830 SEJONG MEDICAL
4945.000.00%0.00ซื้อ4.606M22777955700.00200.109B-53.47113.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000660 SK HYNIX
118000.00-1.67%-2000.00ซื้อ4.568M539005474000.0081139.239B10.2311737.3529008.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
011000 GENEONE
22900.0015.66%3100.02แนะนำให้ซื้อ4.407M100930559200.001747.648B-337.2241.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
011150 CJ SEAFOOD
3775.004.86%175.00ซื้อ4.355M16438464000.00143.179B29.41122.39บริการการกระจายสินค้า
121850 KOYJ
2095.0013.55%250.00ขาย4.170M8735355995.0031.954B-640.9287.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
041190 WTIC
9800.003.16%300.00ขาย4.126M40435407600.00763.137B2.463864.5612.00การเงิน
025980 ANANTI
10700.003.88%400.00ขาย4.043M43260014400.00911.970B-167.10470.00บริการผู้บริโภค
035080 INTERPARK
5330.002.50%130.00ขาย4.029M21474522030.00413.810B-326.071145.00การค้าปลีก
029480 LIX SOLUTION
1620.002.21%35.00ซื้อ3.912M6337454580.00169.536B118.00การสื่อสาร
032850 BITCOMPUTER
9740.00-1.22%-120.00ซื้อ3.809M37096075680.00160.289B24.41403.86155.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
307750 KUKJEON
13200.00-2.58%-350.00ซื้อ3.730M49239801600.00647.713B109.00การเงิน
009810 PLAYGRAM
2365.007.26%160.00ซื้อ3.510M8301381770.00212.158B-44.7148.00การผลิตของผู้ผลิต
402340 SKSQUARE
66000.00-3.93%-2700.003.302M217925136000.00การเงิน
034220 LG DISPLAY
20700.004.02%800.00ซื้อ3.283M67952821500.007406.785B4.514412.8125980.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
139670 KINEMASTER
22100.0015.40%2950.00ซื้อ3.231M71398691000.00299.373B-59.7698.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
027710 FARMSTORY
2250.001.35%30.00ขาย3.170M7133559750.00248.855B7.57293.32453.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
028670 PANOCEAN
5590.002.38%130.00ขาย3.129M17489992000.002988.244B9.23591.721061.00ระบบขนส่ง
038620 WIZ
2750.003.19%85.00ขาย3.125M8594586000.00160.964B5.2873.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
065150 MPDAESAN
795.00-5.24%-44.00ซื้อ3.121M2480849175.0099.311B12.8565.32279.00บริการผู้บริโภค
269620 SYSWORK
1085.000.46%5.00ขาย3.074M3335782590.00117.212B-85.3830.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
091090 SEWON E&C
1315.006.48%80.00แนะนำให้ซื้อ3.068M4034224065.00191.340B-144.21การผลิตของผู้ผลิต
060570 DREAMUS
6290.006.25%370.00แนะนำให้ซื้อ3.040M19121027610.00357.643B-266.37301.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
006200 KECHOLDINGS
2225.002.06%45.00ซื้อ2.960M6585494925.0097.579B4.30507.2941.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
090460 BH
22500.002.04%450.00ซื้อ2.959M66582405000.00699.889B19.511130.091556.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
115480 CU MEDICAL
1190.00-2.86%-35.00ซื้อ2.940M3498653550.0053.603B101.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
037270 YGP
8480.006.27%500.00ซื้อ2.937M24908117440.00537.881B110.4672.4481.00บริการเชิงพาณิชย์
164060 ILOODA
12300.0021.18%2150.00ซื้อ2.886M35493741000.0096.125B11.77868.9491.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
019170 SHINPOONG PHARM
34900.000.58%200.00ขาย2.879M100483486700.001804.584B5188.946.69เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
112040 WEMADE
179900.006.64%11200.00ซื้อ2.762M496811660100.005933.048B105.751622.37120.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
1385.003.36%45.00ขาย2.754M3814857850.0093.881B4.53295.68อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
010140 SAMSUNG HVY IND
5370.000.19%10.00ขาย2.750M14764884810.004621.100B-2592.969886.00การผลิตของผู้ผลิต
205470 HUMASIS
17850.00-0.83%-150.00ซื้อ2.647M47243327250.00610.365B18.66964.76เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
101730 WEMADE MAX
58000.000.00%0.00ซื้อ2.623M152157838000.00899.973B-769.11บริการทางด้านเทคโนโลยี
104200 NHN BUGS
11500.006.48%700.00ซื้อ2.597M29868375000.00143.987B-533.88บริการทางด้านเทคโนโลยี
036630 SEJONG TELECOM
573.000.88%5.00ขาย2.554M1463483829.00341.508B4.72120.41435.00การสื่อสาร
206560 DEXTER STUDIOS
39250.004.39%1650.00แนะนำให้ซื้อ2.521M98965107000.00985.318B-262.10298.00บริการผู้บริโภค
058630 MGAME
13000.004.42%550.00แนะนำให้ซื้อ2.454M31896020000.00247.115B15.08825.763.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
084650 LABGEN
31500.00-2.48%-800.00ซื้อ2.452M77231416500.00353.933B5.635741.10เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
013360 ILSUNG CONST
6340.001.93%120.00แนะนำให้ซื้อ2.401M15220418980.00342.518B61.95100.41395.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
095660 NEOWIZ
32500.005.86%1800.00แนะนำให้ซื้อ2.351M76397685000.00688.094B11.912590.20914.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
214330 KUMHO HT
2315.000.00%0.00ขาย2.336M5408529870.00451.414B-2.50488.00การผลิตของผู้ผลิต
005110 HANCHANG
1140.002.70%30.00ซื้อ2.317M2640951360.0074.174B-214.7525.00การเงิน
048870 SYNERGY INNOVATION
4715.008.52%370.00แนะนำให้ซื้อ2.306M10872558965.00375.006B-165.67เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
195990 ABPRO BIO
947.001.18%11.00ขาย2.252M2132645894.00238.140B-147.4139.00การผลิตของผู้ผลิต
โหลดเพิ่ม