Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาถูก — ตลาดหุ้นไทย

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

            
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.750.00%0.00ขาย1.187M8012250.004.760B8.560.79การผลิตของผู้ผลิต
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
17.600.00%0.00ขาย286.300K5038880.007.700B19.200.92อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
59.25-1.25%-0.75ขาย30.655M1816326525.00853.571B-1.14ระบบขนส่ง
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.60-2.54%-0.25ขาย2.816M27032640.0019.879B-4.28ระบบขนส่ง
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
8.25-1.79%-0.15ขาย32.200M265646700.00129.158B108.530.08ระบบขนส่ง
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
4.06-0.98%-0.04ขาย4.337M17609438.0023.731B-1.21การเงิน
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.140.00%0.00ขาย597.500K1278650.002.112B110.310.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.28-0.87%-0.02ขาย5.683M12957696.0013.714B22.500.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
58.50-0.85%-0.50ขาย22.086M1292042700.00525.511B59.860.99การค้าปลีก
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
23.80-0.42%-0.10ขาย15.191M361543420.00200.235B16.491.48อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.782.16%0.08ขาย7.471M28241514.002.717B29.600.12บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
9.20-0.54%-0.05ขาย3.669M33752960.0015.306B14.850.62สาธารณูปโภค
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.452.11%0.03ขาย253.900K368155.00554.400M37.170.04บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
10.80-0.92%-0.10ขาย301.700K3258360.0025.280B9.311.17การเงิน
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.95-3.40%-0.35แนะนำให้ขาย4.559M45366030.0013.130B26.880.38สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.20-0.61%-0.05ขาย3.713M30447420.005.042B24.740.40บริการผู้บริโภค
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
23.70-0.42%-0.10ขาย11.200K265440.004.130B20.111.18การค้าปลีก
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.760.00%0.00ขาย4001504.002.256B-0.52อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
3.86-0.52%-0.02ขาย1.427M5509378.001.613B21.580.19การผลิตของผู้ผลิต
KYE KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY
358.000.00%0.00ขาย9.400K3365200.007.049B11.3531.55เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.28-1.72%-0.04ขาย3.506M7993452.005.255B6.610.35บริการการกระจายสินค้า
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
18.60-1.06%-0.20ขาย3.392M63094920.0016.462B9.302.02บริการผู้บริโภค
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
21.80-2.24%-0.50แนะนำให้ขาย2004360.00591.923M-1.64บริการผู้บริโภค
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
27.75-0.89%-0.25ขาย25.627M711160350.00141.471B-3.62บริการผู้บริโภค
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.10-0.81%-0.05ขาย1.936M11810210.008.285B5.371.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OR PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
25.000.00%0.00ขาย16.580M414490000.00290.250B24.911.00บริการการกระจายสินค้า
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.900.00%0.00ขาย33.400K130260.001.053B16.490.24การผลิตของผู้ผลิต
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
2.40-2.44%-0.06ขาย6.362M15269760.00922.500M84.250.03บริการการกระจายสินค้า
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.90-2.48%-0.15แนะนำให้ขาย7.017M41399710.0015.125B9.180.66676.00ระบบขนส่ง
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
375.00-0.27%-1.00ขาย1.846M692362500.00446.400B9.6239.10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
155.500.32%0.50ขาย197.000K30633500.0046.637B11.2213.82แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
3.10-0.64%-0.02ขาย5.060M15685380.0010.853B-0.66บริการผู้บริโภค
SMK SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY
20.80-5.02%-1.10แนะนำให้ขาย189.800K3947840.004.380B-18.29การเงิน
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.460.00%0.00ขาย1.027M3553766.001.417B22.820.15เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
32.000.79%0.25ขาย11.300K361600.0018.565B11.992.65อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.06-0.93%-0.01ขาย3.474M3681910.004.384B-0.04การเงิน
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
16.300.00%0.00ขาย85.500K1393650.005.355B36.840.44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.66-2.51%-0.12แนะนำให้ขาย198.300K924078.001.968B61.440.08อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.851.09%0.02ขาย95.800K177230.001.054B-0.36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TQR TQR PUBLIC COMPANY LIMITED
14.00-1.41%-0.20แนะนำให้ขาย132.200K1850800.003.266B31.720.45การเงิน
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
3.280.00%0.00ขาย49.300K161704.00826.991M7.390.44การผลิตของผู้ผลิต
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
6.400.00%0.00ขาย210.300K1345920.005.875B8.440.76อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.560.00%0.00ขาย2.182M3403608.001.479B33.620.05ระบบขนส่ง
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-1.63%-0.10ขาย41.400K250470.001.934B-0.35บริการผู้บริโภค
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.90-0.51%-0.02ขาย2.104M8205990.002.341B12.420.39แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม