อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.617B-3.29%2.378Mบริการเชิงพาณิชย์25
271.801B-3.24%1.135Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.840B-1.74%114.708Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1.898B-3.51%5.941Mระบบขนส่ง3
38.909B-12.39%8.362Mระบบขนส่ง9
54.393M-1.92%4.757Mสาธารณูปโภค3
7.887B-4.12%2.166Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
15.395B-5.46%2.476Mการค้าปลีก9
1.728B-3.01%299.189Kการผลิตของผู้ผลิต6
148.890B-5.46%2.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
35.527B-2.05%635.758Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
5.159B-2.43%338.519Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
5.413B-3.12%12.645Mบริการผู้บริโภค5
29.520B-2.17%462.501Kการผลิตของผู้ผลิต14
220.665M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.637B-2.25%1.445Mบริการผู้บริโภค9
199.263M-1.00%314.566Kการค้าปลีก1
6.813B-2.94%2.249Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
7.253B-2.70%644.986Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
9.183B-2.31%408.664Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
6.013B-0.02%209.403Kแร่พลังงาน8
186.487M2.78%278.206Kบริการเชิงพาณิชย์4
29.171B-2.76%59.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.434B-4.96%15.599Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
31.917B-2.94%808.507Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
697.696M0.00%227.675Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.625B-4.10%2.297Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
403.162M-0.42%3.625Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.958B-1.72%37.834Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
18.844B-3.47%1.639Mการค้าปลีก4
65.097B-1.84%4.177Mสาธารณูปโภค17
7.501B-4.00%1.145Mการผลิตของผู้ผลิต17
771.072M-0.15%79.011Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
43.210B-1.02%238.250Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
558.572K0.00%9.368Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
860.550M-1.17%72.921Kบริการการกระจายสินค้า7
68.346M-2.66%471.872Kการค้าปลีก2
655.988M-0.17%14.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
31.834B0.19%327.630Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
1.843B-3.35%823.242Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
18.669B-4.13%1.071Mการเงิน28
32.003B-4.90%8.635Mการเงิน63
841.754M-2.74%15.670Kบริการเชิงพาณิชย์3
513.558M0.00%13.083Kบริการการกระจายสินค้า2
55.874B-2.68%9.823Mการค้าปลีก11
21.522B-1.70%1.452Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.880B-2.87%24.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.544B-1.59%233.502Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
17.555B-2.07%8.126Mสาธารณูปโภค4
5.891B-2.81%1.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4.621B-5.07%5.030Mการค้าปลีก1
54.205B-3.10%3.011Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
7.697B-2.08%682.022Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
31.590B-6.45%1.242Mบริการผู้บริโภค9
162.917B-2.46%1.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
125.935B-0.45%54.336Kการผลิตของผู้ผลิต4
14.063B-3.90%686.913Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.663B-2.08%328.948Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
118.720B-2.01%147.156Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
52.048B-0.46%277.636Kการเงิน5
808.778B-3.77%10.057Mแร่พลังงาน25
11.099B-3.71%1.364Mการค้าปลีก5
16.682B-2.96%1.086Mบริการทางด้านเทคโนโลยี26
61.151B-1.70%622.451Kการเงิน28
104.608B-2.88%1.268Mการเงิน155
132.185B-2.84%700.585Kอื่นๆ2466
27.155B-1.52%582.726Kการเงิน6
332.395B-3.22%63.199Mการเงิน12
76.093B-0.67%4.109Mการสื่อสาร3
3.053B-4.26%27.125Kระบบขนส่ง5
3.525B-3.54%304.793Kบริการการกระจายสินค้า4
23.331B-1.79%2.658Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
315.148M-2.55%1.443Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
431.834M-3.65%48.398Kการผลิตของผู้ผลิต5
13.865B-0.09%19.032Kอื่นๆ9
116.591B-2.78%2.120Mบริการเชิงพาณิชย์77
2.832B-3.46%164.097Kการผลิตของผู้ผลิต8
202.259B0.54%127.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.370B-5.33%6.795Mบริการผู้บริโภค13
78.725B-4.11%10.783Mการเงิน6
50.922M0.00%3.983Kรัฐบาล1
876.837K0.00%16.666Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.995M-2.40%6.247Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
34.783B-4.34%1.516Mแร่พลังงาน86
287.036M-2.05%712.608Kแร่พลังงาน3
41.285B-0.50%249.509Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
11.772B-6.16%2.171Mบริการผู้บริโภค12
230.228B-5.88%11.301Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน58
12.953B4.17%878.554Kระบบขนส่ง13
29.332B-3.06%1.273Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
7.662B-3.78%2.516Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.670B-4.41%375.332Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
187.908B-2.55%4.165Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
4.418B-1.02%412.615Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
33.074B0.90%2.788Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน62
13.301B-1.90%2.008Mการเงิน5
16.174B-1.34%3.464Mบริการผู้บริโภค10
2.366B-1.74%329.625Kบริการผู้บริโภค2
8.448B-4.65%1.916Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.175B-2.00%77.228Kระบบขนส่ง1
27.854B-1.38%291.311Kการเงิน40
68.087B-1.47%1.604Mการเงิน54
5.022B-3.42%101.550Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
7692.608B-3.85%2.417Mการเงิน24
48.377B-3.81%2.102Mบริการผู้บริโภค20
839.281M-7.83%3.009Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.591B-1.91%92.130Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.375B-2.57%882.524Kการเงิน2
22.242B-3.83%503.750Kการค้าปลีก24
6.660B-1.75%206.762Kการสื่อสาร11
213.536B-0.58%137.224Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
644.327B-2.41%17.920Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
1.379B-3.85%1.849Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
93.013B-3.13%3.145Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
347.707M-0.36%94.941Kระบบขนส่ง1
158.428M-3.79%219.614Kการผลิตของผู้ผลิต2
18.649B-1.83%1.275Mสาธารณูปโภค4
39.658B-2.18%918.687Kบริการการกระจายสินค้า25
44.673B-2.72%108.974Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ