อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
13.544B-0.67%921.080Kบริการเชิงพาณิชย์25
158.865B-2.05%1.112Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.634B0.38%20.376Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
1.866B0.26%2.917Mระบบขนส่ง4
22.663B0.41%3.209Mระบบขนส่ง9
73.432M-4.38%17.163Mสาธารณูปโภค3
7.025B-2.23%748.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
13.134B-1.19%2.013Mการค้าปลีก8
1.405B1.54%90.810Kการผลิตของผู้ผลิต6
131.004B-5.32%556.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
26.637B0.83%180.374Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
5.768B1.15%189.269Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
3.048B-2.40%6.231Mบริการผู้บริโภค4
28.243B-0.82%59.159Kการผลิตของผู้ผลิต14
167.326M0.00%0บริการผู้บริโภค1
23.819B-0.43%346.736Kบริการผู้บริโภค8
98.776M5.34%2.280Mการค้าปลีก1
6.714B-1.01%118.820Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.879B-1.37%357.096Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
8.892B-1.10%188.852Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
139.745M1.27%1.519Mแร่พลังงาน8
268.364M1.89%1.510Mบริการเชิงพาณิชย์4
33.132B-2.01%118.913Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.903B-0.02%2.036Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
28.417B0.02%644.662Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
462.561M1.67%38.098Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
10.134B-0.44%6.282Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
328.034M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.454B-0.76%19.179Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
15.192B-2.82%1.861Mการค้าปลีก4
55.197B-1.07%4.148Mสาธารณูปโภค16
7.539B-1.57%580.824Kการผลิตของผู้ผลิต17
603.082M0.84%64.680Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
40.656B0.33%78.299Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
558.572K0.00%5.384Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
810.792M1.17%51.755Kบริการการกระจายสินค้า7
89.429M-3.59%1.044Mการค้าปลีก2
664.644M0.00%86สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
24.388B-1.06%235.543Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
1.292B-0.51%609.240Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
16.206B-1.13%506.251Kการเงิน29
22.663B-0.62%2.155Mการเงิน69
703.740M-0.78%14.805Kบริการเชิงพาณิชย์3
501.469M0.00%6.197Kบริการการกระจายสินค้า2
51.884B-0.33%25.625Mการค้าปลีก11
16.723B-0.95%547.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
6.033B1.46%51.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
25.272B-0.84%153.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
13.252B-1.78%2.293Mสาธารณูปโภค4
4.343B-1.79%1.089Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4.763B-2.30%4.033Mการค้าปลีก1
34.852B-2.31%2.827Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
4.574B-0.96%225.746Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
15.557B-1.13%488.560Kบริการผู้บริโภค8
170.342B-1.92%824.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
104.159B-0.06%23.764Kการผลิตของผู้ผลิต4
13.484B-0.01%410.890Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.859B3.13%281.697Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
101.184B0.20%89.152Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
48.931B-0.22%144.994Kการเงิน5
593.172B-1.04%3.149Mแร่พลังงาน23
19.304B-2.09%564.618Kการค้าปลีก5
79.636B0.16%128.391Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
59.059B2.94%260.443Kการเงิน27
90.271B-0.33%873.519Kการเงิน143
128.595B-0.10%565.704Kอื่นๆ2444
25.141B-0.67%263.499Kการเงิน6
216.166B-2.05%20.463Mการเงิน12
14.469B-1.09%11.319Mการสื่อสาร4
2.270B2.23%16.736Kระบบขนส่ง5
3.389B0.39%226.884Kบริการการกระจายสินค้า4
19.664B-0.41%1.194Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
335.060M-2.21%280.006Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
359.108M-1.31%11.174Kการผลิตของผู้ผลิต5
272.635M0.87%408.555Kอื่นๆ8
105.094B-0.38%1.070Mบริการเชิงพาณิชย์73
2.472B-0.17%133.685Kการผลิตของผู้ผลิต8
165.527B-0.46%150.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.415B-5.30%7.943Mบริการผู้บริโภค12
81.800B0.67%3.006Mการเงิน7
44.533M0.00%185รัฐบาล1
789.153K0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
15.185M-2.53%18.090Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
22.268B-0.88%1.107Mแร่พลังงาน87
129.780B3.34%420.762Kแร่พลังงาน3
3.197B-1.10%793.608Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
7.618B-0.44%1.049Mบริการผู้บริโภค12
225.492B-1.67%2.970Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
7.459B0.22%774.068Kระบบขนส่ง12
1279.568B-0.24%12.747Kบริการทางด้านเทคโนโลยี44
5.011B-0.24%1.477Mบริการเชิงพาณิชย์16
5.159B-1.92%448.750Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
199.654B-1.48%1.539Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
4.960B1.10%410.633Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
59.012B-0.14%889.224Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน61
12.527B-1.46%671.199Kการเงิน5
13.008B-1.04%1.331Mบริการผู้บริโภค9
1.842B0.78%135.950Kบริการผู้บริโภค3
7.301B0.17%786.727Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
775.607M-0.18%54.124Kระบบขนส่ง1
11.306B-0.34%573.558Kการเงิน34
53.455B-0.62%1.235Mการเงิน55
5.621B-0.86%47.221Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
120.670B-0.45%1.753Mการเงิน25
31.138B0.58%1.879Mบริการผู้บริโภค19
696.318M-0.05%1.192Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.654B-1.00%141.543Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.925B-0.79%722.887Kการเงิน2
29.905B0.31%217.109Kการค้าปลีก25
6.558B0.97%218.457Kการสื่อสาร9
36.817B-0.46%317.056Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
1879.744B-0.23%1.144Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.027B-1.04%1.519Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
85.852B-2.12%1.389Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
222.730M1.94%325.901Kระบบขนส่ง1
125.515M0.00%9.039Kการผลิตของผู้ผลิต2
16.931B-1.64%552.885Kสาธารณูปโภค4
34.067B-0.78%212.360Kบริการการกระจายสินค้า23
37.598B0.04%21.566Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ