อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.076B0.15%2.826Mบริการเชิงพาณิชย์24
267.778B-0.44%605.027Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.840B0.34%32.907Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.251B-0.44%2.086Mระบบขนส่ง3
39.698B1.69%6.062Mระบบขนส่ง8
136.813M-0.54%2.419Mสาธารณูปโภค6
9.784B0.80%1.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.477B1.52%1.750Mการค้าปลีก9
1.806B-1.15%132.163Kการผลิตของผู้ผลิต6
157.324B-0.12%1.930Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.750B1.09%266.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.577B0.53%702.798Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.038B0.14%8.942Mบริการผู้บริโภค5
28.109B2.46%113.102Kการผลิตของผู้ผลิต14
260.411M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.753B-1.61%1.405Mบริการผู้บริโภค10
507.703M1.23%524.168Kการค้าปลีก2
6.758B-0.05%1.309Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.595B-0.09%610.765Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.497B1.02%376.273Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
6.058B-0.02%67.419Kแร่พลังงาน7
164.775M2.46%98.612Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M0.00%52.739Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.550B2.17%102.479Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.604B0.00%1.236Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.539B0.68%892.365Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
561.217M3.05%31.823Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.397B-0.52%1.735Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
412.209M0.00%73บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.915B-1.00%2.253Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.671B1.27%2.146Mการค้าปลีก4
60.045B1.27%4.844Mสาธารณูปโภค16
6.338B0.96%1.133Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.897B0.99%455.406Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.669B2.45%245.786Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.424M1.84%635.067Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M0.00%1.238Kการค้าปลีก1
726.466M-1.09%6.306Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.000B-0.59%87.543Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.807B1.04%645.519Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.149B3.55%1.438Mการเงิน29
32.723B0.93%5.179Mการเงิน60
736.209M1.11%32.641Kบริการเชิงพาณิชย์3
550.431M-0.13%5.277Kบริการการกระจายสินค้า2
61.829B0.91%7.047Mการค้าปลีก12
22.108B-0.04%1.108Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.884B3.53%165.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.142B0.90%215.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.857B-0.80%4.385Mสาธารณูปโภค4
1.591B0.18%177.740Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.438B0.19%7.136Mการค้าปลีก1
49.291B1.17%2.547Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
9.052B3.30%1.061Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.212B1.31%440.524Kบริการผู้บริโภค10
156.550B0.82%1.963Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
141.373B0.09%49.388Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.559B0.29%674.501Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.821B1.37%226.634Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
113.413B-0.74%173.100Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
50.344B0.08%307.975Kการเงิน4
917.920B0.04%6.114Mแร่พลังงาน23
18.540B0.81%854.302Kการค้าปลีก6
17.651B1.64%859.050Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.490B0.46%374.340Kการเงิน28
100.186B0.86%1.136Mการเงิน146
131.338B0.66%420.284Kอื่นๆ2471
26.497B0.57%798.364Kการเงิน7
327.524B0.73%35.369Mการเงิน11
20.104B0.80%15.722Mการสื่อสาร2
3.298B0.91%11.308Kระบบขนส่ง6
3.698B1.04%549.048Kบริการการกระจายสินค้า4
22.990B0.97%1.231Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
168.333M1.34%223.413Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
621.314M1.35%3.702Mการผลิตของผู้ผลิต5
85.616M0.29%45.641Kอื่นๆ3
114.760B1.04%2.058Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.072B-0.05%238.544Kการผลิตของผู้ผลิต8
196.139B0.22%24.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.501B-0.63%5.675Mบริการผู้บริโภค13
76.104B0.88%8.045Mการเงิน6
920.678K5.00%646.408Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M-1.71%24.282Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.616B-0.01%743.603Kแร่พลังงาน87
110.831B3.53%203.105Kแร่พลังงาน5
46.257B-0.13%163.725Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.961B0.76%1.148Mบริการผู้บริโภค14
11.960M0.00%26.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
253.737B2.21%5.591Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.647B3.05%495.857Kระบบขนส่ง13
25.564B0.63%1.503Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
8.299B1.01%1.917Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.992B2.18%276.387Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
199.045B2.15%4.859Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.321B1.29%735.541Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.418B0.54%1.491Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.889B0.06%3.025Mการเงิน6
17.572B1.60%3.022Mบริการผู้บริโภค10
2.316B-0.13%196.317Kบริการผู้บริโภค2
7.905B0.68%1.455Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.287B0.32%158.413Kระบบขนส่ง1
27.463B0.39%737.732Kการเงิน41
68.882B1.10%1.666Mการเงิน55
9.276B0.84%63.227Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
164.194B1.42%3.440Mการเงิน25
47.685B-0.03%1.724Mบริการผู้บริโภค18
656.787M2.12%1.363Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.718B0.93%435.253Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.157B0.59%604.542Kการเงิน2
15.938B0.80%725.552Kการค้าปลีก23
66.047B0.09%29.043Kการสื่อสาร13
220.972B0.47%156.658Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
684.129B1.80%14.315Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.213B0.42%781.881Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
98.615B0.20%3.004Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
407.647M2.81%44.881Kระบบขนส่ง2
150.474M-0.05%45.392Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.626B1.66%1.265Mสาธารณูปโภค3
38.280B0.52%310.925Kบริการการกระจายสินค้า22
53.683B-0.58%38.010Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ