อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.626B0.62%1.788Mบริการเชิงพาณิชย์25
138.176B-0.08%1.226Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.528B0.42%35.822Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
1.883B2.61%3.937Mระบบขนส่ง4
20.156B-1.65%5.872Mระบบขนส่ง9
48.414M-1.31%3.942Mสาธารณูปโภค3
5.904B3.23%2.805Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
11.224B0.82%2.305Mการค้าปลีก9
1.337B0.56%138.790Kการผลิตของผู้ผลิต6
135.172B1.33%1.300Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
25.536B0.46%204.234Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
5.522B0.78%387.943Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
3.168B0.79%25.779Mบริการผู้บริโภค4
23.832B0.90%180.928Kการผลิตของผู้ผลิต14
—%บริการผู้บริโภค
21.920B-1.57%901.736Kบริการผู้บริโภค8
62.288M-3.10%3.178Mการค้าปลีก1
7.257B0.44%185.144Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.685B0.55%510.104Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
8.778B0.55%292.099Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.005B-2.34%33.141Kแร่พลังงาน8
91.674M-1.87%254.302Kบริการเชิงพาณิชย์4
27.747B-0.41%33.982Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.616B0.10%2.850Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.956B0.59%861.704Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
531.945M2.79%13.069Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
10.790B0.93%1.539Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
331.769M0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.352B-1.78%23.129Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
13.197B-1.42%3.337Mการค้าปลีก4
52.811B-2.23%5.572Mสาธารณูปโภค17
7.383B2.29%724.456Kการผลิตของผู้ผลิต19
569.747M0.45%50.071Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
39.748B-0.56%130.064Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
488.750K0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
734.949M1.51%76.689Kบริการการกระจายสินค้า7
62.142M0.00%151.612Kการค้าปลีก2
588.370M0.49%7.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.123B1.60%434.888Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
1.175B1.30%985.734Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
13.989B1.11%971.967Kการเงิน28
20.012B0.10%4.977Mการเงิน70
666.775M-7.04%15.413Kบริการเชิงพาณิชย์3
490.185M-0.20%5.654Kบริการการกระจายสินค้า2
49.873B-0.14%9.937Mการค้าปลีก11
13.833B0.82%1.198Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.836B-0.87%32.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.165B-0.68%259.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
11.358B-1.32%9.167Mสาธารณูปโภค4
4.116B0.24%973.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3.705B-0.68%5.371Mการค้าปลีก1
33.055B0.91%5.390Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
4.290B-1.51%298.886Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
14.344B1.37%1.213Mบริการผู้บริโภค8
159.411B-0.01%1.584Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
101.985B0.29%47.122Kการผลิตของผู้ผลิต4
12.673B0.02%513.422Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.694B-0.44%249.866Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
101.916B-0.00%127.306Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
47.673B-0.08%146.632Kการเงิน5
590.044B-0.94%9.887Mแร่พลังงาน23
18.045B1.46%1.349Mการค้าปลีก5
73.098B-0.94%199.224Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
56.082B-0.95%424.742Kการเงิน28
86.319B0.14%1.994Mการเงิน145
119.393B0.03%844.580Kอื่นๆ2461
24.436B-0.09%496.192Kการเงิน6
185.924B-1.96%55.292Mการเงิน11
14.496B0.97%18.490Mการสื่อสาร4
2.121B-0.69%12.801Kระบบขนส่ง5
3.253B1.48%654.335Kบริการการกระจายสินค้า4
20.432B-0.18%1.597Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
336.319M-0.17%964.546Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
319.472M-0.78%1.253Mการผลิตของผู้ผลิต5
413.081M-0.34%939.335Kอื่นๆ9
99.949B0.38%1.840Mบริการเชิงพาณิชย์73
2.360B-0.15%100.584Kการผลิตของผู้ผลิต8
156.261B-1.63%97.316Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.274B-2.02%8.571Mบริการผู้บริโภค12
50.761B-4.38%10.124Mการเงิน6
45.531M0.88%676รัฐบาล1
701.469K0.00%5.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
15.955M6.41%26.138Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
21.491B-0.90%2.316Mแร่พลังงาน86
105.715B-0.12%187.348Kแร่พลังงาน3
2.941B-2.99%1.647Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
7.331B2.03%2.055Mบริการผู้บริโภค12
206.188B0.11%6.446Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน57
9.353B-0.97%737.682Kระบบขนส่ง13
24.631B0.83%790.494Kบริการทางด้านเทคโนโลยี43
4.402B-0.70%2.295Mบริการเชิงพาณิชย์16
6.208B1.87%611.648Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
205.014B0.20%3.366Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
4.676B0.24%380.301Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
59.116B1.83%785.116Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
12.128B-0.53%1.370Mการเงิน5
11.527B1.60%2.196Mบริการผู้บริโภค9
1.974B0.47%137.762Kบริการผู้บริโภค3
6.905B1.32%1.357Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
828.492M0.89%192.708Kระบบขนส่ง1
17.651B0.19%375.168Kการเงิน37
48.312B0.04%2.074Mการเงิน55
5.062B0.50%99.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
101.627B-2.51%2.483Mการเงิน27
27.524B3.29%7.737Mบริการผู้บริโภค19
580.654M1.19%1.028Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.704B3.34%89.604Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.238B2.32%2.431Mการเงิน2
29.208B1.12%394.100Kการค้าปลีก25
6.171B0.72%155.047Kการสื่อสาร10
190.007B-0.02%85.672Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
556.877B-2.67%15.570Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
964.965M1.83%2.282Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
86.145B0.41%2.033Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
231.392M-3.61%54.621Kระบบขนส่ง1
101.857M-1.28%56.451Kการผลิตของผู้ผลิต2
16.354B-3.63%1.875Mสาธารณูปโภค4
31.120B0.12%335.174Kบริการการกระจายสินค้า23
47.516B0.51%63.736Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ