อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.515B-0.34%1.538Mบริการเชิงพาณิชย์24
260.461B7.03%356.986Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.775B0.35%31.978Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.144B0.54%1.215Mระบบขนส่ง3
36.819B0.78%1.979Mระบบขนส่ง8
82.909M-1.60%1.740Mสาธารณูปโภค5
8.437B0.85%1.099Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
14.721B-0.53%737.205Kการค้าปลีก9
1.776B0.16%226.437Kการผลิตของผู้ผลิต6
150.863B-0.18%1.814Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.203B0.26%138.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.594B0.40%705.058Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
5.778B-0.33%2.378Mบริการผู้บริโภค5
28.155B0.30%111.807Kการผลิตของผู้ผลิต14
293.307M0.00%3.293Kบริการผู้บริโภค1
15.409B0.16%478.968Kบริการผู้บริโภค10
460.557M-1.90%373.052Kการค้าปลีก2
6.581B0.87%2.365Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.188B0.52%353.795Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.580B0.04%316.218Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.589B-0.07%26.897Kแร่พลังงาน7
153.960M3.92%92.740Kบริการเชิงพาณิชย์3
108.722M0.24%54.343Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.460B-0.82%14.511Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.615B-0.02%911เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
31.907B1.05%588.915Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
657.441M0.50%30.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.179B2.19%1.189Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
384.667M-3.36%8.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.871B-2.30%28.592Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.679B-0.38%939.391Kการค้าปลีก4
61.827B0.24%3.126Mสาธารณูปโภค16
6.278B1.15%301.728Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.847B-1.51%34.570Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.641B1.25%106.066Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
90.836M-0.22%818.503Kบริการการกระจายสินค้า3
57.076M2.17%4.543Kการค้าปลีก1
726.799M1.84%13.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.641B0.49%127.407Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.806B-0.67%202.453Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
17.924B1.63%641.741Kการเงิน29
32.062B1.43%1.686Mการเงิน59
753.729M-0.82%42.553Kบริการเชิงพาณิชย์3
537.873M-3.05%24.087Kบริการการกระจายสินค้า2
60.243B0.20%2.177Mการค้าปลีก12
22.082B-0.39%350.593Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.805B0.30%19.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.100B-0.19%111.932Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.764B-0.48%2.824Mสาธารณูปโภค4
1.551B-0.53%80.348Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.315B1.71%3.181Mการค้าปลีก1
50.655B-0.52%1.369Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.490B-1.38%600.875Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
35.494B0.77%272.970Kบริการผู้บริโภค10
159.279B-0.63%1.901Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
136.211B0.09%20.405Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.017B1.04%202.530Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.775B0.39%114.836Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
114.110B-0.99%456.715Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
50.575B0.09%107.733Kการเงิน3
874.843B-0.53%4.817Mแร่พลังงาน23
18.083B0.00%317.091Kการค้าปลีก6
17.805B-0.34%449.866Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
57.157B0.83%223.947Kการเงิน28
99.160B0.70%1.117Mการเงิน148
128.707B0.24%257.458Kอื่นๆ2461
26.812B0.59%613.601Kการเงิน7
330.409B0.76%11.787Mการเงิน12
19.320B0.58%20.771Mการสื่อสาร2
3.161B-0.46%6.814Kระบบขนส่ง6
3.649B1.47%272.809Kบริการการกระจายสินค้า4
22.884B0.98%757.960Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
165.555M2.12%23.788Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
610.232M-0.16%4.767Mการผลิตของผู้ผลิต5
78.562M0.61%281.230Kอื่นๆ3
115.478B-0.19%865.808Kบริการเชิงพาณิชย์72
5.934B0.85%82.879Kการผลิตของผู้ผลิต8
203.746B1.33%8.048Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.435B0.66%1.622Mบริการผู้บริโภค13
75.408B0.64%2.903Mการเงิน6
876.837K-9.80%13.479Kการผลิตของผู้ผลิต1
5.014M-2.33%34.643Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
41.321B-0.35%1.132Mแร่พลังงาน88
101.330B-0.84%79.178Kแร่พลังงาน5
41.445B-22.59%156.020Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.377B-0.24%489.563Kบริการผู้บริโภค14
11.580M-3.28%3.181Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
233.679B0.19%2.950Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.287B-0.33%298.928Kระบบขนส่ง13
25.755B1.16%426.114Kบริการทางด้านเทคโนโลยี41
7.786B-0.35%1.054Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.955B-1.37%107.040Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
192.945B0.96%1.807Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.477B0.31%183.740Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
30.087B-0.83%1.440Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.849B0.29%629.007Kการเงิน6
16.766B-0.62%1.139Mบริการผู้บริโภค10
2.212B0.60%100.969Kบริการผู้บริโภค2
7.817B1.97%714.571Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.198B0.57%56.299Kระบบขนส่ง1
26.876B0.02%212.048Kการเงิน41
68.052B0.51%792.666Kการเงิน55
9.237B-0.30%37.842Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
160.568B0.42%1.303Mการเงิน25
47.102B0.24%607.634Kบริการผู้บริโภค18
719.617M-1.03%664.868Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.594B0.52%118.419Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.238B1.30%481.992Kการเงิน2
15.493B-0.77%428.082Kการค้าปลีก22
62.528B0.13%6.788Kการสื่อสาร13
219.022B-0.01%52.887Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
652.156B-0.11%2.895Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.188B-1.03%888.071Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
95.466B0.27%1.190Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
395.273M0.00%8.845Kระบบขนส่ง2
161.707M-2.77%37.403Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.638B0.55%605.247Kสาธารณูปโภค3
37.156B0.34%368.620Kบริการการกระจายสินค้า22
53.975B-0.51%24.290Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ