อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.804B0.28%1.481Mบริการเชิงพาณิชย์24
262.266B2.33%568.941Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.806B0.28%72.512Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.146B-0.65%1.518Mระบบขนส่ง3
38.133B0.82%2.587Mระบบขนส่ง8
79.583M0.86%13.893Mสาธารณูปโภค5
8.812B0.10%1.215Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.088B0.95%1.291Mการค้าปลีก9
1.799B0.03%76.030Kการผลิตของผู้ผลิต6
155.427B0.91%1.564Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.149B0.45%228.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.644B-0.80%1.352Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
5.830B-0.66%9.948Mบริการผู้บริโภค5
28.300B1.19%149.466Kการผลิตของผู้ผลิต14
282.500M4.81%2.469Kบริการผู้บริโภค1
15.397B0.07%948.448Kบริการผู้บริโภค10
462.392M-0.79%114.553Kการค้าปลีก2
6.625B0.24%3.099Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.440B0.79%404.911Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.662B2.21%490.123Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.755B0.00%69.829Kแร่พลังงาน7
153.336M-5.62%174.200Kบริการเชิงพาณิชย์3
108.342M0.00%13.483Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.935B0.98%4.842Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.585B-0.04%2.327Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.395B1.76%2.646Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
597.578M0.40%30.352Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.433B0.41%1.429Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
397.089M0.42%4บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.907B-0.28%33.151Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.908B1.02%2.099Mการค้าปลีก4
62.030B1.53%4.514Mสาธารณูปโภค16
6.467B3.50%605.218Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.878B0.41%26.388Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
45.220B1.18%199.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.380M1.48%653.046Kบริการการกระจายสินค้า3
57.076M0.00%20.890Kการค้าปลีก1
722.480M-0.26%6.374Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.532B1.68%208.248Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.810B0.98%613.554Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.084B0.72%1.189Mการเงิน29
32.623B0.71%4.255Mการเงิน59
771.739M3.81%249.937Kบริการเชิงพาณิชย์3
533.968M-1.52%14.407Kบริการการกระจายสินค้า2
61.369B1.81%6.744Mการค้าปลีก12
22.210B0.47%1.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.815B1.56%58.385Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.160B0.78%192.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
19.108B0.08%6.801Mสาธารณูปโภค4
1.562B-0.32%104.466Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.366B-0.05%4.857Mการค้าปลีก1
50.976B1.31%2.477Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.468B-2.20%1.681Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
36.572B-0.57%523.525Kบริการผู้บริโภค10
158.004B2.06%1.890Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
137.100B0.10%36.390Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.325B1.49%540.239Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.810B-0.16%193.762Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
114.996B-0.21%288.322Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.794B0.06%181.667Kการเงิน3
885.640B0.11%6.844Mแร่พลังงาน23
18.252B-0.06%1.198Mการค้าปลีก6
18.058B0.89%669.574Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.659B0.65%468.507Kการเงิน28
100.221B1.05%1.161Mการเงิน147
130.581B0.64%369.415Kอื่นๆ2478
26.719B0.68%594.486Kการเงิน7
319.422B0.72%27.987Mการเงิน11
18.995B0.16%20.715Mการสื่อสาร2
3.277B0.58%16.289Kระบบขนส่ง6
3.703B-0.70%354.599Kบริการการกระจายสินค้า4
23.175B2.26%1.396Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
171.111M-0.96%66.086Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
611.375M-0.10%2.205Mการผลิตของผู้ผลิต5
86.506M1.55%27.486Kอื่นๆ3
116.280B1.94%2.303Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.035B1.66%570.871Kการผลิตของผู้ผลิต8
204.410B0.17%3.984Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.502B0.71%2.706Mบริการผู้บริโภค13
76.937B1.37%6.043Mการเงิน6
876.837K0.00%8.236Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M1.77%15.667Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
42.423B-0.21%742.287Kแร่พลังงาน87
103.077B-0.39%142.331Kแร่พลังงาน5
43.245B-0.00%127.257Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.601B0.05%894.302Kบริการผู้บริโภค14
11.770M0.00%48.203Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
241.450B0.37%5.678Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.402B0.37%820.289Kระบบขนส่ง13
26.133B2.19%921.795Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
7.963B1.12%1.447Mบริการเชิงพาณิชย์16
5.011B1.42%183.399Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
194.546B0.07%4.097Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.522B0.72%323.716Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.690B0.94%2.365Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.884B1.32%1.492Mการเงิน6
17.064B0.64%2.310Mบริการผู้บริโภค10
2.264B1.42%86.672Kบริการผู้บริโภค2
8.016B0.36%1.519Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.215B-3.31%101.772Kระบบขนส่ง1
27.179B0.63%193.923Kการเงิน41
68.914B1.24%1.377Mการเงิน55
9.267B0.24%39.855Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
163.040B0.82%1.598Mการเงิน25
47.011B1.12%1.561Mบริการผู้บริโภค18
690.017M3.74%2.982Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.660B-1.15%471.309Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.196B0.58%724.726Kการเงิน2
15.814B0.90%699.249Kการค้าปลีก22
64.350B0.06%23.461Kการสื่อสาร13
218.537B0.08%79.519Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
671.687B0.50%6.456Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.187B0.14%2.706Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
96.562B0.65%2.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
397.129M0.47%21.368Kระบบขนส่ง2
172.228M-0.79%103.561Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.817B1.97%1.165Mสาธารณูปโภค3
37.747B0.79%492.831Kบริการการกระจายสินค้า22
54.216B1.37%43.801Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ