อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.076B-0.14%2.041Mบริการเชิงพาณิชย์24
264.428B-0.37%635.095Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.845B0.28%49.916Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.251B-1.62%1.903Mระบบขนส่ง3
39.719B-1.42%2.186Mระบบขนส่ง8
78.490M3.21%10.881Mสาธารณูปโภค5
9.784B-2.23%838.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.477B-0.90%1.086Mการค้าปลีก9
1.806B0.44%78.723Kการผลิตของผู้ผลิต6
157.522B-0.69%794.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.798B-1.63%539.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.577B-0.75%299.126Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.038B-0.11%9.400Mบริการผู้บริโภค5
28.145B0.03%85.892Kการผลิตของผู้ผลิต14
261.083M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.753B-0.67%569.411Kบริการผู้บริโภค10
507.703M-4.15%501.904Kการค้าปลีก2
6.774B0.29%18.061Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.595B-0.73%393.701Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.497B-0.46%481.321Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
6.062B-0.02%80.876Kแร่พลังงาน7
164.775M1.39%74.667Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M0.00%16.533Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.634B0.16%15.471Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.613B0.00%3.926Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.544B-0.03%396.942Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
561.217M-2.96%14.182Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.406B0.26%1.301Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
413.272M0.00%139บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.915B-0.28%102.681Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.671B-0.67%1.081Mการค้าปลีก4
60.059B1.51%2.809Mสาธารณูปโภค16
6.338B0.97%598.727Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.899B-1.56%502.597Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.751B-0.88%125.235Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.424M0.02%2.603Mบริการการกระจายสินค้า3
50.792M0.00%6.611Kการค้าปลีก1
727.281M0.00%7.274Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.051B-0.24%87.035Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.807B-0.82%878.190Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.147B-0.76%691.423Kการเงิน29
32.723B0.20%2.330Mการเงิน60
736.209M2.61%17.049Kบริการเชิงพาณิชย์3
551.104M0.00%4.766Kบริการการกระจายสินค้า2
61.895B-0.05%3.105Mการค้าปลีก12
22.108B-1.17%461.952Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.889B-0.90%54.705Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.174B0.94%167.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.888B1.71%2.540Mสาธารณูปโภค4
1.591B-1.14%53.499Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.438B0.81%3.672Mการค้าปลีก1
49.295B1.45%1.985Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
9.054B-1.66%581.180Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.218B-1.21%212.849Kบริการผู้บริโภค10
156.550B-0.34%799.265Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
141.703B0.01%22.225Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.560B-0.09%334.785Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.821B0.33%243.899Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
113.655B1.01%184.288Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
50.458B-0.04%170.903Kการเงิน4
918.848B-0.13%5.136Mแร่พลังงาน23
18.540B-1.26%403.156Kการค้าปลีก6
17.660B0.10%380.870Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.534B0.09%236.004Kการเงิน28
100.194B-0.48%565.112Kการเงิน147
131.906B-0.04%302.241Kอื่นๆ2471
26.533B-0.24%270.795Kการเงิน7
327.646B-0.85%13.588Mการเงิน11
20.109B-1.59%19.115Mการสื่อสาร2
3.299B-0.60%9.021Kระบบขนส่ง6
3.698B0.87%775.151Kบริการการกระจายสินค้า4
22.990B-0.77%811.503Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
168.333M-2.31%25.034Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
621.314M-0.01%2.832Mการผลิตของผู้ผลิต5
85.645M-0.10%49.776Kอื่นๆ3
114.760B-0.26%1.188Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.072B1.00%286.165Kการผลิตของผู้ผลิต8
196.686B0.78%167.376Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.501B0.28%2.469Mบริการผู้บริโภค13
76.105B0.18%4.240Mการเงิน6
920.678K0.00%440.897Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M0.00%14.631Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.706B0.85%671.095Kแร่พลังงาน87
111.115B-4.62%71.689Kแร่พลังงาน5
46.364B0.19%139.001Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.961B-0.54%562.403Kบริการผู้บริโภค14
11.960M-1.59%200.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
253.746B-0.21%3.456Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.658B1.80%436.439Kระบบขนส่ง13
25.564B-0.78%557.370Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
8.300B-2.46%1.849Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.992B-0.18%84.954Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
199.045B-0.50%1.810Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.321B1.86%250.951Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.451B1.04%1.524Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.889B-0.55%1.043Mการเงิน6
17.572B-0.45%1.817Mบริการผู้บริโภค10
2.316B-2.44%298.218Kบริการผู้บริโภค2
7.905B1.13%1.188Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.290B0.85%173.700Kระบบขนส่ง1
27.492B-0.01%392.212Kการเงิน41
68.886B-0.60%1.061Mการเงิน55
9.288B-0.57%39.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
164.584B-0.20%979.937Kการเงิน25
47.685B-0.24%830.223Kบริการผู้บริโภค18
656.787M3.38%2.016Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.704B-0.48%116.015Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.157B-0.08%348.922Kการเงิน2
15.938B-0.46%597.235Kการค้าปลีก23
66.207B0.07%17.732Kการสื่อสาร13
221.523B0.14%118.724Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
685.886B2.35%7.321Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.213B0.53%2.684Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
98.615B-1.11%2.129Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
407.647M0.91%75.204Kระบบขนส่ง2
150.474M-0.36%22.958Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.626B0.37%687.976Kสาธารณูปโภค3
38.281B-0.44%214.344Kบริการการกระจายสินค้า22
53.715B0.36%20.753Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ