ตลาดหุ้นอังกฤษ

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์500.242B GBP1.45%−0.01%1.068M5155
การสื่อสาร286.105B GBP2.03%0.23%6.093M321
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร844.06B GBP2.31%−0.40%110.176K896
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.264T GBP2.98%−0.16%484.995K9117
บริการผู้บริโภค745.185B GBP0.89%0.16%393.644K9139
บริการการกระจายสินค้า452.76B GBP2.62%0.10%2.958M469
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.163T GBP1.58%0.78%176.614K9224
แร่พลังงาน1.159T GBP6.53%2.23%3.194M4135
การเงิน3.93T GBP3.34%0.47%2.444M14696
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ435.884B GBP1.09%0.40%36.576K432
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.791T GBP1.30%−0.56%186.365K5291
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม370.694B GBP4.00%0.99%51.63K576
อื่นๆ159.743B GBP2.64%−0.44%441.205K23032
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน793.785B GBP5.66%0.44%504.315K6258
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ676.68B GBP2.32%1.12%41.801K8104
การผลิตของผู้ผลิต956.077B GBP1.63%1.43%150.675K8199
การค้าปลีก999.321B GBP1.73%0.16%576.999K10116
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.303T GBP0.61%−1.67%45.408K4299
ระบบขนส่ง540.105B GBP2.36%1.29%37.886K667
สาธารณูปโภค851.267B GBP3.57%0.66%518.558K460