ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน4.355 T GBP3.08%−0.08%2.28 M14612
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.026 T GBP1.28%+0.25%177.375 K5259
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.795 T GBP1.29%+1.24%949.711 K9211
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.713 T GBP0.58%+0.50%60.151 K4277
แร่พลังงาน1.194 T GBP4.30%−0.05%5.891 M4121
การค้าปลีก1.167 T GBP1.31%−0.29%385.661 K10102
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.166 T GBP3.29%−0.52%681.714 K9108
การผลิตของผู้ผลิต1.117 T GBP1.51%+1.04%277.392 K8196
สาธารณูปโภค925.224 B GBP3.43%−0.16%438.167 K464
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน918.47 B GBP3.51%+1.28%615.53 K6244
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร897.921 B GBP2.07%+0.61%112.79 K889
บริการผู้บริโภค813.729 B GBP0.88%+0.66%189.593 K9123
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ676.956 B GBP1.93%+0.42%68.626 K8100
ระบบขนส่ง551.115 B GBP2.21%−0.17%92.96 K659
บริการการกระจายสินค้า521.939 B GBP1.64%+0.34%4.394 M464
บริการเชิงพาณิชย์519.799 B GBP1.55%+0.34%532.55 K5142
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม505.627 B GBP3.52%+0.03%12.368 K578
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ450.205 B GBP1.02%−0.09%64.332 K434
การสื่อสาร325.885 B GBP2.46%−0.58%4.176 M317
อื่นๆ8.699 B GBP4.29%−0.73%3.367 M23219