อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เดนมาร์ค

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
285.963M-0.17%5.495Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
21.356B1.44%5.786Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
10.325B2.95%16.131Mระบบขนส่ง1
372.937B1.53%1.699Mสาธารณูปโภค1
44.420M5.32%1.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
357.254B1.37%97.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
243.352B1.35%376.509Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
7.211B0.09%17.823Kการค้าปลีก1
133.293B2.86%50.017Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.749B4.06%10.447Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
10.529B2.99%130.894Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
267.261B3.24%2.582Mการผลิตของผู้ผลิต4
15.436B3.74%109.789Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
5.010B4.89%79.837Kบริการการกระจายสินค้า1
3.890B2.18%363.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
129.922M-2.78%1.992Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
5.961B1.44%32.866Kการเงิน2
1.783B0.09%5.055Kการเงิน7
1.451B1.67%3.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
4.053B0.70%40.556Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
11.027B1.93%46.053Kการผลิตของผู้ผลิต8
6.548B0.18%52.372Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
76.583B0.90%84.413Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
100.101B1.93%853.883Kการเงิน1
1.346B-2.34%30.017Kการค้าปลีก1
1.747B-0.18%2.946Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
124.674M5.26%1.742Kการเงิน1
398.223M3.51%100.599Kอื่นๆ2
420.102B1.18%1.484Mการเงิน4
642.192B-0.05%30.141Kระบบขนส่ง7
534.934B1.69%165.318Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
25.357B2.97%910.131Kบริการเชิงพาณิชย์2
5.208B0.06%18.016Kบริการผู้บริโภค5
37.929B0.91%135.041Kการเงิน2
33.816M-5.53%2.150Kการผลิตของผู้ผลิต1
20.264M6.61%27.915Kแร่พลังงาน1
86.121B1.67%242.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
52.111B4.08%81ระบบขนส่ง1
8.677B1.02%8.055Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
1504.545B1.74%1.889Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
34.881B1.18%286.580Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.288B-2.85%28บริการผู้บริโภค2
2.163B0.51%9.504Kบริการผู้บริโภค1
18.015B-0.17%9.408Kการเงิน9
1.214B-0.89%48.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
87.295B2.48%234.430Kการเงิน17
4.701B2.85%64.157Kการค้าปลีก1
54.755B0.54%375.113Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.153B0.66%214อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.842B1.18%94.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
368.811B-0.59%384.350Kระบบขนส่ง2
175.202M0.71%460การผลิตของผู้ผลิต1
1.513B0.79%2.651Kบริการการกระจายสินค้า5
โหลดเพิ่ม