อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
43.486B-0.76%16.037Mบริการเชิงพาณิชย์11
498.082B0.57%9.048Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1319.890B-0.75%25.789Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
278.125B0.63%7.981Mระบบขนส่ง14
458.056B-0.50%29.393Mระบบขนส่ง10
20.443B-0.10%4.502Mสาธารณูปโภค4
198.518B-0.23%37.458Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
386.985B-0.40%19.311Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
37.147B0.59%27.964Mการค้าปลีก5
747.645B-0.58%12.132Mการผลิตของผู้ผลิต99
239.916B0.20%20.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2789.479B-0.40%5.246Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
59.356B0.65%4.487Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
644.401B1.33%7.987Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
37.309B-0.94%16.701Mบริการผู้บริโภค5
285.324B-0.34%9.532Mการผลิตของผู้ผลิต50
69.690B5.42%37.361Mบริการผู้บริโภค5
1.896B-1.12%1.400Mบริการผู้บริโภค1
36.257B2.34%2.126Mการค้าปลีก2
272.775B-0.21%19.249Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
241.634B-0.11%18.877Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1357.839B-0.22%17.712Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
918.060B0.08%19.187Mแร่พลังงาน35
80.416B-0.70%17.050Mบริการเชิงพาณิชย์13
151.848B0.33%12.891Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
261.890B0.17%10.382Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
388.788B0.56%56.750Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
682.418B0.28%16.637Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
62.949B-0.15%2.236Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
284.392B0.19%8.422Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
90.658B0.95%6.893Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.048B1.75%7.792Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
330.789B-0.54%9.495Mการค้าปลีก45
78.397B1.02%3.631Mการค้าปลีก7
1524.003B-0.89%21.046Mสาธารณูปโภค62
2063.837B-0.60%20.337Mการผลิตของผู้ผลิต215
1613.867B-0.88%34.216Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1550.691B-0.90%79.861Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
306.738B-0.09%16.397Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
35.310B-0.54%6.100Mบริการการกระจายสินค้า5
129.178B-0.88%31.091Mการค้าปลีก3
1407.820B0.38%24.324Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1503.559B-0.05%31.855Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม103
202.431B-0.50%28.084Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
49.397B-0.38%9.441Mการเงิน4
109.445B-1.28%3.461Mการเงิน2
165.278B0.78%76.232Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.717B-0.64%873.378Kบริการการกระจายสินค้า3
120.364B0.37%27.332Mการค้าปลีก6
27.634B-0.22%10.325Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
195.149B-0.67%9.099Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
540.570B0.59%5.112Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
35.214B0.88%14.290Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
86.224B0.15%7.033Mสาธารณูปโภค13
314.822B0.64%4.511Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.881B0.00%1.220Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
181.864B0.99%21.487Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
89.028B-0.06%3.033Mบริการผู้บริโภค11
202.732B0.09%8.546Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
76.396B-0.30%9.014Mการผลิตของผู้ผลิต3
1611.652B0.22%20.362Mการผลิตของผู้ผลิต267
798.662B-0.67%27.720Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
970.268B0.62%26.625Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1727.910B0.10%44.496Mแร่พลังงาน5
87.419B0.01%8.164Mการค้าปลีก2
185.247B-1.53%30.301Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2537.948B0.37%52.113Mการเงิน40
348.952B1.51%53.645Mการเงิน6
1090.344B-2.18%19.946Mการเงิน2
6710.643B0.10%66.979Mการเงิน11
229.973B1.40%77.482Mการสื่อสาร2
308.035B-1.28%26.053Mระบบขนส่ง17
50.150B0.44%5.896Mบริการการกระจายสินค้า6
710.787B1.03%5.141Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
35.863B-0.13%3.579Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
464.830B-0.97%18.795Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.283B-3.26%10.889Mอื่นๆ2
435.148B1.58%9.544Mบริการเชิงพาณิชย์53
209.325B-0.37%8.135Mการผลิตของผู้ผลิต46
871.806B0.94%24.134Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
260.527B-0.29%17.873Mบริการผู้บริโภค22
1946.721B0.71%46.730Mการเงิน3
29.542B1.03%7.687Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.662B-1.66%6.592Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.244B-0.45%7.233Mแร่พลังงาน1
23.439B-0.86%9.568Mแร่พลังงาน3
195.216B0.89%19.158Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
306.987B-0.31%8.262Mบริการผู้บริโภค25
80.910B0.58%6.142Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
579.031B-0.55%18.370Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
928.946B-0.42%9.981Mระบบขนส่ง62
1047.084B2.69%24.135Mบริการทางด้านเทคโนโลยี61
6.298B-0.63%1.034Mบริการเชิงพาณิชย์1
139.169B0.97%15.459Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1004.600B0.16%11.156Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
1512.447B1.61%21.916Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
292.515B1.27%90.735Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
332.122B0.27%33.376Mการเงิน1
147.443B-0.47%9.884Mบริการผู้บริโภค15
100.535B1.91%36.481Mบริการผู้บริโภค8
171.266B-0.83%22.176Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
187.886B-0.29%19.428Mระบบขนส่ง7
2390.874B-0.22%22.028Mการเงิน154
97.387B-3.32%25.741Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3959.542B-0.01%56.013Mการเงิน25
17.197B0.01%2.314Mบริการผู้บริโภค3
459.444B0.53%57.004Mการเงิน1
1153.418B2.16%27.694Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
54.901B1.49%6.357Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
154.305B-0.02%17.999Mการค้าปลีก17
142.827B0.07%15.928Mการสื่อสาร20
843.784B-0.06%41.971Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1516.700B1.20%52.547Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
613.595B-0.07%17.286Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
24.135B-1.25%5.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.627B-0.59%2.475Mระบบขนส่ง3
1173.984B0.13%37.168Mการผลิตของผู้ผลิต77
145.430B-0.24%4.678Mสาธารณูปโภค17
423.986B-0.68%9.682Mบริการการกระจายสินค้า42
28.741B-0.30%8.167Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ