อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
34.608B0.23-0.10%5.086Mบริการเชิงพาณิชย์10
435.759B0.390.05%4.923Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
1206.298B0.870.67%12.447Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69
269.488B1.080.97%6.756Mระบบขนส่ง13
432.324B0.712.29%52.117Mระบบขนส่ง10
20.863B0.910.40%6.930Mสาธารณูปโภค4
181.986B0.840.86%12.305Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
341.954B2.170.41%8.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
32.727B4.650.49%3.474Mการค้าปลีก5
658.870B2.470.61%5.412Mการผลิตของผู้ผลิต99
212.314B2.411.31%7.390Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2733.858B1.441.71%4.022Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
56.227B5.300.28%2.685Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
572.601B0.461.08%3.955Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
34.726B0.370.99%13.150Mบริการผู้บริโภค5
259.865B1.410.49%5.625Mการผลิตของผู้ผลิต50
59.098B2.610.66%4.173Mบริการผู้บริโภค5
1.864B0.201.38%691.700Kบริการผู้บริโภค1
30.162B0.001.21%1.117Mการค้าปลีก2
247.633B1.390.90%6.546Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
210.987B2.080.80%9.540Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1191.048B2.180.81%7.783Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ159
889.807B3.410.41%12.379Mแร่พลังงาน34
75.600B2.840.73%7.225Mบริการเชิงพาณิชย์13
135.363B0.200.38%8.783Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
215.318B0.410.09%6.586Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
337.821B0.690.73%33.456Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
637.462B2.781.48%12.354Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
61.746B0.621.55%1.833Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
239.341B1.001.59%6.168Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
83.819B0.410.19%4.698Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10.538B0.111.00%3.288Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
253.148B1.811.13%7.838Mการค้าปลีก44
74.204B0.780.57%892.484Kการค้าปลีก7
1496.420B2.470.97%12.219Mสาธารณูปโภค62
1850.565B0.841.48%10.951Mการผลิตของผู้ผลิต213
1449.197B0.750.74%35.406Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1354.246B0.960.89%54.690Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์113
277.995B0.60-0.09%10.874Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
33.620B1.380.44%2.477Mบริการการกระจายสินค้า5
123.926B0.890.29%16.838Mการค้าปลีก3
1294.152B2.392.19%25.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1438.038B2.140.52%22.550Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
174.644B0.700.41%7.554Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
46.987B2.061.70%12.312Mการเงิน4
107.114B2.071.55%1.569Mการเงิน2
149.479B0.255.27%179.752Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.633B0.461.33%610.938Kบริการการกระจายสินค้า3
114.950B1.360.51%23.054Mการค้าปลีก6
24.394B0.600.45%2.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
184.832B2.910.54%7.276Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
519.897B0.980.81%2.192Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
32.317B0.430.83%2.128Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
65.553B1.230.43%3.733Mสาธารณูปโภค12
287.727B1.450.07%3.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6.841B0.970.29%1.295Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
173.706B0.281.76%9.633Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
82.648B2.401.49%2.676Mบริการผู้บริโภค11
179.048B1.530.44%7.043Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
72.591B1.213.36%4.339Mการผลิตของผู้ผลิต3
1427.944B1.151.01%7.384Mการผลิตของผู้ผลิต263
695.073B0.910.63%11.666Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
847.604B0.340.90%11.417Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1679.347B4.570.89%29.338Mแร่พลังงาน5
71.267B0.000.06%3.611Mการค้าปลีก2
154.683B0.180.24%16.239Mบริการทางด้านเทคโนโลยี15
2254.911B1.092.26%52.401Mการเงิน40
265.285B0.997.49%72.090Mการเงิน6
1100.670B0.633.54%12.333Mการเงิน2
6609.238B4.230.69%60.179Mการเงิน11
204.980B0.790.86%36.581Mการสื่อสาร2
292.887B1.351.10%21.277Mระบบขนส่ง17
44.461B1.210.69%1.315Mบริการการกระจายสินค้า6
641.793B0.652.54%3.971Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
30.974B0.253.00%3.018Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
405.653B0.710.55%10.800Mการผลิตของผู้ผลิต62
11.715B0.002.45%2.124Mอื่นๆ2
372.998B0.601.16%6.528Mบริการเชิงพาณิชย์52
194.113B1.630.46%3.852Mการผลิตของผู้ผลิต46
797.046B2.800.25%11.306Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
229.997B0.55-0.02%11.198Mบริการผู้บริโภค22
1884.067B2.271.88%35.064Mการเงิน3
27.621B1.670.60%2.374Mการผลิตของผู้ผลิต6
38.703B1.510.83%8.756Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.344B0.170.45%1.050Mแร่พลังงาน1
23.017B1.28-0.04%12.862Mแร่พลังงาน3
176.440B0.450.94%4.680Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
291.654B0.711.64%6.131Mบริการผู้บริโภค24
77.693B2.400.01%3.456Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
514.313B0.560.49%9.581Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
918.419B2.671.47%7.811Mระบบขนส่ง61
863.159B0.391.05%8.012Mบริการทางด้านเทคโนโลยี58
5.148B0.460.60%455.500Kบริการเชิงพาณิชย์1
178.539B1.320.62%3.018Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
838.166B1.181.89%6.549Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
1375.311B1.081.11%7.060Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ96
250.397B1.08-0.70%33.234Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
301.166B0.673.99%97.020Mการเงิน1
134.066B3.070.53%3.548Mบริการผู้บริโภค15
85.917B1.290.76%7.843Mบริการผู้บริโภค8
155.679B1.640.70%8.179Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
184.053B4.370.47%8.779Mระบบขนส่ง7
2257.067B2.960.92%24.309Mการเงิน152
88.636B0.300.21%10.070Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3905.116B3.641.12%60.047Mการเงิน25
17.134B1.270.57%1.171Mบริการผู้บริโภค3
456.202B0.00-0.18%80.499Mการเงิน1
931.778B0.33-0.52%17.940Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
48.080B0.361.95%4.976Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
138.502B2.100.96%9.279Mการค้าปลีก17
130.453B0.180.91%8.636Mการสื่อสาร20
808.695B3.920.66%24.863Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน50
1367.252B0.581.44%36.934Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์80
571.572B1.490.68%6.551Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
21.167B0.064.76%16.874Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.011B0.631.41%2.803Mระบบขนส่ง3
1116.651B1.510.48%20.597Mการผลิตของผู้ผลิต77
138.785B2.080.76%3.511Mสาธารณูปโภค17
396.323B2.381.04%7.793Mบริการการกระจายสินค้า42
24.756B0.38-0.95%6.367Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ