อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
43.486B-1.27%5.393Mบริการเชิงพาณิชย์11
500.034B-0.83%6.027Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1319.891B-1.71%14.270Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
278.125B-0.16%8.940Mระบบขนส่ง14
458.068B-1.84%37.561Mระบบขนส่ง10
20.443B-0.66%2.605Mสาธารณูปโภค4
198.518B-1.62%28.471Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
386.986B-1.16%12.897Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
37.147B-1.09%7.846Mการค้าปลีก5
747.466B-1.70%6.931Mการผลิตของผู้ผลิต99
239.919B-1.76%10.890Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2789.494B-2.31%6.207Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
59.358B-1.69%2.132Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
644.401B0.88%12.339Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
37.309B-2.09%8.032Mบริการผู้บริโภค5
283.156B-1.11%6.249Mการผลิตของผู้ผลิต49
69.690B-3.40%18.607Mบริการผู้บริโภค5
1.896B-0.95%894.213Kบริการผู้บริโภค1
36.257B-0.80%1.497Mการค้าปลีก2
272.775B-1.19%9.518Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
241.634B-0.52%17.966Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1357.846B-1.39%10.423Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
918.066B-1.63%12.574Mแร่พลังงาน35
80.416B-1.33%7.822Mบริการเชิงพาณิชย์13
151.848B-1.77%7.744Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
261.890B-0.74%7.150Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
388.788B-1.24%29.654Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
676.771B-2.87%15.873Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
62.949B-2.48%1.415Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
284.393B-0.92%5.054Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
90.658B-1.52%6.888Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.048B1.34%3.988Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
330.792B-1.58%6.188Mการค้าปลีก45
78.397B0.12%2.543Mการค้าปลีก7
1524.009B-0.65%13.927Mสาธารณูปโภค62
2069.532B-1.26%9.674Mการผลิตของผู้ผลิต216
1607.336B-0.52%22.200Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์106
1552.884B-1.45%59.545Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
306.738B-0.65%10.358Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
35.310B0.48%10.233Mบริการการกระจายสินค้า5
129.178B-1.36%26.214Mการค้าปลีก3
1407.827B-2.10%14.167Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1505.727B-1.32%27.545Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
202.431B-1.01%16.624Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
49.397B-1.47%6.293Mการเงิน4
109.445B-0.88%961.364Kการเงิน2
165.278B-2.06%66.359Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.717B-1.21%543.605Kบริการการกระจายสินค้า3
120.364B-3.01%47.059Mการค้าปลีก6
27.634B-1.38%4.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
195.149B-0.59%5.426Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
539.939B-1.61%3.295Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
35.214B-0.31%4.895Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
86.224B-1.17%3.989Mสาธารณูปโภค13
314.822B-1.42%2.803Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.881B-2.96%1.599Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
181.864B-1.10%8.608Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
89.034B-2.57%3.343Mบริการผู้บริโภค11
202.732B-0.94%5.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
76.396B-0.30%7.831Mการผลิตของผู้ผลิต3
1611.658B-0.95%7.760Mการผลิตของผู้ผลิต267
798.665B-1.53%12.628Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
970.274B-1.03%13.850Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1727.910B-0.88%31.405Mแร่พลังงาน5
87.419B3.19%4.325Mการค้าปลีก2
185.247B-2.40%22.857Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2537.948B-1.02%33.519Mการเงิน40
348.952B1.51%35.844Mการเงิน6
1090.344B-2.87%12.119Mการเงิน2
6710.643B-0.96%53.369Mการเงิน11
229.973B-2.58%63.548Mการสื่อสาร2
308.036B-1.47%14.587Mระบบขนส่ง17
50.150B-0.90%10.530Mบริการการกระจายสินค้า6
710.787B0.74%5.771Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
35.863B-0.58%2.658Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
464.830B-0.87%14.324Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.283B-0.16%4.450Mอื่นๆ2
435.148B-1.55%5.135Mบริการเชิงพาณิชย์53
209.327B-0.87%5.567Mการผลิตของผู้ผลิต46
871.816B-2.62%13.169Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
260.527B-1.30%23.297Mบริการผู้บริโภค22
1946.721B-2.01%36.913Mการเงิน3
29.542B-2.60%3.363Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.663B-1.78%3.212Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.244B-0.19%5.781Mแร่พลังงาน1
23.439B-0.94%7.339Mแร่พลังงาน3
195.216B-1.09%5.335Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
306.989B-2.58%13.532Mบริการผู้บริโภค25
80.915B-0.86%3.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
579.031B-1.60%11.746Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
928.959B-1.10%6.735Mระบบขนส่ง62
1047.084B-1.19%8.632Mบริการทางด้านเทคโนโลยี62
6.298B-1.14%510.900Kบริการเชิงพาณิชย์1
139.169B3.49%16.111Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1004.603B0.75%11.821Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
1512.447B1.43%15.246Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
292.515B-0.26%59.204Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
332.122B-1.57%25.448Mการเงิน1
147.443B-1.26%4.584Mบริการผู้บริโภค15
100.535B-3.69%19.001Mบริการผู้บริโภค8
171.270B-1.91%10.551Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
187.886B-1.22%11.954Mระบบขนส่ง7
2390.902B-1.57%18.339Mการเงิน154
97.387B0.32%12.888Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3959.542B-0.90%45.397Mการเงิน25
17.197B-3.71%2.143Mบริการผู้บริโภค3
459.444B-0.87%22.301Mการเงิน1
1153.418B-0.46%16.831Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
54.901B-1.69%3.994Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
154.305B-1.85%15.004Mการค้าปลีก17
142.827B-1.06%16.735Mการสื่อสาร20
843.786B-1.57%24.193Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1516.734B-1.03%26.948Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
613.602B-1.36%8.675Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
24.135B2.56%14.066Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.627B-2.24%2.422Mระบบขนส่ง3
1173.990B-2.05%31.304Mการผลิตของผู้ผลิต77
145.430B-0.63%3.592Mสาธารณูปโภค17
423.988B-1.67%6.457Mบริการการกระจายสินค้า42
28.741B-2.78%5.376Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ