อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
41.929B2.10%11.543Mบริการเชิงพาณิชย์11
500.200B-0.20%10.692Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1298.025B-1.19%29.693Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
287.628B-1.25%13.046Mระบบขนส่ง14
433.975B0.64%49.655Mระบบขนส่ง10
20.392B-0.45%4.949Mสาธารณูปโภค4
197.426B-0.75%37.708Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
383.579B-1.52%22.661Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
36.148B-1.97%17.494Mการค้าปลีก5
738.935B0.79%13.810Mการผลิตของผู้ผลิต99
236.015B1.44%20.012Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2695.679B0.07%8.450Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
58.361B-0.35%3.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
678.413B-1.57%19.472Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
36.233B-0.84%14.403Mบริการผู้บริโภค5
281.553B-0.57%10.985Mการผลิตของผู้ผลิต49
68.854B-2.73%34.290Mบริการผู้บริโภค5
1.841B0.68%1.540Mบริการผู้บริโภค1
35.368B0.26%2.100Mการค้าปลีก2
269.431B-0.22%16.678Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
240.334B0.91%29.747Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1350.949B0.20%19.150Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
898.588B0.33%25.106Mแร่พลังงาน35
78.875B-0.74%12.986Mบริการเชิงพาณิชย์13
151.574B-0.63%15.522Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
266.364B5.61%17.883Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
382.405B1.38%72.677Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
658.551B-0.01%26.590Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
62.655B2.06%3.874Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
286.447B1.45%11.100Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
88.133B0.76%9.760Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.490B0.15%6.328Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
327.108B-0.50%9.851Mการค้าปลีก45
82.820B0.69%4.164Mการค้าปลีก7
1518.025B-0.52%21.953Mสาธารณูปโภค62
2084.071B2.35%21.170Mการผลิตของผู้ผลิต216
1658.978B3.62%49.528Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1559.281B1.60%127.084Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
314.117B3.69%22.898Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
36.215B-2.60%12.591Mบริการการกระจายสินค้า5
126.020B-0.04%38.178Mการค้าปลีก3
1380.889B-0.12%31.232Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1491.210B-0.07%43.401Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
202.262B-0.13%35.724Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
48.861B0.21%15.677Mการเงิน4
108.813B-2.57%4.651Mการเงิน2
163.545B1.88%125.008Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.517B-1.12%1.146Mบริการการกระจายสินค้า3
115.126B1.43%64.094Mการค้าปลีก6
26.966B-1.61%7.240Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
192.683B-0.09%10.021Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
542.373B-1.41%5.478Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
35.054B1.32%8.276Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
84.562B-0.61%6.970Mสาธารณูปโภค13
312.157B-0.91%4.808Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.801B-0.59%1.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
181.866B-0.87%14.491Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
84.969B0.88%5.137Mบริการผู้บริโภค11
200.721B-0.00%12.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
80.651B-3.57%13.334Mการผลิตของผู้ผลิต3
1605.687B0.73%16.311Mการผลิตของผู้ผลิต267
796.606B0.98%29.793Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
974.769B1.48%29.233Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1711.031B-0.74%70.609Mแร่พลังงาน5
92.836B3.07%8.859Mการค้าปลีก2
180.960B0.89%40.753Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2524.020B0.71%72.762Mการเงิน40
353.711B7.43%90.784Mการเงิน6
1099.275B0.19%13.805Mการเงิน2
6658.377B0.01%95.545Mการเงิน11
231.222B1.05%95.273Mการสื่อสาร2
303.926B0.47%21.402Mระบบขนส่ง17
52.530B2.47%14.938Mบริการการกระจายสินค้า6
724.970B-0.39%8.224Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ54
36.780B-8.50%4.184Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
461.517B1.14%23.822Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.326B-0.79%4.910Mอื่นๆ2
427.706B1.21%8.771Mบริการเชิงพาณิชย์53
208.888B0.74%11.247Mการผลิตของผู้ผลิต46
839.068B1.06%21.322Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
240.718B-1.51%36.739Mบริการผู้บริโภค22
1926.946B-0.29%62.910Mการเงิน3
28.871B-0.60%6.072Mการผลิตของผู้ผลิต6
38.894B0.97%5.267Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.388B-1.75%8.280Mแร่พลังงาน1
23.026B-0.60%15.108Mแร่พลังงาน3
194.025B0.28%14.792Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
289.988B0.77%15.109Mบริการผู้บริโภค25
81.744B-1.79%5.141Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
568.260B0.70%23.463Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
916.372B-0.14%13.115Mระบบขนส่ง62
1033.931B2.13%16.863Mบริการทางด้านเทคโนโลยี62
6.096B0.15%1.386Mบริการเชิงพาณิชย์1
151.278B-2.39%43.080Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1037.525B-1.65%16.175Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
1573.288B-1.57%20.462Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
286.335B-1.67%101.753Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
331.680B0.27%47.850Mการเงิน1
144.725B-0.53%10.761Mบริการผู้บริโภค15
94.452B1.26%19.863Mบริการผู้บริโภค8
170.340B-0.80%16.727Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
187.167B-0.62%22.143Mระบบขนส่ง7
2334.476B1.11%33.797Mการเงิน154
99.746B-1.15%23.166Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3926.215B0.01%88.481Mการเงิน25
16.569B-0.70%2.230Mบริการผู้บริโภค3
458.633B0.88%67.394Mการเงิน1
1170.913B5.90%36.530Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
56.083B0.44%6.641Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
151.777B1.25%26.283Mการค้าปลีก17
145.142B3.16%32.712Mการสื่อสาร20
828.401B0.22%44.118Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1546.113B3.41%63.205Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
612.364B-0.24%16.944Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
25.062B-0.10%14.396Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.561B-0.54%3.847Mระบบขนส่ง3
1158.973B0.49%37.898Mการผลิตของผู้ผลิต77
144.690B0.09%5.619Mสาธารณูปโภค17
417.866B0.04%16.465Mบริการการกระจายสินค้า42
27.840B-0.94%9.138Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ