อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
34.596B0.230.05%10.265Mบริการเชิงพาณิชย์10
434.224B0.390.62%9.896Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
1204.850B0.871.06%22.358Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69
266.834B1.090.80%14.659Mระบบขนส่ง13
429.363B0.722.78%78.759Mระบบขนส่ง10
20.756B0.910.33%12.379Mสาธารณูปโภค4
180.754B0.851.52%25.998Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
339.033B2.190.71%15.891Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
32.417B4.700.98%5.949Mการค้าปลีก5
656.439B2.480.98%9.853Mการผลิตของผู้ผลิต99
211.413B2.421.68%12.592Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2700.624B1.451.94%6.311Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
56.100B5.31-0.50%6.054Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
571.957B0.461.53%7.336Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
33.824B0.381.17%20.442Mบริการผู้บริโภค5
257.142B1.431.07%11.359Mการผลิตของผู้ผลิต50
58.288B2.651.04%8.215Mบริการผู้บริโภค5
1.825B0.212.00%1.215Mบริการผู้บริโภค1
30.481B0.001.32%2.187Mการค้าปลีก2
246.869B1.401.43%12.116Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
209.979B2.091.33%19.928Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1191.017B2.180.90%14.553Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ159
881.773B3.440.84%26.382Mแร่พลังงาน34
75.123B2.851.37%13.103Mบริการเชิงพาณิชย์13
136.371B0.201.05%15.017Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
215.481B0.410.32%15.495Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
337.492B0.691.80%67.720Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
624.979B2.841.27%23.150Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
61.276B0.62-0.14%6.079Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
239.045B1.001.68%10.455Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
84.622B0.411.04%9.879Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10.633B0.112.84%6.642Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
252.177B1.811.46%11.689Mการค้าปลีก44
73.642B0.791.14%1.822Mการค้าปลีก7
1498.003B2.470.91%29.531Mสาธารณูปโภค62
1842.960B0.851.89%19.833Mการผลิตของผู้ผลิต213
1446.251B0.751.17%52.993Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1354.548B0.961.65%109.528Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์113
280.009B0.590.62%18.161Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
33.494B1.380.86%5.254Mบริการการกระจายสินค้า5
123.157B0.890.99%36.400Mการค้าปลีก3
1291.471B2.392.57%39.531Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1431.269B2.151.18%47.657Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
173.618B0.710.71%13.952Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
46.657B2.082.56%24.562Mการเงิน4
106.721B2.082.59%3.012Mการเงิน2
148.904B0.257.77%316.985Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.594B0.461.32%1.261Mบริการการกระจายสินค้า3
114.512B1.370.43%42.454Mการค้าปลีก6
24.492B0.600.80%4.372Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
184.189B2.920.85%13.271Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
519.461B0.981.07%4.395Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
31.976B0.430.88%4.159Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
65.797B1.230.78%6.784Mสาธารณูปโภค12
287.700B1.450.42%5.869Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6.788B0.980.39%2.136Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
172.545B0.282.07%15.380Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
82.115B2.412.94%5.443Mบริการผู้บริโภค11
181.776B1.510.96%12.732Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
74.006B1.181.97%9.393Mการผลิตของผู้ผลิต3
1427.895B1.151.48%14.051Mการผลิตของผู้ผลิต264
694.221B0.911.06%20.410Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
846.842B0.341.68%20.870Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1674.194B4.580.98%76.466Mแร่พลังงาน5
70.204B0.00-0.42%7.391Mการค้าปลีก2
155.449B0.181.11%29.097Mบริการทางด้านเทคโนโลยี15
2239.098B1.103.92%106.740Mการเงิน40
262.839B1.008.93%98.415Mการเงิน6
1095.896B0.635.55%24.513Mการเงิน2
6602.130B4.241.44%113.661Mการเงิน11
203.341B0.791.53%77.446Mการสื่อสาร2
292.506B1.351.47%35.505Mระบบขนส่ง17
43.769B1.231.42%3.729Mบริการการกระจายสินค้า6
642.647B0.652.41%6.814Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
31.130B0.253.03%6.244Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
404.805B0.710.89%19.820Mการผลิตของผู้ผลิต62
11.816B0.002.67%3.730Mอื่นๆ2
369.830B0.611.55%11.795Mบริการเชิงพาณิชย์52
192.953B1.630.85%7.688Mการผลิตของผู้ผลิต46
796.160B2.800.33%20.499Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
230.910B0.550.42%20.399Mบริการผู้บริโภค22
1888.491B2.263.30%69.291Mการเงิน3
27.402B1.681.37%5.713Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.570B1.480.93%13.259Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.336B0.170.90%2.413Mแร่พลังงาน1
23.072B1.28-0.37%29.354Mแร่พลังงาน3
175.053B0.451.40%11.499Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
292.410B0.711.55%10.181Mบริการผู้บริโภค24
77.236B2.410.23%6.620Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
515.329B0.560.78%17.549Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
915.777B2.681.60%16.423Mระบบขนส่ง61
862.257B0.392.02%15.324Mบริการทางด้านเทคโนโลยี58
5.060B0.471.53%1.064Mบริการเชิงพาณิชย์1
177.540B1.331.11%6.004Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
838.726B1.181.75%12.375Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
1374.478B1.081.43%12.832Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ96
250.158B1.08-0.48%67.658Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
299.397B0.684.87%162.022Mการเงิน1
133.034B3.091.13%7.674Mบริการผู้บริโภค15
84.632B1.311.18%15.371Mบริการผู้บริโภค8
155.006B1.651.38%19.522Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
184.062B4.371.25%22.228Mระบบขนส่ง7
2242.627B2.981.18%42.740Mการเงิน152
87.371B0.310.45%19.990Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3898.013B3.652.03%127.980Mการเงิน25
17.073B1.271.32%2.211Mบริการผู้บริโภค3
453.771B0.00-0.18%157.037Mการเงิน1
948.397B0.320.11%29.812Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
48.244B0.36-0.48%13.143Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
138.397B2.100.71%17.805Mการค้าปลีก17
130.472B0.181.48%17.798Mการสื่อสาร20
803.953B3.941.20%56.688Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน50
1373.960B0.572.03%64.364Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์80
571.288B1.490.71%12.727Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ85
21.274B0.065.02%22.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.139B0.621.70%4.960Mระบบขนส่ง3
1116.568B1.510.91%36.683Mการผลิตของผู้ผลิต77
137.978B2.091.44%7.772Mสาธารณูปโภค17
396.662B2.380.92%15.363Mบริการการกระจายสินค้า42
24.843B0.381.06%10.887Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ