อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
78.581B-2.06%119.955Mบริการเชิงพาณิชย์12
553.775B0.64%18.206Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1485.059B0.33%47.258Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ68
412.519B1.50%24.025Mระบบขนส่ง17
386.655B0.74%69.237Mระบบขนส่ง10
15.630B1.62%11.276Mสาธารณูปโภค3
209.418B2.52%84.037Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
398.859B1.57%54.197Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
20.676B1.60%3.612Mการค้าปลีก4
986.262B1.70%38.608Mการผลิตของผู้ผลิต101
184.375B1.92%20.887Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3687.685B-0.44%12.567Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
52.155B0.12%11.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1156.286B0.82%18.270Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
50.399B1.39%22.537Mบริการผู้บริโภค7
308.623B0.73%21.691Mการผลิตของผู้ผลิต43
72.446B-1.12%34.822Mบริการผู้บริโภค5
1.753B0.36%1.313Mบริการผู้บริโภค1
40.129B-0.42%2.357Mการค้าปลีก2
258.125B-0.01%24.415Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
277.953B0.71%34.127Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1627.152B1.28%24.900Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ176
827.388B4.56%67.136Mแร่พลังงาน36
80.704B3.16%32.113Mบริการเชิงพาณิชย์15
191.226B2.87%16.482Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
481.529B0.74%22.641Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
353.925B0.24%82.841Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
711.071B0.97%39.556Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
59.101B-1.80%5.756Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
338.619B1.00%18.545Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
67.862B1.09%21.444Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
56.353B0.61%20.737Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
406.278B3.84%43.306Mการค้าปลีก46
3.636B1.23%19.014Mการค้าปลีก1
117.864B0.37%5.792Mการค้าปลีก9
1479.631B0.86%35.013Mสาธารณูปโภค66
2404.860B1.24%30.100Mการผลิตของผู้ผลิต216
1689.722B0.05%61.685Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์86
1083.738B0.39%186.194Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์96
690.928B2.06%32.684Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
25.953B1.44%32.050Mบริการการกระจายสินค้า6
138.578B1.28%53.943Mการค้าปลีก5
1408.210B-0.18%46.803Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร58
1790.479B1.64%124.679Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
227.034B0.64%15.270Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
50.310B2.85%69.610Mการเงิน5
309.844B4.04%137.999Mการเงิน5
183.739B4.11%647.753Mบริการเชิงพาณิชย์1
24.109B1.81%17.466Mบริการการกระจายสินค้า5
182.491B-0.05%63.308Mการค้าปลีก7
74.365B-1.00%10.710Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
260.344B-1.59%20.511Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
789.098B0.06%10.774Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
52.982B1.45%29.212Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
88.097B0.92%15.787Mสาธารณูปโภค15
322.547B-0.49%9.725Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
20.529B0.50%6.838Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
224.498B1.30%35.071Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
105.707B1.61%10.538Mบริการผู้บริโภค10
144.545B-1.39%7.716Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
102.374B-0.03%16.433Mการผลิตของผู้ผลิต4
1712.034B0.89%25.629Mการผลิตของผู้ผลิต260
672.148B0.60%21.860Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
987.699B1.07%27.739Mบริการทางด้านเทคโนโลยี90
1342.309B2.11%222.464Mแร่พลังงาน6
187.464B0.40%12.332Mการค้าปลีก3
111.646B2.24%94.644Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
3040.587B8.06%290.480Mการเงิน43
520.730B8.94%106.394Mการเงิน8
1091.558B9.17%58.411Mการเงิน2
6196.953B2.32%230.160Mการเงิน11
226.386B1.69%149.572Mการสื่อสาร3
278.120B3.95%70.874Mระบบขนส่ง15
61.335B4.07%14.248Mบริการการกระจายสินค้า6
1269.497B2.28%13.394Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
66.738B0.89%8.576Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
517.397B0.85%41.701Mการผลิตของผู้ผลิต68
13.937B1.14%38.376Mอื่นๆ2
919.145B2.16%38.575Mบริการเชิงพาณิชย์63
198.789B1.52%16.274Mการผลิตของผู้ผลิต40
908.809B6.09%53.317Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
248.506B1.15%26.026Mบริการผู้บริโภค23
1742.271B2.86%154.876Mการเงิน3
65.283B0.58%34.373Mการผลิตของผู้ผลิต7
33.943B1.12%10.230Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
19.426B1.07%16.005Mแร่พลังงาน3
6.897B-1.11%9.058Mแร่พลังงาน3
185.128B0.23%24.240Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
472.212B8.29%22.107Mบริการผู้บริโภค25
69.433B1.15%9.314Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
614.637B2.12%97.276Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
851.139B1.88%22.685Mระบบขนส่ง62
1433.193B0.88%20.950Mบริการทางด้านเทคโนโลยี75
8.392B6.90%2.301Mบริการเชิงพาณิชย์1
130.561B1.45%23.560Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1688.124B2.10%15.983Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ109
1717.083B0.33%24.561Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
225.046B0.28%43.609Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
340.525B4.76%349.595Mการเงิน1
130.458B0.56%11.135Mบริการผู้บริโภค15
56.317B0.60%36.505Mบริการผู้บริโภค5
168.213B1.04%25.762Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
145.450B1.32%49.221Mระบบขนส่ง6
2473.404B0.89%93.079Mการเงิน158
103.932B-1.12%37.216Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3818.072B2.60%225.998Mการเงิน25
18.644B-1.33%11.000Mบริการผู้บริโภค3
731.361B2.14%178.948Mการเงิน1
1661.691B-0.22%36.524Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
72.214B0.48%11.357Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
184.150B-0.27%22.613Mการค้าปลีก17
209.444B0.41%27.912Mการสื่อสาร24
748.334B1.98%90.627Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1390.335B1.37%91.082Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
570.334B2.08%27.760Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
31.791B0.88%12.358Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
16.854B1.38%3.798Mระบบขนส่ง5
1098.816B1.32%66.980Mการผลิตของผู้ผลิต80
120.405B2.18%15.530Mสาธารณูปโภค17
471.946B0.86%32.952Mบริการการกระจายสินค้า47
19.106B1.19%24.810Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ