อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
43.142B-0.54%6.806Mบริการเชิงพาณิชย์11
509.689B0.53%20.959Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
1303.188B1.78%22.389Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ66
364.830B1.63%9.562Mระบบขนส่ง17
406.213B0.60%12.771Mระบบขนส่ง10
15.872B-0.14%3.363Mสาธารณูปโภค3
201.445B1.22%25.745Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
396.896B-0.54%17.746Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
21.465B0.06%814.989Kการค้าปลีก4
954.226B-0.59%11.057Mการผลิตของผู้ผลิต101
210.695B-0.03%8.143Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
2606.443B1.25%3.754Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
46.932B0.06%1.503Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
696.635B-1.56%11.941Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
53.760B-1.85%11.474Mบริการผู้บริโภค6
282.353B0.70%9.612Mการผลิตของผู้ผลิต42
69.308B-2.25%19.055Mบริการผู้บริโภค5
1.670B0.22%680.900Kบริการผู้บริโภค1
34.930B3.33%1.675Mการค้าปลีก2
275.053B-1.70%14.061Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
260.379B-0.21%12.275Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
1512.372B0.19%14.890Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ170
858.951B-0.10%7.509Mแร่พลังงาน36
76.960B-0.35%5.649Mบริการเชิงพาณิชย์15
177.023B-0.13%8.572Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
483.190B-0.16%7.934Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
368.241B-0.44%28.526Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
661.462B1.83%13.633Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
53.435B0.89%1.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
314.407B-0.80%7.572Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
89.805B-0.43%2.790Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
39.422B-2.19%12.776Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
299.813B0.38%3.698Mการค้าปลีก46
3.902B-1.81%13.219Mการค้าปลีก1
88.148B-1.19%1.557Mการค้าปลีก9
1456.853B0.05%6.463Mสาธารณูปโภค66
2217.728B0.40%13.746Mการผลิตของผู้ผลิต212
1503.158B-0.08%25.952Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1061.995B-0.19%81.927Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์92
623.296B0.71%12.986Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
52.314B-0.20%7.464Mบริการการกระจายสินค้า7
151.519B-0.39%12.050Mการค้าปลีก5
1311.119B-0.26%13.335Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร55
1811.958B-0.45%48.453Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม102
204.147B1.12%12.056Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
47.933B2.43%11.459Mการเงิน5
291.890B1.00%36.336Mการเงิน5
106.845B2.10%135.693Mบริการเชิงพาณิชย์1
19.064B0.61%1.554Mบริการการกระจายสินค้า5
129.145B-0.52%15.909Mการค้าปลีก6
49.557B1.08%3.539Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
195.085B3.37%8.033Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
540.351B0.75%3.464Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
45.289B0.45%5.259Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
83.573B0.06%3.545Mสาธารณูปโภค15
293.540B0.06%2.824Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
18.223B0.14%1.647Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
163.332B-1.17%4.473Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
213.189B-5.15%243.156Mบริการผู้บริโภค11
107.502B0.96%3.640Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
91.322B-0.25%3.243Mการผลิตของผู้ผลิต4
1528.683B-0.15%8.952Mการผลิตของผู้ผลิต252
607.814B0.74%9.609Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ97
948.166B-1.09%14.557Mบริการทางด้านเทคโนโลยี89
1593.659B-0.23%26.988Mแร่พลังงาน5
134.912B-2.19%8.429Mการค้าปลีก3
115.813B-2.38%35.929Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
2477.002B2.13%42.762Mการเงิน41
395.341B1.89%31.656Mการเงิน8
1034.949B1.51%7.553Mการเงิน2
6382.907B0.59%44.223Mการเงิน11
246.375B-0.32%33.570Mการสื่อสาร3
266.607B-0.01%7.721Mระบบขนส่ง15
54.783B-0.19%3.151Mบริการการกระจายสินค้า6
879.153B-1.84%4.221Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
50.952B-1.18%2.514Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
479.833B-0.24%21.250Mการผลิตของผู้ผลิต67
12.029B1.64%1.916Mอื่นๆ2
867.260B-0.51%15.213Mบริการเชิงพาณิชย์61
190.865B0.10%14.056Mการผลิตของผู้ผลิต39
851.443B2.00%13.720Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
238.971B-0.95%5.485Mบริการผู้บริโภค23
1842.680B0.73%16.249Mการเงิน3
73.317B-1.62%7.348Mการผลิตของผู้ผลิต7
36.522B-0.53%3.976Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20.100B-1.57%14.275Mแร่พลังงาน2
6.376B-0.32%3.369Mแร่พลังงาน3
179.724B-0.75%5.613Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
268.998B1.01%10.640Mบริการผู้บริโภค25
73.173B0.65%3.735Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
552.578B-2.08%18.910Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
871.210B0.25%4.667Mระบบขนส่ง65
1258.395B-0.76%9.304Mบริการทางด้านเทคโนโลยี67
6.898B9.18%2.191Mบริการเชิงพาณิชย์1
108.805B0.12%14.494Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1334.774B-0.99%7.490Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ103
1457.571B-1.38%8.672Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
184.657B1.52%33.717Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
320.624B0.83%32.344Mการเงิน1
141.194B-1.46%4.858Mบริการผู้บริโภค15
60.177B-2.41%11.338Mบริการผู้บริโภค5
162.967B0.60%9.121Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
160.895B-0.24%6.731Mระบบขนส่ง6
2308.008B0.86%16.657Mการเงิน159
96.802B-3.12%16.436Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3765.438B0.57%35.785Mการเงิน25
15.673B0.93%1.514Mบริการผู้บริโภค3
450.530B-0.18%15.497Mการเงิน1
1356.761B0.20%21.674Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
62.029B-1.81%2.195Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
167.112B-0.16%5.500Mการค้าปลีก17
206.966B-2.89%28.817Mการสื่อสาร24
717.461B0.19%17.335Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน51
1453.345B-0.01%32.402Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
568.283B0.10%7.265Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
32.722B-0.09%3.930Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
16.596B-0.24%759.425Kระบบขนส่ง5
976.278B-0.29%13.780Mการผลิตของผู้ผลิต78
116.335B0.56%3.340Mสาธารณูปโภค17
419.415B0.32%32.690Mบริการการกระจายสินค้า46
22.808B-0.12%21.316Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ