อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
80.304B-2.15%120.556Mบริการเชิงพาณิชย์12
550.488B0.60%18.171Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1480.548B0.30%47.254Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ68
406.636B1.45%23.746Mระบบขนส่ง17
383.829B0.74%69.273Mระบบขนส่ง10
15.382B1.61%11.261Mสาธารณูปโภค3
204.340B2.49%83.391Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26
392.822B1.50%54.455Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
20.355B1.58%3.554Mการค้าปลีก4
970.085B1.67%38.311Mการผลิตของผู้ผลิต101
180.925B1.91%20.863Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3704.696B-0.46%12.554Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
52.098B0.11%11.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1147.750B0.74%18.213Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
49.729B1.35%22.828Mบริการผู้บริโภค7
306.721B0.69%21.787Mการผลิตของผู้ผลิต43
73.374B-1.27%35.529Mบริการผู้บริโภค5
1.746B0.36%1.313Mบริการผู้บริโภค1
40.299B-0.42%2.354Mการค้าปลีก2
258.343B-0.08%24.158Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
276.130B0.66%33.911Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
1607.925B1.20%24.817Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ176
791.564B4.53%67.024Mแร่พลังงาน36
78.336B3.02%31.088Mบริการเชิงพาณิชย์15
186.109B2.75%16.140Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
477.954B0.70%22.462Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
353.226B0.20%83.319Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
704.389B0.95%39.421Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
60.214B-1.85%5.779Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
335.439B0.93%18.370Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
67.128B1.09%21.443Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
56.032B0.57%20.774Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
392.027B3.64%43.131Mการค้าปลีก46
3.592B1.23%19.014Mการค้าปลีก1
117.437B0.36%5.796Mการค้าปลีก9
1467.409B0.83%34.901Mสาธารณูปโภค66
2374.892B1.18%29.792Mการผลิตของผู้ผลิต216
1689.851B-0.01%62.139Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์86
1075.491B0.34%189.942Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์96
677.316B1.94%32.541Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
25.595B1.40%31.281Mบริการการกระจายสินค้า6
136.839B1.27%53.751Mการค้าปลีก5
1411.067B-0.20%46.671Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร58
1761.766B1.63%124.483Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
225.684B0.60%15.194Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
48.924B2.83%69.866Mการเงิน5
298.056B3.96%139.216Mการเงิน5
176.486B4.11%647.753Mบริการเชิงพาณิชย์1
23.689B1.77%17.347Mบริการการกระจายสินค้า5
182.591B-0.05%63.094Mการค้าปลีก7
75.124B-1.01%10.653Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
264.580B-1.60%20.615Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
788.895B-0.54%10.911Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
52.295B1.31%29.197Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
87.310B0.90%15.696Mสาธารณูปโภค15
323.862B-0.51%9.700Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
20.433B0.47%6.860Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
221.689B1.27%34.798Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
104.178B1.47%10.533Mบริการผู้บริโภค10
146.621B-1.42%7.660Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
102.415B-0.04%16.464Mการผลิตของผู้ผลิต4
1697.662B0.78%25.548Mการผลิตของผู้ผลิต260
668.698B0.52%21.833Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
977.549B1.04%27.573Mบริการทางด้านเทคโนโลยี90
1314.560B2.11%222.535Mแร่พลังงาน6
186.726B0.40%12.335Mการค้าปลีก3
109.228B2.21%93.880Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
2814.544B8.03%288.815Mการเงิน43
478.202B8.89%106.365Mการเงิน8
1000.244B9.13%58.262Mการเงิน2
6057.035B2.31%229.857Mการเงิน11
222.627B1.69%150.004Mการสื่อสาร3
267.796B3.86%69.846Mระบบขนส่ง15
58.986B3.98%14.112Mบริการการกระจายสินค้า6
1242.299B2.20%13.118Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
66.151B0.89%8.569Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
513.257B0.81%41.912Mการผลิตของผู้ผลิต68
13.783B1.11%37.418Mอื่นๆ2
900.696B2.05%38.703Mบริการเชิงพาณิชย์63
195.898B0.77%16.178Mการผลิตของผู้ผลิต40
857.399B6.00%53.078Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
245.849B1.08%25.849Mบริการผู้บริโภค23
1693.863B2.86%155.060Mการเงิน3
64.918B0.56%34.194Mการผลิตของผู้ผลิต7
33.571B1.11%10.254Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
25.454B3.26%12.171Mแร่พลังงาน3
6.976B-1.14%8.944Mแร่พลังงาน3
184.734B0.22%24.294Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
436.545B8.17%22.023Mบริการผู้บริโภค25
68.689B1.08%9.280Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
602.251B2.06%95.634Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
836.017B1.81%22.540Mระบบขนส่ง62
1418.872B0.39%20.776Mบริการทางด้านเทคโนโลยี75
7.850B6.90%2.301Mบริการเชิงพาณิชย์1
128.811B1.36%23.477Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1655.305B1.54%16.070Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ109
1711.268B0.31%24.588Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
224.447B0.27%43.511Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
325.047B4.76%349.595Mการเงิน1
129.743B0.55%11.123Mบริการผู้บริโภค15
55.988B0.59%36.975Mบริการผู้บริโภค5
166.501B1.03%25.642Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
143.568B1.31%49.085Mระบบขนส่ง6
2453.093B0.82%92.052Mการเงิน158
105.132B-1.14%37.347Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3721.870B2.58%226.474Mการเงิน25
18.905B-1.38%10.860Mบริการผู้บริโภค3
716.029B2.14%178.948Mการเงิน1
1666.367B-0.28%36.211Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
71.870B0.48%11.357Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
184.701B-0.30%22.486Mการค้าปลีก17
208.789B0.33%27.503Mการสื่อสาร24
733.986B1.95%91.179Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1372.046B1.14%91.124Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65
559.099B2.01%27.407Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
31.518B0.87%12.347Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
16.624B1.38%3.797Mระบบขนส่ง5
1084.531B1.30%66.935Mการผลิตของผู้ผลิต80
117.866B2.15%15.472Mสาธารณูปโภค17
468.165B0.81%32.663Mบริการการกระจายสินค้า47
18.882B1.19%24.800Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ