อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
43.142B-0.57%10.295Mบริการเชิงพาณิชย์11
509.689B1.72%31.294Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
1303.188B2.11%34.180Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ66
364.830B2.34%16.680Mระบบขนส่ง17
406.213B2.52%44.637Mระบบขนส่ง10
15.872B-0.33%5.186Mสาธารณูปโภค3
201.445B0.87%34.794Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
396.896B-0.61%24.850Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
21.465B0.22%1.330Mการค้าปลีก4
954.226B-0.59%17.182Mการผลิตของผู้ผลิต101
210.695B-0.28%12.622Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
2606.443B1.52%7.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
46.932B-0.51%2.579Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
696.635B-1.43%17.779Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
53.760B-0.03%21.170Mบริการผู้บริโภค6
282.353B0.95%14.911Mการผลิตของผู้ผลิต42
69.308B-1.35%27.700Mบริการผู้บริโภค5
1.670B0.81%1.000Mบริการผู้บริโภค1
34.930B3.57%2.129Mการค้าปลีก2
275.053B-1.66%21.117Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
260.379B-0.46%20.676Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
1512.372B0.81%21.854Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ170
858.951B-0.20%13.305Mแร่พลังงาน36
76.960B-0.25%8.846Mบริการเชิงพาณิชย์15
177.023B0.39%13.274Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
483.190B1.96%12.902Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
368.241B0.54%47.273Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
661.462B1.57%18.840Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37
53.435B0.82%1.862Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
314.407B-0.80%10.830Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
89.805B-0.35%4.690Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
39.422B-1.74%23.653Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
299.813B0.29%5.713Mการค้าปลีก46
3.902B-1.58%22.714Mการค้าปลีก1
88.148B-1.69%2.611Mการค้าปลีก9
1456.853B-0.05%11.142Mสาธารณูปโภค66
2217.728B0.65%19.577Mการผลิตของผู้ผลิต212
1503.158B1.61%43.317Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1061.995B0.67%127.022Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์92
623.296B2.42%21.534Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
52.314B-0.69%11.909Mบริการการกระจายสินค้า7
151.519B-0.12%20.268Mการค้าปลีก5
1311.119B0.00%20.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร55
1811.958B-0.66%73.311Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม102
204.147B1.40%17.487Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
47.933B1.98%16.551Mการเงิน5
291.890B0.76%57.200Mการเงิน5
106.845B2.16%200.064Mบริการเชิงพาณิชย์1
19.064B0.69%2.401Mบริการการกระจายสินค้า5
129.145B0.12%30.106Mการค้าปลีก6
49.557B2.04%6.689Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
195.085B3.68%12.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
540.351B0.82%5.259Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
45.289B0.39%7.847Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
83.573B-0.11%5.322Mสาธารณูปโภค15
293.540B0.36%4.095Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร39
18.223B-0.10%3.013Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
163.332B-0.65%7.084Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
213.189B-4.35%333.885Mบริการผู้บริโภค11
107.502B1.43%5.697Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
91.322B0.08%5.563Mการผลิตของผู้ผลิต4
1528.683B0.58%16.039Mการผลิตของผู้ผลิต252
607.814B1.11%14.727Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ97
948.166B-0.65%22.824Mบริการทางด้านเทคโนโลยี89
1593.659B0.08%50.154Mแร่พลังงาน5
134.912B-1.35%11.787Mการค้าปลีก3
115.813B-2.65%52.008Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
2477.002B2.08%60.637Mการเงิน41
395.341B1.31%43.240Mการเงิน8
1034.949B0.99%10.911Mการเงิน2
6382.907B0.32%67.576Mการเงิน11
246.375B-1.15%58.576Mการสื่อสาร3
266.607B-0.11%13.672Mระบบขนส่ง15
54.783B-0.56%5.484Mบริการการกระจายสินค้า6
879.153B-1.62%6.379Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
50.952B-1.57%4.490Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
479.833B-0.01%30.232Mการผลิตของผู้ผลิต67
12.029B1.40%3.055Mอื่นๆ2
867.260B0.73%29.162Mบริการเชิงพาณิชย์61
190.865B0.17%19.068Mการผลิตของผู้ผลิต39
851.443B2.24%20.135Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
238.971B-0.31%9.045Mบริการผู้บริโภค23
1842.680B0.47%25.392Mการเงิน3
73.317B-1.20%11.324Mการผลิตของผู้ผลิต7
36.522B-0.23%5.766Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
20.100B0.22%22.371Mแร่พลังงาน2
6.376B-0.01%5.333Mแร่พลังงาน3
179.724B-0.73%9.770Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
268.998B1.54%15.786Mบริการผู้บริโภค25
73.173B0.75%5.573Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
552.578B-1.69%25.004Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
871.210B0.52%7.953Mระบบขนส่ง65
1258.395B-0.17%14.397Mบริการทางด้านเทคโนโลยี67
6.898B5.35%3.173Mบริการเชิงพาณิชย์1
108.805B0.44%21.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1334.774B-0.75%10.917Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ103
1457.571B-1.06%12.644Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ78
184.657B1.91%44.920Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
320.624B0.28%47.274Mการเงิน1
141.194B-1.51%8.031Mบริการผู้บริโภค15
60.177B-2.42%16.783Mบริการผู้บริโภค5
162.967B0.83%14.271Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
160.895B-0.22%10.749Mระบบขนส่ง6
2308.008B0.64%24.555Mการเงิน159
96.802B-2.67%23.293Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3765.438B0.26%50.720Mการเงิน25
15.673B2.91%2.781Mบริการผู้บริโภค3
450.530B-0.36%24.408Mการเงิน1
1356.761B2.64%33.002Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
62.029B-1.63%3.279Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
167.112B-0.10%9.611Mการค้าปลีก17
206.966B-2.54%38.347Mการสื่อสาร24
717.461B0.04%26.970Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน51
1453.345B1.08%49.752Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์64
568.283B0.39%11.864Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
32.722B1.02%7.977Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
16.596B-0.21%1.252Mระบบขนส่ง5
976.278B-0.06%22.181Mการผลิตของผู้ผลิต78
116.335B1.16%6.606Mสาธารณูปโภค17
419.415B1.56%43.377Mบริการการกระจายสินค้า46
22.808B2.66%37.460Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ