อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
42.811B-2.36%14.327Mบริการเชิงพาณิชย์11
498.292B-2.37%15.126Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1282.538B-4.77%38.913Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
284.033B0.72%20.255Mระบบขนส่ง14
436.763B-3.79%75.826Mระบบขนส่ง10
20.300B-3.95%8.790Mสาธารณูปโภค4
195.953B-3.17%50.435Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
377.753B-3.00%26.472Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
35.437B-4.80%20.685Mการค้าปลีก5
744.737B-2.95%15.016Mการผลิตของผู้ผลิต99
239.418B-2.61%23.014Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2697.649B-3.06%13.057Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
58.154B-2.82%5.591Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
661.951B-1.13%24.448Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
35.928B-6.18%18.104Mบริการผู้บริโภค5
279.936B-2.84%14.613Mการผลิตของผู้ผลิต49
66.978B-2.82%25.307Mบริการผู้บริโภค5
1.853B-4.28%2.595Mบริการผู้บริโภค1
35.460B-6.30%1.766Mการค้าปลีก2
268.846B-3.64%20.259Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
242.510B-4.43%39.995Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1353.587B-3.57%22.219Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
901.551B-2.79%31.991Mแร่พลังงาน35
78.293B-5.12%16.972Mบริการเชิงพาณิชย์13
150.388B-3.93%18.016Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
281.304B1.08%20.752Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
387.689B-5.62%94.195Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
658.454B-4.31%30.477Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
63.943B-3.14%3.913Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
290.614B-3.76%12.925Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
88.804B-9.13%20.659Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.507B-1.95%7.178Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
325.458B-4.16%12.714Mการค้าปลีก45
83.390B-2.81%3.823Mการค้าปลีก7
1510.172B-2.13%30.154Mสาธารณูปโภค62
2133.117B-3.20%23.585Mการผลิตของผู้ผลิต216
1719.016B-4.36%55.466Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1584.258B-3.93%144.486Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
325.711B-3.42%30.065Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
35.274B-2.87%15.627Mบริการการกระจายสินค้า6
125.972B-2.60%66.035Mการค้าปลีก3
1379.230B-3.98%44.417Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1489.895B-3.10%64.273Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
201.999B-2.99%35.994Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
48.963B-3.05%19.744Mการเงิน4
106.014B-3.18%3.089Mการเงิน2
166.621B-4.04%160.626Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.400B-5.30%2.097Mบริการการกระจายสินค้า3
116.777B-3.49%61.335Mการค้าปลีก6
26.532B-4.69%9.126Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
192.505B-4.29%12.782Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
534.707B-3.13%6.890Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
35.518B-5.09%10.237Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
84.046B-3.28%9.331Mสาธารณูปโภค13
309.311B-4.02%6.974Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.761B-2.46%1.751Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
180.276B-4.93%32.651Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
85.715B-3.57%5.796Mบริการผู้บริโภค11
200.720B-3.06%12.716Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
77.772B-4.65%10.966Mการผลิตของผู้ผลิต3
1617.450B-3.20%18.341Mการผลิตของผู้ผลิต267
804.379B-4.17%30.767Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
989.169B-3.92%32.391Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1698.312B-1.43%91.071Mแร่พลังงาน5
95.689B2.21%11.970Mการค้าปลีก2
182.569B-2.76%39.553Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2541.905B-4.17%84.944Mการเงิน40
379.992B-3.53%83.923Mการเงิน6
1101.380B-3.62%16.464Mการเงิน2
6658.952B-1.49%142.533Mการเงิน11
233.661B-1.92%154.430Mการสื่อสาร2
305.366B-2.69%37.542Mระบบขนส่ง17
53.828B-0.49%24.017Mบริการการกระจายสินค้า6
722.115B-0.93%9.277Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ54
33.654B-8.34%18.507Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
466.776B-3.97%28.055Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.228B-3.61%5.054Mอื่นๆ2
432.879B-3.31%13.272Mบริการเชิงพาณิชย์53
210.434B-3.11%13.557Mการผลิตของผู้ผลิต46
847.931B-2.63%22.289Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
237.093B-5.04%35.646Mบริการผู้บริโภค22
1921.452B-2.19%91.062Mการเงิน3
28.697B-4.33%6.898Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.271B-3.48%7.871Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.276B-6.63%9.865Mแร่พลังงาน1
22.887B-3.93%21.294Mแร่พลังงาน3
194.572B-4.52%16.736Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
292.216B-3.78%22.325Mบริการผู้บริโภค25
80.286B-3.32%6.101Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
572.263B-2.93%26.621Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
915.128B-2.67%17.744Mระบบขนส่ง62
1055.997B-2.70%21.079Mบริการทางด้านเทคโนโลยี62
6.105B0.93%2.473Mบริการเชิงพาณิชย์1
147.658B0.40%43.088Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1026.227B-2.22%15.084Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
1548.553B-1.98%21.812Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
281.543B-2.45%140.633Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
332.565B-3.46%64.131Mการเงิน1
143.955B-3.24%12.217Mบริการผู้บริโภค15
95.645B-5.03%24.087Mบริการผู้บริโภค8
168.973B-4.17%19.501Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
185.999B-2.46%31.823Mระบบขนส่ง7
2360.273B-3.55%36.614Mการเงิน154
98.604B-2.27%28.998Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3926.576B-2.25%124.900Mการเงิน25
16.453B-3.76%3.934Mบริการผู้บริโภค3
462.685B-0.70%64.875Mการเงิน1
1240.001B-2.54%41.784Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
56.330B-2.72%6.614Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
153.678B-3.77%23.420Mการค้าปลีก17
149.735B-1.14%39.764Mการสื่อสาร20
830.229B-3.53%61.907Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1598.835B-3.55%66.554Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
610.862B-3.81%19.887Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
25.036B-3.46%11.539Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.509B-3.70%3.941Mระบบขนส่ง3
1164.618B-3.38%53.346Mการผลิตของผู้ผลิต77
144.824B-2.80%8.067Mสาธารณูปโภค17
418.056B-4.07%18.590Mบริการการกระจายสินค้า42
27.577B-7.86%21.359Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ