อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
43.486B-1.40%5.709Mบริการเชิงพาณิชย์11
500.034B-0.81%6.420Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1319.891B-1.69%15.161Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
278.125B-0.10%9.394Mระบบขนส่ง14
458.068B-1.90%40.340Mระบบขนส่ง10
20.443B-0.85%2.811Mสาธารณูปโภค4
198.518B-1.50%30.085Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
386.986B-1.20%13.461Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
37.147B-1.11%8.255Mการค้าปลีก5
747.466B-1.42%7.374Mการผลิตของผู้ผลิต99
239.919B-1.58%11.472Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2789.494B-2.24%6.586Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
59.358B-1.63%2.273Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
644.401B0.85%12.727Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
37.309B-2.18%8.616Mบริการผู้บริโภค5
283.156B-1.04%6.829Mการผลิตของผู้ผลิต49
69.690B-3.37%19.088Mบริการผู้บริโภค5
1.896B-1.02%973.113Kบริการผู้บริโภค1
36.257B-0.82%1.549Mการค้าปลีก2
272.775B-1.04%9.973Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
241.634B-0.50%18.838Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1357.846B-1.34%11.040Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
918.066B-1.53%13.287Mแร่พลังงาน35
80.416B-1.31%8.202Mบริการเชิงพาณิชย์13
151.848B-1.65%8.122Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
261.890B-0.73%7.582Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
388.788B-1.28%31.600Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
676.771B-2.71%16.489Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
62.949B-2.57%1.628Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
284.393B-0.62%5.433Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
90.658B-1.42%7.189Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.048B1.39%4.388Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
330.792B-1.52%6.548Mการค้าปลีก45
78.397B0.58%2.679Mการค้าปลีก7
1524.009B-0.58%15.003Mสาธารณูปโภค62
2069.532B-1.13%10.247Mการผลิตของผู้ผลิต216
1607.336B-0.44%23.378Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์106
1552.884B-1.42%62.233Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
306.738B-0.49%10.856Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
35.310B0.37%10.727Mบริการการกระจายสินค้า5
129.178B-1.59%27.770Mการค้าปลีก3
1407.827B-1.99%14.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1505.727B-1.26%29.264Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
202.431B-0.95%17.290Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
49.397B-1.29%6.667Mการเงิน4
109.445B-0.71%1.060Mการเงิน2
165.278B-2.09%70.231Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.717B-1.23%574.888Kบริการการกระจายสินค้า3
120.364B-2.73%49.040Mการค้าปลีก6
27.634B-1.21%4.975Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
195.149B-0.35%6.237Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
539.939B-1.50%3.486Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
35.214B-0.32%5.170Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
86.224B-1.16%4.239Mสาธารณูปโภค13
314.822B-1.26%2.958Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.881B-2.67%1.674Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
181.864B-0.69%9.063Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
89.034B-2.79%3.635Mบริการผู้บริโภค11
202.732B-0.78%5.858Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
76.396B-0.61%8.213Mการผลิตของผู้ผลิต3
1611.658B-0.84%8.255Mการผลิตของผู้ผลิต267
798.665B-1.46%13.400Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
970.274B-0.83%14.685Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1727.910B-0.88%34.720Mแร่พลังงาน5
87.419B3.72%5.369Mการค้าปลีก2
185.247B-2.36%23.538Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2537.948B-1.03%36.250Mการเงิน40
348.952B1.22%37.355Mการเงิน6
1090.344B-2.63%12.526Mการเงิน2
6710.643B-0.91%56.901Mการเงิน11
229.973B-2.29%67.736Mการสื่อสาร2
308.036B-1.39%15.408Mระบบขนส่ง17
50.150B-0.81%11.298Mบริการการกระจายสินค้า6
710.787B0.66%6.016Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
35.863B0.28%2.758Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
464.830B-0.83%15.231Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.283B-0.56%4.585Mอื่นๆ2
435.148B-1.51%5.461Mบริการเชิงพาณิชย์53
209.327B-0.73%5.870Mการผลิตของผู้ผลิต46
871.816B-2.61%14.032Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
260.527B-1.39%24.181Mบริการผู้บริโภค22
1946.721B-1.95%38.916Mการเงิน3
29.542B-2.50%3.571Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.663B-1.83%3.442Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.244B-0.45%6.017Mแร่พลังงาน1
23.439B-1.14%7.846Mแร่พลังงาน3
195.216B-1.06%5.655Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
306.989B-2.88%14.596Mบริการผู้บริโภค25
80.915B-0.69%3.686Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
579.031B-1.57%12.586Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
928.959B-1.07%7.160Mระบบขนส่ง62
1047.084B-1.21%9.178Mบริการทางด้านเทคโนโลยี62
6.298B-1.66%599.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
139.169B3.64%16.499Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1004.603B0.96%12.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
1512.447B1.41%15.869Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
292.515B-0.62%65.165Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
332.122B-1.57%26.842Mการเงิน1
147.443B-1.08%4.828Mบริการผู้บริโภค15
100.535B-3.44%19.991Mบริการผู้บริโภค8
171.270B-1.80%11.234Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
187.886B-1.24%12.974Mระบบขนส่ง7
2390.902B-1.56%19.516Mการเงิน154
97.387B0.39%13.372Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3959.542B-0.95%47.697Mการเงิน25
17.197B-3.56%2.348Mบริการผู้บริโภค3
459.444B-0.87%23.554Mการเงิน1
1153.418B-0.41%17.644Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
54.901B-1.45%4.335Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
154.305B-1.59%15.989Mการค้าปลีก17
142.827B-0.75%17.620Mการสื่อสาร20
843.786B-1.51%27.277Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1516.734B-0.83%28.539Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
613.602B-1.32%9.196Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
24.135B2.57%14.450Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.627B-2.08%2.533Mระบบขนส่ง3
1173.990B-1.89%33.120Mการผลิตของผู้ผลิต77
145.430B-0.68%3.879Mสาธารณูปโภค17
423.988B-1.64%6.910Mบริการการกระจายสินค้า42
28.741B-2.70%5.486Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ