อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
43.833B-0.79%15.797Mบริการเชิงพาณิชย์11
496.788B0.44%9.019Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1330.560B-0.80%25.717Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
276.391B0.63%7.983Mระบบขนส่ง14
460.153B-0.50%29.432Mระบบขนส่ง10
20.464B-0.11%4.503Mสาธารณูปโภค4
198.996B-0.24%37.411Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
388.877B-0.48%19.650Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
36.983B0.44%28.983Mการค้าปลีก5
752.041B-0.62%12.089Mการผลิตของผู้ผลิต99
239.636B0.13%19.462Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2801.076B-0.41%5.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
58.995B0.63%4.497Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
636.189B1.29%7.979Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
37.666B-0.95%16.757Mบริการผู้บริโภค5
286.465B-0.39%9.592Mการผลิตของผู้ผลิต50
66.188B5.29%36.609Mบริการผู้บริโภค5
1.917B-1.12%1.400Mบริการผู้บริโภค1
35.431B2.33%2.130Mการค้าปลีก2
273.032B-0.22%19.099Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
242.012B-0.16%18.586Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1361.610B-0.27%18.024Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
917.431B0.08%19.157Mแร่พลังงาน35
81.012B-0.74%16.969Mบริการเชิงพาณิชย์13
151.425B0.28%12.817Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
261.554B0.13%10.531Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
386.790B0.52%56.897Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
680.791B0.25%16.769Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน40
63.045B-0.15%2.234Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
284.046B0.12%8.378Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
89.805B0.95%6.892Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10.857B1.75%7.792Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
332.696B-0.56%9.366Mการค้าปลีก45
77.648B0.96%3.647Mการค้าปลีก7
1538.042B-0.91%21.107Mสาธารณูปโภค62
2077.952B-0.68%20.605Mการผลิตของผู้ผลิต215
1629.051B-0.91%34.339Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1565.866B-0.94%79.819Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
307.224B-0.16%16.291Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
35.508B-0.56%6.130Mบริการการกระจายสินค้า5
130.335B-0.89%30.954Mการค้าปลีก3
1403.134B0.34%24.444Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1504.575B-0.07%31.783Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม103
203.551B-0.55%28.334Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
49.586B-0.38%9.437Mการเงิน4
110.869B-1.28%3.458Mการเงิน2
164.012B0.77%76.532Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.787B-0.64%873.489Kบริการการกระจายสินค้า3
119.931B0.36%27.209Mการค้าปลีก6
27.697B-0.23%10.169Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
196.482B-0.68%9.152Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
537.448B0.58%5.119Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
34.936B0.79%14.369Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
86.102B0.14%7.012Mสาธารณูปโภค13
312.834B0.61%4.525Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.881B0.00%1.220Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
180.081B0.99%21.510Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
89.177B-0.10%3.060Mบริการผู้บริโภค11
202.595B0.07%8.561Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
76.629B-0.30%9.033Mการผลิตของผู้ผลิต3
1610.989B0.13%20.954Mการผลิตของผู้ผลิต268
804.357B-0.70%27.775Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
965.000B0.55%26.550Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1726.170B0.10%44.502Mแร่พลังงาน5
87.425B-0.01%8.204Mการค้าปลีก2
188.387B-1.67%30.710Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2508.732B0.35%51.407Mการเงิน40
343.788B1.50%53.512Mการเงิน6
1114.747B-2.19%19.994Mการเงิน2
6704.062B0.10%66.943Mการเงิน11
227.173B1.23%78.903Mการสื่อสาร2
312.088B-1.29%26.197Mระบบขนส่ง17
49.936B0.43%5.891Mบริการการกระจายสินค้า6
703.758B1.00%5.124Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
35.909B-0.13%3.581Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
469.660B-1.03%18.833Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.717B-3.41%11.578Mอื่นๆ2
429.514B1.31%9.564Mบริการเชิงพาณิชย์53
210.205B-0.41%8.156Mการผลิตของผู้ผลิต46
861.043B0.84%23.828Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
261.376B-0.32%17.896Mบริการผู้บริโภค22
1933.055B0.71%46.690Mการเงิน3
29.294B0.85%7.685Mการผลิตของผู้ผลิต6
40.345B-1.67%6.631Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.272B-0.45%7.233Mแร่พลังงาน1
23.642B-0.86%9.568Mแร่พลังงาน3
193.546B0.86%19.117Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
307.978B-0.31%8.226Mบริการผู้บริโภค25
80.531B0.54%6.210Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
582.336B-0.57%18.470Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
933.042B-0.42%9.996Mระบบขนส่ง62
1021.771B2.48%24.200Mบริการทางด้านเทคโนโลยี61
6.338B-0.63%1.034Mบริการเชิงพาณิชย์1
137.884B0.93%15.234Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1003.974B0.08%11.483Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
1489.353B1.55%21.567Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
288.863B1.26%90.152Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
331.238B0.27%33.376Mการเงิน1
148.151B-0.48%9.877Mบริการผู้บริโภค15
98.816B1.74%35.779Mบริการผู้บริโภค8
172.788B-0.86%22.394Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
188.431B-0.29%19.446Mระบบขนส่ง7
2396.562B-0.22%22.005Mการเงิน154
100.820B-3.40%26.222Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3960.184B-0.02%55.940Mการเงิน25
17.196B0.00%2.313Mบริการผู้บริโภค3
457.013B0.53%57.004Mการเงิน1
1131.344B1.95%27.991Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
54.093B1.49%6.357Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
154.437B-0.09%18.179Mการค้าปลีก17
142.782B0.03%15.727Mการสื่อสาร20
844.435B-0.07%42.109Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1499.513B1.15%52.171Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
614.381B-0.12%17.211Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
24.442B-1.26%6.002Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.685B-0.59%2.481Mระบบขนส่ง3
1177.018B0.11%36.932Mการผลิตของผู้ผลิต78
145.792B-0.25%4.670Mสาธารณูปโภค17
427.017B-0.71%9.742Mบริการการกระจายสินค้า42
28.828B-0.30%8.159Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ