อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
41.801B-2.10%14.478Mบริการเชิงพาณิชย์11
485.601B-2.33%15.220Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1221.334B-4.74%38.567Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
286.091B0.77%20.364Mระบบขนส่ง14
420.365B-3.78%75.734Mระบบขนส่ง10
19.499B-3.92%8.732Mสาธารณูปโภค4
189.741B-3.16%50.549Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
366.421B-2.91%27.011Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
33.734B-4.79%20.411Mการค้าปลีก5
715.513B-2.83%14.890Mการผลิตของผู้ผลิต98
233.241B-2.51%23.729Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2615.302B-3.04%12.953Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
56.531B-2.81%5.567Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
654.464B-0.95%25.585Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
33.706B-6.14%18.044Mบริการผู้บริโภค5
271.995B-2.73%14.627Mการผลิตของผู้ผลิต49
65.088B-2.79%25.472Mบริการผู้บริโภค5
1.774B-4.28%2.595Mบริการผู้บริโภค1
33.227B-6.24%1.775Mการค้าปลีก2
259.055B-3.55%20.246Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
231.776B-4.33%40.105Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1308.693B-3.49%22.326Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
876.457B-2.78%31.947Mแร่พลังงาน35
74.284B-5.08%16.883Mบริการเชิงพาณิชย์13
144.250B-3.88%17.944Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
284.352B1.37%20.237Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
366.037B-5.60%93.541Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
630.184B-4.30%30.499Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
61.936B-3.14%3.913Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
279.705B-3.68%12.855Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
80.696B-9.12%20.639Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.283B-1.95%7.178Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
311.968B-4.12%12.570Mการค้าปลีก45
81.043B-2.79%3.809Mการค้าปลีก7
1478.138B-2.12%30.120Mสาธารณูปโภค62
2064.868B-3.15%23.772Mการผลิตของผู้ผลิต216
1644.199B-4.30%55.497Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1522.389B-3.89%144.362Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
314.576B-3.24%30.575Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
34.262B-2.79%15.662Mบริการการกระจายสินค้า6
122.702B-2.59%66.319Mการค้าปลีก3
1324.394B-3.94%44.504Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1443.572B-3.08%64.184Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
195.957B-2.97%36.080Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
47.471B-3.03%19.746Mการเงิน4
102.643B-3.18%3.086Mการเงิน2
159.896B-4.02%159.164Mบริการเชิงพาณิชย์2
9.849B-5.27%2.093Mบริการการกระจายสินค้า3
112.701B-3.49%61.491Mการค้าปลีก6
25.288B-4.65%9.207Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
184.233B-4.28%12.770Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
516.856B-3.11%6.815Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
33.711B-5.01%10.292Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
81.291B-3.27%9.282Mสาธารณูปโภค13
296.884B-3.99%6.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.595B-2.46%1.751Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
171.380B-4.92%32.470Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
82.724B-3.54%5.797Mบริการผู้บริโภค11
194.570B-3.06%12.698Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
74.154B-4.65%10.961Mการผลิตของผู้ผลิต3
1569.344B-3.14%18.216Mการผลิตของผู้ผลิต267
770.848B-4.10%30.973Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
950.509B-3.83%32.086Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1674.032B-1.43%91.139Mแร่พลังงาน5
97.800B2.29%12.121Mการค้าปลีก2
177.538B-2.68%39.391Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2435.724B-4.16%84.878Mการเงิน40
366.561B-3.52%84.061Mการเงิน6
1061.526B-3.62%16.461Mการเงิน2
6559.560B-1.49%142.714Mการเงิน11
229.181B-1.79%151.464Mการสื่อสาร2
297.175B-2.62%36.995Mระบบขนส่ง17
53.562B-0.48%24.202Mบริการการกระจายสินค้า6
715.430B-0.75%9.573Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ54
30.849B-8.21%18.285Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
455.572B-3.88%28.174Mการผลิตของผู้ผลิต64
11.787B-3.61%5.096Mอื่นๆ2
418.537B-3.26%13.155Mบริการเชิงพาณิชย์53
203.909B-3.06%13.663Mการผลิตของผู้ผลิต46
825.761B-2.58%22.344Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
225.138B-5.02%35.345Mบริการผู้บริโภค22
1879.295B-2.19%91.183Mการเงิน3
27.454B-4.32%6.896Mการผลิตของผู้ผลิต6
37.914B-3.45%7.826Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5.860B-6.63%9.865Mแร่พลังงาน1
21.987B-3.93%21.296Mแร่พลังงาน3
185.771B-4.47%16.703Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
281.178B-3.76%22.242Mบริการผู้บริโภค25
77.677B-3.28%6.007Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
546.152B-2.90%27.009Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
890.840B-2.66%17.678Mระบบขนส่ง62
1027.502B-2.52%21.143Mบริการทางด้านเทคโนโลยี62
6.161B0.93%2.473Mบริการเชิงพาณิชย์1
148.256B0.66%45.355Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1003.499B-2.17%15.144Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
1517.838B-1.92%21.913Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
283.974B-2.40%135.827Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
321.066B-3.46%64.131Mการเงิน1
139.293B-3.17%12.186Mบริการผู้บริโภค15
90.837B-4.95%23.925Mบริการผู้บริโภค8
161.981B-4.14%19.335Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
181.425B-2.44%31.895Mระบบขนส่ง7
2276.871B-3.53%36.541Mการเงิน154
96.365B-2.20%28.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3838.122B-2.24%125.304Mการเงิน25
15.834B-3.76%3.933Mบริการผู้บริโภค3
459.444B-0.70%64.875Mการเงิน1
1208.442B-2.39%42.123Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
54.796B-2.72%6.614Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
147.889B-3.74%23.665Mการค้าปลีก17
148.029B-1.00%40.860Mการสื่อสาร20
800.984B-3.50%61.948Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1542.347B-3.49%66.951Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
587.644B-3.77%19.758Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
24.170B-3.45%11.496Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.157B-3.69%3.942Mระบบขนส่ง3
1125.370B-3.35%53.130Mการผลิตของผู้ผลิต77
140.768B-2.79%8.036Mสาธารณูปโภค17
401.042B-3.99%18.981Mบริการการกระจายสินค้า42
25.410B-7.74%21.024Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ