อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
42.809B0.79%7.493Mบริการเชิงพาณิชย์11
505.789B-1.38%5.914Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1325.737B-2.08%19.115Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ70
288.182B-0.87%7.622Mระบบขนส่ง14
446.610B-0.36%32.038Mระบบขนส่ง10
20.597B-0.94%2.778Mสาธารณูปโภค4
200.548B-1.10%23.196Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
389.786B-2.00%13.723Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร52
36.604B-1.98%7.820Mการค้าปลีก5
751.779B-0.21%7.314Mการผลิตของผู้ผลิต99
240.433B0.80%11.196Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
2759.237B-0.28%5.333Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
59.503B-1.19%2.348Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
669.456B-1.87%12.260Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
37.448B-1.88%8.585Mบริการผู้บริโภค5
285.749B-1.48%6.224Mการผลิตของผู้ผลิต49
71.151B-3.96%21.540Mบริการผู้บริโภค5
1.859B-0.48%731.544Kบริการผู้บริโภค1
35.897B-0.85%1.327Mการค้าปลีก2
273.680B-0.77%8.777Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
242.432B-0.14%15.655Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
1368.015B-0.50%10.959Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ162
914.459B-0.42%14.075Mแร่พลังงาน35
80.794B-1.52%8.000Mบริการเชิงพาณิชย์13
154.601B-2.05%7.198Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
269.857B3.19%8.411Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
393.754B-0.31%38.495Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
682.074B-0.11%14.542Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
63.654B1.27%2.014Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
288.515B0.02%5.874Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
89.777B-0.87%5.055Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11.316B0.15%3.022Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
333.733B-1.00%5.317Mการค้าปลีก45
81.295B-0.20%2.691Mการค้าปลีก7
1530.365B-0.81%12.253Mสาธารณูปโภค62
2118.797B0.55%10.934Mการผลิตของผู้ผลิต216
1669.071B1.03%24.200Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์107
1583.926B-0.15%71.265Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์115
317.103B1.35%11.277Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
35.818B-3.13%8.008Mบริการการกระจายสินค้า5
128.550B-0.84%22.552Mการค้าปลีก3
1415.195B-1.07%19.687Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร54
1517.312B-0.55%27.029Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม104
205.410B-1.02%18.901Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
49.668B-0.78%9.145Mการเงิน4
110.029B-2.60%1.970Mการเงิน2
168.088B-0.69%55.378Mบริการเชิงพาณิชย์2
10.667B-1.69%684.914Kบริการการกระจายสินค้า3
119.448B-0.11%28.694Mการค้าปลีก6
27.516B-1.78%4.363Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
194.401B-1.67%5.875Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
546.230B-1.80%3.031Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
35.240B-0.96%4.714Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
86.237B-1.14%3.916Mสาธารณูปโภค13
316.830B-1.85%2.769Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
6.961B-0.59%474.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
182.620B-1.39%8.063Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
87.300B1.21%3.071Mบริการผู้บริโภค11
202.451B-0.34%6.910Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
80.647B-3.28%7.590Mการผลิตของผู้ผลิต3
1625.563B-0.28%8.941Mการผลิตของผู้ผลิต267
812.173B0.27%17.088Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ113
986.371B-0.27%14.218Mบริการทางด้านเทคโนโลยี93
1727.625B-0.94%43.423Mแร่พลังงาน5
88.631B-0.14%3.998Mการค้าปลีก2
187.057B-0.89%24.307Mบริการทางด้านเทคโนโลยี14
2575.418B-1.18%35.645Mการเงิน40
353.909B0.25%24.011Mการเงิน6
1125.590B-0.43%7.703Mการเงิน2
6732.550B-0.40%61.035Mการเงิน11
236.934B-0.50%62.995Mการสื่อสาร2
310.834B-0.19%12.838Mระบบขนส่ง17
52.766B-0.44%7.348Mบริการการกระจายสินค้า6
717.016B-1.43%5.082Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ54
36.569B-8.55%2.590Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
465.906B-0.44%12.773Mการผลิตของผู้ผลิต63
12.395B-1.16%2.917Mอื่นๆ2
436.189B0.08%4.698Mบริการเชิงพาณิชย์53
211.891B-0.26%6.152Mการผลิตของผู้ผลิต46
870.404B0.38%13.070Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
245.721B-2.66%22.382Mบริการผู้บริโภค22
1972.648B-0.72%42.063Mการเงิน3
29.629B-1.82%3.132Mการผลิตของผู้ผลิต6
39.699B0.58%3.121Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6.220B-2.13%4.619Mแร่พลังงาน1
23.399B-1.28%8.046Mแร่พลังงาน3
196.586B-1.10%7.136Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
299.972B0.25%8.915Mบริการผู้บริโภค25
82.877B-2.01%2.931Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
581.687B-0.33%13.846Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
929.642B-0.61%7.519Mระบบขนส่ง62
1052.262B0.16%8.204Mบริการทางด้านเทคโนโลยี62
6.249B-0.75%499.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
143.776B-2.28%30.474Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
1023.220B-1.94%9.537Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
1536.548B-1.85%12.259Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
290.955B-1.98%64.742Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
337.429B-1.07%28.510Mการเงิน1
146.731B-1.11%5.225Mบริการผู้บริโภค15
98.729B-0.07%10.421Mบริการผู้บริโภค8
173.841B-1.23%10.363Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
189.760B-0.82%12.940Mระบบขนส่ง7
2382.843B0.81%20.953Mการเงิน154
99.483B-2.11%10.223Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3977.989B-0.34%56.623Mการเงิน25
16.950B-0.70%1.138Mบริการผู้บริโภค3
463.495B0.53%34.869Mการเงิน1
1183.302B1.03%17.069Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
55.709B-1.80%3.067Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
155.224B0.40%15.405Mการค้าปลีก17
146.986B1.57%16.917Mการสื่อสาร20
845.652B-0.66%26.592Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
1562.446B0.40%27.817Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
619.137B-0.99%8.732Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
24.290B-1.01%8.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9.902B-1.41%2.277Mระบบขนส่ง3
1182.747B-0.34%20.618Mการผลิตของผู้ผลิต77
146.215B-0.45%2.945Mสาธารณูปโภค17
426.612B-0.72%9.322Mบริการการกระจายสินค้า42
28.720B-1.31%4.684Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ