Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
73.197B0.27%21.279Mบริการเชิงพาณิชย์14
1110.209B-0.58%20.698Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
1887.546B-1.13%34.475Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72
600.356B1.06%22.215Mระบบขนส่ง23
456.217B-1.59%24.482Mระบบขนส่ง10
347.839B-1.26%282.726Mสาธารณูปโภค11
425.589B1.74%196.763Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
516.747B-2.21%13.297Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร61
51.436B-1.59%6.182Mการค้าปลีก5
1345.627B-1.12%49.082Mการผลิตของผู้ผลิต120
244.420B1.14%24.279Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
5367.490B-0.33%9.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
65.111B-2.34%6.947Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1248.221B-2.09%8.590Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
18.415B-1.23%10.949Mบริการผู้บริโภค4
306.569B-0.33%9.976Mการผลิตของผู้ผลิต45
67.849B-0.74%9.909Mบริการผู้บริโภค6
2.620B10.03%5.289Mบริการผู้บริโภค1
21.968B-3.78%4.044Mการค้าปลีก2
597.916B-0.76%39.496Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
457.197B0.15%38.673Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ44
3887.280B-1.05%28.932Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ205
1294.684B-1.00%77.208Mแร่พลังงาน33
65.566B-1.43%52.320Mบริการเชิงพาณิชย์12
175.338B-2.67%10.322Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
352.778B-1.69%14.325Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
380.785B-1.60%55.292Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
773.732B-0.05%44.388Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44
59.226B4.47%11.510Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
649.218B-2.60%19.129Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46
51.079B-0.23%6.798Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
67.697B-1.55%26.769Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
291.394B-0.39%7.556Mการค้าปลีก41
5.335B-1.49%10.109Mการค้าปลีก1
108.266B0.31%5.176Mการค้าปลีก11
2156.585B-1.01%73.003Mสาธารณูปโภค81
6249.451B-2.46%26.700Mการผลิตของผู้ผลิต246
2041.551B-0.93%25.194Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์105
1580.723B-1.21%46.116Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์106
1387.188B-1.65%11.889Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์89
191.290B-1.01%13.394Mบริการการกระจายสินค้า17
41.268B-1.38%27.982Mการค้าปลีก2
1684.287B0.76%34.646Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร69
2052.979B-0.84%125.304Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม126
221.694B-2.59%11.692Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม30
90.440B-0.57%35.863Mการเงิน6
111.512B-0.23%21.430Mการเงิน5
102.974B-1.33%2.708Mบริการการกระจายสินค้า7
89.774B-0.48%17.244Mการค้าปลีก9
100.458B-0.53%5.140Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
269.079B-1.42%13.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
901.151B-1.26%6.997Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร45
103.319B-3.08%24.874Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
220.791B-0.94%9.924Mสาธารณูปโภค18
432.945B0.68%8.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร42
114.704B0.50%45.072Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
286.788B0.87%24.179Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
152.907B-0.28%6.457Mบริการผู้บริโภค13
224.178B-2.76%2.402Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
116.515B0.65%9.747Mการผลิตของผู้ผลิต6
3276.826B-1.53%16.512Mการผลิตของผู้ผลิต336
1245.787B0.37%33.017Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ110
1183.716B-1.75%14.698Mบริการทางด้านเทคโนโลยี105
1385.826B-0.47%105.127Mแร่พลังงาน6
86.910B0.19%13.007Mการค้าปลีก8
504.913B1.01%199.182Mบริการทางด้านเทคโนโลยี12
2711.172B1.04%124.687Mการเงิน44
391.521B0.07%59.888Mการเงิน9
%อื่นๆ9
788.718B0.46%13.088Mการเงิน2
6151.207B0.46%143.285Mการเงิน16
614.862B-0.28%95.126Mการสื่อสาร4
515.655B1.52%234.065Mระบบขนส่ง17
55.234B-1.55%3.309Mบริการการกระจายสินค้า7
1451.950B-1.98%4.497Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ89
134.329B-1.93%10.351Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
838.722B-1.39%45.737Mการผลิตของผู้ผลิต84
12.378B-0.95%3.419Mอื่นๆ2
959.497B-2.21%8.908Mบริการเชิงพาณิชย์104
360.626B-1.14%17.876Mการผลิตของผู้ผลิต50
2325.184B-1.29%22.792Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40
272.000B0.08%12.054Mบริการผู้บริโภค21
1118.830B0.38%56.142Mการเงิน3
29.877B-2.94%5.020Mการผลิตของผู้ผลิต7
9.717B-0.13%11.557Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
42.754B3.01%19.156Mแร่พลังงาน3
6.709B-1.18%3.392Mแร่พลังงาน3
294.799B-1.39%18.531Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
498.467B2.65%18.153Mบริการผู้บริโภค24
90.629B-2.35%21.202Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1307.093B-2.05%60.631Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน64
846.299B-0.19%57.611Mระบบขนส่ง62
1671.193B-1.94%22.192Mบริการทางด้านเทคโนโลยี140
11.497B-1.05%740.837Kบริการเชิงพาณิชย์1
119.819B-1.83%7.133Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2395.587B-1.38%13.783Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ136
1469.675B-1.81%10.392Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
438.029B0.47%100.975Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
183.902B0.00%59.363Mการเงิน1
143.310B-0.71%6.040Mบริการผู้บริโภค17
30.009B-0.57%9.150Mบริการผู้บริโภค4
276.139B-1.82%28.120Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
127.968B0.12%28.714Mระบบขนส่ง6
1718.901B-0.14%53.625Mการเงิน129
90.720B-0.97%10.072Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
3289.714B0.45%63.331Mการเงิน26
21.674B-1.66%2.353Mบริการผู้บริโภค4
3571.768B-2.52%21.601Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์100
114.066B-2.83%5.278Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
194.038B-1.26%26.526Mการค้าปลีก17
140.771B-1.51%15.257Mการสื่อสาร16
1190.516B-0.61%153.115Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน57
1743.703B0.32%32.151Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์79
877.045B-0.43%28.195Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ87
81.119B-2.35%4.148Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
33.264B-0.83%2.648Mระบบขนส่ง9
1476.300B-1.20%52.995Mการผลิตของผู้ผลิต93
177.365B-0.55%24.669Mสาธารณูปโภค19
543.409B-0.73%31.671Mบริการการกระจายสินค้า54
10.913B-2.59%7.863Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม