ตลาดหลักทรัพย์จีน

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — จีน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์1.488T CNY0.55%0.25%21.552M4177
การสื่อสาร2.17T CNY3.19%0.38%63.627M318
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.902T CNY2.01%2.73%24.975M8214
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.37T CNY1.71%1.91%6.115M8210
บริการผู้บริโภค935.541B CNY1.00%−0.91%34.466M989
บริการการกระจายสินค้า1.148T CNY1.06%1.66%44.761M4112
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.816T CNY0.72%−0.01%27.906M9678
แร่พลังงาน4.206T CNY5.61%0.71%77.508M452
การเงิน16.294T CNY4.29%1.00%97.094M10253
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ436.63B CNY0.46%0.71%15.212M214
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.217T CNY1.19%−0.01%7.972M5419
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.232T CNY2.11%−0.10%75.739M5186
อื่นๆ19
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.625T CNY2.13%2.44%47.018M6250
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.165T CNY1.61%2.03%14.6M8634
การผลิตของผู้ผลิต11.876T CNY1.16%1.09%20.606M91091
การค้าปลีก1.053T CNY1.19%1.42%27.231M999
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.297T CNY0.45%0.04%57.454M4301
ระบบขนส่ง3.175T CNY3.19%0.88%31.142M6140
สาธารณูปโภค3.227T CNY1.84%−0.06%43.01M4125