อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
80.490B-4.81%12.282Kบริการเชิงพาณิชย์29
1927.659B-5.74%63.776Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์63
130.352B-5.31%1.438Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
599.864B-4.67%728.997Kระบบขนส่ง28
251.345B-3.84%475.587Kระบบขนส่ง33
115.368B-1.86%16.784Kสาธารณูปโภค14
64.498B-3.44%2.131Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
1947.726B-1.97%64.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57
333.793B-4.43%2.055Kการค้าปลีก30
289.898B-2.15%185.058Kการผลิตของผู้ผลิต80
42.706B-3.24%251สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
1255.691B-4.45%9.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร43
1213.818B-5.76%44.013Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
1314.976B-4.61%10.025Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ75
188.336B-4.51%80.938Kบริการผู้บริโภค31
233.002B-3.36%3.709Kการผลิตของผู้ผลิต45
1362.167B-4.94%4.173Kบริการผู้บริโภค19
218.882B-3.86%325บริการผู้บริโภค30
131.025B-3.60%546อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
474.891B-5.04%1.328Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
983.633B-4.87%355.806Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
8.254B-0.37%307แร่พลังงาน9
18.467B-3.57%208บริการเชิงพาณิชย์15
21.299B-4.55%321เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
111.140B-5.67%556เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
216.361B-5.40%5.537Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
93.522B-3.82%267.505Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
2.337B-4.58%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
237.850B-6.14%3.133Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ33
3.181B0.04%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1031.641B-3.90%15.809Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
35.513B-2.56%38.243Kการค้าปลีก20
78.236B-4.00%6การค้าปลีก8
328.402B-4.10%1.049Kการค้าปลีก9
2705.429B-4.99%347.348Kสาธารณูปโภค132
665.587B-2.96%13.153Kการผลิตของผู้ผลิต104
259.103B-4.15%8.734Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์61
460.666B-4.01%9.889Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์82
284.108B-2.35%8.635Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
9.388B-3.11%169บริการการกระจายสินค้า20
6.700B-5.79%1การค้าปลีก5
375.744B-2.45%13.783Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
354.248B-4.64%10.992Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม86
189.177B-5.59%1.684Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
2076.362B-3.19%25.614Kการเงิน72
935.723B-4.56%41.165Kการเงิน69
18.851B-6.60%99บริการเชิงพาณิชย์6
15.610B-3.18%509.212Kบริการการกระจายสินค้า10
1277.199B-4.78%3.290Kการค้าปลีก42
1686.524B-3.02%4.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
175.006B-4.95%716สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
200.374B-4.69%10.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
37.487B-5.51%1.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
182.254B-5.54%15.113Kสาธารณูปโภค18
29.632B-5.42%252สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
673.786B-5.51%1.890Kการค้าปลีก12
59.130B-2.53%231สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
119.793B-0.99%1.432Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ24
262.369B-1.00%668บริการผู้บริโภค28
2901.429B-4.00%25.024Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร53
1223.396B-5.09%578.502Kการผลิตของผู้ผลิต22
1626.734B-3.35%5.877Kการผลิตของผู้ผลิต156
216.332B-4.60%3.488Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
1389.304B-5.38%57.372Kบริการทางด้านเทคโนโลยี132
235.611B-6.07%83การเงิน14
3882.889B-3.64%221.262Kแร่พลังงาน57
4148.369B-2.97%40.976Kการค้าปลีก24
7134.568B-3.45%16.246Kบริการทางด้านเทคโนโลยี84
951.992B-4.68%47.392Kการเงิน76
665.276B-5.24%3.936Kการเงิน106
9.357B-4.59%308อื่นๆ22
233.462B-3.78%6การเงิน26
5379.934B-4.82%164.887Kการเงิน120
2533.114B-4.26%1.078Mการสื่อสาร63
1040.412B-2.43%646บริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
147.918B-3.29%9.173Kระบบขนส่ง32
580.759B-3.89%15.743Kบริการผู้บริโภค3
107.460B-6.84%762บริการการกระจายสินค้า21
2385.487B-5.24%63.166Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ93
312.865B-3.23%321.146Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
64.327B-4.89%112การผลิตของผู้ผลิต20
2.736B-4.64%3.854Kอื่นๆ18
474.741B-4.73%3.818Kบริการเชิงพาณิชย์126
45.201B-3.84%1.816Kการผลิตของผู้ผลิต24
1908.542B-2.48%416.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร66
197.576B-4.00%25.739Kบริการผู้บริโภค59
4249.268B-3.58%129.314Kการเงิน65
5.467B-5.33%1.575Kการผลิตของผู้ผลิต8
272.334B-5.47%236บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
391.213B-4.88%1.046Kแร่พลังงาน54
356.338B-7.02%599แร่พลังงาน20
112.569B-5.47%533บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
448.472B-3.92%63.518Kบริการผู้บริโภค37
25.481B-1.48%439สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1292.573B-5.41%20.146Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน82
80.332B-4.29%35.497Kระบบขนส่ง26
6209.351B-3.03%295.978Kบริการทางด้านเทคโนโลยี139
38.858B-4.85%1.286Kบริการเชิงพาณิชย์15
177.647B-6.59%686เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
6573.234B-4.82%22.565Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ82
612.810B-3.79%1.393Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
480.992B-9.11%112.655Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน64
444.575B-5.18%163.360Kการเงิน29
17.574B-4.79%629บริการผู้บริโภค14
83.349B-2.57%1.839Kบริการผู้บริโภค20
115.670B-4.04%730อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
910.767B-4.03%239ระบบขนส่ง29
572.646B-4.32%451.444Kการเงิน163
27.590B-3.85%3.718Kการเงิน5
372.066B-3.64%1.594Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
1153.428B-3.97%138.598Kการเงิน117
1045.943B-5.42%9.909Kบริการผู้บริโภค54
27.027B-4.28%250การเงิน12
3195.849B-2.44%190.679Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์88
37.157B-3.91%9.249Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
45.659B-3.52%27การเงิน7
636.850B-4.73%57.266Kการค้าปลีก54
520.275B-5.18%74.725Kการสื่อสาร45
256.407B-5.35%295.750Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน58
3887.989B-4.07%132.060Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
29.462B-3.94%424อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
873.003B-5.27%15.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
106.581B-3.47%114สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
84.495B-3.13%28ระบบขนส่ง12
754.621B-4.11%8.191Kการผลิตของผู้ผลิต69
133.193B-4.79%8.242Kสาธารณูปโภค10
423.619B-4.09%15.483Kบริการการกระจายสินค้า70
1889.877B-5.64%112.217Kการสื่อสาร29
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม Following ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ