อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
19.214B-1.51%12.791Kบริการเชิงพาณิชย์16
2138.958B-1.55%18.990Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
108.804B-2.03%661อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
721.083B-2.05%224.631Kระบบขนส่ง25
287.684B-3.11%308.816Kระบบขนส่ง22
19.733B-0.86%22.551Kสาธารณูปโภค11
44.188B0.84%111แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
2155.892B-2.89%30.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
473.483B-2.69%958การค้าปลีก21
285.208B-2.25%82.696Kการผลิตของผู้ผลิต65
6.730B-2.14%40สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1041.350B-2.35%2.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
1216.111B0.10%4.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1186.006B-1.04%2.662Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
123.549B-0.84%40.727Kบริการผู้บริโภค17
230.650B-1.67%552การผลิตของผู้ผลิต38
1421.174B-1.29%1.337Kบริการผู้บริโภค22
306.945B-5.95%591บริการผู้บริโภค21
12.461B-5.39%197.564Kการค้าปลีก9
40.505B-3.09%99อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
463.240B-2.42%537.032Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
811.313B-2.39%194.081Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ54
55.485M-1.63%0แร่พลังงาน1
24.904B-1.26%59บริการเชิงพาณิชย์11
612.159B-2.40%13.070Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
95.785B-3.62%375เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
243.428B-3.01%4.541Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
70.574B-2.17%173.454Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
3.088B-1.11%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
119.237B-1.75%1.714Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
8.406B-0.78%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
854.480B-1.44%4.642Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
38.262B-1.64%31.756Kการค้าปลีก16
58.542B-0.13%0การค้าปลีก4
386.783B-0.93%847การค้าปลีก11
2347.690B-0.14%125.390Kสาธารณูปโภค99
470.726B-2.19%9.189Kการผลิตของผู้ผลิต77
233.576B-1.33%2.772Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
491.826B-1.33%3.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
584.166B-3.32%2.310Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
2.109B0.18%1.183Kบริการการกระจายสินค้า8
7.806B-2.77%0การค้าปลีก3
404.684B-1.16%5.944Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร33
345.870B-2.27%4.046Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
141.140B-0.45%466บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2072.105B-1.77%6.114Kการเงิน52
1073.547B-2.71%9.134Kการเงิน49
860.858M-2.23%412บริการเชิงพาณิชย์7
14.460B-1.08%209.023Kบริการการกระจายสินค้า6
1214.354B-0.30%513การค้าปลีก23
1857.231B-0.63%2.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
159.993B-0.18%102สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
149.922B-0.11%3.921Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
310.586M-0.69%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
180.688B-0.30%4.739Kสาธารณูปโภค15
1.336B1.45%2.995Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
709.767B-0.55%393การค้าปลีก12
5.431B-1.18%110สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
7.578B0.23%5.125Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
163.721B-4.89%883บริการผู้บริโภค13
3024.688B-1.00%7.583Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร48
1562.714B-1.86%168.803Kการผลิตของผู้ผลิต24
1365.684B-3.58%3.884Kการผลิตของผู้ผลิต118
134.341B-2.04%2.320Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
785.064B-1.81%64.624Kบริการทางด้านเทคโนโลยี93
247.299B-0.50%11การเงิน5
4543.657B-2.08%75.208Kแร่พลังงาน47
4196.215B-2.57%25.749Kการค้าปลีก27
7919.794B-2.47%5.035Kบริการทางด้านเทคโนโลยี92
922.781B-1.95%13.879Kการเงิน54
275.454B-2.10%4.520Kการเงิน69
1.081B-0.70%1.080Kอื่นๆ24
243.182B-1.43%39การเงิน16
5205.116B-1.56%62.887Kการเงิน81
2471.984B-0.59%281.431Kการสื่อสาร34
965.291B-2.64%136บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
99.995B-0.77%2.072Kระบบขนส่ง16
688.893B-2.77%9.897Kบริการผู้บริโภค3
33.645B-0.33%746บริการการกระจายสินค้า11
2099.401B-0.57%25.756Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
335.767B-0.72%129.135Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
40.380B-3.37%52การผลิตของผู้ผลิต13
1.029B-0.31%3.802Kอื่นๆ12
245.878B0.76%2.378Kบริการเชิงพาณิชย์66
21.933B0.24%89การผลิตของผู้ผลิต13
1977.772B-1.75%182.250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร64
192.284B-3.47%5.880Kบริการผู้บริโภค51
3566.407B-2.15%40.599Kการเงิน47
272.865M-0.18%2.163Kการผลิตของผู้ผลิต4
550.185B-1.03%171บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
342.426B-2.29%1.496Kแร่พลังงาน35
249.660B-1.33%249แร่พลังงาน11
190.403B-3.86%817บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
481.725B-2.63%20.691Kบริการผู้บริโภค31
15.613B-0.34%302สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
782.500B-4.27%21.888Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
35.015B-2.45%50.274Kระบบขนส่ง12
6438.214B-1.90%102.222Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
2.427B-0.86%5.981Kบริการเชิงพาณิชย์3
182.863B0.00%71เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
5395.121B-1.10%11.277Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
675.177B-1.34%376.230Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
271.446B0.11%39.598Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
383.819B-0.76%53.406Kการเงิน13
11.924B-1.55%45บริการผู้บริโภค9
20.433B0.00%41.160Kบริการผู้บริโภค4
62.013B-3.23%1.250Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
731.359B-1.13%45ระบบขนส่ง22
547.358B0.23%148.745Kการเงิน134
29.232B-0.78%0การเงิน4
423.148B-1.89%1.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
657.779B-3.65%103.716Kการเงิน59
1004.086B-1.77%3.725Kบริการผู้บริโภค24
3596.604B-3.49%68.979Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72
11.752B-1.90%17.609Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
24.670B-0.78%0การเงิน3
588.352B-0.62%773การค้าปลีก29
484.244B-2.71%25.606Kการสื่อสาร39
184.986B-2.68%100.585Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน39
4479.408B-2.69%45.766Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
33.190B-2.84%693อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
964.300B-0.86%4.287Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
87.301B-1.38%172สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
5.484B-1.29%50ระบบขนส่ง5
600.913B-2.37%4.742Kการผลิตของผู้ผลิต48
139.895B-0.87%1.832Kสาธารณูปโภค9
402.745B-1.02%6.635Kบริการการกระจายสินค้า52
571.942B-0.56%160.880Kการสื่อสาร18
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ