ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เยอรมัน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์1.181T EUR0.96%0.12%37562
การสื่อสาร668.334B EUR5.27%−0.67%7.592K321
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.461T EUR2.15%−0.84%1.055K857
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.372T EUR2.80%−0.29%426984
บริการผู้บริโภค1.187T EUR1.49%−1.14%1641064
บริการการกระจายสินค้า236.546B EUR1.26%−0.30%450435
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.308T EUR0.96%−0.60%7389101
แร่พลังงาน1.853T EUR3.72%−0.73%8.347K433
การเงิน4.588T EUR3.14%−1.05%1.375K13234
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ720.702B EUR1.55%0.76%33415
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.435T EUR2.03%−0.61%427492
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม312.84B EUR3.48%−1.20%65537
อื่นๆ589.927M EUR2.14%−2.75%013
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน392.301B EUR3.68%−0.78%1.928K651
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ685.652B EUR2.58%−0.45%868860
การผลิตของผู้ผลิต1.603T EUR1.84%−0.69%3469145
การค้าปลีก3.27T EUR1.17%−1.39%733975
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.211T EUR0.56%−0.68%5834137
ระบบขนส่ง658.404B EUR4.69%−0.41%2.256K636
สาธารณูปโภค717.454B EUR4.31%−2.61%8.178K445