Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฟิลิปปินส์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
11.332B-0.36%217.139Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
32.153B-2.44%2.800Kระบบขนส่ง1
29.608B0.00%799.100Kระบบขนส่ง1
58.881B-0.55%1.162Mสาธารณูปโภค3
4.024B0.00%929.000Kการค้าปลีก1
583.389B-0.50%399.098Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
73.521B0.28%438.695Kบริการผู้บริโภค4
24.375B-1.79%63.324Mการผลิตของผู้ผลิต1
107.970B-2.45%1.782Mบริการผู้บริโภค5
5.014B-0.92%75.259Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
64.714B-3.31%4.188Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
98.863B0.00%1.389Mแร่พลังงาน2
22.830B-5.13%137.250Mบริการเชิงพาณิชย์1
6.320B0.82%3.447Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
142.244B-0.43%1.036Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
5.950B-3.36%379.700Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1210.775B0.21%249.361Kการค้าปลีก2
986.035B-0.59%743.632Kสาธารณูปโภค7
20.432B0.15%137.960Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
2.168B3.48%132.000Kบริการการกระจายสินค้า1
894.206M-0.35%102.000Kการค้าปลีก1
11.176B0.08%1.425Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
101.945B-0.30%4.485Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
3.377B-4.57%484.382Kการเงิน2
655.686B-1.80%1.955Mการเงิน11
4.308B-0.56%363.111Kบริการการกระจายสินค้า2
694.040B-1.54%37.001Mการค้าปลีก9
37.651B0.81%290.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
547.766B-0.24%185.921Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
313.060B1.02%1.125Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
85.498B0.25%927.498Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
3.586B-2.35%172.873Kบริการผู้บริโภค3
735.000M-3.33%370.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
540.710B-1.81%2.177Mการผลิตของผู้ผลิต2
3.788B-0.48%409.276Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
51.049B-0.19%330.650Kแร่พลังงาน5
6.934B-4.95%3.871Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
158.140B0.15%11.097Mการเงิน5
327.091M0.00%600อื่นๆ2
1929.953B-1.80%115การเงิน1
68.090B0.40%321.200Kการเงิน1
228.423B-0.66%8.256Mการสื่อสาร1
23.679B1.80%131.902Kระบบขนส่ง4
60.933B-0.57%419.246Kอื่นๆ10
21.630B-1.95%1.470Mบริการเชิงพาณิชย์8
1.858B0.21%119.465Kการผลิตของผู้ผลิต2
129.601B-4.49%344.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.627B3.33%491.000Kบริการผู้บริโภค1
1629.014B-6.43%10การเงิน1
459.047B-1.37%69.634Mแร่พลังงาน3
53.447B-0.59%1.100Mแร่พลังงาน2
9.675B-5.33%8.727Kบริการผู้บริโภค2
130.013B-1.69%1.840Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
428.830B-0.66%645.440Kระบบขนส่ง2
6.168B3.33%11.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
52.839B-1.56%741.858Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
1.338B0.00%538.000Kการเงิน1
1.490B2.33%150.000Kบริการผู้บริโภค1
2622.902B-1.57%11.132Mการเงิน34
227.246B0.19%2.718Mการเงิน5
1.698B3.98%7.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1680.442B-1.24%2.251Mการเงิน13
292.603B-0.89%368.038Kบริการผู้บริโภค3
5.665B1.14%20.000Kการเงิน1
5.238B-3.06%3.759Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
191.120B-0.38%1.093Mการค้าปลีก3
379.918B-2.62%138.574Kการสื่อสาร3
9.003B-2.40%515.414Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
2.684B-0.70%220.016Kการผลิตของผู้ผลิต3
202.525B-0.37%13.997Mสาธารณูปโภค3
23.880B0.08%1.052Mบริการการกระจายสินค้า3
467.667B-2.86%85.685Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม