ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฟิลิปปินส์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน9.644 T PHP3.59%−4.27%3.041 M1089
การค้าปลีก1.662 T PHP1.75%+0.51%558.571 K518
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.248 T PHP2.47%−0.76%814.496 K412
สาธารณูปโภค1.089 T PHP5.19%−1.51%1.141 M316
ระบบขนส่ง910.915 B PHP2.81%−0.90%1.027 M510
แร่พลังงาน775.951 B PHP5.17%+0.85%6.908 M413
การสื่อสาร661.777 B PHP5.28%−2.03%455.547 K34
บริการผู้บริโภค547.063 B PHP1.33%−3.26%2.268 M722
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร211.657 B PHP1.24%+0.29%166.585 K35
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน197.006 B PHP1.39%+0.61%4.558 M429
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม122.681 B PHP2.34%−1.28%9.344 M28
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ60.183 B PHP3.84%+1.55%269.083 K49
บริการการกระจายสินค้า51.159 B PHP3.12%+0.71%1.114 M48
การผลิตของผู้ผลิต29.252 B PHP3.92%+1.95%60.181 K55
บริการเชิงพาณิชย์11.846 B PHP2.38%−2.53%2.54 M15
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.843 B PHP−1.31%211.139 K35
อื่นๆ8.47 B PHP0.73%−2.70%1.429 K23
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.773 B PHP6.32%−1.71%447.053 K23
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.002 B PHP4.79%0.00%10 K11