ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฟิลิปปินส์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์7.505B PHP1.88%−0.57%330.888K15
การสื่อสาร578.757B PHP6.00%0.59%563.366K34
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร200.904B PHP1.29%0.88%50.58K35
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.358T PHP2.67%0.46%1.027M412
บริการผู้บริโภค509.417B PHP2.10%−0.14%2.732M723
บริการการกระจายสินค้า65.158B PHP3.89%0.37%935.278K49
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.946B PHP1.41%−0.11%401.735K35
แร่พลังงาน784.799B PHP2.97%1.73%3.33M412
การเงิน8.676T PHP3.50%3.19%1.418M1087
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.084B PHP2.67%3.75%1K11
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60.739B PHP6.16%−0.06%147.468K27
อื่นๆ7.942B PHP0.83%−0.37%9.153K23
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน198.65B PHP1.66%1.22%2.716M427
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ56.291B PHP4.06%2.75%973.284K27
การผลิตของผู้ผลิต27.556B PHP3.77%−0.16%97.701K55
การค้าปลีก1.595T PHP1.31%0.56%1.186M518
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.307B PHP−1.07%315.153K23
ระบบขนส่ง565.262B PHP3.93%1.37%266.582K510
สาธารณูปโภค1.257T PHP4.49%1.38%1.13M316