อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
70.386B-0.48%1.428Mบริการเชิงพาณิชย์24
850.822B1.53%11.691Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.858B0.23%5.821Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
185.041B-0.40%2.138Mระบบขนส่ง13
151.498B2.28%7.136Mระบบขนส่ง21
18.402B0.31%561.406Kสาธารณูปโภค9
19.256B1.14%3.855Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
278.997B-1.91%5.727Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
231.594B0.09%2.375Mการค้าปลีก37
96.367B0.72%1.062Mการผลิตของผู้ผลิต30
20.069B1.08%1.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
472.593B0.04%4.083Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
581.995B0.16%7.181Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
884.586B-0.64%2.483Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ382
155.019B-2.53%6.536Mบริการผู้บริโภค29
97.052B0.43%876.678Kการผลิตของผู้ผลิต33
626.959B0.21%17.808Mบริการผู้บริโภค17
140.159B-0.17%5.870Mบริการผู้บริโภค22
11.176B-1.79%1.533Mการค้าปลีก9
93.232B-0.39%2.155Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
92.614B-0.36%2.920Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
375.192B-0.27%1.774Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.645B-1.67%823.497Kแร่พลังงาน12
6.529B-0.17%198.917Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.935B0.27%12.238Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
89.780B1.40%2.899Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
96.550B0.78%5.302Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.719B0.31%1.223Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.537B0.40%188.749Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
147.996B0.29%1.714Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.361B-3.12%7.300Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
572.110B0.55%3.210Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.095B0.02%3.061Mการค้าปลีก5
69.738B-0.43%1.900Mการค้าปลีก5
144.454B-0.52%7.345Mการค้าปลีก6
1823.076B0.51%1.508Mสาธารณูปโภค90
190.174B-0.03%1.669Mการผลิตของผู้ผลิต37
162.613B0.53%1.850Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.023B0.06%755.041Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
168.988B0.45%2.067Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.234B-0.67%550.077Kบริการการกระจายสินค้า10
23.533B0.68%1.614Mการค้าปลีก3
127.719B0.63%1.669Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.986B0.14%713.694Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.938B0.23%1.130Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
879.898B0.03%5.584Mการเงิน82
421.134B-0.31%6.372Mการเงิน209
237.484B-0.08%848.420Kบริการเชิงพาณิชย์10
67.411B0.39%1.574Mบริการการกระจายสินค้า9
362.426B-0.20%4.137Mการค้าปลีก11
218.177B0.14%4.728Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.983B0.31%2.289Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.983B0.49%791.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.894B-0.05%531.101Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
115.715B1.07%1.343Mสาธารณูปโภค17
26.233B0.73%821.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
353.926B0.40%4.229Mการค้าปลีก3
122.161B2.32%2.437Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.972B-0.21%902.306Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
225.475B-0.17%2.209Mบริการผู้บริโภค20
738.879B-0.65%5.907Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
460.166B-0.02%2.543Mการผลิตของผู้ผลิต13
446.599B0.23%1.583Mการผลิตของผู้ผลิต69
139.719B0.29%942.774Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
968.978B0.37%3.317Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
200.844B0.70%962.369Kการเงิน14
1389.102B-0.15%8.032Mแร่พลังงาน30
1646.766B-0.69%8.701Mการค้าปลีก20
3224.940B-0.22%3.671Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
554.670B-0.43%3.724Mการเงิน50
471.682B0.60%1.703Mการเงิน121
182.793B-0.03%1.883Mอื่นๆ2843
242.281B-0.30%1.866Mการเงิน27
2601.213B-0.15%10.573Mการเงิน62
1326.217B-0.25%8.400Mการสื่อสาร19
545.177B0.03%2.741Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
33.751B-2.68%1.320Mระบบขนส่ง53
256.708B-1.26%11.082Mบริการผู้บริโภค1
75.868B-0.53%1.627Mบริการการกระจายสินค้า8
1519.119B-0.78%2.322Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.602B-0.34%831.887Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.606B-0.30%240.792Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.602B-1.48%96.182Kอื่นๆ13
391.294B0.03%960.861Kบริการเชิงพาณิชย์118
81.498B0.47%693.463Kการผลิตของผู้ผลิต21
504.770B0.47%11.345Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
126.140B-0.60%692.566Kบริการผู้บริโภค32
1345.426B-0.20%2.191Mการเงิน26
9.319B0.22%527.588Kการผลิตของผู้ผลิต9
601.634B0.56%5.368Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
442.238B-1.05%4.631Mแร่พลังงาน98
165.874B-0.35%3.222Mแร่พลังงาน15
128.767B-0.78%8.063Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
306.238B-0.24%2.540Mบริการผู้บริโภค56
9.857B0.40%825.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
297.910B-1.95%6.324Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.928B-1.17%75.512Kระบบขนส่ง8
2749.655B0.50%10.909Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.030B0.05%429.296Kบริการเชิงพาณิชย์25
167.468B-1.07%3.152Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2106.364B-0.21%8.348Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
119.698B-0.68%1.220Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
199.038B0.04%5.146Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
325.481B-0.91%1.619Mการเงิน49
13.952B0.53%272.104Kบริการผู้บริโภค6
24.508B-0.66%989.673Kบริการผู้บริโภค9
21.862B-0.33%353.253Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
364.811B2.41%2.940Mระบบขนส่ง7
95.458B0.19%1.087Mการเงิน48
1364.012B0.78%1.464Mการเงิน220
147.567B0.27%2.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
869.668B0.17%2.386Mการเงิน296
459.076B0.62%3.287Mบริการผู้บริโภค49
53.200B-0.35%879.580Kการเงิน69
1451.060B0.61%15.272Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.721B-0.03%644.233Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.388B-0.13%758.495Kการเงิน15
402.657B0.47%1.631Mการค้าปลีก58
128.619B-0.36%2.049Mการสื่อสาร28
177.829B-0.67%12.143Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1638.268B0.35%23.595Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.937B0.86%445.514Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
336.136B-1.19%3.727Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
60.410B0.35%553.842Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
62.712B0.77%617.959Kระบบขนส่ง19
265.357B0.46%1.696Mการผลิตของผู้ผลิต37
68.894B1.36%918.252Kสาธารณูปโภค16
110.758B0.12%1.007Mบริการการกระจายสินค้า44
403.635B-0.10%2.251Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ