อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.573B-1.61%2.230Mบริการเชิงพาณิชย์24
844.579B-1.08%7.992Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
81.673B-2.70%3.980Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
180.345B-1.94%2.706Mระบบขนส่ง13
163.343B-3.29%7.548Mระบบขนส่ง21
18.534B-0.70%600.984Kสาธารณูปโภค9
19.315B2.66%7.893Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
271.055B-1.86%6.601Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
225.093B-1.02%2.687Mการค้าปลีก37
92.414B-2.48%1.162Mการผลิตของผู้ผลิต30
19.193B-2.09%1.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
462.082B-1.90%4.155Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
577.049B-0.53%7.864Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
855.304B-0.55%2.356Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ380
150.923B-0.36%7.060Mบริการผู้บริโภค29
94.402B-1.14%1.032Mการผลิตของผู้ผลิต33
614.635B-1.19%10.619Mบริการผู้บริโภค17
130.719B-4.62%9.408Mบริการผู้บริโภค22
10.706B0.27%1.715Mการค้าปลีก9
88.786B-2.90%2.440Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
88.035B-3.40%3.815Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
364.675B-2.48%1.909Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.316B-3.09%1.149Mแร่พลังงาน12
6.456B0.38%303.041Kบริการเชิงพาณิชย์10
284.189B-2.57%15.177Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
85.960B-3.28%2.424Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
93.059B-2.54%7.123Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
97.435B-1.70%1.205Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.507B0.27%94.839Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
146.014B0.14%3.477Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.253B-5.25%7.996Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
560.423B-1.27%2.827Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.587B-2.31%3.440Mการค้าปลีก5
70.078B0.59%1.819Mการค้าปลีก5
140.159B-0.28%5.922Mการค้าปลีก6
1817.491B-0.26%1.311Mสาธารณูปโภค89
183.884B-2.74%2.067Mการผลิตของผู้ผลิต37
155.945B-2.74%2.343Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
133.865B-2.58%726.999Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
159.330B-3.84%1.523Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
29.346B-2.37%584.805Kบริการการกระจายสินค้า10
22.983B-1.86%1.708Mการค้าปลีก3
125.241B-0.97%2.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
62.640B-1.35%630.161Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.134B0.09%913.865Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
854.897B-1.91%5.031Mการเงิน82
408.272B-2.45%8.810Mการเงิน212
235.472B-0.28%967.440Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.108B-0.60%1.317Mบริการการกระจายสินค้า9
362.062B1.14%6.656Mการค้าปลีก11
215.670B-0.34%4.758Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
75.957B-2.34%2.102Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
144.367B-0.56%906.653Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.758B0.08%513.224Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.689B-0.58%1.111Mสาธารณูปโภค17
25.606B-1.18%840.332Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
348.822B-0.37%3.538Mการค้าปลีก3
121.661B0.59%2.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
119.499B-1.22%1.083Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
211.546B-3.33%3.486Mบริการผู้บริโภค20
732.396B-0.61%5.692Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
450.426B-1.51%3.113Mการผลิตของผู้ผลิต13
429.593B-2.59%1.889Mการผลิตของผู้ผลิต69
135.737B-2.00%774.721Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
948.118B-1.45%2.489Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.382B-0.77%768.521Kการเงิน14
1345.496B-2.41%8.527Mแร่พลังงาน30
1567.320B-2.60%11.535Mการค้าปลีก20
3118.345B-1.98%4.413Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
541.033B-1.13%4.073Mการเงิน50
457.558B-1.67%1.582Mการเงิน121
181.631B-0.60%1.796Mอื่นๆ2840
233.971B-2.22%2.367Mการเงิน27
2523.532B-1.33%12.114Mการเงิน62
1305.775B-0.57%9.901Mการสื่อสาร19
509.024B-3.32%3.827Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
31.530B-3.05%1.327Mระบบขนส่ง53
245.335B-2.98%12.832Mบริการผู้บริโภค1
73.781B-1.11%1.621Mบริการการกระจายสินค้า8
1517.760B-0.66%2.008Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
86.718B-0.98%850.780Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.582B-1.75%272.472Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.547B-1.45%113.675Kอื่นๆ14
385.989B-1.14%909.408Kบริการเชิงพาณิชย์118
79.196B-1.53%920.591Kการผลิตของผู้ผลิต21
494.513B-1.59%8.957Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.507B-0.69%712.797Kบริการผู้บริโภค31
1304.438B-1.96%2.406Mการเงิน26
9.144B-0.83%671.030Kการผลิตของผู้ผลิต9
587.988B-1.12%4.912Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
439.795B-3.36%4.644Mแร่พลังงาน98
158.027B-3.65%3.595Mแร่พลังงาน15
120.181B-4.62%11.031Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
295.437B-1.35%3.570Mบริการผู้บริโภค56
9.778B-0.34%882.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
275.126B-4.31%4.957Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
17.987B-2.76%74.797Kระบบขนส่ง8
2683.939B-1.70%16.319Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.087B-1.38%396.414Kบริการเชิงพาณิชย์26
165.135B0.13%4.035Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2064.929B-0.27%9.033Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
114.098B-0.80%1.139Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
201.115B-0.61%7.276Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
322.145B-1.05%1.067Mการเงิน49
13.627B-0.91%298.080Kบริการผู้บริโภค6
23.532B-1.46%1.872Mบริการผู้บริโภค9
20.251B-4.78%489.808Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
353.401B-2.68%2.512Mระบบขนส่ง7
94.124B-0.93%1.182Mการเงิน47
1364.355B-0.45%1.507Mการเงิน220
143.594B-1.48%2.950Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
842.818B-1.64%2.382Mการเงิน296
445.887B-1.69%4.518Mบริการผู้บริโภค49
52.284B-0.98%914.696Kการเงิน69
1398.502B-4.04%14.187Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
80.662B0.09%806.119Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.721B-0.78%762.158Kการเงิน15
396.997B-0.34%2.219Mการค้าปลีก58
125.966B-0.59%2.116Mการสื่อสาร28
164.637B-4.64%17.273Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1582.844B-2.85%35.900Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.878B-0.52%157.481Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
328.860B-1.49%3.911Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
58.329B-1.97%494.677Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
61.029B-1.65%669.737Kระบบขนส่ง19
253.487B-3.20%1.771Mการผลิตของผู้ผลิต37
68.828B-0.70%653.988Kสาธารณูปโภค16
108.194B-1.05%1.535Mบริการการกระจายสินค้า44
396.432B-1.56%3.133Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ