อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
42.039B-6.11%5.022Mบริการเชิงพาณิชย์23
562.133B-5.46%20.467Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
55.845B-1.26%6.985Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
154.785B-2.65%3.501Mระบบขนส่ง14
116.054B-7.61%11.630Mระบบขนส่ง21
23.567B-5.14%603.233Kสาธารณูปโภค9
10.692B-4.60%5.549Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
196.504B-2.78%10.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
154.650B-4.71%6.829Mการค้าปลีก37
59.348B-4.57%1.788Mการผลิตของผู้ผลิต31
11.885B-2.49%3.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
313.084B-3.24%4.144Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
453.416B-1.74%13.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
787.216B-2.09%3.552Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ367
82.237B-7.86%9.616Mบริการผู้บริโภค29
66.093B-3.93%1.508Mการผลิตของผู้ผลิต29
568.697B-3.71%10.787Mบริการผู้บริโภค18
73.403B-10.10%10.904Mบริการผู้บริโภค21
2.034B-4.90%576.662Kการค้าปลีก4
67.784B-4.82%2.676Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
53.948B-5.44%3.597Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
346.815B-3.88%1.838Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
2.734B-6.92%944.236Kแร่พลังงาน14
3.537B-6.32%649.940Kบริการเชิงพาณิชย์9
60.668B-3.01%1.580Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
59.802B-4.58%2.935Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
71.185B-7.11%7.491Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
57.449B-5.35%2.126Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
2.825B-1.91%239.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
110.658B-1.54%3.413Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
3.830B-11.03%7.633Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
434.098B-4.77%5.630Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
8.327B-1.78%8.732Mการค้าปลีก5
61.075B1.31%3.215Mการค้าปลีก5
117.129B-0.87%11.810Mการค้าปลีก6
1489.077B-0.27%2.271Mสาธารณูปโภค92
174.826B-4.94%2.487Mการผลิตของผู้ผลิต39
102.696B-6.26%2.480Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์39
129.802B-3.63%1.552Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
86.870B-6.24%2.253Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
16.197B-6.10%630.462Kบริการการกระจายสินค้า10
16.205B-0.68%2.570Mการค้าปลีก3
96.294B-2.01%2.639Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
43.515B-4.80%1.212Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
103.871B-3.07%2.462Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
709.420B-5.02%10.454Mการเงิน83
260.719B-4.35%12.099Mการเงิน235
139.383B-1.33%1.834Mบริการเชิงพาณิชย์4
34.437B-5.86%7.611Mบริการการกระจายสินค้า8
343.820B-0.30%11.907Mการค้าปลีก11
186.141B-0.37%6.543Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
58.082B-2.21%2.856Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
111.440B-1.03%1.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
12.301B-7.02%834.313Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
91.061B-0.84%1.550Mสาธารณูปโภค18
18.934B-5.50%1.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
277.913B-2.17%6.997Mการค้าปลีก3
72.211B-5.01%2.638Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
64.180B-3.80%2.889Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
105.867B-7.22%12.141Mบริการผู้บริโภค21
633.179B0.20%8.430Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
349.048B-2.47%4.595Mการผลิตของผู้ผลิต13
317.193B-6.42%2.626Mการผลิตของผู้ผลิต70
94.496B-2.82%1.063Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
885.780B-4.53%9.339Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
161.398B-0.94%1.890Mการเงิน16
813.118B-6.72%19.260Mแร่พลังงาน33
1608.962B-3.14%8.013Mการค้าปลีก27
2386.747B-4.12%7.484Mบริการทางด้านเทคโนโลยี101
391.303B-2.62%7.943Mการเงิน46
399.800B-3.43%2.710Mการเงิน122
141.690B-0.87%4.981Mอื่นๆ2824
149.825B-3.50%3.641Mการเงิน27
1698.615B-4.47%21.115Mการเงิน63
1281.061B-1.90%12.273Mการสื่อสาร21
427.463B-4.84%4.010Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
20.781B4.00%2.290Mระบบขนส่ง51
174.044B-8.50%30.592Mบริการผู้บริโภค1
65.607B-3.59%4.549Mบริการการกระจายสินค้า9
1277.460B-1.76%3.789Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
71.742B-2.51%790.441Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ40
14.834B-5.11%262.308Kการผลิตของผู้ผลิต24
556.185M2.68%348.233Kอื่นๆ10
257.383B-3.18%1.558Mบริการเชิงพาณิชย์128
30.768B-4.38%788.932Kการผลิตของผู้ผลิต17
409.340B-1.68%10.617Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
80.933B0.87%2.274Mบริการผู้บริโภค34
1040.429B-2.66%4.793Mการเงิน29
25.019B-3.16%6.348Mการผลิตของผู้ผลิต9
331.051B-5.43%8.162Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
186.881B-7.37%7.937Mแร่พลังงาน96
73.076B-3.33%6.382Mแร่พลังงาน14
60.234B-7.12%12.032Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม47
215.304B-5.04%3.568Mบริการผู้บริโภค54
6.421B-4.05%1.828Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
180.587B-5.59%4.808Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
9.950B-7.59%192.789Kระบบขนส่ง11
2384.003B-3.68%30.996Mบริการทางด้านเทคโนโลยี149
19.029B-6.56%822.988Kบริการเชิงพาณิชย์26
138.789B-3.47%4.155Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
1748.060B-1.27%10.622Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ160
84.704B-2.51%1.490Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ75
178.924B-5.64%9.207Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
217.025B-1.74%2.365Mการเงิน48
10.578B-0.06%505.325Kบริการผู้บริโภค6
16.243B-5.59%1.732Mบริการผู้บริโภค8
13.266B7.89%745.873Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
275.852B-3.30%3.167Mระบบขนส่ง7
57.373B-2.87%2.042Mการเงิน48
1008.342B0.11%3.481Mการเงิน220
114.843B-3.09%4.842Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
524.006B-3.82%3.665Mการเงิน291
323.219B-4.20%8.065Mบริการผู้บริโภค48
33.413B-4.76%1.358Mการเงิน61
1173.414B-5.04%17.341Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์74
50.476B-4.80%1.982Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
44.367B-5.62%1.639Mการเงิน15
315.574B-2.91%3.116Mการค้าปลีก58
51.351B-2.46%4.673Mการสื่อสาร23
102.332B-4.85%10.441Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1245.467B-4.08%45.713Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
1.773B-0.63%409.305Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
252.518B-2.61%8.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
35.697B-7.88%878.851Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
61.409B-4.47%1.092Mระบบขนส่ง23
191.844B-3.57%2.989Mการผลิตของผู้ผลิต37
55.989B-1.36%844.260Kสาธารณูปโภค16
82.995B-4.03%1.913Mบริการการกระจายสินค้า49
727.627B-3.67%4.023Mการสื่อสาร26
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ