อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.852B-1.56%1.592Mบริการเชิงพาณิชย์24
846.223B-0.88%6.112Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
81.934B-2.44%2.844Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
180.818B-1.84%1.989Mระบบขนส่ง13
145.482B-3.27%6.709Mระบบขนส่ง21
18.300B-0.56%362.151Kสาธารณูปโภค9
19.409B2.73%4.731Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
270.854B-1.90%3.773Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
225.483B-0.81%1.824Mการค้าปลีก37
92.732B-2.11%792.386Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.273B-1.65%718.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
469.378B-1.83%3.033Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
578.300B-0.42%5.520Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
856.611B-0.47%1.660Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ380
151.251B-0.23%5.540Mบริการผู้บริโภค29
94.662B-0.84%754.288Kการผลิตของผู้ผลิต33
616.007B-0.98%6.647Mบริการผู้บริโภค17
131.420B-4.52%6.549Mบริการผู้บริโภค22
10.696B0.12%1.255Mการค้าปลีก9
88.988B-2.84%1.848Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
88.326B-3.09%2.667Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
365.870B-2.34%1.321Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.342B-2.64%915.411Kแร่พลังงาน12
6.453B0.32%202.502Kบริการเชิงพาณิชย์10
284.417B-2.44%9.886Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
86.104B-3.11%1.772Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
93.045B-2.56%4.896Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.599B-1.39%942.190Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.515B0.55%61.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
146.233B0.31%2.396Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.311B-4.89%6.371Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
560.154B-1.27%1.978Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.623B-2.04%2.637Mการค้าปลีก5
70.292B0.88%1.320Mการค้าปลีก5
140.135B-0.24%4.268Mการค้าปลีก6
1831.122B-0.25%859.398Kสาธารณูปโภค90
185.923B-2.40%1.438Mการผลิตของผู้ผลิต37
156.471B-2.38%1.571Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
134.490B-2.27%459.727Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
160.691B-3.69%999.670Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
29.507B-2.19%397.788Kบริการการกระจายสินค้า10
23.020B-1.66%1.129Mการค้าปลีก3
126.051B-0.83%1.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
62.833B-0.95%386.882Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.105B0.11%556.624Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
854.965B-1.87%3.842Mการเงิน82
410.530B-2.34%7.085Mการเงิน212
235.526B-0.19%631.649Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.171B-0.48%737.688Kบริการการกระจายสินค้า9
362.016B1.20%5.052Mการค้าปลีก11
215.842B-0.20%3.396Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
76.582B-2.03%1.508Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
144.740B-0.39%642.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.813B0.41%322.219Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.696B-0.43%703.606Kสาธารณูปโภค17
25.662B-0.88%457.830Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
349.732B0.01%2.594Mการค้าปลีก3
121.942B0.83%2.104Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
119.500B-1.18%646.285Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
212.443B-3.22%2.717Mบริการผู้บริโภค20
735.839B-0.46%3.506Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
451.607B-1.22%2.290Mการผลิตของผู้ผลิต13
435.281B-2.44%1.267Mการผลิตของผู้ผลิต69
135.867B-1.89%534.232Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
950.282B-1.32%1.858Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.587B-0.63%485.104Kการเงิน14
1365.922B-2.30%6.368Mแร่พลังงาน30
1592.394B-2.63%10.434Mการค้าปลีก20
3119.210B-2.00%3.342Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
541.912B-0.99%3.056Mการเงิน50
458.775B-1.50%1.270Mการเงิน121
182.554B-0.61%1.664Mอื่นๆ2839
235.829B-2.00%1.563Mการเงิน27
2543.499B-1.21%8.625Mการเงิน62
1311.789B-0.48%6.444Mการสื่อสาร19
498.046B-3.25%2.473Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
31.585B-2.82%1.072Mระบบขนส่ง53
245.521B-2.88%10.557Mบริการผู้บริโภค1
74.025B-0.79%1.082Mบริการการกระจายสินค้า8
1518.330B-0.61%1.260Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.310B-0.83%693.691Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.696B-1.34%181.278Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.561B-0.03%99.393Kอื่นๆ14
387.079B-1.04%611.836Kบริการเชิงพาณิชย์118
79.426B-1.25%519.028Kการผลิตของผู้ผลิต21
498.512B-1.50%7.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.624B-0.56%490.796Kบริการผู้บริโภค31
1308.531B-1.82%1.530Mการเงิน26
9.156B-0.59%405.757Kการผลิตของผู้ผลิต9
587.900B-1.14%3.516Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
440.238B-3.26%3.155Mแร่พลังงาน98
158.400B-3.54%2.175Mแร่พลังงาน15
120.610B-4.32%8.203Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
295.708B-1.32%2.859Mบริการผู้บริโภค56
9.825B-0.21%662.696Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
283.922B-4.19%3.937Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.433B-2.73%56.392Kระบบขนส่ง8
2686.922B-1.66%10.951Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.177B-1.09%265.158Kบริการเชิงพาณิชย์26
164.944B0.23%2.676Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2072.725B-0.22%6.045Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
114.503B-0.68%893.607Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
201.153B-0.70%5.010Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
322.839B-0.81%718.537Kการเงิน49
13.696B-0.59%237.934Kบริการผู้บริโภค6
23.652B-0.95%1.172Mบริการผู้บริโภค9
21.200B-4.66%408.078Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
354.159B-2.41%1.707Mระบบขนส่ง7
94.337B-0.85%910.080Kการเงิน47
1369.854B-0.37%1.024Mการเงิน220
143.719B-1.34%2.160Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
849.138B-1.34%1.699Mการเงิน296
446.689B-1.48%3.374Mบริการผู้บริโภค49
52.527B-0.52%494.469Kการเงิน69
1413.332B-3.92%11.251Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
80.651B0.12%511.425Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.854B-0.54%492.555Kการเงิน15
397.803B-0.11%1.476Mการค้าปลีก58
126.473B-0.41%1.505Mการสื่อสาร28
171.538B-4.50%14.817Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1585.501B-2.70%29.824Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.888B-0.10%106.991Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
331.040B-1.29%2.241Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.031B-1.77%338.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
61.192B-1.34%434.858Kระบบขนส่ง19
254.307B-2.89%1.261Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.167B-0.51%453.790Kสาธารณูปโภค16
108.456B-0.80%744.082Kบริการการกระจายสินค้า44
401.626B-1.39%2.399Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ