อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.845B-0.83%1.519Mบริการเชิงพาณิชย์24
854.378B0.39%11.648Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
84.045B-2.77%4.834Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
184.293B-0.46%1.808Mระบบขนส่ง13
149.601B-1.47%7.418Mระบบขนส่ง21
18.404B0.01%508.378Kสาธารณูปโภค9
18.868B-1.99%4.788Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
276.191B-0.99%3.316Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
227.458B-1.78%2.384Mการค้าปลีก37
94.774B-1.63%916.118Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.604B-2.31%1.232Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
470.541B-0.19%1.673Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
580.275B-0.31%5.133Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
863.582B-2.18%3.324Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
151.630B-2.26%7.319Mบริการผู้บริโภค29
95.502B-1.59%899.772Kการผลิตของผู้ผลิต33
621.878B-0.90%18.130Mบริการผู้บริโภค17
137.142B-1.70%5.091Mบริการผู้บริโภค22
10.775B-3.95%1.589Mการค้าปลีก9
91.504B-1.97%2.504Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
91.139B-1.59%2.593Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
374.014B-0.25%1.765Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.490B-2.72%904.944Kแร่พลังงาน12
6.434B-1.44%298.080Kบริการเชิงพาณิชย์10
292.197B-0.07%10.354Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
88.882B-0.99%2.209Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.490B-1.09%6.174Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.885B-0.64%1.127Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.497B-1.14%97.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.850B-1.44%1.549Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.000B-2.47%6.883Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
567.662B-0.77%2.911Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.005B-0.46%3.756Mการค้าปลีก5
69.673B-0.08%1.918Mการค้าปลีก5
140.565B-2.68%8.812Mการค้าปลีก6
1831.948B0.16%1.389Mสาธารณูปโภค90
188.921B-0.50%1.982Mการผลิตของผู้ผลิต37
160.361B-1.38%1.854Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
137.712B-1.20%747.885Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
165.552B-1.64%1.321Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.076B-0.25%516.728Kบริการการกระจายสินค้า10
23.418B-0.48%1.213Mการค้าปลีก3
127.353B-1.16%1.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.453B-0.81%661.471Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.022B0.07%819.119Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
872.127B-0.94%5.169Mการเงิน82
419.307B-0.39%9.008Mการเงิน211
236.143B-0.57%845.333Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.517B-1.32%1.434Mบริการการกระจายสินค้า9
358.020B-1.22%4.282Mการค้าปลีก11
216.424B-0.80%4.570Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.018B-1.34%1.877Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.344B-0.31%729.526Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.745B-0.87%497.121Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
115.387B-0.34%1.022Mสาธารณูปโภค17
25.917B-1.20%554.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
350.130B-1.07%4.203Mการค้าปลีก3
120.960B-0.98%2.831Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
120.973B-1.60%980.027Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
219.783B-2.61%2.417Mบริการผู้บริโภค20
737.131B0.16%5.274Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
457.323B-0.61%2.609Mการผลิตของผู้ผลิต13
440.594B-1.03%1.694Mการผลิตของผู้ผลิต69
138.523B-0.85%720.991Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
962.606B-0.68%3.173Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
200.948B0.06%701.565Kการเงิน14
1383.047B-0.78%7.378Mแร่พลังงาน30
1626.248B-1.72%9.266Mการค้าปลีก20
3185.810B-1.29%4.102Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
548.125B-1.25%4.104Mการเงิน50
465.827B-1.38%2.097Mการเงิน121
182.732B-0.14%2.334Mอื่นๆ2841
240.436B-0.65%2.116Mการเงิน27
2570.091B-1.32%11.830Mการเงิน62
1316.517B-0.17%9.407Mการสื่อสาร19
515.229B-2.34%2.907Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
32.561B-3.47%1.256Mระบบขนส่ง53
252.881B-1.49%13.076Mบริการผู้บริโภค1
74.635B-1.62%1.645Mบริการการกระจายสินค้า8
1506.288B-0.86%1.777Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.341B-0.22%897.600Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.975B-2.59%459.623Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.575B-3.11%104.241Kอื่นๆ14
390.141B-0.15%1.132Mบริการเชิงพาณิชย์118
80.430B-1.30%585.038Kการผลิตของผู้ผลิต21
504.209B-0.87%9.414Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
109.274B-1.34%770.330Kบริการผู้บริโภค31
1331.092B-1.06%1.880Mการเงิน26
9.223B-1.01%583.903Kการผลิตของผู้ผลิต9
596.091B-0.98%4.306Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
434.823B-1.65%4.441Mแร่พลังงาน98
164.113B-1.18%2.571Mแร่พลังงาน15
126.052B-2.08%7.131Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
302.220B-1.81%2.797Mบริการผู้บริโภค56
9.813B-0.59%856.113Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
291.639B-1.99%3.589Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.605B-1.07%68.828Kระบบขนส่ง8
2729.112B-0.63%13.340Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.478B-1.17%353.072Kบริการเชิงพาณิชย์26
165.335B-1.44%3.528Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2080.770B-1.65%10.849Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
117.875B-1.95%1.545Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
201.741B1.87%5.334Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
325.906B0.13%1.162Mการเงิน49
13.792B-1.74%386.358Kบริการผู้บริโภค6
23.883B-2.55%1.305Mบริการผู้บริโภค9
21.606B-2.51%414.364Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
363.157B-0.45%1.977Mระบบขนส่ง7
95.032B-0.43%892.867Kการเงิน47
1374.580B-0.34%1.326Mการเงิน220
145.750B-1.22%3.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
857.368B-1.37%2.584Mการเงิน296
453.660B-1.18%3.574Mบริการผู้บริโภค49
52.832B-0.71%741.104Kการเงิน69
1456.541B0.93%26.383Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
80.592B-1.38%652.225Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.280B-0.14%722.286Kการเงิน15
398.417B-1.03%1.740Mการค้าปลีก58
127.416B-1.14%2.370Mการสื่อสาร28
175.827B-2.45%13.644Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1631.268B-0.54%32.796Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.895B-1.48%199.867Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
333.856B-0.62%4.677Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
60.061B-1.02%485.306Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
62.060B-1.03%528.682Kระบบขนส่ง19
261.906B-1.30%1.425Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.403B-0.09%789.108Kสาธารณูปโภค16
109.362B-1.25%1.107Mบริการการกระจายสินค้า44
401.363B-0.12%2.800Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ