อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.065B0.73%1.663Mบริการเชิงพาณิชย์24
851.030B0.82%9.593Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
83.668B2.37%3.484Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
180.669B0.18%2.003Mระบบขนส่ง13
165.761B1.51%4.742Mระบบขนส่ง21
18.608B0.41%533.392Kสาธารณูปโภค9
19.621B1.61%4.855Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
271.951B0.34%4.218Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
226.431B0.60%2.395Mการค้าปลีก37
93.095B1.16%2.616Mการผลิตของผู้ผลิต30
19.376B0.96%989.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
463.192B0.18%2.505Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
576.876B-0.02%7.878Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
864.735B1.32%2.032Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ379
151.865B0.60%5.806Mบริการผู้บริโภค29
102.420B1.11%1.148Mการผลิตของผู้ผลิต34
616.887B0.34%7.593Mบริการผู้บริโภค17
132.530B1.38%4.422Mบริการผู้บริโภค22
10.940B2.25%2.522Mการค้าปลีก9
90.318B1.74%2.510Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
88.730B0.79%2.833Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
368.534B1.02%1.670Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.243B-1.30%855.865Kแร่พลังงาน12
6.519B0.96%231.422Kบริการเชิงพาณิชย์10
285.439B0.46%10.492Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
87.317B1.62%2.214Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
93.727B0.72%5.021Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.119B1.74%1.137Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.532B0.73%124.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.930B-0.04%2.435Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.402B1.17%6.596Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
567.013B1.18%3.037Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.751B0.96%4.192Mการค้าปลีก5
69.961B-0.15%1.828Mการค้าปลีก5
141.781B1.16%4.915Mการค้าปลีก6
1826.578B0.29%1.393Mสาธารณูปโภค89
186.115B1.23%2.715Mการผลิตของผู้ผลิต37
157.196B0.82%2.818Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
135.411B1.16%859.008Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
161.659B1.51%1.226Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
29.339B0.14%476.444Kบริการการกระจายสินค้า10
23.275B1.27%1.449Mการค้าปลีก3
127.216B1.59%1.898Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
62.814B0.29%738.565Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.099B-0.02%963.866Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
863.551B1.01%4.600Mการเงิน82
412.535B1.00%5.956Mการเงิน208
238.564B1.32%819.949Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.356B0.38%1.248Mบริการการกระจายสินค้า9
364.081B0.56%5.017Mการค้าปลีก11
215.584B-0.03%5.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
76.431B0.63%1.466Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
141.964B-1.60%999.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.952B1.16%399.701Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
115.202B0.47%986.785Kสาธารณูปโภค17
25.936B1.32%848.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
352.960B1.19%3.475Mการค้าปลีก3
124.118B2.01%3.175Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
121.181B1.43%1.422Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
216.704B2.45%2.557Mบริการผู้บริโภค20
735.190B0.38%3.638Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
448.742B-0.29%4.431Mการผลิตของผู้ผลิต13
436.902B1.70%1.738Mการผลิตของผู้ผลิต69
137.034B0.96%635.965Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
962.204B1.54%2.638Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
203.822B2.25%1.338Mการเงิน14
1372.118B0.31%7.661Mแร่พลังงาน31
1594.644B1.75%7.853Mการค้าปลีก20
3159.012B1.31%4.130Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
547.286B1.16%3.547Mการเงิน50
462.578B1.05%1.480Mการเงิน121
182.025B0.18%1.804Mอื่นๆ2842
236.624B1.00%1.745Mการเงิน27
2547.305B0.86%9.779Mการเงิน62
1318.299B0.54%9.321Mการสื่อสาร19
516.446B1.47%3.414Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
31.545B-0.17%1.035Mระบบขนส่ง53
249.794B1.82%10.390Mบริการผู้บริโภค1
74.480B0.95%1.140Mบริการการกระจายสินค้า8
1527.080B0.62%1.966Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.833B1.30%693.853Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.863B1.29%192.038Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.551B0.49%86.879Kอื่นๆ14
390.307B1.16%1.269Mบริการเชิงพาณิชย์118
79.860B0.85%877.036Kการผลิตของผู้ผลิต21
499.738B1.06%10.112Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.919B0.39%647.123Kบริการผู้บริโภค31
1314.731B0.79%1.761Mการเงิน26
9.201B0.64%428.311Kการผลิตของผู้ผลิต9
591.746B0.38%3.391Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
419.121B0.97%3.828Mแร่พลังงาน97
159.113B0.70%3.109Mแร่พลังงาน15
120.577B0.34%7.037Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
299.925B1.55%3.411Mบริการผู้บริโภค56
9.807B0.33%1.570Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
277.937B1.03%4.219Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.399B2.31%82.416Kระบบขนส่ง8
2728.555B1.61%13.575Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.306B0.44%429.987Kบริการเชิงพาณิชย์26
166.735B0.98%2.997Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2068.991B0.24%11.483Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
115.907B1.61%964.493Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
196.322B-2.39%5.828Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
324.274B0.66%1.439Mการเงิน49
13.687B0.45%331.513Kบริการผู้บริโภค6
23.380B-0.64%1.588Mบริการผู้บริโภค9
20.470B1.09%233.948Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
356.968B1.15%2.234Mระบบขนส่ง7
95.188B1.14%740.574Kการเงิน47
1369.304B0.36%1.425Mการเงิน220
146.768B2.22%2.994Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
847.509B0.56%1.883Mการเงิน296
447.777B0.58%4.863Mบริการผู้บริโภค49
52.461B0.35%716.549Kการเงิน69
1429.435B2.57%13.171Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.567B1.12%755.393Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.856B0.20%758.112Kการเงิน15
398.135B0.29%1.537Mการค้าปลีก58
127.257B1.06%1.814Mการสื่อสาร28
166.210B0.97%11.192Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1625.269B2.68%35.884Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.926B1.66%132.683Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
329.830B0.30%5.107Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.654B1.72%583.207Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
60.937B-0.14%599.234Kระบบขนส่ง19
255.500B0.80%1.779Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.725B1.30%781.764Kสาธารณูปโภค16
109.010B0.76%1.089Mบริการการกระจายสินค้า44
400.008B0.91%2.226Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ