อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.030B0.73%1.663Mบริการเชิงพาณิชย์24
851.369B0.82%9.571Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
83.494B2.37%3.483Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
180.595B0.18%2.003Mระบบขนส่ง13
164.958B1.49%4.757Mระบบขนส่ง21
18.606B0.41%533.449Kสาธารณูปโภค9
19.623B1.61%4.855Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
271.966B0.34%4.217Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
226.434B0.60%2.395Mการค้าปลีก37
93.095B1.16%2.616Mการผลิตของผู้ผลิต30
19.376B0.96%989.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
462.474B0.16%2.465Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
576.406B-0.02%7.884Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
865.057B1.33%2.145Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ380
151.740B0.60%5.809Mบริการผู้บริโภค29
102.420B1.11%1.148Mการผลิตของผู้ผลิต34
616.887B0.34%7.590Mบริการผู้บริโภค17
132.493B1.38%4.420Mบริการผู้บริโภค22
10.984B2.23%2.515Mการค้าปลีก9
90.241B1.74%2.511Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
88.730B0.79%2.833Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
368.429B1.02%1.670Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.243B-1.30%854.862Kแร่พลังงาน12
6.517B0.96%231.424Kบริการเชิงพาณิชย์10
285.438B0.46%10.488Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
87.317B1.62%2.213Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
93.727B0.72%5.021Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.332B1.73%1.116Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.532B0.73%124.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.930B-0.04%2.435Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.402B1.17%6.594Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
567.007B1.18%3.036Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.751B0.96%4.192Mการค้าปลีก5
69.961B-0.15%1.828Mการค้าปลีก5
141.734B1.16%4.916Mการค้าปลีก6
1821.782B0.29%1.396Mสาธารณูปโภค89
185.887B1.24%2.715Mการผลิตของผู้ผลิต37
157.196B0.82%2.818Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
135.038B1.16%860.747Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
162.437B1.49%1.224Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
29.391B0.14%477.450Kบริการการกระจายสินค้า10
23.275B1.27%1.449Mการค้าปลีก3
126.351B1.60%1.904Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
62.825B0.29%738.427Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.099B-0.02%963.858Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
863.260B1.01%4.598Mการเงิน82
411.694B1.00%5.963Mการเงิน208
238.564B1.32%819.949Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.356B0.38%1.248Mบริการการกระจายสินค้า9
363.988B0.56%5.018Mการค้าปลีก11
215.584B-0.03%5.161Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
76.415B0.63%1.466Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
141.872B-1.61%985.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.952B1.16%399.701Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
115.240B0.47%986.474Kสาธารณูปโภค17
25.935B1.32%848.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
352.960B1.19%3.475Mการค้าปลีก3
124.071B2.01%3.175Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
121.183B1.43%1.422Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
215.663B2.44%2.555Mบริการผู้บริโภค20
733.063B0.37%3.644Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
448.742B-0.29%4.430Mการผลิตของผู้ผลิต13
434.341B1.70%1.738Mการผลิตของผู้ผลิต69
137.025B0.96%635.981Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
961.482B1.54%2.629Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
203.822B2.25%1.338Mการเงิน14
1369.364B0.17%7.660Mแร่พลังงาน31
1580.058B1.74%7.762Mการค้าปลีก20
3156.966B1.31%4.122Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
547.081B1.16%3.548Mการเงิน50
462.137B1.05%1.482Mการเงิน121
181.646B0.18%1.819Mอื่นๆ2842
236.134B1.00%1.748Mการเงิน27
2538.882B0.86%9.799Mการเงิน62
1312.297B0.55%9.363Mการสื่อสาร19
516.446B1.47%3.414Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
31.546B-0.17%1.035Mระบบขนส่ง53
249.794B1.82%10.384Mบริการผู้บริโภค1
74.480B0.95%1.140Mบริการการกระจายสินค้า8
1526.279B0.62%1.967Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.390B1.30%690.975Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.863B1.29%192.030Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.553B0.51%86.772Kอื่นๆ14
389.669B1.16%1.271Mบริการเชิงพาณิชย์118
79.860B0.85%877.020Kการผลิตของผู้ผลิต21
497.495B1.06%10.125Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.918B0.39%647.111Kบริการผู้บริโภค31
1313.558B0.79%1.761Mการเงิน26
9.201B0.64%428.311Kการผลิตของผู้ผลิต9
591.301B0.38%3.393Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
418.493B0.97%3.833Mแร่พลังงาน97
159.003B0.70%3.110Mแร่พลังงาน15
120.565B0.34%7.038Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
296.971B1.51%3.375Mบริการผู้บริโภค56
9.827B0.32%1.568Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
276.519B1.03%4.231Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.060B2.30%82.920Kระบบขนส่ง8
2730.755B1.60%13.533Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.306B0.44%429.987Kบริการเชิงพาณิชย์26
166.603B0.98%2.992Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2059.917B0.24%11.523Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
115.629B1.61%958.462Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
197.360B-2.41%5.819Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
324.274B0.66%1.439Mการเงิน49
13.609B0.44%331.458Kบริการผู้บริโภค6
23.380B-0.64%1.588Mบริการผู้บริโภค9
20.267B1.08%234.154Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
357.464B1.15%2.232Mระบบขนส่ง7
95.134B1.14%741.088Kการเงิน47
1364.347B0.36%1.423Mการเงิน220
146.768B2.22%2.994Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
846.849B0.56%1.883Mการเงิน296
448.359B0.57%4.862Mบริการผู้บริโภค49
52.464B0.35%716.530Kการเงิน69
1424.682B2.57%13.227Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.567B1.12%755.393Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.856B0.20%758.112Kการเงิน15
398.135B0.29%1.536Mการค้าปลีก58
126.047B1.03%1.815Mการสื่อสาร28
165.205B0.96%11.116Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1624.607B2.68%35.611Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.925B1.66%132.704Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
329.579B0.30%5.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.044B1.73%588.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
60.937B-0.14%599.233Kระบบขนส่ง19
255.500B0.80%1.779Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.047B1.26%773.656Kสาธารณูปโภค16
109.010B0.76%1.089Mบริการการกระจายสินค้า44
397.736B0.90%2.221Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ