อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
71.308B0.55%65.946Kบริการเชิงพาณิชย์24
843.868B0.07%533.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.796B0.77%324.153Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
187.520B0.66%103.682Kระบบขนส่ง13
150.930B0.95%357.049Kระบบขนส่ง21
18.409B0.31%17.141Kสาธารณูปโภค9
19.166B-1.52%376.424Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
285.808B0.72%251.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
232.603B0.49%113.294Kการค้าปลีก37
96.713B0.66%42.333Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.020B0.42%42.066Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
473.889B0.25%87.731Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
575.710B0.16%279.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
894.111B0.71%107.859Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ382
159.742B0.15%206.708Kบริการผู้บริโภค29
96.907B0.89%23.225Kการผลิตของผู้ผลิต33
628.244B-0.40%1.063Mบริการผู้บริโภค17
142.317B0.22%206.344Kบริการผู้บริโภค22
11.216B-1.77%49.584Kการค้าปลีก9
94.758B-0.35%73.407Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
94.483B-0.10%87.908Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
378.801B0.06%58.226Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.829B-0.54%22.821Kแร่พลังงาน12
6.602B0.65%4.235Kบริการเชิงพาณิชย์10
292.752B1.01%992.219Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.763B0.81%93.717Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.152B0.05%419.587Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.923B0.29%74.759Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.565B0.61%1.218Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
147.244B0.50%48.632Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.994B-1.74%250.535Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
571.910B1.06%130.401Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.046B0.83%253.528Kการค้าปลีก5
71.259B0.57%51.262Kการค้าปลีก5
145.899B-0.33%245.110Kการค้าปลีก6
1809.018B0.31%61.029Kสาธารณูปโภค90
191.673B1.29%143.616Kการผลิตของผู้ผลิต37
162.929B0.10%111.793Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
140.023B0.53%34.294Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
168.500B1.51%86.637Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.583B0.30%17.900Kบริการการกระจายสินค้า10
23.854B0.78%103.097Kการค้าปลีก3
128.647B0.57%217.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
64.142B0.12%13.510Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.172B0.59%36.833Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
883.360B1.18%379.605Kการเงิน82
423.285B0.50%256.035Kการเงิน203
238.920B0.77%30.750Kบริการเชิงพาณิชย์10
67.938B0.55%44.969Kบริการการกระจายสินค้า9
361.638B-0.02%253.452Kการค้าปลีก11
219.833B0.28%313.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.613B0.66%131.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.801B0.46%34.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.934B0.90%11.707Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.977B0.23%35.352Kสาธารณูปโภค17
26.016B0.52%17.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
353.048B0.54%150.250Kการค้าปลีก3
119.425B0.78%74.070Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
123.413B0.88%50.810Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
229.366B0.76%71.347Kบริการผู้บริโภค20
745.382B-0.04%200.054Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
463.902B0.16%88.045Kการผลิตของผู้ผลิต13
449.513B0.41%145.274Kการผลิตของผู้ผลิต69
140.172B0.37%19.013Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
971.649B1.46%499.641Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.954B0.42%28.364Kการเงิน14
1411.059B-0.21%446.897Kแร่พลังงาน30
1664.213B0.59%1.063Mการค้าปลีก20
3111.133B0.87%318.162Kบริการทางด้านเทคโนโลยี112
557.266B0.47%256.034Kการเงิน50
467.593B0.86%90.744Kการเงิน121
182.837B0.16%105.262Kอื่นๆ2842
244.058B0.32%49.731Kการเงิน27
2623.233B0.20%502.823Kการเงิน62
1316.616B0.24%451.727Kการสื่อสาร19
544.910B-0.20%116.082Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
35.810B-0.83%56.734Kระบบขนส่ง54
260.411B0.78%643.515Kบริการผู้บริโภค1
75.861B0.48%54.987Kบริการการกระจายสินค้า8
1530.807B0.77%127.431Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.145B0.72%29.183Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.879B0.28%3.844Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.631B-0.24%11.425Kอื่นๆ13
392.353B0.92%31.576Kบริการเชิงพาณิชย์118
82.186B0.41%14.256Kการผลิตของผู้ผลิต21
504.077B0.59%1.204Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
127.424B0.27%21.325Kบริการผู้บริโภค32
1343.301B0.33%72.946Kการเงิน26
9.364B0.77%32.621Kการผลิตของผู้ผลิต9
600.978B-0.15%214.159Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
450.616B-0.89%254.806Kแร่พลังงาน98
167.111B-0.05%102.854Kแร่พลังงาน15
129.577B-0.72%532.826Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
312.089B0.71%178.448Kบริการผู้บริโภค56
9.938B0.84%22.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
300.897B1.06%268.617Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
19.138B0.45%1.452Kระบบขนส่ง8
2762.445B0.79%879.744Kบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.261B0.65%8.932Kบริการเชิงพาณิชย์25
169.590B0.46%179.592Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2124.172B-0.06%457.125Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
121.148B0.53%211.902Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
199.426B0.40%269.485Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
328.280B0.29%29.913Kการเงิน49
14.034B0.12%15.737Kบริการผู้บริโภค6
24.809B0.31%40.549Kบริการผู้บริโภค9
21.650B2.14%7.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
359.852B0.19%67.649Kระบบขนส่ง7
95.521B0.49%22.722Kการเงิน48
1359.365B0.31%54.871Kการเงิน220
148.494B0.74%116.361Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
879.359B0.27%119.304Kการเงิน296
459.188B0.93%225.398Kบริการผู้บริโภค49
53.510B0.01%15.964Kการเงิน68
1434.707B1.20%837.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.847B0.37%17.338Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.408B0.14%17.698Kการเงิน15
402.981B0.25%134.783Kการค้าปลีก58
128.123B0.20%265.616Kการสื่อสาร28
179.239B0.64%421.041Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1637.063B0.43%1.923Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.987B-0.37%4.128Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
341.602B0.19%205.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
61.379B0.06%11.472Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
62.978B0.25%21.672Kระบบขนส่ง19
267.881B0.04%46.005Kการผลิตของผู้ผลิต37
68.137B0.92%26.533Kสาธารณูปโภค16
111.567B0.37%34.618Kบริการการกระจายสินค้า44
397.855B1.48%182.918Kการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ