อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.385B1.32%1.713Mบริการเชิงพาณิชย์23
595.284B0.38%16.017Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
62.445B0.43%2.008Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
190.877B0.14%3.545Mระบบขนส่ง13
91.315B0.49%21.008Mระบบขนส่ง19
27.802B1.10%361.703Kสาธารณูปโภค9
12.609B0.32%3.842Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
229.599B0.98%4.217Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
186.738B0.46%4.176Mการค้าปลีก37
75.501B2.42%3.566Mการผลิตของผู้ผลิต30
14.882B2.51%1.650Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
361.821B1.06%3.617Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
497.274B0.25%7.247Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1074.978B0.74%2.349Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ368
104.810B-1.20%8.113Mบริการผู้บริโภค27
109.290B0.87%1.223Mการผลิตของผู้ผลิต28
690.125B-1.20%8.546Mบริการผู้บริโภค18
89.234B2.27%6.470Mบริการผู้บริโภค20
2.632B6.95%1.541Mการค้าปลีก4
79.603B1.99%1.957Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
78.765B2.56%2.983Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
353.656B2.09%2.175Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.887B1.31%585.955Kแร่พลังงาน14
18.953B-0.67%536.788Kบริการเชิงพาณิชย์10
76.043B0.17%890.166Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
68.959B0.54%1.966Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
81.835B-0.15%5.433Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
77.158B2.67%1.311Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.854B0.99%109.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
137.372B1.91%2.812Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.603B-0.29%5.743Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
599.078B0.08%3.250Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.054B0.00%8.324Mการค้าปลีก4
79.074B-0.53%1.748Mการค้าปลีก5
123.401B0.97%5.606Mการค้าปลีก6
1539.705B0.21%1.351Mสาธารณูปโภค91
224.117B1.07%1.509Mการผลิตของผู้ผลิต39
125.631B1.31%2.590Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
160.280B0.94%1.118Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
121.311B2.11%1.420Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.585B0.11%471.370Kบริการการกระจายสินค้า9
22.886B0.09%2.466Mการค้าปลีก3
121.087B0.00%2.395Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
53.740B0.96%695.569Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
117.513B-0.06%1.205Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
852.090B0.76%4.507Mการเงิน85
315.824B1.03%9.508Mการเงิน249
165.862B-0.41%595.262Kบริการเชิงพาณิชย์3
38.335B-0.01%4.138Mบริการการกระจายสินค้า9
381.296B-0.38%5.912Mการค้าปลีก12
219.435B0.69%4.319Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
60.039B0.48%1.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.096B0.50%602.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
17.974B2.09%551.706Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
93.928B0.07%1.007Mสาธารณูปโภค19
24.106B0.59%572.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
375.641B0.12%3.372Mการค้าปลีก3
102.566B0.10%1.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
72.215B0.81%1.513Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
124.370B0.20%7.108Mบริการผู้บริโภค21
728.034B1.06%3.309Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
235.356B0.91%2.167Mการผลิตของผู้ผลิต11
443.448B1.56%1.496Mการผลิตของผู้ผลิต69
118.911B1.60%814.425Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1162.795B-0.12%5.721Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
194.498B0.27%1.320Mการเงิน17
871.205B1.16%7.631Mแร่พลังงาน33
2344.173B1.51%9.548Mการค้าปลีก25
3317.654B1.05%8.515Mบริการทางด้านเทคโนโลยี104
458.390B-0.15%3.262Mการเงิน46
487.463B0.30%1.417Mการเงิน124
172.930B0.29%2.861Mอื่นๆ2838
155.128B1.15%2.497Mการเงิน26
1728.802B1.08%15.570Mการเงิน65
614.571B0.65%19.178Mการสื่อสาร19
523.855B0.18%1.649Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
18.816B-2.92%1.441Mระบบขนส่ง51
78.212B0.92%1.193Mบริการการกระจายสินค้า9
1516.005B0.92%1.815Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ198
102.436B0.78%670.443Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ45
17.705B1.23%231.546Kการผลิตของผู้ผลิต24
993.877M-2.26%15.574Mอื่นๆ11
351.707B0.07%1.121Mบริการเชิงพาณิชย์136
31.619B0.11%532.791Kการผลิตของผู้ผลิต15
583.238B3.70%14.549Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
297.753B-0.47%7.627Mบริการผู้บริโภค37
1061.514B0.31%2.424Mการเงิน30
30.979B0.97%3.120Mการผลิตของผู้ผลิต9
406.768B0.68%3.177Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
280.570B2.94%5.604Mแร่พลังงาน90
102.038B-0.49%3.308Mแร่พลังงาน14
80.934B1.33%7.022Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
295.466B1.48%2.417Mบริการผู้บริโภค53
7.079B0.88%922.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
254.458B0.81%3.082Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.161B-0.01%122.479Kระบบขนส่ง11
3320.228B0.77%16.044Mบริการทางด้านเทคโนโลยี152
25.053B0.13%540.820Kบริการเชิงพาณิชย์26
102.233B0.19%2.873Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2080.331B0.56%7.617Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ172
116.036B-0.50%1.028Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
265.959B-1.25%6.111Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
232.098B-0.49%1.274Mการเงิน47
11.394B-0.99%259.535Kบริการผู้บริโภค6
22.160B-0.86%941.173Kบริการผู้บริโภค8
14.824B-0.09%199.883Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
323.637B1.01%1.508Mระบบขนส่ง7
71.643B1.62%1.892Mการเงิน49
1158.000B-0.51%1.749Mการเงิน220
164.871B-0.31%2.699Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
584.225B0.09%2.050Mการเงิน284
388.065B-0.41%2.984Mบริการผู้บริโภค47
31.380B-0.39%639.121Kการเงิน58
1483.076B1.35%8.927Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
67.375B0.89%820.259Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
48.683B-0.33%1.351Mการเงิน15
405.580B0.34%1.592Mการค้าปลีก56
57.634B-0.31%2.676Mการสื่อสาร22
128.987B1.72%8.466Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1792.112B0.18%26.137Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.091B0.17%181.340Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.003B0.50%2.886Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
28.706B1.74%857.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
81.205B0.98%609.026Kระบบขนส่ง23
230.986B1.26%1.452Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.798B-0.04%532.953Kสาธารณูปโภค15
110.201B1.29%1.563Mบริการการกระจายสินค้า49
415.242B1.52%3.095Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ