อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
70.907B0.37%1.849Mบริการเชิงพาณิชย์24
854.629B0.62%5.787Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.675B0.86%1.913Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
189.785B-0.22%1.981Mระบบขนส่ง13
153.732B0.85%3.085Mระบบขนส่ง21
18.129B0.44%391.095Kสาธารณูปโภค9
19.960B-0.31%6.761Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
284.196B0.38%736.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
233.218B0.50%802.363Kการค้าปลีก37
97.406B0.38%446.778Kการผลิตของผู้ผลิต30
20.230B1.53%794.202Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
472.091B0.21%3.010Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
571.521B0.30%4.674Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
898.021B0.53%1.923Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
161.384B1.09%1.404Mบริการผู้บริโภค28
95.962B1.12%696.400Kการผลิตของผู้ผลิต33
632.240B0.09%9.932Mบริการผู้บริโภค17
147.299B0.85%1.763Mบริการผู้บริโภค22
11.342B1.00%69.942Kการค้าปลีก9
97.197B0.29%2.532Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
95.164B0.68%4.330Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
379.875B0.25%747.437Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
6.259B0.34%597.922Kแร่พลังงาน12
6.574B1.06%108.234Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.603B0.70%279.772Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
89.682B0.95%674.811Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
97.501B0.99%4.005Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.599B0.47%707.298Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.531B0.85%8.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
148.850B1.13%1.608Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
16.194B-0.65%4.793Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
562.971B0.90%1.193Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.259B0.66%3.858Mการค้าปลีก5
71.456B0.90%1.025Mการค้าปลีก5
148.754B0.23%168.706Kการค้าปลีก6
1782.817B0.32%1.183Mสาธารณูปโภค90
190.244B1.14%1.566Mการผลิตของผู้ผลิต37
163.678B0.72%1.258Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.234B0.90%538.110Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
165.980B0.79%372.866Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.878B0.35%307.496Kบริการการกระจายสินค้า10
23.325B0.58%137.378Kการค้าปลีก3
128.061B1.01%2.368Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
64.198B0.91%387.897Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
127.905B0.83%1.010Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
863.225B1.08%1.561Mการเงิน81
425.009B0.31%5.578Mการเงิน217
237.035B0.80%1.003Mบริการเชิงพาณิชย์10
67.490B0.26%1.808Mบริการการกระจายสินค้า9
362.311B0.47%5.228Mการค้าปลีก11
217.886B0.75%3.636Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.871B0.09%2.057Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
143.299B-0.04%642.397Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.880B0.57%476.806Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
113.732B0.64%1.091Mสาธารณูปโภค17
25.886B1.38%694.397Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
345.960B1.31%4.888Mการค้าปลีก3
116.312B0.48%476.482Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.430B0.65%639.053Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
231.785B1.27%1.327Mบริการผู้บริโภค20
743.371B0.21%3.265Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
463.897B0.93%2.278Mการผลิตของผู้ผลิต13
451.188B0.74%471.059Kการผลิตของผู้ผลิต69
140.103B0.46%536.563Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
960.569B0.74%1.956Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
198.024B0.61%792.703Kการเงิน14
1429.735B0.18%5.732Mแร่พลังงาน30
1647.384B0.59%287.532Kการค้าปลีก20
3052.029B0.64%1.276Mบริการทางด้านเทคโนโลยี111
558.578B0.61%684.217Kการเงิน50
455.730B1.14%956.882Kการเงิน121
181.093B0.01%1.671Mอื่นๆ2844
244.934B0.61%2.003Mการเงิน27
2633.975B0.53%6.814Mการเงิน62
1302.390B-0.29%2.173Mการสื่อสาร19
544.835B1.12%2.327Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
37.204B0.08%518.803Kระบบขนส่ง54
261.564B0.55%6.884Mบริการผู้บริโภค1
75.726B0.83%997.704Kบริการการกระจายสินค้า8
1508.928B0.72%1.364Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
86.832B1.02%845.730Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.977B1.66%210.669Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.696B0.22%39.993Kอื่นๆ13
389.589B0.65%955.447Kบริการเชิงพาณิชย์118
81.730B0.98%816.625Kการผลิตของผู้ผลิต21
494.745B0.20%9.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
127.296B0.86%509.522Kบริการผู้บริโภค32
1347.873B0.67%1.459Mการเงิน26
9.417B0.64%381.899Kการผลิตของผู้ผลิต9
611.828B0.29%2.232Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
465.771B0.19%2.978Mแร่พลังงาน98
170.712B-0.46%3.130Mแร่พลังงาน15
135.374B0.85%2.571Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
315.960B0.44%1.279Mบริการผู้บริโภค56
9.849B2.24%847.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
298.136B1.10%1.513Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
19.173B0.23%87.561Kระบบขนส่ง8
2727.095B0.80%2.027Mบริการทางด้านเทคโนโลยี138
33.479B0.77%554.556Kบริการเชิงพาณิชย์25
168.912B0.23%2.916Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2120.564B0.18%3.412Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ141
119.269B0.97%1.758Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
197.262B-0.24%1.247Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
325.650B0.63%1.043Mการเงิน49
14.063B-3.11%958.699Kบริการผู้บริโภค6
25.198B0.31%864.571Kบริการผู้บริโภค9
21.804B0.77%136.372Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
361.796B0.87%1.768Mระบบขนส่ง7
94.556B0.74%797.304Kการเงิน48
1357.624B0.68%1.164Mการเงิน220
145.912B0.76%821.499Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
881.926B0.71%1.583Mการเงิน296
453.983B0.63%2.469Mบริการผู้บริโภค49
53.829B0.79%452.940Kการเงิน68
1415.335B0.69%5.212Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.397B0.64%655.638Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.343B0.90%527.988Kการเงิน15
398.592B0.15%1.692Mการค้าปลีก58
126.146B0.52%2.275Mการสื่อสาร28
178.301B-0.15%6.641Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1621.512B0.61%1.804Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.097B1.49%136.686Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
340.687B-0.03%3.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
61.128B1.56%843.157Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
64.306B2.72%1.588Mระบบขนส่ง19
272.186B0.77%632.689Kการผลิตของผู้ผลิต37
66.278B0.98%701.048Kสาธารณูปโภค16
113.354B0.09%259.524Kบริการการกระจายสินค้า44
394.153B1.14%2.229Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ