อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.706B-0.83%1.522Mบริการเชิงพาณิชย์24
853.930B0.40%11.654Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
83.974B-2.77%4.838Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
183.942B-0.46%1.808Mระบบขนส่ง13
149.342B-1.46%7.430Mระบบขนส่ง21
18.403B0.01%508.391Kสาธารณูปโภค9
18.846B-1.99%4.794Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
276.210B-0.99%3.316Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
227.442B-1.78%2.384Mการค้าปลีก37
94.774B-1.63%916.118Kการผลิตของผู้ผลิต30
19.604B-2.31%1.232Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
470.692B-0.19%1.686Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
580.129B-0.31%5.134Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
862.933B-2.18%3.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
151.495B-2.26%7.325Mบริการผู้บริโภค29
95.502B-1.59%899.772Kการผลิตของผู้ผลิต33
621.878B-0.90%18.130Mบริการผู้บริโภค17
137.153B-1.70%5.092Mบริการผู้บริโภค22
10.679B-3.94%1.585Mการค้าปลีก9
91.454B-1.97%2.505Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
91.139B-1.59%2.593Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
374.030B-0.25%1.765Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.490B-2.72%904.944Kแร่พลังงาน12
6.434B-1.44%298.080Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.691B-0.07%10.371Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.882B-0.99%2.209Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.490B-1.09%6.174Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.122B-0.64%1.122Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.497B-1.14%97.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.864B-1.44%1.549Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
14.000B-2.47%6.883Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
567.655B-0.77%2.911Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.005B-0.46%3.756Mการค้าปลีก5
69.673B-0.08%1.918Mการค้าปลีก5
140.562B-2.68%8.812Mการค้าปลีก6
1833.726B0.16%1.388Mสาธารณูปโภค90
189.077B-0.49%1.983Mการผลิตของผู้ผลิต37
160.381B-1.38%1.853Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
137.468B-1.20%748.812Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
165.714B-1.64%1.320Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.061B-0.25%516.860Kบริการการกระจายสินค้า10
23.418B-0.48%1.213Mการค้าปลีก3
126.480B-1.16%1.679Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.451B-0.81%661.489Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.022B0.07%819.119Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
871.652B-0.94%5.172Mการเงิน82
419.319B-0.39%9.007Mการเงิน212
236.130B-0.56%845.379Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.517B-1.32%1.434Mบริการการกระจายสินค้า9
357.995B-1.22%4.282Mการค้าปลีก11
216.424B-0.80%4.570Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
77.799B-1.34%1.875Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.202B-0.30%705.441Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.745B-0.87%497.121Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
115.329B-0.34%1.022Mสาธารณูปโภค17
25.917B-1.20%554.484Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
350.130B-1.07%4.203Mการค้าปลีก3
120.960B-0.98%2.831Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
120.974B-1.60%980.015Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
218.946B-2.61%2.423Mบริการผู้บริโภค20
737.110B0.17%5.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
457.323B-0.61%2.609Mการผลิตของผู้ผลิต13
441.196B-1.03%1.693Mการผลิตของผู้ผลิต69
138.527B-0.85%720.992Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
962.215B-0.68%3.172Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
200.948B0.06%701.565Kการเงิน14
1378.579B-0.78%7.386Mแร่พลังงาน30
1609.409B-1.71%9.184Mการค้าปลีก20
3181.443B-1.28%4.101Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
547.597B-1.25%4.107Mการเงิน50
465.498B-1.38%2.098Mการเงิน121
182.580B-0.13%2.355Mอื่นๆ2841
239.843B-0.64%2.121Mการเงิน27
2562.918B-1.32%11.847Mการเงิน62
1314.314B-0.17%9.421Mการสื่อสาร19
515.229B-2.34%2.907Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
32.559B-3.47%1.256Mระบบขนส่ง53
252.881B-1.49%13.076Mบริการผู้บริโภค1
74.635B-1.62%1.645Mบริการการกระจายสินค้า8
1527.846B-0.81%1.764Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.596B-0.21%897.349Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.008B-2.58%458.956Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.575B-3.11%104.255Kอื่นๆ14
390.582B-0.14%1.131Mบริการเชิงพาณิชย์118
80.430B-1.30%585.038Kการผลิตของผู้ผลิต21
502.571B-0.86%9.417Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
109.267B-1.34%770.362Kบริการผู้บริโภค31
1330.837B-1.06%1.880Mการเงิน26
9.223B-1.01%583.903Kการผลิตของผู้ผลิต9
594.859B-0.98%4.309Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
433.868B-1.66%4.451Mแร่พลังงาน98
164.031B-1.18%2.572Mแร่พลังงาน15
126.035B-2.08%7.131Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
299.551B-1.78%2.749Mบริการผู้บริโภค56
9.816B-0.59%856.284Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
287.607B-1.98%3.616Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.499B-1.07%68.955Kระบบขนส่ง8
2730.117B-0.63%13.335Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.478B-1.17%353.072Kบริการเชิงพาณิชย์26
164.963B-1.43%3.508Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2070.770B-1.65%10.881Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
117.464B-1.95%1.542Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
202.366B1.88%5.327Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
325.558B0.13%1.161Mการเงิน49
13.753B-1.75%386.110Kบริการผู้บริโภค6
23.883B-2.55%1.305Mบริการผู้บริโภค9
21.282B-2.52%416.910Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
363.150B-0.45%1.977Mระบบขนส่ง7
95.025B-0.43%893.335Kการเงิน47
1369.928B-0.33%1.323Mการเงิน220
145.750B-1.22%3.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
857.590B-1.37%2.581Mการเงิน296
453.660B-1.18%3.574Mบริการผู้บริโภค49
52.833B-0.71%741.085Kการเงิน69
1457.373B0.93%26.376Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
80.592B-1.38%652.225Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.280B-0.14%722.286Kการเงิน15
398.417B-1.03%1.740Mการค้าปลีก58
126.715B-1.14%2.369Mการสื่อสาร28
172.731B-2.43%13.452Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1629.232B-0.53%32.800Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.894B-1.48%199.902Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
333.833B-0.62%4.678Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.757B-1.02%487.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
62.060B-1.03%528.682Kระบบขนส่ง19
261.906B-1.30%1.425Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.290B-0.09%789.369Kสาธารณูปโภค16
109.362B-1.25%1.107Mบริการการกระจายสินค้า44
402.808B-0.12%2.801Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ