อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.030B0.73%1.664Mบริการเชิงพาณิชย์24
850.904B0.82%9.595Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
83.605B2.37%3.487Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
180.595B0.18%2.003Mระบบขนส่ง13
164.958B1.49%4.762Mระบบขนส่ง21
18.606B0.41%533.449Kสาธารณูปโภค9
19.623B1.61%4.855Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
271.966B0.34%4.218Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
226.434B0.60%2.395Mการค้าปลีก37
93.095B1.16%2.616Mการผลิตของผู้ผลิต30
19.376B0.96%989.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
462.474B0.16%2.465Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
576.406B-0.02%7.884Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
865.246B1.33%2.145Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ380
151.740B0.60%5.810Mบริการผู้บริโภค29
102.420B1.11%1.148Mการผลิตของผู้ผลิต34
616.887B0.34%7.593Mบริการผู้บริโภค17
132.493B1.38%4.421Mบริการผู้บริโภค22
10.984B2.23%2.516Mการค้าปลีก9
90.241B1.74%2.512Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
88.730B0.79%2.833Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
368.476B1.02%1.670Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.243B-1.30%855.865Kแร่พลังงาน12
6.519B0.96%231.422Kบริการเชิงพาณิชย์10
285.439B0.46%10.492Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
87.317B1.62%2.214Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
93.727B0.72%5.021Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.332B1.73%1.117Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.532B0.73%124.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
145.930B-0.04%2.435Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.402B1.17%6.596Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
567.007B1.18%3.037Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.751B0.96%4.192Mการค้าปลีก5
69.961B-0.15%1.828Mการค้าปลีก5
141.734B1.16%4.917Mการค้าปลีก6
1821.782B0.29%1.396Mสาธารณูปโภค89
185.887B1.24%2.715Mการผลิตของผู้ผลิต37
157.196B0.82%2.818Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
135.041B1.16%860.746Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
162.437B1.49%1.224Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
29.346B0.14%476.437Kบริการการกระจายสินค้า10
23.275B1.27%1.449Mการค้าปลีก3
126.351B1.60%1.905Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
62.825B0.29%738.452Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
129.099B-0.02%963.866Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
863.260B1.01%4.602Mการเงิน82
411.964B1.00%5.961Mการเงิน208
238.564B1.32%819.949Kบริการเชิงพาณิชย์10
66.356B0.38%1.248Mบริการการกระจายสินค้า9
363.988B0.56%5.018Mการค้าปลีก11
215.584B-0.03%5.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
76.415B0.63%1.466Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
141.872B-1.61%986.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
16.952B1.16%399.701Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
115.240B0.47%986.474Kสาธารณูปโภค17
25.935B1.32%848.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
352.960B1.19%3.475Mการค้าปลีก3
124.118B2.01%3.175Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
121.183B1.43%1.422Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
215.663B2.44%2.555Mบริการผู้บริโภค20
733.063B0.37%3.644Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
448.742B-0.29%4.431Mการผลิตของผู้ผลิต13
434.341B1.70%1.739Mการผลิตของผู้ผลิต69
137.026B0.96%635.998Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
961.482B1.54%2.632Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
203.822B2.25%1.338Mการเงิน14
1369.364B0.30%7.660Mแร่พลังงาน31
1580.058B1.74%7.780Mการค้าปลีก20
3156.966B1.31%4.131Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
547.081B1.16%3.548Mการเงิน50
462.137B1.05%1.482Mการเงิน121
181.719B0.18%1.822Mอื่นๆ2842
236.134B1.00%1.748Mการเงิน27
2538.885B0.86%9.802Mการเงิน62
1312.297B0.55%9.363Mการสื่อสาร19
516.446B1.47%3.414Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
31.546B-0.17%1.035Mระบบขนส่ง53
249.794B1.82%10.390Mบริการผู้บริโภค1
74.480B0.95%1.140Mบริการการกระจายสินค้า8
1526.285B0.62%1.967Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.390B1.30%691.291Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.863B1.29%192.031Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.553B0.51%86.772Kอื่นๆ14
389.664B1.16%1.271Mบริการเชิงพาณิชย์118
79.860B0.85%877.036Kการผลิตของผู้ผลิต21
497.495B1.06%10.142Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.918B0.39%647.127Kบริการผู้บริโภค31
1313.558B0.79%1.762Mการเงิน26
9.201B0.64%428.311Kการผลิตของผู้ผลิต9
591.301B0.38%3.393Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
418.493B0.97%3.833Mแร่พลังงาน97
159.003B0.70%3.110Mแร่พลังงาน15
120.577B0.34%7.037Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
296.971B1.51%3.379Mบริการผู้บริโภค56
9.827B0.32%1.568Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
276.519B1.03%4.232Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.060B2.30%82.920Kระบบขนส่ง8
2732.741B1.60%13.558Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.306B0.44%429.987Kบริการเชิงพาณิชย์26
166.603B0.98%2.992Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2059.921B0.24%11.525Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
115.629B1.61%958.784Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
197.360B-2.41%5.819Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
324.274B0.66%1.439Mการเงิน49
13.609B0.44%331.458Kบริการผู้บริโภค6
23.380B-0.64%1.588Mบริการผู้บริโภค9
20.267B1.08%234.154Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
356.966B1.15%2.234Mระบบขนส่ง7
95.134B1.14%741.090Kการเงิน47
1364.417B0.36%1.423Mการเงิน220
146.768B2.22%2.994Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
846.855B0.56%1.883Mการเงิน296
447.777B0.58%4.863Mบริการผู้บริโภค49
52.461B0.35%716.549Kการเงิน69
1419.742B2.57%13.206Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.567B1.12%755.393Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.856B0.20%758.112Kการเงิน15
398.135B0.29%1.537Mการค้าปลีก58
126.047B1.03%1.815Mการสื่อสาร28
165.205B0.96%11.116Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1624.607B2.68%35.891Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.926B1.66%132.697Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
329.579B0.30%5.110Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.044B1.73%588.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
60.937B-0.14%599.234Kระบบขนส่ง19
255.500B0.80%1.779Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.049B1.26%773.643Kสาธารณูปโภค16
109.010B0.76%1.089Mบริการการกระจายสินค้า44
397.736B0.90%2.222Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ