อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
70.983B-0.36%2.053Mบริการเชิงพาณิชย์24
843.689B-0.76%10.219Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.062B-0.53%4.741Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
186.690B-1.29%2.469Mระบบขนส่ง13
149.949B-3.43%8.903Mระบบขนส่ง21
18.335B0.99%721.024Kสาธารณูปโภค9
19.477B-1.12%6.768Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
284.645B-0.11%3.752Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
231.546B-0.52%3.007Mการค้าปลีก37
96.028B-1.47%1.059Mการผลิตของผู้ผลิต30
19.950B-1.03%1.245Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
473.306B-0.46%4.515Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
575.137B0.03%7.054Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
888.154B-0.84%2.585Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ382
159.320B-1.15%5.006Mบริการผู้บริโภค29
96.075B0.45%931.324Kการผลิตของผู้ผลิต33
630.041B-0.51%10.531Mบริการผู้บริโภค17
141.961B-4.95%8.031Mบริการผู้บริโภค22
11.457B2.18%2.270Mการค้าปลีก9
94.879B-1.83%2.365Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
94.443B-0.55%3.726Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
378.740B-0.89%1.609Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.851B-4.49%721.580Kแร่พลังงาน12
6.566B1.61%236.834Kบริการเชิงพาณิชย์10
290.009B-0.38%15.860Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
88.075B-0.52%2.570Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
95.119B-1.14%7.248Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
99.811B-0.27%1.491Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.543B-0.60%111.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
146.473B-1.74%2.217Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
15.270B-3.81%6.167Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
566.544B0.00%3.850Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.919B-1.64%5.273Mการค้าปลีก5
70.866B-0.78%3.773Mการค้าปลีก5
146.354B-1.57%7.709Mการค้าปลีก6
1805.693B0.34%1.756Mสาธารณูปโภค90
189.491B-0.84%2.305Mการผลิตของผู้ผลิต37
162.514B-0.88%2.176Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.068B-0.63%944.168Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
166.646B0.18%1.138Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.458B-1.11%490.181Kบริการการกระจายสินค้า10
23.644B0.29%3.582Mการค้าปลีก3
128.214B0.16%2.477Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
63.998B-0.30%748.278Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.490B0.35%1.049Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
874.809B0.16%8.776Mการเงิน82
421.714B-1.28%5.801Mการเงิน212
237.406B-0.04%1.114Mบริการเชิงพาณิชย์10
67.483B0.03%2.109Mบริการการกระจายสินค้า9
361.696B0.55%7.147Mการค้าปลีก11
219.385B0.94%7.296Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.971B-1.21%3.217Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
145.385B0.62%834.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.783B-1.01%515.960Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.690B0.26%1.264Mสาธารณูปโภค17
25.959B0.74%752.701Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
351.679B0.01%4.449Mการค้าปลีก3
118.646B1.98%1.909Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.318B-0.24%1.166Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
228.359B-3.34%4.060Mบริการผู้บริโภค20
745.458B-0.07%4.883Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
462.672B-0.75%2.973Mการผลิตของผู้ผลิต13
447.512B-0.88%1.410Mการผลิตของผู้ผลิต69
139.632B-0.99%990.047Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
959.782B-0.09%3.051Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
199.113B-0.11%941.346Kการเงิน14
1413.431B-1.84%7.854Mแร่พลังงาน30
1664.993B-0.02%8.408Mการค้าปลีก20
3092.654B-0.05%5.056Mบริการทางด้านเทคโนโลยี112
555.439B-0.70%5.589Mการเงิน50
464.042B-0.30%1.727Mการเงิน121
182.830B-0.04%1.867Mอื่นๆ2844
243.632B-1.69%2.106Mการเงิน27
2616.412B-1.14%12.285Mการเงิน62
1314.541B0.08%12.010Mการสื่อสาร19
545.389B0.50%3.320Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
36.049B-2.76%711.273Kระบบขนส่ง54
258.753B-0.53%9.250Mบริการผู้บริโภค1
75.462B0.05%1.408Mบริการการกระจายสินค้า8
1520.101B0.44%2.581Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
86.769B0.58%694.233Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.797B-1.35%165.156Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.623B-2.90%164.780Kอื่นๆ13
389.747B-0.21%1.131Mบริการเชิงพาณิชย์118
81.717B-0.81%858.177Kการผลิตของผู้ผลิต21
500.271B1.84%9.938Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
126.951B-0.57%759.146Kบริการผู้บริโภค32
1341.581B-0.75%2.651Mการเงิน26
9.293B-1.00%642.389Kการผลิตของผู้ผลิต9
602.330B-1.38%5.332Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
455.325B-2.54%4.627Mแร่พลังงาน98
167.523B-1.27%3.135Mแร่พลังงาน15
130.916B-2.75%11.539Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
310.257B-2.33%4.273Mบริการผู้บริโภค56
9.869B0.03%1.309Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
300.852B-2.16%3.728Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
19.108B-1.59%77.240Kระบบขนส่ง8
2744.015B0.13%16.319Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.042B-1.04%417.606Kบริการเชิงพาณิชย์25
169.143B0.36%4.419Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2124.916B-0.31%8.020Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
120.500B-0.17%2.022Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ83
199.020B1.91%5.977Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
327.496B-0.34%1.232Mการเงิน49
14.096B-1.99%325.560Kบริการผู้บริโภค6
24.711B-2.01%1.331Mบริการผู้บริโภค9
21.636B-3.23%345.487Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
358.949B-1.49%2.490Mระบบขนส่ง7
95.137B0.06%1.194Mการเงิน48
1359.359B0.98%1.696Mการเงิน220
147.431B-0.08%3.106Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
878.830B-1.81%2.507Mการเงิน296
454.792B-0.65%3.921Mบริการผู้บริโภค49
53.491B-0.60%586.867Kการเงิน68
1421.807B0.05%12.613Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.541B0.18%795.490Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.232B-0.84%814.141Kการเงิน15
402.031B0.54%2.962Mการค้าปลีก58
127.808B1.40%3.557Mการสื่อสาร28
179.174B-2.48%11.145Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1629.994B-0.68%24.447Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.998B-2.25%294.129Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
341.023B-0.26%5.861Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
61.337B-1.16%680.106Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
62.833B-1.11%902.813Kระบบขนส่ง19
267.360B-1.67%1.593Mการผลิตของผู้ผลิต37
67.862B1.12%1.033Mสาธารณูปโภค16
111.083B-1.57%1.664Mบริการการกระจายสินค้า44
396.949B0.40%4.057Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ