อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
70.907B-0.02%2.143Mบริการเชิงพาณิชย์24
854.629B0.75%5.931Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
85.675B0.66%6.070Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
189.785B0.68%2.250Mระบบขนส่ง13
153.732B0.94%3.101Mระบบขนส่ง21
18.129B0.31%635.040Kสาธารณูปโภค9
19.960B-0.49%6.770Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
284.196B0.63%4.660Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
233.218B1.17%2.660Mการค้าปลีก37
97.406B2.25%1.189Mการผลิตของผู้ผลิต30
20.230B2.34%1.300Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
472.091B0.21%3.012Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
571.521B0.34%6.633Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
898.021B0.33%2.252Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ381
161.384B1.82%5.335Mบริการผู้บริโภค28
95.962B1.30%986.555Kการผลิตของผู้ผลิต33
632.240B0.07%9.935Mบริการผู้บริโภค17
147.299B1.44%3.461Mบริการผู้บริโภค22
11.342B2.19%1.642Mการค้าปลีก9
97.197B0.30%2.717Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
95.164B0.77%4.456Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
379.875B0.55%1.444Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
6.259B0.73%668.622Kแร่พลังงาน12
6.574B1.73%193.902Kบริการเชิงพาณิชย์10
291.603B2.05%14.603Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
89.682B2.11%2.170Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
97.501B1.42%4.889Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.599B0.72%1.675Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.531B1.66%74.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
148.850B1.36%1.712Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
16.194B-0.76%5.415Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
562.971B0.92%2.749Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.259B0.88%4.131Mการค้าปลีก5
71.456B0.95%1.691Mการค้าปลีก5
148.754B0.69%6.241Mการค้าปลีก6
1782.817B0.36%1.333Mสาธารณูปโภค90
190.244B1.17%1.653Mการผลิตของผู้ผลิต37
163.678B0.83%1.555Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
139.234B1.19%649.901Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
165.980B1.81%966.814Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
30.878B0.19%383.271Kบริการการกระจายสินค้า10
23.325B0.06%1.990Mการค้าปลีก3
128.061B1.00%2.378Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
64.198B1.21%675.408Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
127.905B1.21%1.168Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
863.217B1.20%5.635Mการเงิน81
425.009B0.32%5.579Mการเงิน217
237.035B1.08%1.211Mบริการเชิงพาณิชย์10
67.490B0.29%1.855Mบริการการกระจายสินค้า9
362.311B0.47%5.237Mการค้าปลีก11
217.886B0.80%4.304Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
79.871B-0.07%2.173Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
143.299B0.16%873.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.880B0.33%507.843Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
113.732B0.62%1.110Mสาธารณูปโภค17
25.886B1.37%695.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
345.960B1.32%4.899Mการค้าปลีก3
116.312B0.44%1.528Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
122.430B0.70%881.597Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
231.785B1.44%1.457Mบริการผู้บริโภค20
743.371B0.24%3.487Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
463.897B0.93%2.280Mการผลิตของผู้ผลิต13
451.188B1.16%1.272Mการผลิตของผู้ผลิต69
140.103B-0.05%1.243Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
960.569B1.09%2.369Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
198.024B0.63%795.346Kการเงิน14
1429.735B0.13%6.152Mแร่พลังงาน30
1647.384B0.30%6.920Mการค้าปลีก20
3052.029B0.72%3.572Mบริการทางด้านเทคโนโลยี111
558.578B2.58%8.777Mการเงิน50
455.730B1.61%1.898Mการเงิน121
181.093B0.07%1.757Mอื่นๆ2844
244.934B0.75%2.047Mการเงิน27
2633.975B0.47%12.865Mการเงิน62
1302.390B-0.18%7.993Mการสื่อสาร19
544.835B1.29%2.408Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
37.204B0.06%806.595Kระบบขนส่ง54
261.564B0.55%6.884Mบริการผู้บริโภค1
75.726B1.12%1.369Mบริการการกระจายสินค้า8
1508.928B0.89%2.142Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
86.832B1.07%964.603Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
22.977B1.91%239.277Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.696B1.26%374.288Kอื่นๆ13
389.589B0.79%1.090Mบริการเชิงพาณิชย์118
81.730B0.95%853.043Kการผลิตของผู้ผลิต21
494.745B0.21%9.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
127.296B0.83%831.560Kบริการผู้บริโภค32
1347.873B0.68%1.459Mการเงิน26
9.417B0.83%481.790Kการผลิตของผู้ผลิต9
611.828B0.44%3.245Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
465.771B0.30%4.030Mแร่พลังงาน98
170.712B-0.62%3.263Mแร่พลังงาน15
135.374B1.08%7.419Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
315.960B0.62%1.991Mบริการผู้บริโภค56
9.849B2.32%894.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
298.136B0.28%2.571Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
19.173B-0.05%114.231Kระบบขนส่ง8
2727.095B1.32%13.100Mบริการทางด้านเทคโนโลยี138
33.479B1.09%601.964Kบริการเชิงพาณิชย์25
168.912B0.19%3.343Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2120.564B0.10%5.588Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ141
119.269B1.13%1.814Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
197.262B-0.13%4.395Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
325.650B0.80%1.184Mการเงิน49
14.063B-2.91%989.253Kบริการผู้บริโภค6
25.198B1.02%1.419Mบริการผู้บริโภค9
21.804B0.48%285.666Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
361.796B1.52%2.916Mระบบขนส่ง7
94.556B0.68%989.623Kการเงิน48
1357.624B0.80%1.460Mการเงิน220
145.912B1.07%3.187Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
881.926B0.71%1.855Mการเงิน296
453.983B0.84%2.923Mบริการผู้บริโภค49
53.829B1.15%615.793Kการเงิน68
1415.335B1.27%11.826Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.397B0.80%713.425Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
70.343B0.90%688.054Kการเงิน15
398.592B0.64%2.526Mการค้าปลีก58
126.146B0.60%2.850Mการสื่อสาร28
178.301B-0.22%6.681Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1621.512B1.40%23.346Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
3.097B1.49%136.686Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
340.687B-0.21%3.398Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
61.128B1.56%843.157Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
64.306B2.76%1.635Mระบบขนส่ง19
272.186B1.57%1.666Mการผลิตของผู้ผลิต37
66.278B0.96%702.651Kสาธารณูปโภค16
113.354B1.38%1.561Mบริการการกระจายสินค้า44
394.153B1.20%2.249Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ