อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.428B1.32%1.712Mบริการเชิงพาณิชย์23
595.282B0.38%16.047Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
62.453B0.43%2.010Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
191.221B0.14%3.550Mระบบขนส่ง13
91.686B0.50%21.041Mระบบขนส่ง19
27.798B1.10%361.763Kสาธารณูปโภค9
12.641B0.33%3.834Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
229.607B0.98%4.218Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
186.755B0.46%4.177Mการค้าปลีก37
75.501B2.42%3.576Mการผลิตของผู้ผลิต30
14.882B2.51%1.650Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
363.408B1.08%3.546Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
497.433B0.25%7.248Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1075.011B0.74%2.353Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ368
104.792B-1.20%8.116Mบริการผู้บริโภค27
109.290B0.87%1.223Mการผลิตของผู้ผลิต28
690.125B-1.20%8.548Mบริการผู้บริโภค18
89.701B2.30%6.460Mบริการผู้บริโภค20
2.815B7.14%1.567Mการค้าปลีก4
79.765B2.00%1.954Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
78.765B2.56%2.983Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
354.072B2.10%2.178Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
2.887B1.31%586.069Kแร่พลังงาน14
18.954B-0.67%536.928Kบริการเชิงพาณิชย์10
76.043B0.17%890.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
68.959B0.54%1.967Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
81.835B-0.15%5.438Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
77.988B2.67%1.316Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.854B0.99%109.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
137.372B1.91%2.812Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4.603B-0.29%5.769Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
599.106B0.08%3.251Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.054B0.00%8.347Mการค้าปลีก4
79.074B-0.53%1.748Mการค้าปลีก5
123.404B0.97%5.611Mการค้าปลีก6
1539.053B0.22%1.352Mสาธารณูปโภค91
224.495B1.07%1.510Mการผลิตของผู้ผลิต39
125.631B1.31%2.593Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
160.500B0.94%1.117Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
121.336B2.11%1.419Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
15.585B0.11%471.379Kบริการการกระจายสินค้า9
22.886B0.09%2.466Mการค้าปลีก3
120.900B0.00%2.399Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
53.740B0.96%695.629Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
117.513B-0.06%1.205Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
853.732B0.76%4.507Mการเงิน85
316.768B0.99%9.491Mการเงิน249
165.862B-0.41%595.280Kบริการเชิงพาณิชย์3
38.335B-0.01%4.138Mบริการการกระจายสินค้า9
381.196B-0.38%5.921Mการค้าปลีก12
219.435B0.69%4.320Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
59.958B0.48%1.966Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.096B0.50%602.463Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
17.974B2.09%551.715Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
93.921B0.07%1.007Mสาธารณูปโภค19
24.106B0.59%572.371Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
375.641B0.12%3.373Mการค้าปลีก3
102.566B0.10%1.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
72.215B0.81%1.514Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
124.880B0.21%7.109Mบริการผู้บริโภค21
730.044B1.06%3.303Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
235.356B0.91%2.168Mการผลิตของผู้ผลิต11
445.873B1.56%1.490Mการผลิตของผู้ผลิต69
118.914B1.60%814.426Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1165.070B-0.11%5.724Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
194.498B0.27%1.320Mการเงิน17
877.387B1.17%7.606Mแร่พลังงาน33
2372.063B1.55%9.648Mการค้าปลีก25
3322.472B1.06%8.523Mบริการทางด้านเทคโนโลยี104
458.581B-0.14%3.261Mการเงิน46
487.421B0.30%1.417Mการเงิน124
174.095B0.30%2.850Mอื่นๆ2839
158.279B1.16%2.457Mการเงิน26
1746.669B1.10%15.465Mการเงิน65
626.706B0.63%18.843Mการสื่อสาร19
523.855B0.18%1.650Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
18.814B-2.92%1.447Mระบบขนส่ง51
78.209B0.92%1.193Mบริการการกระจายสินค้า9
1516.854B0.92%1.816Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ198
102.899B0.79%670.179Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ45
17.713B1.23%231.626Kการผลิตของผู้ผลิต24
991.633M-2.27%15.708Mอื่นๆ11
351.267B0.08%1.120Mบริการเชิงพาณิชย์136
31.619B0.11%532.857Kการผลิตของผู้ผลิต15
588.713B3.72%14.978Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
297.758B-0.47%7.640Mบริการผู้บริโภค37
1061.701B0.31%2.425Mการเงิน30
30.979B0.97%3.120Mการผลิตของผู้ผลิต9
407.215B0.68%3.175Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
282.323B2.94%5.576Mแร่พลังงาน90
101.962B-0.49%3.315Mแร่พลังงาน14
80.934B1.33%7.027Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม45
297.917B1.50%2.421Mบริการผู้บริโภค53
7.112B0.93%923.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
256.338B0.81%3.072Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.144B-0.00%122.536Kระบบขนส่ง11
3324.542B0.78%16.035Mบริการทางด้านเทคโนโลยี152
25.053B0.13%541.214Kบริการเชิงพาณิชย์26
102.154B0.19%2.854Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2084.833B0.56%7.609Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ172
116.008B-0.50%1.028Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
265.665B-1.24%6.120Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
232.098B-0.49%1.275Mการเงิน47
11.394B-0.99%259.535Kบริการผู้บริโภค6
22.160B-0.86%941.179Kบริการผู้บริโภค8
14.743B-0.08%200.010Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
323.655B1.01%1.509Mระบบขนส่ง7
71.582B1.64%1.899Mการเงิน49
1152.077B-0.50%1.747Mการเงิน220
164.871B-0.31%2.699Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
585.179B0.10%2.048Mการเงิน284
388.065B-0.41%2.986Mบริการผู้บริโภค47
31.380B-0.39%640.786Kการเงิน58
1493.285B1.36%8.935Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
67.375B0.89%820.421Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
48.683B-0.33%1.351Mการเงิน15
405.609B0.34%1.592Mการค้าปลีก56
57.733B-0.29%2.671Mการสื่อสาร22
130.320B1.72%8.476Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1792.678B0.18%26.171Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.091B0.17%181.341Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
276.368B0.50%2.884Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
28.706B1.74%857.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
81.205B0.98%609.114Kระบบขนส่ง23
230.986B1.26%1.453Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.611B-0.03%530.883Kสาธารณูปโภค15
110.201B1.29%1.564Mบริการการกระจายสินค้า49
421.276B1.55%3.073Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ