อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.616B-0.69%1.194Mบริการเชิงพาณิชย์24
862.865B1.50%32.064Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
83.213B-0.55%3.138Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
180.350B-0.10%2.546Mระบบขนส่ง13
164.189B-1.05%4.065Mระบบขนส่ง21
18.681B0.40%415.596Kสาธารณูปโภค9
19.481B-0.44%3.365Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
271.251B-0.25%3.459Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
227.449B0.52%2.955Mการค้าปลีก37
93.071B-0.02%1.446Mการผลิตของผู้ผลิต30
19.349B-0.14%949.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
462.156B-1.38%2.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
575.543B-0.22%6.240Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
863.861B-0.16%1.614Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ379
149.797B-1.38%4.967Mบริการผู้บริโภค29
101.593B-0.79%755.046Kการผลิตของผู้ผลิต34
607.409B-1.53%9.976Mบริการผู้บริโภค17
133.482B0.71%4.788Mบริการผู้บริโภค22
10.918B0.03%2.020Mการค้าปลีก9
90.958B0.72%1.822Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
88.413B-0.34%2.782Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
370.930B0.69%1.486Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
5.226B-0.29%864.263Kแร่พลังงาน12
6.591B1.15%478.330Kบริการเชิงพาณิชย์10
281.723B-1.30%10.118Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
85.661B-1.86%2.046Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
93.361B-0.38%4.758Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
98.381B-0.76%1.497Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
3.480B-1.48%130.362Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
146.472B0.39%2.029Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
13.161B-1.77%5.496Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
563.612B-0.58%3.282Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
17.771B0.12%3.193Mการค้าปลีก5
69.608B-0.49%1.107Mการค้าปลีก5
139.703B-1.49%5.279Mการค้าปลีก6
1830.326B0.31%1.267Mสาธารณูปโภค89
185.910B0.13%1.865Mการผลิตของผู้ผลิต37
156.477B-0.44%3.167Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
133.213B-2.16%1.140Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
159.646B-1.54%1.107Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
29.017B-0.69%484.664Kบริการการกระจายสินค้า10
23.077B-0.85%2.593Mการค้าปลีก3
126.786B-0.54%1.290Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
62.523B-0.44%625.827Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
128.956B-0.10%1.242Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
868.578B0.59%4.793Mการเงิน82
410.145B-0.49%4.914Mการเงิน210
239.322B0.32%797.050Kบริการเชิงพาณิชย์10
65.581B-1.16%1.074Mบริการการกระจายสินค้า9
361.280B-0.78%3.421Mการค้าปลีก11
213.707B-0.86%4.840Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
76.112B-0.58%2.556Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
141.977B-0.89%709.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
16.833B-0.70%398.764Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
114.544B-0.62%967.171Kสาธารณูปโภค17
25.497B-1.67%624.912Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
352.700B-0.07%2.493Mการค้าปลีก3
122.421B-1.33%2.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
120.909B-0.21%1.329Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
218.456B0.71%1.591Mบริการผู้บริโภค20
731.796B-0.87%3.061Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
447.547B-0.25%3.006Mการผลิตของผู้ผลิต13
435.906B0.70%1.561Mการผลิตของผู้ผลิต69
136.510B-0.35%775.737Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34
956.343B-0.60%2.709Mบริการทางด้านเทคโนโลยี107
204.234B0.21%1.155Mการเงิน14
1343.773B-0.92%6.159Mแร่พลังงาน30
1596.269B0.42%5.981Mการค้าปลีก20
3182.265B0.77%6.426Mบริการทางด้านเทคโนโลยี113
546.178B-0.16%3.228Mการเงิน50
466.336B0.82%1.686Mการเงิน121
182.012B0.24%2.350Mอื่นๆ2841
235.510B-0.29%1.398Mการเงิน27
2540.540B-0.28%8.795Mการเงิน62
1301.471B-1.39%14.286Mการสื่อสาร19
507.842B-1.63%3.736Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
31.468B-0.46%919.619Kระบบขนส่ง53
245.624B-1.67%9.228Mบริการผู้บริโภค1
74.084B-0.52%1.344Mบริการการกระจายสินค้า8
1527.529B0.06%1.754Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ192
87.864B0.31%1.194Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ36
21.728B-0.55%222.943Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.554B0.49%110.352Kอื่นๆ14
389.573B-0.26%835.786Kบริการเชิงพาณิชย์118
79.826B-0.03%736.949Kการผลิตของผู้ผลิต21
501.966B0.27%7.136Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
108.558B-0.32%687.330Kบริการผู้บริโภค31
1315.904B0.12%1.130Mการเงิน26
9.088B-1.22%508.633Kการผลิตของผู้ผลิต9
589.299B-0.35%3.978Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
434.676B-1.80%3.619Mแร่พลังงาน98
159.206B-0.10%4.281Mแร่พลังงาน15
119.049B-1.25%6.415Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม51
298.132B-0.62%3.265Mบริการผู้บริโภค56
9.770B-0.37%1.084Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
277.683B-0.24%2.498Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน42
18.339B-0.35%74.705Kระบบขนส่ง8
2745.813B0.61%16.293Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
33.018B-1.07%366.391Kบริการเชิงพาณิชย์26
166.812B0.15%2.450Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2069.217B0.17%7.378Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ142
115.968B-0.05%1.086Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
199.668B1.97%4.259Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53
326.259B0.66%1.540Mการเงิน49
13.624B-1.53%332.124Kบริการผู้บริโภค6
23.133B-0.91%1.367Mบริการผู้บริโภค9
20.506B-0.73%287.319Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
362.569B1.59%2.555Mระบบขนส่ง7
94.928B-0.06%634.414Kการเงิน47
1369.242B-0.35%1.525Mการเงิน220
146.809B0.04%2.179Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
841.367B-0.97%1.713Mการเงิน296
449.832B0.49%6.473Mบริการผู้บริโภค49
51.500B-1.80%1.254Mการเงิน69
1410.123B-1.25%12.189Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์59
81.351B-0.26%755.908Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
69.919B0.10%698.108Kการเงิน15
396.015B-0.53%1.745Mการค้าปลีก58
125.420B-1.90%1.793Mการสื่อสาร28
165.771B-1.13%9.898Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1651.938B1.58%47.070Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
2.795B-3.57%273.475Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
328.578B-0.40%3.795Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
59.113B-1.58%1.231Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
61.239B0.51%888.572Kระบบขนส่ง19
253.509B-0.77%1.729Mการผลิตของผู้ผลิต37
69.849B-0.29%633.509Kสาธารณูปโภค16
109.912B0.84%1.147Mบริการการกระจายสินค้า44
397.682B-1.14%2.993Mการสื่อสาร25
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ