อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
52.421B1.62%2.452Mบริการเชิงพาณิชย์23
605.616B0.58%17.448Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
63.423B1.75%3.524Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
171.784B2.32%2.656Mระบบขนส่ง13
89.243B2.72%22.629Mระบบขนส่ง20
27.693B1.10%394.779Kสาธารณูปโภค9
12.162B4.31%2.701Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
232.296B1.77%8.645Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
196.965B2.03%5.518Mการค้าปลีก36
82.213B2.88%1.569Mการผลิตของผู้ผลิต31
15.529B1.49%1.799Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
357.307B0.65%5.800Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
507.689B-0.27%8.484Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1013.261B0.19%3.408Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ367
108.131B-0.11%10.433Mบริการผู้บริโภค27
107.041B0.89%1.316Mการผลิตของผู้ผลิต28
689.511B0.66%6.652Mบริการผู้บริโภค18
91.451B-1.32%9.074Mบริการผู้บริโภค20
2.151B10.32%6.053Mการค้าปลีก4
83.116B3.01%2.494Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
78.636B3.69%4.303Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
347.742B1.93%8.440Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
3.059B-0.03%653.884Kแร่พลังงาน13
4.344B-1.44%360.189Kบริการเชิงพาณิชย์9
79.745B-0.24%969.659Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
70.798B1.21%2.412Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
77.196B1.39%11.517Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
72.228B3.82%1.848Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3.769B-1.04%120.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
130.479B0.65%2.273Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
4.726B5.96%7.868Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
584.494B1.01%4.132Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
12.004B2.59%15.132Mการค้าปลีก4
80.242B0.48%2.959Mการค้าปลีก5
127.417B1.43%5.051Mการค้าปลีก6
1607.339B0.44%1.473Mสาธารณูปโภค91
214.759B1.25%1.560Mการผลิตของผู้ผลิต39
126.204B1.94%2.421Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38
160.488B1.42%1.047Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
105.898B1.26%1.206Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
20.625B0.39%456.764Kบริการการกระจายสินค้า10
21.038B3.97%2.757Mการค้าปลีก3
112.465B1.42%1.844Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
54.682B3.18%1.405Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
121.258B1.21%1.251Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
858.098B1.14%6.136Mการเงิน85
309.184B2.09%11.989Mการเงิน226
165.529B0.56%1.132Mบริการเชิงพาณิชย์3
39.783B-0.57%2.809Mบริการการกระจายสินค้า8
389.469B0.16%6.244Mการค้าปลีก11
221.595B0.46%5.601Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
63.680B0.17%2.113Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
136.190B-0.43%1.000Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร29
17.176B2.15%652.770Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
99.932B0.85%1.054Mสาธารณูปโภค19
24.127B1.96%787.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
376.789B2.16%5.436Mการค้าปลีก3
104.770B0.86%2.041Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
76.156B-0.30%1.187Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
134.812B1.57%9.634Mบริการผู้บริโภค21
710.721B0.66%3.655Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
237.537B1.40%2.696Mการผลิตของผู้ผลิต11
420.573B1.18%1.901Mการผลิตของผู้ผลิต70
120.272B2.57%1.181Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
1136.374B1.22%5.281Mบริการทางด้านเทคโนโลยี115
191.294B0.52%1.386Mการเงิน16
903.633B2.87%10.464Mแร่พลังงาน33
2054.477B1.51%8.576Mการค้าปลีก26
3206.240B0.72%5.992Mบริการทางด้านเทคโนโลยี100
471.225B0.70%4.063Mการเงิน45
482.319B1.29%1.603Mการเงิน123
164.605B0.53%3.576Mอื่นๆ2805
163.646B0.88%2.703Mการเงิน26
1783.515B1.47%17.487Mการเงิน64
641.559B0.91%16.305Mการสื่อสาร19
544.049B0.64%2.205Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
20.849B0.21%2.115Mระบบขนส่ง51
80.725B2.43%2.921Mบริการการกระจายสินค้า9
1601.700B0.23%2.684Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ197
93.101B0.98%1.139Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ40
17.880B2.19%287.855Kการผลิตของผู้ผลิต24
922.371M1.47%4.559Mอื่นๆ11
339.642B1.40%1.100Mบริการเชิงพาณิชย์134
37.915B0.65%611.878Kการผลิตของผู้ผลิต16
503.581B-0.13%9.871Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
315.909B0.25%8.031Mบริการผู้บริโภค37
1094.482B1.31%2.741Mการเงิน30
29.568B1.78%3.865Mการผลิตของผู้ผลิต9
444.664B1.75%4.139Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
288.766B4.03%6.160Mแร่พลังงาน93
114.575B3.73%4.172Mแร่พลังงาน14
86.514B3.30%9.660Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม48
278.146B1.47%3.370Mบริการผู้บริโภค53
7.259B0.43%1.566Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
246.372B2.67%3.753Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
12.188B4.70%210.047Kระบบขนส่ง11
3027.043B0.49%17.424Mบริการทางด้านเทคโนโลยี149
25.219B1.35%570.446Kบริการเชิงพาณิชย์26
106.492B1.26%2.532Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2084.668B0.63%8.891Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ162
116.914B0.84%1.316Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
249.916B-3.43%7.019Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
231.415B1.79%1.938Mการเงิน47
11.061B2.76%439.449Kบริการผู้บริโภค6
22.098B0.67%1.590Mบริการผู้บริโภค8
15.178B4.43%286.901Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
329.329B1.42%2.014Mระบบขนส่ง7
67.130B2.48%1.867Mการเงิน48
1135.342B0.68%2.531Mการเงิน220
152.929B0.27%3.424Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
585.371B1.57%3.200Mการเงิน285
400.352B0.41%4.163Mบริการผู้บริโภค47
34.497B-0.39%552.501Kการเงิน60
1421.055B1.61%10.809Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71
71.451B1.74%1.294Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
50.309B2.10%1.966Mการเงิน15
396.743B0.53%2.671Mการค้าปลีก58
58.430B1.00%2.720Mการสื่อสาร22
119.249B3.64%13.759Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
1607.484B0.88%20.651Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
2.244B0.41%118.256Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
285.254B0.06%4.200Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
28.255B4.45%1.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
80.586B-0.46%869.593Kระบบขนส่ง23
226.571B1.96%1.716Mการผลิตของผู้ผลิต37
62.123B1.93%800.452Kสาธารณูปโภค15
111.522B1.85%1.282Mบริการการกระจายสินค้า50
419.800B0.73%2.577Mการสื่อสาร24
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ