หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์1.84T USD0.79%+2.23%3.356M5254
การสื่อสาร897.635B USD4.28%−0.37%13.803M352
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.795T USD1.13%+1.34%36.48M8161
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.931T USD2.88%+0.12%5.366M9163
บริการผู้บริโภค2.237T USD1.11%+1.45%5.146M10236
บริการการกระจายสินค้า621.333B USD1.25%+1.19%1.988M484
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.119T USD0.79%+5.23%38.491M9349
แร่พลังงาน2.671T USD4.92%+0.04%7.995M4122
การเงิน10.519T USD2.44%+0.86%4.426M141360
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.12T USD1.12%+0.69%2.194M493
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.54T USD1.51%+1.35%4.38M51022
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.058T USD3.82%+0.96%5.771M5136
อื่นๆ212.89B USD7.13%+0.46%332.902K23782
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.128T USD3.21%+0.09%5.585M6172
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.119T USD2.16%+1.40%2.026M8175
การผลิตของผู้ผลิต2.209T USD1.24%+1.56%2.554M9299
การค้าปลีก4.805T USD0.70%+2.20%23.875M10194
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.701T USD0.48%+2.09%16.857M4615
ระบบขนส่ง1.355T USD1.63%+1.50%5.984M6141
สาธารณูปโภค1.329T USD3.77%−0.82%3.987M4116