ตลาดหุ้นอเมริกา

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอเมริกา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์1.659T USD0.78%1.45%3.353M5252
การสื่อสาร825.017B USD4.32%0.18%11.239M350
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.628T USD1.18%2.29%67.588M8160
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.914T USD2.76%0.02%4.523M9165
บริการผู้บริโภค2.029T USD1.05%0.77%4.752M10242
บริการการกระจายสินค้า485.671B USD1.30%0.21%3.034M485
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.313T USD0.99%0.29%31.527M9350
แร่พลังงาน2.55T USD6.62%0.75%5.96M4123
การเงิน8.993T USD2.68%1.53%4.494M141709
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.047T USD1.08%−1.28%2.476M495
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.902T USD1.58%−0.06%3.313M51073
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม873.161B USD4.15%0.80%3.524M5137
อื่นๆ208.697B USD7.09%0.61%271.546K23528
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.054T USD3.80%1.19%3.904M6169
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.065T USD2.47%0.92%2.047M8173
การผลิตของผู้ผลิต1.82T USD1.45%1.81%2.106M9298
การค้าปลีก3.822T USD0.93%1.13%18.313M10198
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.149T USD0.44%0.51%14.321M4625
ระบบขนส่ง1.131T USD2.04%−0.04%3.479M6144
สาธารณูปโภค1.445T USD3.55%0.33%2.749M4118