อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
25.219B0.51%62.347Kบริการเชิงพาณิชย์20
163.030B0.05%279.277Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1.963B0.26%3.140Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
7.405B2.85%589ระบบขนส่ง2
2.491B2.49%3.097Mระบบขนส่ง2
3.634B0.01%7.814Kสาธารณูปโภค5
24.179M0.23%72แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
646.658B1.79%76.365Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
431.041M0.50%178.612Kการค้าปลีก2
15.483B-0.72%110.432Kการผลิตของผู้ผลิต7
23.640B0.23%76.058Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
152.063B2.15%27.381Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
6.730B-0.04%719.010Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
4.569B0.34%33.837Kบริการผู้บริโภค4
39.317B1.76%247.804Kการผลิตของผู้ผลิต10
10.733B0.55%31.451Kบริการผู้บริโภค5
3.200B-2.68%409การค้าปลีก2
175.553M-7.32%1.024Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
12.820B2.29%22.715Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
68.653B1.58%180.182Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
167.232M-2.88%2.221Kแร่พลังงาน1
670.842K0.00%72บริการเชิงพาณิชย์1
26.285M-0.16%300เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.287B-1.15%2.018Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
19.487M-2.82%20.333Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
32.538B1.83%13.092Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
36.433M0.00%135สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.661B0.41%22.337Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
8.903M1.75%44.441Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.515B2.29%446.897Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
3.131B0.35%48.504Kการค้าปลีก1
9.969M3.13%388การค้าปลีก1
67.066B0.47%755.865Kสาธารณูปโภค13
89.703B1.51%200.919Kการผลิตของผู้ผลิต6
6.789B2.91%10.761Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
27.857B0.52%123.963Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
406.324M0.49%7.330Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
210.873M-1.68%495บริการการกระจายสินค้า3
1.468B2.31%15.795Kการค้าปลีก1
7.080B-0.32%8.892Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
82.317B0.74%151.812Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
3.805B-5.46%1.266Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
7.195B0.68%1.624Mการเงิน5
12.883B1.27%17.905Kการเงิน11
14.234B0.06%529.174Kการค้าปลีก7
38.606B0.59%267.208Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
7.632B0.18%71สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
864.452M0.54%2.949Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
140.507M0.12%1.289Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
5.494B0.75%28.640Kสาธารณูปโภค3
468.869M-1.62%2.477Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
119.279M0.88%214การค้าปลีก1
1.239B0.02%2.786Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
7.245B-0.02%18.482Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.811B1.99%278.224Kบริการผู้บริโภค6
215.481B2.23%119.484Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
904.422M0.65%15.904Kการผลิตของผู้ผลิต2
97.577B-0.61%10.660Kการผลิตของผู้ผลิต16
56.476M1.91%1.941Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
51.344B1.64%62.089Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
%การเงิน1
101.359B1.03%2.746Mแร่พลังงาน1
2.393B0.94%15.230Kการค้าปลีก6
1.882B0.91%3.324Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
12.882B0.13%25.895Kการเงิน9
24.324B1.64%10.881Kการเงิน12
449.137M1.40%100อื่นๆ524
9.428B2.06%93.358Kการเงิน1
87.180B1.91%979.744Kการเงิน2
49.768B-0.02%646.979Kการสื่อสาร6
33.232B-64.89%15.117Mบริการผู้บริโภค1
%บริการการกระจายสินค้า1
139.359B1.39%66.789Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
5.978B-0.37%18.918Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2.624B-0.69%4.542Kอื่นๆ1
83.615B0.87%136.030Kบริการเชิงพาณิชย์29
829.976M0.45%2.146Kการผลิตของผู้ผลิต6
64.198B0.38%647.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
18.627B1.55%893.322Kบริการผู้บริโภค12
61.485B1.45%1.126Mการเงิน3
768.262M-0.45%9.106Kการผลิตของผู้ผลิต1
990.763M0.76%17.423Kแร่พลังงาน3
146.542M-2.27%650แร่พลังงาน1
36.886B1.96%66.409Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
351.719M3.80%3.822Kบริการผู้บริโภค3
2.389B0.78%10.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.777B1.16%28.481Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
17.538B0.63%90.124Kระบบขนส่ง4
79.545B1.06%234.421Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
1.966B-0.45%1.114Kบริการเชิงพาณิชย์5
67.725M4.96%9.074Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
264.568B0.71%183.952Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
6.401B1.27%10.725Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
203.617M-0.60%156.297Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
29.019M-1.78%140บริการผู้บริโภค4
15.750M0.00%1บริการผู้บริโภค1
102.965M0.00%70.831Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
14.857B0.05%13.118Kการเงิน32
33.902B0.76%35.109Kการเงิน10
1.574B0.57%53.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
36.613B1.28%1.330Mการเงิน16
1.274B-0.47%64.156Kบริการผู้บริโภค3
36.411B1.69%334.936Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
25.805B1.30%63.887Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.048B1.22%19.534Kการค้าปลีก8
3.482B0.40%146.224Kการสื่อสาร5
28.409M0.00%406แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
27.601B1.02%97.227Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
623.998M2.22%20.120Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
2.830B-0.11%158.725Kระบบขนส่ง2
107.436B1.16%49.415Kการผลิตของผู้ผลิต9
31.297B-0.48%613.809Kสาธารณูปโภค4
8.208B0.52%79.800Kบริการการกระจายสินค้า20
76.141M-0.10%1การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม