ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์68.154B EUR2.81%+0.72%103.612K451
การสื่อสาร41.659B EUR5.47%−0.07%845.046K310
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร111.08B EUR4.96%+0.54%964.608K723
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.077T EUR1.63%+2.26%145.216K841
บริการผู้บริโภค65.636B EUR2.56%+0.89%543.426K835
บริการการกระจายสินค้า11.921B EUR5.60%+1.29%327.338K420
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์319.258B EUR1.35%+1.79%327.635K964
แร่พลังงาน144.928B EUR4.91%+1.47%1.803M25
การเงิน310.912B EUR6.02%+0.79%962.056K11110
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.824B EUR0.83%−2.33%185.176M27
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ237.572B EUR2.66%+0.90%359.145K571
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม173.899B EUR3.00%+0.70%194.979K425
อื่นๆ1583
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.866B EUR2.84%+0.02%225.73K614
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ108.122B EUR1.95%+0.51%207.392K829
การผลิตของผู้ผลิต397.15B EUR1.57%+1.45%140.471K955
การค้าปลีก19.928B EUR4.02%+0.40%232.373K828
บริการทางด้านเทคโนโลยี111.582B EUR0.94%+0.84%201.623K471
ระบบขนส่ง33.968B EUR2.05%+0.84%170.991K512
สาธารณูปโภค71.314B EUR6.09%+0.66%549.842K420