ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฝรั่งเศส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
111.089B0.23%101.855K454
44.104B0.31%1.749M311
100.651B0.65%472.569K724
1081.441B1.81%149.913K739
55.058B0.30%851.205K939
8.704B0.07%513.999K323
264.926B0.72%289.403K962
119.962B-0.82%1.697M46
319.697B1.11%653.968K10106
35.184B-0.85%142.568K39
436.588B0.97%181.551K577
131.585B0.19%197.885K425
2.909B-0.15%7.060K2546
33.785B1.30%8.911K616
88.590B-0.28%218.992K832
356.948B0.47%108.831K856
27.384B-0.26%337.329K829
128.680B0.75%206.254K482
32.367B-0.74%198.947K511
116.600B0.28%637.989K425
โหลดเพิ่ม