อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.669B0.65%249.597Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.328B-0.39%235.254Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.592B-0.39%516.058Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.00%9.617Kระบบขนส่ง1
15.349B-1.84%4.758Mระบบขนส่ง6
13.370B-0.91%2.111Mสาธารณูปโภค6
6.798B0.44%2.467Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.668M1.55%34.290Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.795B0.78%155.947Kการค้าปลีก6
1.158B1.38%74.943Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.275B-0.63%874.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.911B1.68%1.435Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.504B2.72%1.412Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
145.252B1.41%521.551Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.566B1.95%2.083Mบริการผู้บริโภค4
7.052B1.43%744.317Kการผลิตของผู้ผลิต8
298.409M0.00%69.520Kบริการผู้บริโภค1
26.051B-0.10%1.179Mบริการผู้บริโภค8
89.049M-3.52%258.853Kการค้าปลีก3
7.822B-0.15%1.432Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
64.998M3.31%283.634Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
721.833M0.08%748.558Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.129B0.27%607.060Kแร่พลังงาน30
393.797M0.39%370.156Kบริการเชิงพาณิชย์2
79.159M-5.49%351.639Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.335B1.53%957.547Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
209.885M0.00%1.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.270B0.38%822.427Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
169.107M-1.73%859.952Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.746B0.07%1.644Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.852B0.04%2.006Mการค้าปลีก2
86.010M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
59.824B0.39%616.206Kสาธารณูปโภค12
457.995M1.97%163.037Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.375M0.00%773.917Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.022B1.32%214.585Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
65.651M-2.56%26.718Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.287B-0.10%61.097Kบริการการกระจายสินค้า3
4.624B1.21%151.880Kการค้าปลีก2
4.000B1.61%140.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.624B0.67%621.155Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.800B2.33%1.746Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.198B2.42%1.259Mการเงิน24
55.367B1.48%255.352Kการเงิน31
4.428B-0.64%2.157Mบริการการกระจายสินค้า4
120.267B1.95%2.131Mการค้าปลีก3
40.342M-5.49%543.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.744B3.13%2.015Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.639B1.42%174.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
161.135M-0.27%21.350Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
86.013M1.37%103.612Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
297.731M0.09%19.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.390B1.40%154.931Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.848B-1.01%107.655Kบริการผู้บริโภค5
6.207B1.48%296.076Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.434B0.45%228.988Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.916B-1.89%134.751Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.978B1.01%659.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.511B0.98%849.152Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.039B1.69%441.838Kการเงิน3
618.339M-1.10%181.083Kแร่พลังงาน7
584.148M-2.69%2.046Mการค้าปลีก2
4.648B1.32%324.176Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.203B1.62%190.553Kการเงิน14
47.926B1.70%696.469Kการเงิน52
40.607B0.55%139.092Kอื่นๆ268
14.653B1.58%2.809Mการเงิน4
385.713B0.74%2.401Mการเงิน5
54.397B0.79%5.438Mการสื่อสาร3
166.632M0.00%53.916Kระบบขนส่ง1
8.542M-7.69%3.608Mบริการผู้บริโภค1
1.518B-0.25%286.153Kบริการการกระจายสินค้า3
67.594B1.63%303.218Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.743B1.20%268.071Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
42.208M1.33%4.477Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.793B0.62%675.465Kบริการเชิงพาณิชย์52
394.981M0.76%86.113Kการผลิตของผู้ผลิต7
127.733M-3.86%36.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.951B-0.84%1.049Mบริการผู้บริโภค7
37.324B1.33%1.340Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.486B1.05%1.081Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.933B0.53%1.350Mแร่พลังงาน92
10.579B0.72%190.662Kแร่พลังงาน2
8.596B-0.02%284.122Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.850B-0.44%418.689Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.00%1.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
432.185B0.58%3.443Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน341
79.971B0.22%2.267Mระบบขนส่ง6
37.433B2.37%298.428Kบริการทางด้านเทคโนโลยี77
9.812B1.60%267.891Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.724B1.37%973.159Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
830.955M-1.27%165.369Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.492B1.34%116.456Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.842B-0.58%1.535Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน208
18.054B1.39%1.384Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.374B-1.47%88.114Kบริการผู้บริโภค4
10.956B-0.18%6.991Mระบบขนส่ง1
51.030B1.13%4.081Mการเงิน26
147.133B0.53%1.395Mการเงิน43
23.640B1.80%726.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.311B0.46%1.225Mการเงิน9
6.149B0.47%258.549Kบริการผู้บริโภค4
113.731M-0.38%65.579Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.099B1.29%133.789Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.726B-0.26%203.403Kการค้าปลีก15
13.735B1.40%385.163Kการสื่อสาร15
48.727B3.89%10.725Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
118.271M-1.69%413.781Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
71.617M-3.64%6.475Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
193.464M5.96%9.657Kระบบขนส่ง1
1.556B0.13%433.966Kการผลิตของผู้ผลิต3
18.274B0.39%439.365Kบริการการกระจายสินค้า16
1.938B0.00%26.019Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ