อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.691B-1.19%810.695Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.359B3.05%585.738Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.572B0.50%648.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.62%6.913Kระบบขนส่ง1
14.723B0.36%5.250Mระบบขนส่ง6
13.002B-0.50%1.611Mสาธารณูปโภค6
6.771B-2.94%10.910Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.451M0.81%59.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.765B0.99%188.618Kการค้าปลีก6
1.167B2.03%103.591Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.220B-0.74%401.352Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.975B0.21%1.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.612B0.59%1.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
147.201B1.04%938.851Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.552B0.27%3.124Mบริการผู้บริโภค4
7.049B0.32%1.462Mการผลิตของผู้ผลิต8
299.582M-1.44%173.652Kบริการผู้บริโภค1
25.644B0.10%1.748Mบริการผู้บริโภค8
80.689M2.12%270.081Kการค้าปลีก3
7.879B0.43%2.252Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
65.384M-2.92%124.351Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
734.987M3.34%215.038Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.856B-0.34%970.630Kแร่พลังงาน30
397.529M0.18%127.492Kบริการเชิงพาณิชย์2
76.187M0.82%626.928Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
30.100B1.42%1.216Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
211.936M0.00%1.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.103B0.07%2.218Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
215.198M-3.61%1.217Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.809B0.42%1.333Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.798B-0.64%2.261Mการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
60.111B0.19%1.484Mสาธารณูปโภค12
452.521M-0.52%150.717Kการผลิตของผู้ผลิต8
10.834M0.00%780.964Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.096B-0.36%183.258Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
63.924M0.00%187.796Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.276B1.39%106.191Kบริการการกระจายสินค้า3
4.707B0.21%240.168Kการค้าปลีก2
3.947B0.87%222.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.255B1.68%2.515Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.630B0.16%1.835Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.492B0.57%1.312Mการเงิน24
55.303B0.60%636.789Kการเงิน30
4.453B0.01%3.113Mบริการการกระจายสินค้า4
123.574B0.26%1.381Mการค้าปลีก3
39.455M3.37%153.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.328B1.32%5.299Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.668B0.31%348.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
165.939M0.00%24.814Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
84.346M0.19%50.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
293.236M0.23%20.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.904B0.14%425.543Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.872B-2.09%198.779Kบริการผู้บริโภค6
6.241B-0.17%606.729Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.502B0.93%429.914Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.895B1.90%183.966Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.772B0.37%1.321Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
34.137B0.41%1.026Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.054B-0.77%636.616Kการเงิน3
603.882M2.15%248.442Kแร่พลังงาน7
513.678M3.11%2.044Mการค้าปลีก2
4.649B-0.06%643.743Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.370B0.30%235.688Kการเงิน14
47.828B1.34%860.565Kการเงิน51
40.563B0.26%240.855Kอื่นๆ270
14.535B0.37%7.028Mการเงิน4
387.764B0.51%3.862Mการเงิน5
54.914B-0.35%11.562Mการสื่อสาร3
162.003M0.00%12.099Kระบบขนส่ง1
7.885M0.00%822.523Kบริการผู้บริโภค1
1.502B-0.13%791.845Kบริการการกระจายสินค้า3
69.191B-0.67%434.563Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.741B0.87%943.403Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
42.771M10.53%64.996Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.282B0.24%1.458Mบริการเชิงพาณิชย์52
390.360M-0.90%69.356Kการผลิตของผู้ผลิต7
125.882M-1.96%13.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.899B1.19%385.495Kบริการผู้บริโภค7
36.984B-3.36%8.324Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.521B-0.79%1.165Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
75.579B0.02%2.865Mแร่พลังงาน93
10.599B-0.09%881.513Kแร่พลังงาน2
8.344B2.40%2.473Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.669B-1.17%677.640Kบริการผู้บริโภค24
4.820M33.33%7.704Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
430.043B-1.97%4.595Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน341
79.182B-0.29%3.742Mระบบขนส่ง6
37.646B0.18%423.524Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
9.911B1.31%1.671Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.725B2.46%2.511Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
833.273M0.57%158.406Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.523B0.02%204.249Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.805B-0.62%2.442Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน206
17.897B0.44%2.107Mการเงิน1
21.187M0.00%865.000Kบริการผู้บริโภค1
13.041B-0.01%45.513Kบริการผู้บริโภค4
10.780B-0.91%5.376Mระบบขนส่ง1
51.092B0.30%7.427Mการเงิน26
147.770B-0.01%1.931Mการเงิน43
23.596B-0.71%761.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.185B1.56%2.457Mการเงิน9
6.065B0.58%357.628Kบริการผู้บริโภค4
109.832M6.14%99.972Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.892B-1.78%237.720Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7.516B1.15%228.880Kการค้าปลีก15
13.733B0.46%1.494Mการสื่อสาร15
50.749B-0.56%15.997Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
113.204M0.00%148.856Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
72.995M-16.98%7.402Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
208.101M-2.14%6.967Kระบบขนส่ง1
1.537B-1.55%1.523Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.835B1.58%351.953Kบริการการกระจายสินค้า17
1.872B3.51%63.162Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ