อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5.549B-0.73%1.257Mบริการเชิงพาณิชย์8
1.186B14.67%2.584Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
6.964B1.03%796.924Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
35.359M1.11%750ระบบขนส่ง1
7.746B-2.29%11.099Mระบบขนส่ง5
11.131B0.66%1.209Mสาธารณูปโภค6
4.856B3.11%16.457Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
59.151M5.42%10.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.897B-2.42%1.549Mการค้าปลีก5
780.943M-1.48%1.017Mการผลิตของผู้ผลิต4
1.982B-0.97%990.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.199B0.69%2.188Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
6.460B1.02%1.153Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
140.566B2.56%967.760Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
3.002B0.05%5.977Mบริการผู้บริโภค4
4.806B-2.46%3.098Mการผลิตของผู้ผลิต5
241.607M0.00%1.400Mบริการผู้บริโภค1
19.105B-1.20%2.590Mบริการผู้บริโภค8
317.256M1.96%396.098Kการค้าปลีก2
5.600B-0.92%2.244Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
34.971M5.26%689.869Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
690.225M0.03%576.914Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
12.670B0.97%1.419Mแร่พลังงาน32
137.001M-4.52%983.687Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.478B3.44%462.456Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
23.697B-2.92%4.529Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
176.318M0.00%3.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
27.395B1.89%3.598Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
277.707M-2.41%1.071Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.006B3.04%2.315Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
4.704B1.18%3.971Mการค้าปลีก2
31.276M0.00%24.248Kการค้าปลีก1
51.071B0.20%1.178Mสาธารณูปโภค13
795.111M-0.38%839.391Kการผลิตของผู้ผลิต10
8.850M35.71%15.445Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
372.324M-0.52%430.180Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
22.451M5.33%43.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.298B0.26%321.189Kบริการการกระจายสินค้า1
5.017B0.05%686.970Kการค้าปลีก3
4.776B-0.41%157.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
21.801B-0.19%1.130Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
22.604B-1.29%5.257Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
10.201B-0.73%3.021Mการเงิน22
48.207B-0.16%747.532Kการเงิน31
4.483B-0.72%3.256Mบริการการกระจายสินค้า6
122.780B1.45%1.535Mการค้าปลีก3
15.450M0.00%13.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
18.020B2.53%1.873Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.895B-6.81%6.763Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
141.189M-0.41%27.926Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
99.983M4.85%188.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
230.506M0.10%137.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
19.007B-0.54%329.101Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
1.574B-0.47%131.881Kบริการผู้บริโภค5
4.690B0.46%913.983Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.988B0.30%340.176Kการผลิตของผู้ผลิต3
542.834M3.35%1.208Mการผลิตของผู้ผลิต10
10.461B-0.54%1.173Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
38.944B0.15%1.726Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
5.579B-1.06%784.277Kการเงิน4
553.925M1.74%503.437Kแร่พลังงาน9
1.639B-0.77%1.509Mการค้าปลีก3
4.722B1.92%1.491Mบริการทางด้านเทคโนโลยี25
18.838B0.63%296.028Kการเงิน13
40.443B-0.05%2.481Mการเงิน54
35.471B0.66%460.188Kอื่นๆ269
11.611B0.17%3.849Mการเงิน3
309.269B-0.04%4.620Mการเงิน4
64.549B2.50%39.770Mการสื่อสาร5
359.725M-0.74%53.505Kระบบขนส่ง2
1.429B0.50%620.471Kบริการการกระจายสินค้า3
80.528B2.25%813.587Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
18.103B1.36%834.604Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
45.092M0.00%4.961Kการผลิตของผู้ผลิต1
844.677M0.03%238.071Kอื่นๆ4
25.182B1.15%470.140Kบริการเชิงพาณิชย์53
226.987M9.24%500.942Kการผลิตของผู้ผลิต7
103.667M-4.00%62.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.203B1.23%819.076Kบริการผู้บริโภค8
27.763B2.06%3.808Mการเงิน4
13.380B0.80%1.283Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
47.596B-0.92%3.673Mแร่พลังงาน83
8.486B-0.98%441.564Kแร่พลังงาน2
4.712B-0.85%1.270Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
12.336B-3.68%2.269Mบริการผู้บริโภค21
391.286B-0.08%2.732Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน331
67.166B0.32%3.796Mระบบขนส่ง7
53.924B0.75%885.254Kบริการทางด้านเทคโนโลยี84
9.005B1.06%760.448Kบริการเชิงพาณิชย์13
1.601B-1.75%2.420Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.944B4.38%1.428Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.762B0.50%303.374Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
138.175B0.00%1.862Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน204
13.884B1.18%6.840Mการเงิน1
30.738M0.45%169.427Kบริการผู้บริโภค2
10.518B1.54%46.346Kบริการผู้บริโภค4
2.694M-18.18%13.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
9.535B0.61%3.668Mระบบขนส่ง1
34.859B-1.81%7.477Mการเงิน29
111.694B-0.56%3.846Mการเงิน43
55.845M-3.23%123.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
10.880B-1.06%2.875Mการเงิน8
7.491B1.38%400.266Kบริการผู้บริโภค4
213.810M8.70%1.600Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.874B-1.27%289.715Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
5.637B-2.65%781.744Kการค้าปลีก15
7.489B2.27%836.594Kการสื่อสาร12
51.797B-0.60%6.178Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
1.231B1.59%5.064Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
45.440M3.12%122.401Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.739M-12.50%40.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
159.693M0.81%1.037Kระบบขนส่ง1
1.314B3.36%1.663Mการผลิตของผู้ผลิต3
16.462B-0.03%652.089Kบริการการกระจายสินค้า19
2.807B-0.24%32.430Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ