อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.509B-0.26%614.842Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.459B1.24%611.227Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.534B0.28%982.655Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.62%3.920Kระบบขนส่ง1
14.141B1.23%11.880Mระบบขนส่ง6
12.870B1.30%1.594Mสาธารณูปโภค6
6.515B-0.02%6.864Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.504M0.24%58.069Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.673B0.08%169.860Kการค้าปลีก6
1.154B-0.63%115.638Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.151B1.39%322.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.266B-25.44%38.294Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.670B0.59%1.641Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
149.522B1.11%1.033Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.449B0.59%3.065Mบริการผู้บริโภค4
6.970B1.20%1.570Mการผลิตของผู้ผลิต7
295.167M-1.46%229.792Kบริการผู้บริโภค1
24.628B0.08%3.742Mบริการผู้บริโภค8
77.610M-2.41%1.223Mการค้าปลีก3
7.736B0.54%2.179Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
59.976M0.00%486.221Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
735.431M-1.62%241.229Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.393B1.33%1.169Mแร่พลังงาน29
383.459M-1.55%422.683Kบริการเชิงพาณิชย์2
78.717M-1.91%42.042Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.998B0.95%1.652Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
216.038M1.94%376สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.616B0.85%4.318Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
198.267M-4.32%710.717Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.805B-0.22%2.249Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.561B2.61%3.461Mการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
59.432B-0.77%2.323Mสาธารณูปโภค12
434.665M0.62%176.417Kการผลิตของผู้ผลิต8
10.834M0.00%1.092Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.148B-0.43%174.038Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
62.196M0.00%100.822Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.260B1.11%83.225Kบริการการกระจายสินค้า3
4.637B0.79%274.490Kการค้าปลีก2
3.894B-0.27%248.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.011B1.36%2.787Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.579B0.86%3.921Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.231B1.94%1.344Mการเงิน24
54.604B1.06%706.362Kการเงิน32
4.383B0.63%1.358Mบริการการกระจายสินค้า4
123.624B0.58%1.822Mการค้าปลีก3
40.785M-2.17%150.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.910B0.31%2.784Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.627B-0.25%346.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
164.192M-0.80%59.245Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
187.408M-3.66%32.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
289.805M-0.29%29.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.695B0.18%362.541Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.821B2.66%276.321Kบริการผู้บริโภค6
6.206B-0.23%860.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.538B1.43%560.185Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.919B-2.68%171.934Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.641B1.11%1.326Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.958B1.58%1.205Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
4.978B1.38%912.191Kการเงิน3
598.941M2.37%482.511Kแร่พลังงาน7
509.920M-0.74%1.079Mการค้าปลีก2
4.519B0.01%380.575Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.079B1.70%255.710Kการเงิน14
47.453B1.38%1.546Mการเงิน51
40.076B0.96%298.689Kอื่นๆ269
14.498B0.38%7.304Mการเงิน4
384.505B0.83%3.875Mการเงิน4
54.359B-0.26%13.733Mการสื่อสาร3
157.374M5.88%208.637Kระบบขนส่ง1
7.885M-8.33%280.898Kบริการผู้บริโภค1
1.487B0.65%642.913Kบริการการกระจายสินค้า3
68.733B1.37%772.914Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.834B0.67%1.088Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
46.710M3.13%35.554Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.010B0.64%1.601Mบริการเชิงพาณิชย์51
390.287M-0.16%34.430Kการผลิตของผู้ผลิต7
124.030M-0.50%29.056Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.795B-0.88%249.365Kบริการผู้บริโภค7
35.271B0.15%3.301Mการเงิน3
3.747M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.486B0.00%1.897Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
73.221B0.19%4.161Mแร่พลังงาน92
10.368B0.78%589.370Kแร่พลังงาน2
8.293B-1.32%2.024Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.566B1.11%479.662Kบริการผู้บริโภค23
5.623M-12.50%25.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
408.162B0.61%3.818Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
78.168B0.85%9.842Mระบบขนส่ง7
36.921B1.96%389.381Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
9.811B1.89%1.572Mบริการเชิงพาณิชย์12
1.746B2.29%1.484Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
818.372M3.25%173.399Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.478B-0.26%267.216Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
93.261B-2.04%2.477Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน204
17.832B0.29%3.561Mการเงิน1
21.187M0.00%3.000Mบริการผู้บริโภค1
12.698B-1.94%112.619Kบริการผู้บริโภค4
10.663B0.92%5.627Mระบบขนส่ง1
50.214B1.04%6.618Mการเงิน26
146.509B0.07%2.489Mการเงิน43
22.834B0.08%1.446Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.201B3.70%4.228Mการเงิน9
5.896B2.60%256.439Kบริการผู้บริโภค4
115.609M0.33%95.242Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.924B-1.73%186.142Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
6.471B0.03%159.916Kการค้าปลีก14
13.737B1.05%655.611Kการสื่อสาร14
47.167B-0.17%8.692Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
175.138M0.49%194.207Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
57.845M0.00%573.546Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
203.646M-2.14%6.967Kระบบขนส่ง1
1.498B-0.36%1.804Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.671B0.57%395.948Kบริการการกระจายสินค้า17
1.930B-0.28%101.505Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ