อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.669B0.71%255.171Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.328B-0.22%241.728Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.592B-0.36%525.644Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.170M0.00%9.617Kระบบขนส่ง1
15.349B-1.75%4.850Mระบบขนส่ง6
13.370B-0.91%2.155Mสาธารณูปโภค6
6.798B0.44%2.504Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.668M1.55%34.290Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.795B0.81%157.847Kการค้าปลีก6
1.158B1.26%76.752Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.275B-0.76%877.029Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
12.911B1.68%1.474Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.504B2.81%1.452Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
145.252B1.39%542.266Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.566B2.06%2.197Mบริการผู้บริโภค4
7.052B1.16%800.773Kการผลิตของผู้ผลิต8
298.409M0.00%69.520Kบริการผู้บริโภค1
26.051B-0.23%1.288Mบริการผู้บริโภค8
89.049M-3.52%259.873Kการค้าปลีก3
7.822B-0.13%1.470Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
64.998M3.03%287.234Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
721.833M0.32%748.962Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
17.129B0.35%634.633Kแร่พลังงาน30
393.797M0.57%372.606Kบริการเชิงพาณิชย์2
79.159M-4.36%354.311Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
29.335B1.40%1.008Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
209.885M0.00%1.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.270B0.41%837.928Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
169.107M-1.73%859.952Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.746B0.21%1.654Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.852B0.15%2.017Mการค้าปลีก2
86.010M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
59.824B0.37%648.630Kสาธารณูปโภค12
457.995M1.97%163.037Kการผลิตของผู้ผลิต8
11.375M0.00%954.777Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.022B1.30%217.882Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
65.651M-2.56%26.718Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.287B-0.10%61.191Kบริการการกระจายสินค้า3
4.624B1.41%158.618Kการค้าปลีก2
4.000B1.29%144.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.624B0.71%637.959Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.800B2.16%1.768Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.198B2.34%1.303Mการเงิน24
55.367B1.56%267.358Kการเงิน31
4.428B-0.54%2.177Mบริการการกระจายสินค้า4
120.267B1.98%2.162Mการค้าปลีก3
40.342M-5.49%543.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.744B3.07%2.087Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.639B1.32%177.425Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
161.135M-0.27%21.350Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
86.013M1.37%103.612Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
297.731M0.09%19.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.390B1.35%161.371Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.848B-0.78%110.640Kบริการผู้บริโภค5
6.207B1.35%324.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.434B0.37%234.291Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.916B-2.11%137.725Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.978B1.03%663.132Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
33.511B1.02%878.926Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
5.039B1.75%500.527Kการเงิน3
618.339M-1.95%260.288Kแร่พลังงาน7
584.148M-1.56%2.154Mการค้าปลีก2
4.648B1.33%331.871Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.203B1.72%200.272Kการเงิน14
47.926B1.53%737.747Kการเงิน52
40.607B0.48%148.833Kอื่นๆ268
14.653B1.37%2.954Mการเงิน4
385.713B0.76%2.488Mการเงิน5
54.397B0.90%5.669Mการสื่อสาร3
166.632M0.00%53.916Kระบบขนส่ง1
8.542M-7.69%3.608Mบริการผู้บริโภค1
1.518B-0.31%321.066Kบริการการกระจายสินค้า3
67.594B1.57%315.359Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.743B1.18%270.770Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
42.208M1.33%4.477Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.793B0.56%697.922Kบริการเชิงพาณิชย์52
394.981M0.76%86.113Kการผลิตของผู้ผลิต7
127.733M-3.86%36.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.951B-0.83%1.050Mบริการผู้บริโภค7
37.324B1.13%1.460Mการเงิน3
3.183M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.486B1.05%1.089Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
76.933B0.72%1.431Mแร่พลังงาน92
10.579B0.71%197.591Kแร่พลังงาน2
8.596B-0.02%299.018Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.850B-0.45%425.022Kบริการผู้บริโภค23
5.623M0.00%1.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
432.185B0.58%3.499Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน341
79.971B0.26%2.348Mระบบขนส่ง6
37.433B2.29%310.499Kบริการทางด้านเทคโนโลยี77
9.812B1.56%282.970Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.724B1.73%978.768Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
830.955M-1.27%165.369Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.492B1.41%118.931Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.842B-0.78%1.601Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน208
18.054B1.31%1.457Mการเงิน1
21.187M11.11%135.000Kบริการผู้บริโภค1
13.374B-1.47%89.178Kบริการผู้บริโภค4
10.956B-0.36%7.023Mระบบขนส่ง1
51.030B1.19%4.126Mการเงิน26
147.133B0.52%1.423Mการเงิน43
23.640B1.83%752.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.311B0.50%1.262Mการเงิน9
6.149B0.42%263.006Kบริการผู้บริโภค4
113.731M-0.38%65.579Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.099B1.36%138.162Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7.726B-0.28%214.292Kการค้าปลีก15
13.735B1.35%390.223Kการสื่อสาร15
48.727B4.14%11.179Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
118.271M-1.69%428.228Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
71.617M-3.64%6.475Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
193.464M5.96%9.657Kระบบขนส่ง1
1.556B0.24%443.591Kการผลิตของผู้ผลิต3
18.274B0.49%451.508Kบริการการกระจายสินค้า16
1.938B0.00%26.019Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ