อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.613B-0.40%69.614Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.400B-0.13%135.397Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.599B0.66%185.014Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
62.559M-0.62%11.461Kระบบขนส่ง1
14.706B0.11%2.041Mระบบขนส่ง6
12.937B0.55%75.616Kสาธารณูปโภค6
6.572B0.49%358.857Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
135.094M0.55%54.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.788B1.00%21.921Kการค้าปลีก6
1.193B-0.04%14.543Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.203B1.74%55.501Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
13.002B-19.28%7.656Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
8.663B-0.17%83.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
148.736B0.40%79.057Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
4.564B0.66%141.944Kบริการผู้บริโภค4
7.070B1.08%96.230Kการผลิตของผู้ผลิต7
299.079M0.73%203บริการผู้บริโภค1
25.599B0.37%127.464Kบริการผู้บริโภค8
82.400M5.11%570.210Kการค้าปลีก3
7.911B0.66%70.699Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
63.473M0.00%9.473Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
756.574M0.02%269.708Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
16.770B1.32%73.229Kแร่พลังงาน29
398.261M-1.14%38.424Kบริการเชิงพาณิชย์2
76.815M-0.17%146.051Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
30.505B0.51%57.427Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
211.936M1.94%376สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
30.128B0.48%334.747Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
207.421M1.77%155.152Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.822B1.40%273.110Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.760B2.16%184.690Kการค้าปลีก2
78.191M0.00%4.000Kการค้าปลีก1
59.997B0.17%87.217Kสาธารณูปโภค12
456.583M0.46%139.371Kการผลิตของผู้ผลิต8
10.834M0.00%1.599Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.184B1.54%43.402Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
63.924M-1.39%46.896Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.293B-0.36%21.818Kบริการการกระจายสินค้า3
4.716B0.86%9.136Kการค้าปลีก2
3.981B0.63%10.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
30.763B0.70%155.149Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
6.641B0.96%342.618Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
14.575B1.06%204.902Kการเงิน24
55.657B0.28%48.940Kการเงิน32
4.453B0.81%105.282Kบริการการกระจายสินค้า4
123.890B0.36%83.199Kการค้าปลีก3
40.785M0.00%26.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.130B0.27%197.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.676B-0.06%31.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
165.939M-1.05%36.532Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
84.506M0.00%29.558Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.396M0.00%15.000Kการค้าปลีก1
293.907M-0.75%23.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.873B0.47%20.832Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.833B0.48%36.963Kบริการผู้บริโภค6
6.230B0.53%40.972Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.544B0.42%24.751Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.929B0.53%107.783Kการผลิตของผู้ผลิต14
12.818B0.58%16.943Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
34.205B1.39%136.876Kบริการทางด้านเทคโนโลยี43
5.015B0.80%51.429Kการเงิน3
616.858M0.76%206.637Kแร่พลังงาน7
529.652M1.84%98.867Kการค้าปลีก2
4.640B0.75%62.981Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
18.397B1.06%11.237Kการเงิน13
48.456B1.18%128.917Kการเงิน51
40.642B0.64%42.024Kอื่นๆ269
14.593B0.57%2.001Mการเงิน4
388.682B0.54%255.644Kการเงิน4
54.582B0.64%987.163Kการสื่อสาร3
162.003M2.94%54.270Kระบบขนส่ง1
7.885M-8.33%20.000Kบริการผู้บริโภค1
1.497B-0.81%739.530Kบริการการกระจายสินค้า3
68.488B1.05%40.785Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
17.870B0.62%74.355Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
47.273M-1.19%42.182Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.367B0.67%84.146Kบริการเชิงพาณิชย์51
388.417M0.57%84.643Kการผลิตของผู้ผลิต7
123.413M0.50%22.246Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.949B-2.44%73.820Kบริการผู้บริโภค7
35.740B0.62%228.010Kการเงิน3
3.747M0.00%32.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.415B0.35%59.087Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
75.742B0.56%274.901Kแร่พลังงาน92
10.532B0.47%20.816Kแร่พลังงาน2
8.516B0.80%44.171Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
16.281B1.25%62.604Kบริการผู้บริโภค23
6.427M-12.50%25.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
421.380B0.37%318.336Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน334
78.819B1.12%423.237Kระบบขนส่ง7
37.709B1.53%40.089Kบริการทางด้านเทคโนโลยี78
10.041B1.37%29.008Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.768B2.25%61.619Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
839.246M0.12%34.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
4.525B0.20%66.212Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
92.202B-1.77%289.402Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน204
17.975B0.66%167.941Kการเงิน1
21.187M0.00%3.000Mบริการผู้บริโภค1
13.040B-2.32%10.041Kบริการผู้บริโภค4
10.683B0.73%108.372Kระบบขนส่ง1
51.246B0.26%532.915Kการเงิน26
147.764B-0.08%108.857Kการเงิน43
23.428B-0.20%79.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.406B2.56%1.178Mการเงิน9
6.101B1.10%10.339Kบริการผู้บริโภค4
116.577M7.23%60.839Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.913B1.33%13.086Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
6.631B1.17%17.995Kการค้าปลีก14
13.780B0.55%46.676Kการสื่อสาร14
50.463B0.33%952.287Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
172.173M2.22%191.737Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
60.599M0.00%5.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.416M0.00%3.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
203.646M-2.14%6.967Kระบบขนส่ง1
1.513B0.32%71.852Kการผลิตของผู้ผลิต3
18.115B0.58%16.018Kบริการการกระจายสินค้า17
1.936B0.12%15.147Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ