อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5.591B-0.75%1.273Mบริการเชิงพาณิชย์8
1.135B13.69%2.567Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
6.898B0.94%803.141Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
34.971M1.11%750ระบบขนส่ง1
7.897B-2.29%11.129Mระบบขนส่ง5
11.050B0.65%1.209Mสาธารณูปโภค6
4.710B3.11%16.458Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
59.151M5.42%10.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.041B-2.43%1.580Mการค้าปลีก5
794.105M-1.66%748.343Kการผลิตของผู้ผลิต4
2.001B-0.98%1.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.143B0.69%2.187Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
6.395B1.02%1.153Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
137.063B2.55%979.923Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
3.002B0.01%5.991Mบริการผู้บริโภค4
4.929B-2.49%3.122Mการผลิตของผู้ผลิต5
244.895M0.00%1.400Mบริการผู้บริโภค1
19.339B-1.22%2.596Mบริการผู้บริโภค8
311.158M1.96%396.432Kการค้าปลีก2
5.644B-0.93%2.246Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
33.222M5.26%689.869Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
691.731M-0.23%562.031Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
12.563B0.91%1.359Mแร่พลังงาน32
144.045M-4.61%975.243Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.428B3.44%460.758Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
24.509B-3.40%5.223Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
176.318M0.00%3.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
26.888B1.89%3.601Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
284.707M-2.46%1.074Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
3.888B3.04%2.314Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
4.649B1.16%3.969Mการค้าปลีก2
31.276M0.00%24.248Kการค้าปลีก1
50.547B0.18%1.190Mสาธารณูปโภค13
730.899M-0.42%767.231Kการผลิตของผู้ผลิต10
6.521M35.71%15.445Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
366.897M-0.79%428.363Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
22.451M5.33%43.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.295B0.26%321.189Kบริการการกระจายสินค้า1
5.014B0.05%687.452Kการค้าปลีก3
4.796B-0.41%158.088Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
21.846B-0.22%1.142Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
22.900B-1.29%5.255Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
10.276B-0.75%3.040Mการเงิน22
48.293B-0.17%750.859Kการเงิน31
4.517B-0.72%3.253Mบริการการกระจายสินค้า6
121.026B1.45%1.536Mการค้าปลีก3
15.450M0.00%13.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
17.739B2.52%1.872Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.903B-6.84%6.736Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
141.780M-0.42%27.931Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
98.396M4.84%178.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
230.386M0.05%139.249Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
19.095B-0.55%330.131Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
1.581B-0.48%133.260Kบริการผู้บริโภค5
4.668B0.45%917.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.973B0.30%340.033Kการผลิตของผู้ผลิต3
529.767M3.14%1.236Mการผลิตของผู้ผลิต10
10.518B-0.54%1.175Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
38.899B0.07%1.739Mบริการทางด้านเทคโนโลยี37
5.640B-1.09%776.731Kการเงิน4
544.830M1.67%504.832Kแร่พลังงาน9
1.652B-0.77%1.509Mการค้าปลีก3
4.639B1.81%1.487Mบริการทางด้านเทคโนโลยี25
18.726B0.61%295.446Kการเงิน13
40.484B-0.09%2.530Mการเงิน54
35.255B0.64%453.861Kอื่นๆ269
11.592B0.16%3.844Mการเงิน3
309.412B-0.05%4.631Mการเงิน4
54.945B2.91%44.821Mการสื่อสาร5
362.503M-0.77%55.661Kระบบขนส่ง2
1.422B0.46%624.332Kบริการการกระจายสินค้า3
79.171B2.19%754.465Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
17.877B1.35%833.774Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
45.092M0.00%4.961Kการผลิตของผู้ผลิต1
842.835M0.03%238.556Kอื่นๆ4
24.912B1.10%470.608Kบริการเชิงพาณิชย์53
214.276M6.18%372.943Kการผลิตของผู้ผลิต7
107.987M-4.00%62.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.176B1.20%815.075Kบริการผู้บริโภค8
27.203B2.05%3.799Mการเงิน4
13.274B0.80%1.283Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
48.043B-0.94%3.680Mแร่พลังงาน83
8.574B-1.00%442.707Kแร่พลังงาน2
4.749B-0.86%1.271Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
12.804B-3.70%2.279Mบริการผู้บริโภค21
391.673B-0.10%2.716Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน331
66.869B0.31%3.806Mระบบขนส่ง7
53.571B0.66%887.798Kบริการทางด้านเทคโนโลยี84
8.912B1.04%759.651Kบริการเชิงพาณิชย์13
1.629B-1.76%2.418Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.873B4.01%1.340Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.745B0.45%290.498Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
137.982B-0.04%1.869Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน204
13.723B1.18%6.840Mการเงิน1
30.601M0.45%170.050Kบริการผู้บริโภค2
10.502B1.54%46.242Kบริการผู้บริโภค4
3.293M-18.18%13.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
9.477B0.61%3.668Mระบบขนส่ง1
35.505B-1.83%7.538Mการเงิน29
112.344B-0.58%3.873Mการเงิน43
57.707M-3.23%123.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
10.999B-1.08%2.889Mการเงิน8
7.391B1.35%402.627Kบริการผู้บริโภค4
217.484M8.48%1.524Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.911B-1.27%289.922Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
5.791B-2.70%784.441Kการค้าปลีก15
7.335B2.23%833.992Kการสื่อสาร12
52.121B-0.62%6.155Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
1.212B1.59%5.062Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
44.063M3.12%122.401Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.739M-12.50%40.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
158.406M0.81%1.037Kระบบขนส่ง1
1.272B3.33%1.657Mการผลิตของผู้ผลิต3
16.480B-0.11%656.856Kบริการการกระจายสินค้า19
2.814B-0.25%32.659Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ