อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.501B1.28%930.502Kบริการเชิงพาณิชย์9
1.460B1.39%404.307Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
8.072B0.09%716.368Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
67.221M-2.31%10.400Kระบบขนส่ง1
13.691B0.02%5.453Mระบบขนส่ง6
13.625B0.10%1.770Mสาธารณูปโภค6
6.334B-1.40%14.645Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
114.770M-4.04%51.342Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
6.154B-0.16%208.736Kการค้าปลีก6
1.105B0.76%71.047Kการผลิตของผู้ผลิต4
2.170B0.17%613.250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.449B5.62%8.541Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
8.656B0.93%2.947Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
157.659B2.90%1.048Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
3.903B0.75%5.867Mบริการผู้บริโภค4
7.144B0.90%2.313Mการผลิตของผู้ผลิต5
262.553M-3.25%114.400Kบริการผู้บริโภค1
24.489B-2.14%13.632Mบริการผู้บริโภค8
47.851M-1.76%54.152Kการค้าปลีก2
7.473B0.58%3.210Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
45.659M2.39%140.250Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
802.923M2.92%448.790Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
16.737B-0.62%1.463Mแร่พลังงาน33
364.869M1.01%602.916Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.547B4.02%664.416Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.718B-0.05%3.089Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
235.044M0.00%3.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.007B0.48%3.461Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
314.486M1.20%371.319Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
2.911B-0.05%1.141Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
6.301B0.20%2.741Mการค้าปลีก2
46.915M6.67%14.350Kการค้าปลีก1
59.326B0.22%3.312Mสาธารณูปโภค13
476.465M2.16%349.695Kการผลิตของผู้ผลิต9
15.566M0.00%49.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
499.880M0.71%86.050Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
31.261M13.64%1.453Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.086B-1.04%72.609Kบริการการกระจายสินค้า1
4.814B0.90%497.917Kการค้าปลีก2
4.432B-0.43%262.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.697B1.30%1.321Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม30
6.432B11.13%20.326Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
13.055B-1.21%2.432Mการเงิน23
56.744B1.21%578.448Kการเงิน29
5.013B-0.28%2.492Mบริการการกระจายสินค้า6
128.238B0.42%14.928Mการค้าปลีก3
16.554M0.00%6.276Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.874B0.40%3.766Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.547B-0.35%1.225Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
173.847M0.32%51.720Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
134.482M3.55%12.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
290.597M-0.19%136.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.666B0.67%276.850Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.832B0.26%712.047Kบริการผู้บริโภค5
6.266B1.30%1.606Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.289B1.71%854.235Kการผลิตของผู้ผลิต3
544.473M0.99%804.268Kการผลิตของผู้ผลิต9
12.158B0.32%1.299Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
31.397B0.20%889.687Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
6.672B1.81%1.100Mการเงิน4
722.950M0.22%716.284Kแร่พลังงาน10
499.579M1.70%1.764Mการค้าปลีก3
4.430B-0.34%672.192Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
17.840B0.27%425.015Kการเงิน14
49.604B0.92%5.120Mการเงิน53
40.515B0.37%191.388Kอื่นๆ274
14.841B-0.56%6.564Mการเงิน3
566.277B3.08%5.868Mการเงิน5
53.238B0.53%23.790Mการสื่อสาร4
535.765M0.70%7.570Kระบบขนส่ง2
1.506B-1.43%1.318Mบริการการกระจายสินค้า3
73.110B1.99%687.069Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
18.628B0.44%1.428Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
51.888M3.04%8.291Kการผลิตของผู้ผลิต1
968.789M1.35%3.743Mอื่นๆ4
47.991B0.44%1.604Mบริการเชิงพาณิชย์57
359.407M-0.62%80.817Kการผลิตของผู้ผลิต7
103.667M-2.38%27.953Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.622B-0.34%187.840Kบริการผู้บริโภค8
33.889B-1.31%5.884Mการเงิน4
4.684M25.00%100.600Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.451B-0.35%1.386Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
67.645B1.14%7.286Mแร่พลังงาน83
10.393B0.53%1.579Mแร่พลังงาน2
7.513B0.12%1.316Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
16.123B2.57%876.013Kบริการผู้บริโภค21
410.450B-0.30%3.523Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน335
78.817B0.68%2.409Mระบบขนส่ง8
63.749B-3.72%1.592Mบริการทางด้านเทคโนโลยี85
9.692B-0.28%766.138Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.607B0.44%1.848Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.728B-1.62%474.927Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
3.754B-0.09%270.551Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
88.286B2.86%4.244Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน203
19.646B-0.20%6.017Mการเงิน1
23.331M0.00%200.000Kบริการผู้บริโภค1
13.354B0.30%72.798Kบริการผู้บริโภค4
3.501M-7.14%64.731Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
10.644B1.10%4.806Mระบบขนส่ง1
49.218B-0.04%6.398Mการเงิน30
152.808B0.17%3.553Mการเงิน43
53.053M3.51%185.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
14.954B-0.77%2.182Mการเงิน9
6.330B7.57%1.131Mบริการผู้บริโภค4
147.646M-1.26%313.325Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.478B2.55%430.130Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.471B0.96%484.967Kการค้าปลีก16
14.077B1.05%1.511Mการสื่อสาร11
44.866B1.02%11.522Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
973.314M-3.67%10.024Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
48.193M0.00%5.542Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
8.637M-1.00%10.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
197.282M1.29%5.251Kระบบขนส่ง1
1.572B2.30%1.790Mการผลิตของผู้ผลิต3
17.829B3.90%1.169Mบริการการกระจายสินค้า19
2.490B-0.16%91.443Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ