Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
42.269B-2.09%396.072K464
80.549B-0.75%11.983M320
12.807B-1.01%345.974K717
28.190B2.33%1.549M846
112.458B-1.44%1.294M854
45.815B-0.80%764.043K440
5.500B-2.67%1.499M837
90.323B-4.19%4.532M4122
880.512B-1.67%4.248M12217
54.053B-0.72%665.971K324
262.077B-1.62%655.126K5116
65.456B-1.58%1.946M560
46.583B-0.62%331.896K2291
699.890B-1.88%5.221M6689
60.011B-1.41%1.896M869
25.270B-1.22%1.477M946
189.834B-1.06%1.463M1042
198.172B-2.17%856.674K4192
103.547B-1.64%7.641M618
62.022B-1.98%2.793M321
โหลดเพิ่ม