ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน917.953 B AUD4.55%−1.15%4.328 M13192
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน797.486 B AUD3.80%−0.94%6.212 M6726
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ234.078 B AUD1.31%−0.43%1.898 M5113
บริการทางด้านเทคโนโลยี203.298 B AUD0.62%−2.30%578.384 K4167
การค้าปลีก178.136 B AUD3.52%−0.89%2.71 M936
แร่พลังงาน131.511 B AUD6.48%−0.02%9.005 M4100
บริการผู้บริโภค126.462 B AUD1.53%−0.69%1.374 M952
ระบบขนส่ง108.555 B AUD3.77%−0.83%3.873 M622
สาธารณูปโภค74.26 B AUD4.24%+0.89%1.335 M321
การสื่อสาร65.919 B AUD4.52%−0.61%17.093 M313
บริการการกระจายสินค้า49.973 B AUD2.38%−1.78%765.75 K433
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48.081 B AUD4.40%−0.52%2.631 M763
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ42.203 B AUD2.10%+0.31%753.125 K321
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34.005 B AUD3.29%−1.10%1.96 M445
การผลิตของผู้ผลิต29.407 B AUD2.31%−1.08%2.329 M943
บริการเชิงพาณิชย์21.291 B AUD3.60%−1.85%674.553 K456
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.17 B AUD1.94%−0.34%1.582 M835
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.546 B AUD2.10%−2.00%384.432 K815
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.87 B AUD0.00%−0.88%3.908 M840
อื่นๆ4.647 B AUD7.21%−1.18%681.34 K2374