ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เวียดนาม

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
617.467B5.84%2.900Kบริการเชิงพาณิชย์1
91124.370B2.033.24%2.675Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
6342.752B0.580.99%67.151Kระบบขนส่ง8
92973.234B0.022.46%1.914Mระบบขนส่ง6
20110.078B7.260.56%1.900Kสาธารณูปโภค4
101.398B-2.04%83.933Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
8498.390B6.241.05%888.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4492.904B5.56-0.74%159.756Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
124689.204B2.150.81%373.725Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
152.598B-2.78%2.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
11176.711B1.38-3.63%83.572Kการผลิตของผู้ผลิต11
%บริการผู้บริโภค1
450.360B9.38%767บริการผู้บริโภค1
21322.291B11.213.58%2.327Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
100.392B4.00-8.00%200อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
39847.472B2.765.40%4.760Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
2486.010B8.033.98%55.358Kแร่พลังงาน8
741.665B4.840.48%3.800Kบริการเชิงพาณิชย์1
459.314B3.19-1.45%1.975Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
15637.375B3.751.13%399.560Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน52
10719.651B1.662.38%1.908Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
600.000B1.9210.00%2.009Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
161.587B13.480.00%1.800Kการค้าปลีก1
77357.441B2.772.29%4.035Mสาธารณูปโภค33
11949.604B5.722.91%726.667Kการผลิตของผู้ผลิต19
12091.240B3.526.69%15.128Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
69.542B5.55%1.066Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
17896.148B0.953.43%1.425Mบริการการกระจายสินค้า7
27760.347B1.344.50%510.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
63212.219B2.653.09%2.115Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม126
%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
2647.773B-0.13%332.228Kการเงิน2
25190.874B7.083.49%2.992Mการเงิน11
822.272B1.20%1.612Mบริการการกระจายสินค้า3
2370.000B0.00%734.200Kการค้าปลีก1
53464.712B1.50%14.937Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
197436.523B3.592.02%2.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
163002.867B1.154.37%1.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14332.059B6.305.44%835.742Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
207394.771B2.914.34%562.239Kสาธารณูปโภค4
6460.117B1.570.68%929.696Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
89.700B4.17%382.641Kการค้าปลีก1
172020.806B0.472.03%13.588Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
1753.375B1.18%124.200Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
3160.948B-0.84%457.293Kบริการผู้บริโภค6
2248.353B9.30-0.15%39.290Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
10306.499B6.80%37.005Mการผลิตของผู้ผลิต1
1822.770B3.39-0.95%4.120Kการผลิตของผู้ผลิต8
5423.707B6.80-1.78%110.328Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
87708.772B2.283.53%2.705Mบริการทางด้านเทคโนโลยี3
1799.270B0.84%700การเงิน1
10358.058B1.624.67%7.121Mแร่พลังงาน3
14805.200B2.82%54.964Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
106870.546B3.856.72%19.283Mการเงิน28
%อื่นๆ10
35483.028B6.330.84%836.800Kการเงิน1
1175528.058B0.075.04%8.816Mการเงิน15
%การสื่อสาร1
17936.344B2.982.72%781.593Kระบบขนส่ง23
%บริการผู้บริโภค1
551.161B2.01%453.523Kบริการการกระจายสินค้า2
618.956B2.65%1.275Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
1177.816B8.022.32%407.405Kการผลิตของผู้ผลิต5
7035.208B0.772.24%1.534Mบริการเชิงพาณิชย์9
13409.736B3.860.65%64.772Kการผลิตของผู้ผลิต7
1667.384B4.373.03%2.167Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1279.464B0.503.81%14.987Kบริการผู้บริโภค3
15893.652B5.701.67%215.799Kการเงิน3
204.470B3.883.98%772.191Kการผลิตของผู้ผลิต3
139.638B-8.11%700แร่พลังงาน1
44647.200B9.03%19.339Mแร่พลังงาน2
10266.299B3.729.59%13.879Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
2795.994B0.132.18%160.064Kบริการผู้บริโภค6
31348.600B2.072.06%810.066Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
1899.000B4.730.79%79.048Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
52939.354B2.75-1.46%322.010Kระบบขนส่ง40
802.818B0.074.23%136.517Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
274.448B1.090.74%121.658Kบริการเชิงพาณิชย์2
276.381B5.59-2.23%11.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
27145.971B2.811.20%146.118Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
4830.808B3.640.12%4.834Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
5625.115B6.051.86%105.839Kการเงิน2
5163.639B1.20-2.99%15.171Kบริการผู้บริโภค14
3940.956B6.45-0.37%685.604Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
746129.232B1.384.82%5.460Mการเงิน90
215.490B-1.40%834.163Kการเงิน2
336.053B-3.57%4.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
254213.620B0.005.73%10.342Mการเงิน5
6602.476B4.73-2.98%18.402Kการเงิน3
69101.306B1.145.93%6.598Mการค้าปลีก6
%การสื่อสาร1
120939.719B2.086.64%41.176Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
20.200B9.62%9.208Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
14550.047B1.741.40%697.231Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
72.813B4.620.00%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
159.044B11.760.00%29.400Kระบบขนส่ง2
146.586B-3.57%5.065Kการผลิตของผู้ผลิต2
17119.754B0.99-0.64%36.195Kสาธารณูปโภค14
73161.617B2.703.06%1.163Mบริการการกระจายสินค้า48
%การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม