ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เวียดนาม

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์10.113T VND1.27%+0.54%783.981K413
การสื่อสาร11.04B VND−8.00%10234
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร227.983T VND1.26%+0.53%3.799M741
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร462.866T VND2.85%+0.89%2.474M868
บริการผู้บริโภค10.084T VND1.42%−2.67%181.915K732
บริการการกระจายสินค้า118.007T VND2.11%+0.96%775.226K460
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.352T VND0.06%−0.23%20.63M34
แร่พลังงาน79.543T VND0.31%+0.67%3.648M413
การเงิน2646.771T VND1.11%+0.13%7.537M12157
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.109T VND−1.14%158K11
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39.498T VND3.00%−0.74%111.434K431
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม116.346T VND0.80%−0.54%1.734M5136
อื่นๆ111
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน235.543T VND0.88%+0.32%37.38M587
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ251.342T VND3.89%−0.37%1.372M896
การผลิตของผู้ผลิต101.367T VND2.21%+0.32%4.302M853
การค้าปลีก65.584T VND1.25%+3.87%16.069M49
บริการทางด้านเทคโนโลยี154.767T VND1.59%−0.01%1.539M37
ระบบขนส่ง203.664T VND1.53%−0.75%1.011M686
สาธารณูปโภค341.212T VND4.56%+0.10%1.116M452