อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อิสราเอล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
88.164M0.00%105.418Kบริการเชิงพาณิชย์1
23.868B-0.08%8.182Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
995.486M0.47%3.066Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.020B1.14%72ระบบขนส่ง2
599.588M0.90%338.040Kระบบขนส่ง1
27.578B-1.82%46.296Kสาธารณูปโภค12
683.818M-0.71%77แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
13.174B-0.37%1.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
675.884M0.14%28.724Kการผลิตของผู้ผลิต2
252.755M0.00%102สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.578B-0.02%316สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.690B3.84%30.919Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
136.400M0.81%5.183Kบริการผู้บริโภค1
818.710M0.33%1.550Kการผลิตของผู้ผลิต2
112.811M-3.22%28.493Kการค้าปลีก1
36.935B0.15%359.119Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.417B1.50%14.827Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
24.063M1.52%11บริการเชิงพาณิชย์1
2.301B-4.25%12.003Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
171.129M2.13%8เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
9.198B0.35%19.735Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
1.848B3.56%24.906Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
305.629M-3.83%68.481Kการค้าปลีก1
20.487B1.59%135.680Kสาธารณูปโภค5
9.649B0.32%2.249Kการผลิตของผู้ผลิต9
7.583B0.26%2.517Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.501B-0.28%7.634Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
9.642B0.08%7.920Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.296B-0.24%480บริการการกระจายสินค้า3
9.211B-0.54%24.398Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
36.414B0.54%73.601Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
211.312M0.67%9.740Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
8.222B-0.44%15.248Kการเงิน12
9.727B0.38%13.137Kการเงิน30
4.160B3.23%622บริการการกระจายสินค้า5
22.849B0.78%27.827Kการค้าปลีก8
292.295M2.93%223สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
582.499M-11.10%8.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
13.213B1.82%13.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
538.631M5.44%25.387Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1.102B2.02%52สาธารณูปโภค1
33.835B0.84%15.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
3.299B0.73%455บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
12.283B0.57%1.562Kบริการผู้บริโภค6
4.766B0.11%264สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
126.822M0.64%1.088Kการผลิตของผู้ผลิต1
6.263B-1.16%6.541Kการผลิตของผู้ผลิต10
1.867B0.53%2.670Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
83.907B-2.92%11.974Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
337.788M0.91%2.270Kการเงิน1
1.892B0.44%11.198Kแร่พลังงาน4
121.049M1.75%93การค้าปลีก1
18.056B3.40%7.971Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
3.875B0.12%3.690Kการเงิน5
5.972B0.35%98.774Kการเงิน8
1.823B0.39%1.011Mอื่นๆ5
9.001B1.29%228.006Kการเงิน1
353.846M0.77%5การเงิน1
11.215B0.79%577.960Kการสื่อสาร2
2.744B-0.38%8.623Kบริการการกระจายสินค้า2
6.674B-0.34%85.522Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
333.747M1.10%289บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
818.716M0.60%4.740Kอื่นๆ2
5.457B-0.65%4.444Kบริการเชิงพาณิชย์12
3.911B-0.90%571การผลิตของผู้ผลิต5
935.125M0.29%514สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
194.438M0.00%1.001Kบริการผู้บริโภค1
19.348B0.44%30.702Kการเงิน6
21.749B0.54%124.635Kแร่พลังงาน15
6.852B1.62%821.294Kแร่พลังงาน3
1.486B-0.75%2.419Kบริการผู้บริโภค4
208.103M4.35%268.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
116.601M0.54%1.723Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
2.582B1.30%16.956Kระบบขนส่ง5
15.264B-0.24%21.964Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
451.848M1.79%1.003Kบริการเชิงพาณิชย์1
32.972B-2.34%250.080Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
9.140B8.31%305.451Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
21.626B-3.85%24.298Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
4.948B0.96%430.266Kการเงิน1
43.509M0.42%5.827Kบริการผู้บริโภค1
1.857B-0.28%630อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
130.092B0.14%15.627Kการเงิน47
22.584B-1.08%481.662Kการเงิน10
144.095B0.17%419.875Kการเงิน7
142.101M0.00%54บริการผู้บริโภค1
10.080B5.30%61.971Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
204.492M0.13%3.881Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
433.562M7.87%1.785Kการค้าปลีก1
97.994M1.97%130.090Kการสื่อสาร2
1.056B0.02%7.340Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
8.183B1.13%11.016Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2.018B1.12%696อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3.955B-0.35%241ระบบขนส่ง2
1.912B-0.78%2.487Kการผลิตของผู้ผลิต2
22.298B-0.09%9.109Kบริการการกระจายสินค้า17
4.301B1.96%38.962Kการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม