ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อิสราเอล

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน374.957 B ILS3.55%+0.20%306.6 K10139
บริการทางด้านเทคโนโลยี96.551 B ILS0.86%−1.71%14.248 K353
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91.388 B ILS0.84%+1.19%26.512 K931
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64.777 B ILS−2.86%330.901 K538
สาธารณูปโภค48.945 B ILS2.33%+0.46%42.428 K317
แร่พลังงาน48.89 B ILS7.47%+0.51%200.31 K319
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ41.087 B ILS4.46%+0.54%197.658 K623
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม37.225 B ILS1.59%+0.21%40.326 K223
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30.519 B ILS1.92%−0.64%15.404 K323
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28.651 B ILS2.63%−0.76%9.967 K526
การผลิตของผู้ผลิต20.753 B ILS2.04%−1.02%3.153 K737
การสื่อสาร19.583 B ILS3.33%+0.26%644.491 K36
บริการการกระจายสินค้า18.253 B ILS5.40%−0.45%5.258 K424
บริการผู้บริโภค17.817 B ILS1.01%−0.74%1.823 K614
การค้าปลีก14.329 B ILS3.95%−0.06%10.461 K512
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.75 B ILS1.23%+1.12%50.76 K58
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.175 B ILS2.07%−0.79%20.364 K24
ระบบขนส่ง5.973 B ILS0.54%−0.46%185.101 K49
อื่นๆ2.426 B ILS5.18%−0.52%170.142 K1165
บริการเชิงพาณิชย์1.55 B ILS3.18%+0.29%15.646 K213