ตลาดหลักทรัพย์เบลเยี่ยม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เบลเยียม

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน119.266B EUR−6.81%60เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร615.782M EUR3.55%1.55%1.296Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เสื้อผ้า/รองเท้า440.169M EUR4.76%1.52%1.77Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์101.055B EUR1.03%1.17%1.591Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์705.56M EUR0.62%0.00%7สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี56.641M EUR1.06%24.75Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
การออกอากาศกระจายเสียง1.814B EUR0.62%5.54%500บริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง20.2M EUR6.54%1การผลิตของผู้ผลิต1
เคมีทางการเกษตร2.703B EUR1.66%2.17%35.252Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ12.994B EUR2.89%3.82%173.63Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การสื่อสารคอมพิวเตอร์38.685M EUR−2.02%151.121Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง1.26B EUR2.57%0.25%6.521Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า38.007B EUR3.76%0.71%12.785Kสาธารณูปโภค2
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.544B EUR1.08%−1.74%932การผลิตของผู้ผลิต3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์2.251B EUR1.23%2.03%60.073Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า677.768M EUR2.21%0.34%48.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
วิศวกรรมและก่อสร้าง8.651B EUR1.25%1.30%15.484Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
บริการด้านสิ่งแวดล้อม259.431M EUR−0.57%207บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
กลุ่มบริษัททางการเงิน21.59B EUR4.18%1.85%85.413Kการเงิน9
ค้าปลีกอาหาร4.053B EUR2.49%−0.48%71.715Kการค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม152.964M EUR3.33%1.69%315สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม5.998B EUR0.45%1.28%468สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า344.641M EUR1.96%3.10%114.641Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ1.904B EUR3.62%0.37%901สาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย42.413M EUR−1.67%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล592.203M EUR1.74%96.208Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม125.646B EUR2.67%2.52%202การผลิตของผู้ผลิต2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม678.676M EUR1.79%2.88%44.542Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ534.719M EUR6.29%0.35%102.269Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ตบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ผู้จัดการด้านการลงทุน7.352B EUR1.29%4.25%20.852Kการเงิน4
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ2
ประกันชีวิต/สุขภาพ46.754B EUR3.39%−0.33%30การเงิน1
ธนาคารรายใหญ่91.971B EUR3.98%−0.86%5.67Kการเงิน3
โทรคมนาคมรายใหญ่99.718B EUR3.84%−4.83%54.662Kการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล3.642B EUR7.85%6.45%287.173Kระบบขนส่ง2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์1.23B EUR1.04%0.18%56.488Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์936.58M EUR0.47%2.44%49.934Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
การผลิตโลหะ2.242B EUR2.76%3.67%39.57Kการผลิตของผู้ผลิต1
อื่นๆ13.569M EUR−1.98%7.753Kอื่นๆ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.044B EUR5.36%1.46%122.826Kบริการเชิงพาณิชย์3
การผลิตเบ็ดเตล็ด104.328M EUR2.18%0.00%19การผลิตของผู้ผลิต1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์69.37B EUR5.79%5.60%323สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ภาพยนต์/บันเทิง1.13B EUR0.43%0.60%9.738Kบริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม35.345B EUR6.20%7.95%79.049Kการเงิน2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน43.932B EUR7.15%1.94%1.438Kแร่พลังงาน1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ8.876B EUR1.26%3.29%49.891Kบริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ8.115B EUR1.96%2.26%391.793Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป2.318T EUR0.81%3.03%139บริการทางด้านเทคโนโลยี5
ยารายใหญ่16.075B EUR1.10%2.07%219.072Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
ยาอื่นๆ20.551B EUR0.93%37.052Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร200.766M EUR4.06%0.88%511บริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์10.506B EUR2.56%3.01%160.151Kการเงิน13
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์14.053B EUR4.39%3.27%43.03Kการเงิน18
ธนาคารในภูมิภาค26.182B EUR4.46%2.05%486.359Kการเงิน1
เซมิคอนดักเตอร์124.942B EUR1.63%−0.35%1.439Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ101.809M EUR2.57%−1.45%918การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ27.678B EUR5.05%−5.14%2.08Kการสื่อสาร2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง5.844B EUR0.85%3.28%194.683Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย824.84M EUR0.15%6.645Kการสื่อสาร1