ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เบลเยียม

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร122.524 B EUR1.01%+1.36%1.278 M611
การเงิน90.712 B EUR3.25%+0.16%230.903 K744
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ44.077 B EUR0.42%−0.09%119.463 K411
บริการผู้บริโภค12.876 B EUR1.58%−0.85%35.753 K44
บริการเชิงพาณิชย์10.119 B EUR0.18%−1.89%186.577 K14
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.569 B EUR1.32%−0.36%16.886 K26
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.017 B EUR2.36%+0.74%166.864 K35
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.76 B EUR3.43%−0.05%260.625 K47
สาธารณูปโภค8.216 B EUR2.03%−0.40%50.218 K22
บริการการกระจายสินค้า6.845 B EUR0.77%−0.39%165.586 K22
การค้าปลีก5.233 B EUR0.05%+0.94%61.683 K22
การผลิตของผู้ผลิต4.369 B EUR2.06%+2.65%10.414 K57
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.251 B EUR3.17%−0.44%74.91 K33
ระบบขนส่ง3.539 B EUR8.19%+0.84%53.738 K23
การสื่อสาร3.221 B EUR8.42%+1.22%234.253 K22
บริการทางด้านเทคโนโลยี657.027 M EUR5.02%+2.92%54.442 K25
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร651.059 M EUR1.59%+0.33%60.901 K23
อื่นๆ8.065 M EUR+2.80%25.151 K23