ตลาดหลักทรัพย์เบลเยี่ยม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เบลเยียม

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์1.278BEUR5.37%0.60%169.674K13
การสื่อสาร132.109BEUR4.04%0.33%29.784K37
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร77.616BEUR4.43%0.08%69434
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร116.761BEUR0.64%−0.07%1.882M610
บริการผู้บริโภค11.144BEUR0.79%1.16%60.761K33
บริการการกระจายสินค้า7.059BEUR0.21%3.19%129.474K22
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์304.536BEUR3.74%−0.30%1.811K45
แร่พลังงาน48.986BEUR6.36%1.19%2.932K11
การเงิน269.896BEUR3.74%−0.44%87.234K852
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34.821BEUR0.51%1.63%120.202K413
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.931BEUR0.74%0.50%15.272K26
อื่นๆ16.481MEUR1.01%136.314K23
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.172BEUR1.69%0.18%354.399K35
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18.408BEUR2.12%0.40%157.615K47
การผลิตของผู้ผลิต121.181BEUR2.87%1.29%3.115K59
การค้าปลีก3.381BEUR3.03%−0.04%188.17K22
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.764TEUR1.05%2.53%12037
ระบบขนส่ง3.448BEUR0.00%0.37%406.981K12
สาธารณูปโภค37.574BEUR3.82%−3.00%18.165K23