Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

พันธบัตรในกลุ่มประเทศยุโรป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสามารถเป็นได้ทั้งบวกหรือลบในประเทศที่แตกต่างกันของยุโรป ตัวอย่างเช่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในเยอรมันอาจจะเป็นลบเนื่องจากเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและงบประมาณเกินดุล ในขณะที่โปรตุเกสและอิตาลี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาจจะเป็นบวก การขึ้นและลงของราคาพันธบัตรนั้นอาจบ่งชี้ระดับความมั่นใจในประเทศที่ออกพันธบัตรนั้น

         
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.1220230131.000.353.28%0.010.350.35ขาย
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.1220240131.000.501.22%0.010.510.43ขาย
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.2520250131.000.56-2.27%-0.010.590.50ขาย
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.3820261022.000.641.42%0.010.650.64ขาย
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.1220280131.000.622.13%0.010.620.62ขาย
GB10Y พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
4.7520301207.000.82-5.08%-0.040.850.78ขาย
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.6220350731.000.98-6.11%-0.061.030.94แนะนำให้ขาย
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.2520411022.000.98-7.78%-0.081.060.96แนะนำให้ขาย
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.8820460131.000.96-8.56%-0.091.010.93แนะนำให้ขาย
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220501022.000.85-9.84%-0.090.940.83แนะนำให้ขาย
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.6220711022.000.581.40%0.010.580.58ขาย
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020220904.00-0.770.00%0.00-0.77-0.77ขาย
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20231215.00-0.750.93%0.01-0.73-0.78ขาย
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20241018.00-0.771.66%0.01-0.76-0.81ขาย
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20261009.00-0.620.96%0.01-0.60-0.66ขาย
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20281115.00-0.51-2.64%-0.01-0.49-0.54แนะนำให้ขาย
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20310815.00-0.34-9.90%-0.03-0.32-0.36แนะนำให้ขาย
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20360515.00-0.17-38.21%-0.05-0.13-0.18แนะนำให้ขาย
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520420704.00-0.28-2.09%-0.01-0.28-0.28ขาย
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020460815.00-0.175.67%0.01-0.17-0.17ขาย
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520815.00-0.05-260.00%-0.080.02-0.06แนะนำให้ขาย
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221025.00-0.77-1.32%-0.01-0.77-0.79แนะนำให้ขาย
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230325.00-0.722.14%0.02-0.71-0.76ขาย
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240225.00-0.680.93%0.01-0.65-0.72ขาย
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20270225.00-0.490.63%0.00-0.48-0.54ขาย
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520281125.00-0.33-5.54%-0.02-0.32-0.36แนะนำให้ขาย
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
20311125.000.01-74.51%-0.040.05-0.01แนะนำให้ขาย
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520360525.000.27-16.23%-0.050.310.26แนะนำให้ขาย
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.39-13.62%-0.060.440.38แนะนำให้ขาย
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.500.22%0.000.510.50ขาย
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.71-9.73%-0.080.780.70แนะนำให้ขาย
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.5020720525.000.85-8.78%-0.080.920.85แนะนำให้ขาย
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230430.00-0.614.24%0.03-0.52-0.67ขาย
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240531.00-0.47-0.64%-0.00-0.47-0.52ขาย
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260131.00-0.28-3.68%-0.01-0.27-0.33ขาย
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.3820280430.000.01-23.08%-0.000.01-0.05ขาย
ES10Y พันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปี
0.5020311031.000.42-6.94%-0.030.430.38ขาย
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.0020420730.001.0611.11%0.111.060.96ซื้อ
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.0020501031.001.18-5.84%-0.071.231.17แนะนำให้ขาย
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520221129.00-0.49-1.46%-0.01-0.45-0.53ขาย
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020240130.00-0.2942.41%0.21-0.28-0.51แนะนำให้ซื้อ
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240815.00-0.13-12.50%-0.01-0.11-0.17ซื้อ
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260801.000.230.88%0.000.230.20แนะนำให้ซื้อ
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020280715.000.482.34%0.010.630.43ซื้อ
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
0.8820311201.000.980.00%0.000.990.93ซื้อ
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.8820370301.001.35-1.17%-0.021.371.30ซื้อ
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410301.001.58-0.88%-0.011.601.54ซื้อ
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.5020450430.001.720.39%0.011.721.69ซื้อ
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220510901.001.79-2.51%-0.051.841.77ขาย
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520220928.00-0.78-3.58%-0.03-0.76-0.79ขาย
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520230622.00-1.47-108.06%-0.76-0.92-1.47แนะนำให้ขาย
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.5020240622.00-0.71-0.54%-0.00-0.71-0.71ขาย
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260622.00-0.494.68%0.02-0.48-0.57ขาย
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280622.00-0.33-0.30%-0.00-0.33-0.38ขาย
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311022.000.00-91.11%-0.040.04-0.02แนะนำให้ขาย
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.000.13-2.57%-0.000.130.12แนะนำให้ขาย
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.451.35%0.010.450.44ขาย
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.66-12.52%-0.100.750.66แนะนำให้ขาย
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.4719.25%0.11-0.47-0.67แนะนำให้ซื้อ
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.4913.25%0.07-0.49-0.62แนะนำให้ซื้อ
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.4110.50%0.05-0.41-0.51ซื้อ
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311115.00-0.05-40.00%-0.01-0.04-0.09แนะนำให้ขาย
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.00-0.06-1240.00%-0.060.02-0.07แนะนำให้ขาย
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820260723.000.464.06%0.020.460.38ซื้อ
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520310618.001.25-2.95%-0.041.301.25ซื้อ
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.28-4.74%-0.061.361.28ซื้อ
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220420130.001.14-4.04%-0.051.191.10ขาย
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520221018.00-0.5116.78%0.10-0.48-0.64แนะนำให้ซื้อ
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.8820230320.00-0.598.52%0.05-0.58-0.66แนะนำให้ซื้อ
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240318.00-0.66-15.55%-0.09-0.64-0.66ขาย
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260515.00-0.46-1.75%-0.01-0.44-0.49แนะนำให้ขาย
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311018.000.10-41.99%-0.080.180.10ขาย
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.30-20.32%-0.080.380.30แนะนำให้ขาย
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520230715.00-0.785.11%0.04-0.77-0.85ซื้อ
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020240715.00-0.732.61%0.02-0.71-0.77ขาย
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260715.00-0.59-2.06%-0.01-0.58-0.63แนะนำให้ขาย
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280715.00-0.45-7.21%-0.03-0.42-0.47แนะนำให้ขาย
NL10Y อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ 10 ปี
20310715.00-0.21-29.01%-0.05-0.17-0.22แนะนำให้ขาย
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20380115.00-0.08-16.27%-0.01-0.08-0.08ขาย
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.037.59%0.00-0.03-0.03ขาย
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520115.000.09-44.58%-0.070.150.08แนะนำให้ขาย
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020260219.001.35-7.98%-0.121.481.33ขาย
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.2520310917.001.50-7.08%-0.111.611.49ขาย
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230425.002.84-0.04%-0.002.842.84ซื้อ
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
0.2520261025.003.20-3.06%-0.103.323.14ซื้อ
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
1.7520320425.003.11-3.02%-0.103.203.07ซื้อ
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.8820231025.00-0.742.77%0.02-0.73-0.74ขาย
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220240215.00-0.711.12%0.01-0.58-0.74ขาย
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820260721.00-0.380.78%0.00-0.38-0.41ขาย
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.1220281017.00-0.06-23.08%-0.01-0.04-0.09ขาย
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
0.2520311017.000.34-5.48%-0.020.370.32ขาย
PT20Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370415.000.652.83%0.020.650.65ขาย
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020231113.00-0.28-4.48%-0.01-0.27-0.29ขาย
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020261112.00-0.04-657.14%-0.050.01-0.05ขาย
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280512.000.04-58.16%-0.060.100.03ขาย
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220310512.000.15-27.88%-0.060.210.14ขาย
SE20Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020390330.000.43-11.25%-0.060.490.42ขาย
โหลดเพิ่ม