Bonds of the Western Hemisphere

อเมริกานำเสนอตลาดตราสารหนี้ที่หลากหลาย ตั้งแต่อเมริกาเหนือไปจนถึงอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตาม มีการแนะนำให้ระมัดระวังเนื่องจากอัตราผลตอบแทนอาจผันผวนเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ดังนั้นควรศึกษาสถิติของพันธบัตรด้านล่างให้ละเอียด
สัญลักษณ์
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน %
วันครบกำหนดอายุ
Term to maturity
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
US01MYUnited States 1 Month Government Bonds Yield0.00%5.368%2024-08-1332 วัน5.270 USD+0.71%0.038 USD
US02MYUnited States 2 Month Government Bonds Yield0.00%5.372%2024-09-1060 วัน5.255 USD+0.19%0.010 USD
US03MYUnited States 3 Month Government Bonds Yield0.00%5.345%2024-10-1090 วัน5.205 USD−0.07%−0.004 USD
US04MYUnited States 4 Month Government Bonds Yield0.00%5.317%2024-11-12123 วัน5.155 USD−0.06%−0.003 USD
US06MYUnited States 6 Month Government Bonds Yield0.00%5.193%2025-01-09181 วัน4.995 USD−0.44%−0.023 USD
US01YUnited States 1 Year Government Bonds Yield0.00%4.872%2025-07-10363 วัน4.635 USD−0.75%−0.037 USD
US02YUnited States 2 Year Government Bonds Yield4.63%4.456%2026-06-301 ปี 353 วัน100.313 USD−1.39%−0.063 USD
US03YUnited States 3 Year Government Bonds Yield4.38%4.229%2027-07-153 ปี 3 วัน100.406 USD−1.31%−0.056 USD
US05YUnited States 5 Year Government Bonds Yield4.25%4.106%2029-06-304 ปี 353 วัน100.641 USD−0.92%−0.038 USD
US07YUnited States 7 Year Government Bonds Yield4.25%4.130%2031-06-306 ปี 353 วัน100.719 USD−0.72%−0.030 USD
US10YUnited States 10 Year Government Bonds Yield4.38%4.187%2034-05-159 ปี 307 วัน101.500 USD−0.64%−0.027 USD
US20YUnited States 20 Year Government Bonds Yield4.63%4.505%2044-05-1519 ปี 308 วัน101.563 USD−0.31%−0.014 USD
US30YUnited States 30 Year Government Bonds Yield4.63%4.398%2054-05-1529 ปี 307 วัน103.750 USD−0.57%−0.025 USD
CA01MYCanada 1 Month Government Bonds Yield0.00%4.670%2024-08-0120 วัน99.745 CAD0.00%0.000 CAD
CA02MYCanada 2 Month Government Bonds Yield0.00%4.630%2024-08-2948 วัน99.396 CAD0.00%0.000 CAD
CA03MYCanada 3 Month Government Bonds Yield0.00%4.600%2024-10-1090 วัน98.881 CAD−0.22%−0.010 CAD
CA06MYCanada 6 Month Government Bonds Yield0.00%4.456%2024-12-18159 วัน98.100 CAD−1.85%−0.084 CAD
CA01YCanada 1 Year Government Bonds Yield0.00%4.340%2025-06-18341 วัน96.103 CAD−0.23%−0.010 CAD
CA02YCanada 2 Year Government Bonds Yield4.00%3.848%2026-05-011 ปี 293 วัน100.257 CAD−0.31%−0.012 CAD
CA03YCanada 3 Year Government Bonds Yield1.00%3.661%2026-09-012 ปี 51 วัน94.592 CAD−0.71%−0.026 CAD
CA04YCanada 4 Year Government Bonds Yield2.75%3.483%2027-09-013 ปี 51 วัน97.842 CAD−1.28%−0.045 CAD
CA05YCanada 5 Year Government Bonds Yield4.00%3.380%2029-03-014 ปี 232 วัน102.634 CAD−1.00%−0.034 CAD
CA07YCanada 7 Year Government Bonds Yield5.75%3.301%2029-06-014 ปี 324 วัน110.952 CAD−1.20%−0.040 CAD
CA10YCanada 10 Year Government Bonds Yield3.00%3.412%2034-06-019 ปี 324 วัน96.564 CAD−0.67%−0.023 CAD
CA20YCanada 20 Year Government Bonds Yield4.00%3.439%2041-06-0116 ปี 324 วัน107.131 CAD−0.58%−0.020 CAD
CA30YCanada 30 Year Government Bonds Yield2.75%3.372%2055-12-0131 ปี 142 วัน88.006 CAD−0.38%−0.013 CAD
BR09MYBrazil 9 Month Government Bonds Yield0.00%10.612%2025-04-01263 วัน929.748 BRL+0.42%0.044 BRL
BR01YBrazil 1 Year Government Bonds Yield0.00%10.750%2025-07-01354 วัน906.233 BRL+0.41%0.044 BRL
BR02YBrazil 2 Year Government Bonds Yield0.00%11.104%2026-04-011 ปี 263 วัน833.800 BRL+0.40%0.044 BRL
BR03YBrazil 3 Year Government Bonds Yield10.00%11.168%2027-01-012 ปี 173 วัน978.742 BRL+0.40%0.044 BRL
BR05YBrazil 5 Year Government Bonds Yield10.00%11.477%2029-01-014 ปี 173 วัน955.101 BRL+0.38%0.044 BRL
BR08YBrazil 8 Year Government Bonds Yield10.00%11.664%2031-01-016 ปี 173 วัน932.675 BRL+0.38%0.044 BRL
BR10YBrazil 10 Year Government Bonds Yield10.00%11.643%2033-01-018 ปี 173 วัน920.002 BRL+0.40%0.046 BRL
CL02YChile 2 Year Government Bonds Yield4.50%4.780%2026-03-011 ปี 232 วัน101.236 CLP+0.63%0.030 CLP
CL04YChile 4 Year Government Bonds Yield2.30%5.730%2028-10-014 ปี 81 วัน87.987 CLP−0.87%−0.050 CLP
CL05YChile 5 Year Government Bonds Yield7.00%6.150%2029-05-014 ปี 293 วัน104.857 CLP0.00%0.000 CLP
CL08YChile 8 Year Government Bonds Yield6.00%6.000%2032-01-017 ปี 173 วัน100.181 CLP0.00%0.000 CLP
CL10YChile 10 Year Government Bonds Yield6.00%6.090%2034-01-019 ปี 173 วัน99.590 CLP−1.14%−0.070 CLP
CL20YChile 20 Year Government Bonds Yield6.00%6.140%2043-01-0118 ปี 173 วัน98.697 CLP−0.65%−0.040 CLP
CL30YChile 30 Year Government Bonds Yield5.10%6.184%2050-07-1526 ปี 3 วัน86.069 CLP+0.06%0.004 CLP
CO02YColombia 2 Year Government Bonds Yield10.00%10.406%2024-07-2412 วัน99.969 COP0.00%0.000 COP
CO04YColombia 4 Year Government Bonds Yield7.50%9.210%2026-08-262 ปี 45 วัน96.796 COP−0.97%−0.090 COP
CO05YColombia 5 Year Government Bonds Yield7.50%9.210%2026-08-262 ปี 45 วัน96.796 COP−0.97%−0.090 COP
CO10YColombia 10 Year Government Bonds Yield7.00%10.510%2032-06-307 ปี 354 วัน81.656 COP−1.32%−0.140 COP
CO15YColombia 15 Year Government Bonds Yield6.25%11.040%2036-07-0911 ปี 363 วัน68.969 COP−0.54%−0.060 COP
PE02YPeru 2 Year Government Bonds Yield5.70%5.500%2024-08-1231 วัน100.006 PEN0.00%0.000 PEN
PE05YPeru 5 Year Government Bonds Yield8.20%5.170%2026-08-122 ปี 31 วัน105.874 PEN−0.58%−0.030 PEN
PE10YPeru 10 Year Government Bonds Yield6.15%6.630%2032-08-128 ปี 31 วัน97.058 PEN−1.04%−0.070 PEN
PE15YPeru 15 Year Government Bonds Yield6.90%7.240%2037-08-1213 ปี 31 วัน98.194 PEN−1.50%−0.110 PEN
PE20YPeru 20 Year Government Bonds Yield5.35%7.290%2040-08-1216 ปี 31 วัน82.859 PEN−1.35%−0.100 PEN
PE30YPeru 30 Year Government Bonds Yield6.71%7.300%2055-02-1230 ปี 215 วัน94.356 PEN−0.68%−0.050 PEN