อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.237M-0.21%4.899Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.918B-4.64%10.516Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
41.325B1.78%2.522Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.326B0.16%29.539Kระบบขนส่ง3
16.533B-1.09%1.498Mระบบขนส่ง4
15.912B0.73%382.829Kสาธารณูปโภค8
12.919B0.30%375.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.845B1.71%270.524Kการค้าปลีก5
25.059B1.37%508.935Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.309B2.36%3.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.867B-0.04%163.914Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.608B1.38%100.364Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.293B1.63%676.845Kบริการผู้บริโภค6
451.929M0.02%67.960Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.176B0.62%925.997Kบริการผู้บริโภค6
12.832B-1.22%160.563Kบริการผู้บริโภค8
214.160M1.21%161.893Kการค้าปลีก3
35.532B-0.19%804.688Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
625.589M-1.70%684.770Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.419B2.45%237.565Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
119.970M-0.43%44.444Kแร่พลังงาน5
361.391M-3.47%155.988Kบริการเชิงพาณิชย์4
285.917M2.42%213.644Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.252M5.56%5.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
138.957M0.27%29.126Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
67.231M-0.42%8.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.300B0.71%64.953Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.700B0.34%407.827Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
258.664M6.77%107.568Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.015B-0.18%567.020Kการค้าปลีก1
14.305B0.09%732.637Kการค้าปลีก1
228.836M-0.90%333.793Kการค้าปลีก2
147.379B1.00%624.895Kสาธารณูปโภค21
3.708B8.40%3.136Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.654B0.07%423.857Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
413.770M-1.51%179.267Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.404B0.31%8.822Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M0.00%135.400Kบริการการกระจายสินค้า2
12.473M1.00%37.500Kการค้าปลีก1
21.616M4.07%13.180Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.572B0.15%279.491Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.741B0.61%170.233Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.093B0.93%769.585Kการเงิน27
17.732B0.93%936.851Kการเงิน134
51.310B0.53%358.770Kบริการเชิงพาณิชย์2
434.031M-0.34%26.103Kบริการการกระจายสินค้า2
63.180B0.31%284.962Kการค้าปลีก6
151.745M1.21%99.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.167B-0.11%320.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
373.214M-2.15%75.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.356B4.78%591.953Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.042B0.10%31.027Kสาธารณูปโภค2
416.875M-1.01%25.432Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
415.254M1.12%155.680Kการค้าปลีก1
10.889M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.500B-0.37%120.574Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
227.654M0.88%6.857Kบริการผู้บริโภค4
307.751M1.73%10.905Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.917B-0.32%126.286Kการผลิตของผู้ผลิต19
860.755M-0.20%125.733Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
137.536B0.65%204.638Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
96.258B-0.84%2.152Mแร่พลังงาน13
107.719M3.70%28.500Kการค้าปลีก1
2.818B0.39%145.978Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.720B1.04%110.510Kการเงิน8
113.156B0.79%691.487Kการเงิน20
34.822B0.62%29.371Kอื่นๆ851
107.369B1.06%1.931Mการเงิน3
490.506B0.23%2.913Mการเงิน6
86.365B0.89%1.650Mการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.524B0.12%2.116Kระบบขนส่ง3
17.969M-2.22%205.500Kบริการผู้บริโภค2
91.215M-2.37%286.569Kบริการการกระจายสินค้า4
778.790M-0.43%132.902Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.156B1.44%53.152Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
526.567M-0.58%7.029Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.584B-0.81%60.715Kอื่นๆ84
61.333B0.22%128.621Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.038B3.25%179.158Kการผลิตของผู้ผลิต6
74.533M3.99%49.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.076B0.34%736.113Kบริการผู้บริโภค7
44.827B0.86%752.355Kการเงิน2
17.544M-2.46%3.100Kการผลิตของผู้ผลิต1
219.519B0.58%1.917Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
234.248B-2.54%1.020Mแร่พลังงาน172
3.673B-0.54%228.251Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.935B2.10%40.220Kบริการผู้บริโภค12
709.918M-0.21%93.801Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
84.823B0.93%872.011Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน539
2.676B0.06%141.589Kระบบขนส่ง3
30.794B-0.03%447.650Kบริการทางด้านเทคโนโลยี55
25.914M0.79%20.000Kบริการเชิงพาณิชย์2
177.768M-2.16%7.381Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.654B-0.15%29.766Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.508B1.64%563.856Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
265.272B-0.42%913.051Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน586
41.626B0.18%161.808Kการเงิน4
276.147M2.24%9.632Kบริการผู้บริโภค2
3.115B-1.32%52.406Kบริการผู้บริโภค5
4.064B1.98%48.502Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
135.872B0.77%614.433Kระบบขนส่ง2
28.730B1.93%893.942Kการเงิน28
97.743B0.10%398.213Kการเงิน45
9.374B0.50%190.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.931B0.23%638.260Kการเงิน8
76.367B1.81%288.048Kบริการผู้บริโภค9
36.841M-4.04%150.942Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
76.066M-1.10%341.854Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.585B0.63%152.458Kการเงิน3
124.432B0.34%372.451Kการค้าปลีก17
17.220B-0.66%303.152Kการสื่อสาร12
2.631B0.20%195.693Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.417B0.57%29.773Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.764B-0.96%178.534Kระบบขนส่ง4
2.687B0.19%223.854Kการผลิตของผู้ผลิต8
433.573M-0.43%1.751Kสาธารณูปโภค3
23.924B0.78%229.123Kบริการการกระจายสินค้า18
67.423B-0.24%495.600Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ