อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.237M-1.57%13.578Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.918B-18.16%18.988Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
41.282B-0.37%3.522Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.326B2.53%40.491Kระบบขนส่ง3
16.531B0.58%812.212Kระบบขนส่ง3
15.907B0.65%687.369Kสาธารณูปโภค8
12.913B1.21%369.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.845B0.47%178.409Kการค้าปลีก5
25.059B1.58%699.719Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.309B1.90%4.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.867B1.81%123.756Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.607B0.96%106.346Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.293B-0.71%339.946Kบริการผู้บริโภค6
451.929M-0.93%64.130Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.176B0.50%333.510Kบริการผู้บริโภค6
12.832B0.57%130.734Kบริการผู้บริโภค8
214.160M2.38%187.079Kการค้าปลีก3
35.532B-1.97%1.251Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
625.549M2.98%852.312Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.410B-0.63%290.282Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
119.970M-0.61%23.227Kแร่พลังงาน5
361.391M5.75%112.038Kบริการเชิงพาณิชย์4
285.917M3.81%251.923Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.252M-5.26%4.064Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
138.957M4.60%13.935Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
67.231M0.84%13.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.300B0.04%70.313Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.700B0.04%202.038Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
258.650M-1.13%134.171Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.015B0.18%620.334Kการค้าปลีก1
14.305B1.62%537.035Kการค้าปลีก1
228.836M2.48%279.071Kการค้าปลีก2
147.352B0.57%479.099Kสาธารณูปโภค21
3.708B3.71%1.960Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.654B4.13%355.222Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
413.651M0.85%165.494Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.404B0.21%16.563Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M-10.00%372.210Kบริการการกระจายสินค้า1
12.473M1.00%37.500Kการค้าปลีก1
21.616M-1.45%32.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.572B-0.06%330.267Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.742B1.47%382.069Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.093B0.52%492.257Kการเงิน27
17.732B0.86%1.737Mการเงิน134
51.310B1.61%487.721Kบริการเชิงพาณิชย์2
434.031M1.68%45.725Kบริการการกระจายสินค้า2
63.180B1.10%343.696Kการค้าปลีก6
151.679M3.38%109.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.168B-0.07%417.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
373.214M6.89%106.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.356B0.65%187.563Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.042B0.13%15.076Kสาธารณูปโภค2
416.875M-0.31%24.563Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
415.254M0.75%79.418Kการค้าปลีก1
10.889M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.500B0.71%158.229Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
227.654M0.55%10.121Kบริการผู้บริโภค4
—%บริการผู้บริโภค
307.751M1.30%21.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.917B0.73%139.530Kการผลิตของผู้ผลิต19
860.755M-0.01%80.920Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
137.449B0.36%286.573Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
96.258B-0.13%1.782Mแร่พลังงาน13
107.719M3.70%28.500Kการค้าปลีก1
2.832B1.07%96.693Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7.720B-0.25%100.327Kการเงิน8
113.183B1.33%650.984Kการเงิน21
34.796B0.47%27.993Kอื่นๆ850
107.369B0.71%2.115Mการเงิน3
490.506B0.56%2.185Mการเงิน6
86.365B0.76%1.045Mการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.524B-0.34%8.135Kระบบขนส่ง3
17.969M-2.17%102.630Kบริการผู้บริโภค2
91.215M2.01%73.747Kบริการการกระจายสินค้า4
778.726M1.15%90.020Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.156B-0.73%43.812Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
526.567M-1.42%16.587Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.603B-1.20%79.821Kอื่นๆ85
61.316B-0.06%124.426Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.038B0.76%113.143Kการผลิตของผู้ผลิต6
74.533M2.36%36.405Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.076B0.18%820.911Kบริการผู้บริโภค7
44.827B0.65%725.565Kการเงิน2
17.544M2.52%1.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
219.519B0.51%2.742Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
234.121B-1.98%1.455Mแร่พลังงาน173
3.673B0.98%294.270Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.935B0.14%23.281Kบริการผู้บริโภค12
709.918M-0.99%123.324Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
84.805B-0.16%874.061Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน537
2.676B1.93%199.037Kระบบขนส่ง3
30.788B0.49%454.891Kบริการทางด้านเทคโนโลยี55
25.914M-1.55%4.941Kบริการเชิงพาณิชย์2
173.682M-2.80%7.965Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.654B1.92%32.393Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.490B2.26%556.058Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
265.225B-0.23%825.758Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน588
41.626B-0.24%104.500Kการเงิน4
276.147M0.41%629บริการผู้บริโภค2
3.232B4.85%61.421Kบริการผู้บริโภค5
4.059B1.18%41.860Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
135.872B0.73%1.202Mระบบขนส่ง2
38.012B0.50%295.452Kการเงิน30
88.443B1.30%464.112Kการเงิน43
9.374B0.99%130.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.931B0.01%528.965Kการเงิน8
76.367B0.50%372.254Kบริการผู้บริโภค9
36.807M9.09%133.467Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
76.066M1.11%71.585Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.588B3.30%253.884Kการเงิน3
124.432B0.62%403.133Kการค้าปลีก17
17.220B-0.75%184.714Kการสื่อสาร12
2.626B1.53%172.808Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.417B0.90%30.220Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.764B1.34%175.353Kระบบขนส่ง4
2.687B-1.00%288.749Kการผลิตของผู้ผลิต8
433.123M-1.33%1.580Kสาธารณูปโภค3
23.924B1.09%556.481Kบริการการกระจายสินค้า18
67.423B1.23%539.629Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ