อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
194.007M-2.31%46.313Kบริการเชิงพาณิชย์6
10.919B-0.06%35.703Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
68.355B-0.48%595.679Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ110
5.351B-0.72%66.730Kระบบขนส่ง4
10.707B-0.14%2.023Mระบบขนส่ง6
48.738B0.08%1.258Mสาธารณูปโภค22
14.865B-0.23%807.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.740B-1.36%2.948Mการค้าปลีก5
33.955B0.12%1.953Mการผลิตของผู้ผลิต4
28.496B0.55%1.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
5.689B-0.47%147.781Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
5.723B1.50%1.267Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
2.886B-0.26%474.512Kบริการผู้บริโภค6
146.964M-0.90%1.725Kการผลิตของผู้ผลิต4
6.873B-0.40%83.201Kบริการผู้บริโภค4
4.095B0.15%1.224Mบริการผู้บริโภค5
880.924M-0.69%421.804Kการค้าปลีก2
53.255B0.70%2.927Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
854.960M1.53%206.236Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5.451B2.57%792.652Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
407.498M-1.38%201.151Kแร่พลังงาน6
515.942M0.17%33.998Kบริการเชิงพาณิชย์4
14.224M0.47%5.724Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
260.556M11.71%109.126Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
146.918M-1.95%59.883Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
65.073M0.42%13.871Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
6.187B-0.17%359.331Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.886B-0.86%152.757Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
7.208B-1.38%1.040Mบริการทางด้านเทคโนโลยี23
16.949B-0.52%1.726Mการค้าปลีก1
2.753B-1.09%3.832Mการค้าปลีก5
118.629B-0.32%1.856Mสาธารณูปโภค53
7.630B4.32%1.323Mการผลิตของผู้ผลิต14
1.904B-0.35%460.997Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
647.477M-0.01%70.476Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.210B-0.85%19.875Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
89.448M5.63%26.353Kบริการการกระจายสินค้า4
11.995M1.11%1.000Kการค้าปลีก1
403.225M0.41%17.465Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
35.977B-1.04%448.714Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
62.089B0.38%936.761Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
21.725B-0.93%435.092Kการเงิน35
8.484B-0.49%159.332Kการเงิน158
125.179M-1.60%8.206Kบริการการกระจายสินค้า2
73.596B-1.69%1.282Mการค้าปลีก11
735.948M0.29%72.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
23.755B0.07%1.227Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1.375B2.00%445.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
20.155B0.95%903.186Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
29.331B-0.74%941.834Kสาธารณูปโภค19
787.275M-0.54%35.506Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
567.805M0.00%493.662Kการค้าปลีก1
358.378M-3.45%54.868Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.505B0.44%103.818Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
177.656M4.92%1.245Kบริการผู้บริโภค4
255.131M0.60%23.992Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
38.529M-1.33%124.210Kการผลิตของผู้ผลิต1
6.993B-2.61%781.228Kการผลิตของผู้ผลิต21
708.836M-2.96%241.888Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
148.464B-0.92%1.037Mบริการทางด้านเทคโนโลยี55
7.724B-0.59%249.106Kการเงิน1
88.420B-1.56%10.629Mแร่พลังงาน36
549.187M0.86%388.872Kการค้าปลีก7
80.283B-0.17%1.123Mบริการทางด้านเทคโนโลยี31
17.932B0.84%437.063Kการเงิน10
139.583B-1.17%7.457Mการเงิน39
45.106B-1.29%56.474Kอื่นๆ1079
83.820B-1.36%6.666Mการเงิน43
577.345B-0.94%7.863Mการเงิน43
148.873B-0.06%3.817Mการสื่อสาร27
25.321M5.88%5.013Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.285B-0.68%14.978Kระบบขนส่ง5
166.043M0.68%12.049Kบริการการกระจายสินค้า4
2.047B2.13%91.555Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
4.559B-0.50%138.347Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
1.789B-0.12%207.794Kการผลิตของผู้ผลิต5
2.758B-0.39%116.124Kอื่นๆ68
58.860B-1.20%842.357Kบริการเชิงพาณิชย์49
1.754B1.67%108.219Kการผลิตของผู้ผลิต4
3.705B3.36%251.887Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.275B0.01%150.166Kบริการผู้บริโภค10
96.125B0.03%2.485Mการเงิน22
15.747M-1.82%10.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
202.456B-0.15%11.394Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม48
181.478B-0.62%4.257Mแร่พลังงาน143
8.766B-1.36%387.159Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
5.714B-1.19%65.653Kบริการผู้บริโภค8
1.499B-0.48%105.257Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
140.438B-3.31%2.459Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน570
3.848B0.38%201.978Kระบบขนส่ง3
332.359B0.81%766.529Kบริการทางด้านเทคโนโลยี113
67.966M-1.11%42.403Kบริการเชิงพาณิชย์2
108.672M0.00%2.388Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
4.380B-0.74%95.033Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
17.225B-0.05%2.150Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ53
338.352B-0.62%2.581Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน657
63.173B-0.43%674.654Kการเงิน26
54.691M5.34%13.431Kบริการผู้บริโภค2
3.872B-0.87%213.758Kบริการผู้บริโภค3
4.993B0.32%21.690Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
163.587B1.22%10.096Mระบบขนส่ง2
28.605B-0.19%1.261Mการเงิน43
102.715B-0.12%1.082Mการเงิน60
14.187B0.69%188.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
42.649B-0.71%2.819Mการเงิน19
65.663B-1.71%1.282Mบริการผู้บริโภค10
847.413M1.10%306.702Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
243.437M-1.74%43.014Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.883B0.46%394.421Kการเงิน3
140.142B-2.07%2.089Mการค้าปลีก22
13.394B-0.05%1.737Mการสื่อสาร10
6.251B-5.09%1.619Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3.301B1.61%36.711Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
455.259M2.05%302.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
5.308M-4.92%2.158Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
14.832B0.87%418.677Kระบบขนส่ง3
3.298B-0.76%468.922Kการผลิตของผู้ผลิต11
814.269M-0.78%35.138Kสาธารณูปโภค4
29.313B-1.13%654.373Kบริการการกระจายสินค้า18
60.729B-1.16%1.511Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม