อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
104.868M-1.23%24.419Kบริการเชิงพาณิชย์4
10.029B4.85%3.173Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
39.419B4.55%1.894Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ100
2.598B-0.32%26.487Kระบบขนส่ง3
14.692B0.99%1.867Mระบบขนส่ง4
16.540B0.51%402.584Kสาธารณูปโภค8
12.664B0.60%485.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.944B1.14%170.793Kการค้าปลีก5
24.222B0.42%413.964Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.607B-0.10%2.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.857B0.01%59.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.857B2.13%160.990Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.204B-0.63%155.301Kบริการผู้บริโภค6
413.979M1.49%63.322Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.061B-0.37%342.446Kบริการผู้บริโภค6
12.269B-0.51%165.093Kบริการผู้บริโภค8
216.686M2.08%185.633Kการค้าปลีก3
33.415B2.25%1.169Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
624.660M4.78%457.703Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.154B0.12%432.199Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
119.184M1.58%269.430Kแร่พลังงาน5
334.813M-0.49%102.896Kบริการเชิงพาณิชย์4
285.189M1.30%352.988Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M0.00%8.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
138.955M-1.90%14.382Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.262M-0.43%17.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.271B0.75%70.170Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.480B-1.64%534.967Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
257.085M-4.35%98.868Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.021B0.00%902.280Kการค้าปลีก1
14.680B0.60%521.030Kการค้าปลีก1
210.088M2.44%285.707Kการค้าปลีก2
152.237B0.10%618.255Kสาธารณูปโภค21
3.537B11.80%1.658Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.683B1.95%403.221Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
372.889M-0.78%61.304Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.389B0.26%28.822Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%10.000Kบริการการกระจายสินค้า2
12.831M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
20.846M2.20%234.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.607B0.84%221.232Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
35.235B-0.37%385.483Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.272B1.28%387.848Kการเงิน25
17.920B0.07%1.520Mการเงิน139
52.922B0.50%413.095Kบริการเชิงพาณิชย์2
423.329M2.69%28.574Kบริการการกระจายสินค้า3
63.824B-1.16%486.060Kการค้าปลีก6
139.236M-2.65%65.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.869B-0.15%396.824Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
332.459M0.21%27.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
13.371B1.08%226.498Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.044B0.11%16.063Kสาธารณูปโภค2
392.115M-3.89%12.892Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
416.820M2.10%33.443Kการค้าปลีก1
5.409M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.474B0.60%154.440Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.715M0.07%33.656Kบริการผู้บริโภค2
281.158M-0.76%30.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.843B1.14%193.999Kการผลิตของผู้ผลิต18
835.498M-1.42%121.124Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
141.836B2.17%326.093Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
119.156B-0.25%2.037Mแร่พลังงาน15
89.766M0.00%14.000Kการค้าปลีก1
2.840B3.56%198.321Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
8.025B1.50%96.554Kการเงิน8
114.614B1.03%702.968Kการเงิน20
35.279B-0.56%23.945Kอื่นๆ871
107.139B0.43%2.917Mการเงิน3
491.361B0.24%3.484Mการเงิน6
89.404B0.92%1.152Mการสื่อสาร2
13.285M5.56%70.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.516B-1.01%4.627Kระบบขนส่ง3
15.174M0.00%400.790Kบริการผู้บริโภค2
79.526M8.91%182.237Kบริการการกระจายสินค้า3
846.888M4.66%94.169Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.252B3.06%86.242Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
503.751M-1.53%12.301Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.542B-0.87%54.407Kอื่นๆ81
61.668B0.19%145.974Kบริการเชิงพาณิชย์45
1.959B0.78%63.908Kการผลิตของผู้ผลิต6
72.429M3.78%31.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.051B-0.25%360.239Kบริการผู้บริโภค7
45.218B0.78%870.540Kการเงิน2
13.590M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
224.918B0.56%2.303Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
212.572B0.96%1.579Mแร่พลังงาน177
3.500B1.50%230.513Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.988B1.00%16.169Kบริการผู้บริโภค12
687.148M1.12%213.584Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
78.583B1.19%943.695Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน537
2.692B0.95%196.093Kระบบขนส่ง3
31.006B1.86%485.617Kบริการทางด้านเทคโนโลยี51
26.731M0.77%4.300Kบริการเชิงพาณิชย์2
167.537M0.77%905เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.587B0.61%95.628Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.384B2.31%470.763Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
267.513B-2.10%1.121Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน590
58.151B0.01%99.644Kการเงิน5
298.991M0.16%4.194Kบริการผู้บริโภค2
3.343B-1.62%55.628Kบริการผู้บริโภค7
3.839B1.34%35.618Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
135.471B1.15%808.731Kระบบขนส่ง2
29.050B0.99%222.012Kการเงิน26
100.556B-0.37%282.974Kการเงิน48
9.404B0.94%227.637Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.070B0.03%618.708Kการเงิน8
76.222B-1.31%828.426Kบริการผู้บริโภค9
37.910M-0.81%144.563Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
75.230M-6.25%364.199Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.409B0.03%251.093Kการเงิน3
126.196B-0.66%498.548Kการค้าปลีก17
17.410B-0.51%197.822Kการสื่อสาร11
2.429B2.25%205.149Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.411B1.05%36.474Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.598B1.54%133.645Kระบบขนส่ง4
2.800B3.21%317.620Kการผลิตของผู้ผลิต9
455.063M1.13%1.339Kสาธารณูปโภค3
23.233B-0.14%379.748Kบริการการกระจายสินค้า18
68.690B1.22%389.100Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ