อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.326M-1.79%6.417Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.458B5.86%3.537Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
42.074B0.20%855.913Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.330B0.21%8.778Kระบบขนส่ง3
16.353B0.21%178.264Kระบบขนส่ง4
16.027B0.38%75.955Kสาธารณูปโภค8
12.948B0.53%58.855Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.894B0.25%116.025Kการค้าปลีก5
25.404B0.41%88.433Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.473B2.02%1.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.867B-0.63%8.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.699B1.17%33.646Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.330B1.95%228.836Kบริการผู้บริโภค6
452.001M-5.03%69.078Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.387B-0.29%115.997Kบริการผู้บริโภค6
12.674B0.15%14.639Kบริการผู้บริโภค8
217.027M0.68%50.288Kการค้าปลีก3
35.447B0.41%178.845Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
615.675M3.52%340.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.551B0.95%99.468Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
122.253M-3.03%62.054Kแร่พลังงาน5
349.112M0.85%18.816Kบริการเชิงพาณิชย์4
292.556M-2.64%42.150Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M5.26%22.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
142.713M-1.24%3.655Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.949M-0.42%18.685Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.342B0.20%17.800Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.719B-2.98%265.211Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
275.002M-4.25%68.494Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.011B0.18%141.226Kการค้าปลีก1
14.317B0.13%80.133Kการค้าปลีก1
226.781M-0.34%177.911Kการค้าปลีก2
148.889B0.36%89.631Kสาธารณูปโภค21
4.021B3.12%1.674Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.656B-0.13%51.101Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
404.938M-0.81%29.683Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.408B0.68%7.097Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M-11.11%165.722Kบริการการกระจายสินค้า2
12.771M1.00%37.500Kการค้าปลีก1
22.496M0.00%25.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.605B0.20%79.279Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.949B-0.61%22.204Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.214B-0.07%179.136Kการเงิน27
17.883B0.65%78.440Kการเงิน132
51.581B0.10%44.846Kบริการเชิงพาณิชย์2
432.569M1.33%6.095Kบริการการกระจายสินค้า2
63.376B0.11%52.850Kการค้าปลีก6
153.388M-4.38%77.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.142B-0.38%74.919Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
365.153M-0.87%23.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.995B-0.44%100.146Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B-0.06%4.802Kสาธารณูปโภค2
414.002M-0.24%4.056Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
419.920M0.56%21.720Kการค้าปลีก1
11.068M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.494B0.28%50.278Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
227.693M0.88%11.717Kบริการผู้บริโภค4
313.139M-0.79%15.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.900B0.45%42.718Kการผลิตของผู้ผลิต19
855.826M0.30%24.826Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
138.241B0.31%29.611Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
95.453B-0.39%317.933Kแร่พลังงาน13
107.719M3.70%28.500Kการค้าปลีก1
2.824B0.84%53.492Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.763B0.47%37.884Kการเงิน8
114.045B0.31%91.986Kการเงิน20
35.299B0.54%12.054Kอื่นๆ852
108.504B0.66%453.465Kการเงิน3
491.635B0.34%416.128Kการเงิน6
87.135B0.10%196.510Kการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.524B0.44%2.943Kระบบขนส่ง3
17.570M0.00%2.000Kบริการผู้บริโภค2
89.051M5.89%298.387Kบริการการกระจายสินค้า3
776.787M-1.74%33.194Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.174B1.94%39.006Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
523.500M-0.12%6.135Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.575B0.05%108.399Kอื่นๆ84
61.498B0.19%29.706Kบริการเชิงพาณิชย์44
2.104B-0.70%28.599Kการผลิตของผู้ผลิต6
77.510M4.31%36.182Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.086B-0.13%102.865Kบริการผู้บริโภค7
45.214B0.18%126.587Kการเงิน2
17.113M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
220.786B0.43%380.885Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
234.099B0.52%280.584Kแร่พลังงาน171
3.654B-0.62%49.795Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.974B-0.51%16.919Kบริการผู้บริโภค12
708.400M-0.93%93.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
85.586B0.01%157.921Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน535
2.678B0.34%49.815Kระบบขนส่ง3
30.776B0.37%79.273Kบริการทางด้านเทคโนโลยี54
26.118M0.00%9.000Kบริการเชิงพาณิชย์2
173.932M-0.74%3.574Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.651B-0.87%9.701Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.753B-0.57%101.262Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
264.079B0.76%232.695Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน585
41.701B-0.22%26.398Kการเงิน4
282.324M-0.76%448บริการผู้บริโภค2
3.194B-0.16%45.676Kบริการผู้บริโภค6
4.119B0.59%7.656Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.916B0.44%122.026Kระบบขนส่ง2
29.284B0.45%293.009Kการเงิน28
98.482B0.09%78.082Kการเงิน46
9.421B-0.41%34.823Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.006B0.07%100.752Kการเงิน8
77.110B-0.10%40.911Kบริการผู้บริโภค9
36.879M11.67%97.024Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
75.230M1.11%29.295Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.619B-0.91%160.245Kการเงิน3
124.815B0.28%68.522Kการค้าปลีก17
17.296B2.98%22.465Kการสื่อสาร12
2.637B0.64%46.089Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.423B-0.48%12.416Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.718B0.55%27.855Kระบบขนส่ง4
2.766B0.42%93.432Kการผลิตของผู้ผลิต9
431.204M-0.07%2.044Kสาธารณูปโภค3
24.126B-0.22%40.530Kบริการการกระจายสินค้า18
67.261B0.10%74.781Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ