ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน1.196 T CAD3.98%−2.04%2.841 M12338
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน555.117 B CAD1.28%−1.60%867.103 K51349
แร่พลังงาน500.959 B CAD2.85%−1.65%4.064 M3152
บริการทางด้านเทคโนโลยี426.506 B CAD0.55%−0.60%1.095 M4184
ระบบขนส่ง294.86 B CAD1.29%−0.75%924.153 K619
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม272.725 B CAD5.30%−1.06%5.805 M551
การค้าปลีก235.338 B CAD1.36%−0.74%1.156 M939
สาธารณูปโภค163.124 B CAD4.75%−2.33%1.656 M432
การสื่อสาร132.08 B CAD6.01%−1.16%1.911 M310
บริการผู้บริโภค111.651 B CAD3.39%−0.65%251.188 K944
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ72.254 B CAD2.25%−2.46%705.188 K7115
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร64.039 B CAD2.42%−0.93%142.845 K956
การผลิตของผู้ผลิต48.275 B CAD2.16%−1.19%854.708 K867
บริการเชิงพาณิชย์44.021 B CAD1.19%−1.05%268.04 K448
บริการการกระจายสินค้า39.866 B CAD3.56%−1.58%444.615 K326
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32.341 B CAD0.22%−1.63%247.784 K949
อื่นๆ31.328 B CAD2.88%−1.41%306.811 K21252
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17.866 B CAD0.19%−0.12%73.978 K4137
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.029 B CAD1.73%−1.07%136.71 K617
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.865 B CAD2.41%+0.60%295.04 K317