ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์69.813B CAD0.68%−0.34%168.72K455
การสื่อสาร139.145B CAD5.57%−1.00%1.855M312
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.281B CAD1.30%−0.19%56.371K619
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร63.986B CAD2.43%0.11%94.9K964
บริการผู้บริโภค114.159B CAD3.28%−0.36%175.017K952
บริการการกระจายสินค้า39.89B CAD3.34%−0.05%326.081K325
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.679B CAD0.43%−1.01%230.186K951
แร่พลังงาน442.523B CAD2.97%2.05%4.182M3157
การเงิน1.076T CAD4.28%−0.25%2.966M12333
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.758B CAD2.46%0.38%205.872K325
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19.937B CAD0.17%0.17%76.801K4150
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม248.602B CAD5.53%0.00%7.486M556
อื่นๆ71.515B CAD1.81%0.25%169.075K21226
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน468.506B CAD1.78%−0.56%824.976K51376
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75.753B CAD2.10%0.48%941.189K7123
การผลิตของผู้ผลิต54.312B CAD1.90%0.83%235.967K869
การค้าปลีก205.031B CAD1.41%−0.16%447.359K1046
บริการทางด้านเทคโนโลยี320.205B CAD0.69%0.28%1.086M4211
ระบบขนส่ง277.694B CAD1.31%0.51%632.837K622
สาธารณูปโภค174.642B CAD4.76%−0.16%565.626K436