อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ตุรกี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
%บริการเชิงพาณิชย์1
52.577B0.872.60%67.841Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
15.800B0.021.54%1.461Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
35.076M1.14%68.440Kระบบขนส่ง1
71.418B1.17%66.172Mระบบขนส่ง2
9.616B0.722.10%2.264Mสาธารณูปโภค6
684.000M4.630.31%752.708Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
9.128B3.21-0.39%1.685Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
23.560B1.730.36%984.850Kการผลิตของผู้ผลิต8
12.307B5.031.00%612.810Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.150B5.42-0.00%1.335Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
41.298B1.601.36%331.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
3.630B8.420.05%1.329Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
9.359B2.460.84%901.229Kการผลิตของผู้ผลิต6
4.741B0.63-1.60%1.300Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
27.935B0.18-2.12%30.591Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
52.012B0.051.76%33.531Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
12.224B-0.20%13.785Mบริการเชิงพาณิชย์3
872.410M0.35%294.631Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
397.670M4.09-1.20%651.473Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
634.900M6.69%2.297Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
55.764B1.142.22%4.929Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.745B1.131.54%1.787Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1.476B0.65-1.40%138.204Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
915.600M0.00-0.26%464.534Kการค้าปลีก1
46.979B2.561.98%5.991Mการค้าปลีก1
71.553B2.100.34%8.539Mสาธารณูปโภค14
26.963B0.38-2.35%669.857Kการผลิตของผู้ผลิต6
519.063M0.06-2.65%1.623Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
19.316B0.754.76%702.488Kบริการการกระจายสินค้า6
1.413B1.28%5.271Mการค้าปลีก1
68.810B3.207.53%7.996Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
106.920B3.921.18%5.394Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
2.865B0.70%1.890Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
21.081B0.180.96%3.150Mการเงิน13
67.704B3.001.59%60.245Mการเงิน11
98.750M-0.51%171.546Kบริการการกระจายสินค้า1
19.919B0.000.69%2.456Mการค้าปลีก5
518.471M0.00%1.253Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.732B3.99-0.20%2.648Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
58.240B0.152.53%1.289Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
1.100B-0.57%3.697Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
20.009B4.391.08%1.146Mสาธารณูปโภค3
66.664B2.035.55%137.369Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
710.000M0.00%19.862Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8.068B0.170.75%710.433Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
14.125B0.140.19%2.606Mบริการผู้บริโภค11
1.984B2.772.24%2.095Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.025B1.010.50%7.488Mการผลิตของผู้ผลิต2
2.293B0.22-0.46%1.489Mการผลิตของผู้ผลิต6
9.023B0.18-0.33%15.608Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
8.414B1.22-0.44%606.506Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.159B0.05%4.991Mแร่พลังงาน1
%การค้าปลีก1
41.706B1.150.26%2.449Mการเงิน11
3.072B0.191.12%2.512Mการเงิน9
16.521B1.230.79%1.348Mอื่นๆ18
8.998B4.892.61%640.046Kการเงิน2
120.055B-0.22%57.557Kการเงิน2
32.177B15.401.62%50.220Mการสื่อสาร2
588.000M10.331.50%129.455Kระบบขนส่ง1
297.000M0.00%1.900Mบริการผู้บริโภค1
8.781B3.54-3.96%6.691Mบริการการกระจายสินค้า1
315.290M0.00-5.33%5.642Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
49.872B6.201.42%25.555Mการผลิตของผู้ผลิต11
1.305B0.41%15.777Mอื่นๆ2
5.217B0.034.47%1.134Mบริการเชิงพาณิชย์6
2.111B0.472.41%2.444Mการผลิตของผู้ผลิต5
155.010B6.200.66%1.734Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
9.863B-5.84%14.771Mบริการผู้บริโภค5
1.867B-0.87%56.374Kการเงิน1
880.632M2.67-1.07%2.796Mการผลิตของผู้ผลิต1
158.835B1.442.83%15.702Mแร่พลังงาน2
334.687M1.68-2.52%5.138Mบริการผู้บริโภค3
590.276M-3.40%36.002Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
4.846B2.562.27%3.082Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
21.164B0.780.67%3.406Mระบบขนส่ง2
1.762B0.08-1.76%10.129Mบริการทางด้านเทคโนโลยี7
20.286B1.68-0.36%2.429Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
28.716B-0.53%4.245Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
10.172B5.211.74%11.159Mการเงิน3
901.678M-3.47%80.067Kบริการผู้บริโภค1
1.595B0.37%3.458Mบริการผู้บริโภค2
1.878B4.599.95%1.413Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.965B1.032.36%8.846Mการเงิน11
106.613B0.720.11%29.375Mการเงิน28
558.495M2.691.10%66.598Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
351.876B1.420.33%123.224Mการเงิน10
14.111B3.22%29.319Kบริการผู้บริโภค2
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
14.036B8.140.94%754.970Kการค้าปลีก3
190.768B12.491.72%24.942Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
3.472B0.90%1.360Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
108.313B0.871.34%14.345Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
1.329B-0.19%2.018Mระบบขนส่ง1
21.971B5.460.35%23.461Mการผลิตของผู้ผลิต5
2.435B1.540.48%522.743Kบริการการกระจายสินค้า6
41.021B3.041.76%14.116Mการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม