ตลาดหุ้นตุรกี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ตุรกี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
%บริการเชิงพาณิชย์1
68.628B0.670.20%60.702Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
27.366B0.01-0.67%4.443Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
49.880M9.89%225.359Kระบบขนส่ง1
123.778B-2.21%39.884Mระบบขนส่ง2
18.589B0.373.45%7.653Mสาธารณูปโภค7
1.452B2.180.74%942.144Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
19.021B2.14-0.11%2.142Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
29.210B1.39-0.34%622.537Kการผลิตของผู้ผลิต8
15.013B4.12-1.69%1.905Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6.644B12.049.03%79.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
86.835B2.02-1.00%1.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.507B6.782.98%4.490Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
10.546B1.61-0.73%3.988Mการผลิตของผู้ผลิต6
6.202B0.48-4.14%4.662Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
47.403B0.117.10%38.879Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
80.064B0.03-1.59%21.977Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
942.096M1.730.97%1.036Mบริการเชิงพาณิชย์3
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.030B0.87%1.330Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
76.536B0.83-0.00%3.380Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
20.201B0.861.18%1.381Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
862.028M0.80-0.06%149.414Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
134.354B1.64-0.29%38.409Mสาธารณูปโภค13
25.502B0.401.77%1.111Mการผลิตของผู้ผลิต6
9.836B0.002.50%5.609Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
25.412B0.57-0.36%1.189Mบริการการกระจายสินค้า8
2.601B-4.95%9.553Mการค้าปลีก1
75.908B1.98-0.99%32.499Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
153.891B2.73-0.02%3.834Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
6.385B-3.68%5.517Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
27.465B0.220.92%3.179Mการเงิน13
82.774B0.21-2.14%32.482Mการเงิน10
101.250M-0.49%507.516Kบริการการกระจายสินค้า1
113.097B1.60-0.97%7.703Mการค้าปลีก7
18.404B0.26%2.615Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
7.294B0.77-0.60%19.481Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
69.583B0.13-1.26%7.314Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1.351B-1.41%6.073Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
23.710B3.540.12%2.323Mสาธารณูปโภค3
91.172B1.48-1.94%55.629Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11.423B0.83%402.495Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
15.842B0.123.06%5.140Mบริการผู้บริโภค12
4.873B1.161.65%14.051Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
5.367B0.574.03%12.133Mการผลิตของผู้ผลิต2
3.056B0.160.10%2.746Mการผลิตของผู้ผลิต8
15.737B0.490.41%5.154Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
2.042B0.64-0.77%2.177Mบริการทางด้านเทคโนโลยี3
5.092B-0.36%10.564Mแร่พลังงาน1
%การค้าปลีก1
65.292B0.74-1.29%2.114Mการเงิน11
9.745B0.05-1.07%4.447Mการเงิน12
25.800B0.62-4.68%3.713Mอื่นๆ18
10.823B4.07-1.02%809.917Kการเงิน2
143.638B-2.40%394.607Kการเงิน2
41.748B11.873.28%79.420Mการสื่อสาร2
2.777B3.651.50%41.229Mระบบขนส่ง2
310.500M0.00%5.101Mบริการผู้บริโภค1
15.177B2.05-0.82%2.150Mบริการการกระจายสินค้า1
415.360M0.00-1.85%2.516Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
623.154M2.193.50%429.141Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.426B0.763.90%2.075Mการผลิตของผู้ผลิต4
857.731M-1.67%22.944Mอื่นๆ1
1.314B4.37%3.010Mบริการเชิงพาณิชย์5
2.577B0.393.92%6.126Mการผลิตของผู้ผลิต5
198.402B4.85-1.48%1.915Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
11.622B0.005.73%25.771Mบริการผู้บริโภค5
2.342B-3.20%201.042Kการเงิน1
1.012B2.32-2.60%2.419Mการผลิตของผู้ผลิต1
207.605B1.10-1.99%15.651Mแร่พลังงาน2
654.375M0.860.29%3.941Mบริการผู้บริโภค3
1.110B-7.24%158.062Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.850B0.161.31%5.928Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
35.125B0.47-3.44%3.612Mระบบขนส่ง2
6.653B1.371.17%2.818Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
26.784B0.860.64%8.174Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
41.079B6.510.49%7.476Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
14.415B3.68-1.75%5.687Mการเงิน3
825.788M-0.57%57.261Kบริการผู้บริโภค1
1.957B0.30%10.135Mบริการผู้บริโภค2
7.965B2.588.15%5.362Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
14.666B0.84-1.34%15.308Mการเงิน12
118.010B0.65-2.76%52.759Mการเงิน29
759.780M1.975.66%468.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
680.725B0.522.13%137.255Mการเงิน10
12.790B0.03%64.426Kบริการผู้บริโภค2
8.889B9.98%7.691Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
36.406B4.04-3.32%45.709Mการค้าปลีก4
241.520B11.15-1.48%26.910Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4.518B1.93%3.347Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
186.622B0.504.96%39.466Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
2.490B-1.98%1.617Mระบบขนส่ง1
30.754B3.90-0.42%32.923Mการผลิตของผู้ผลิต4
4.270B0.88-1.19%1.826Mบริการการกระจายสินค้า7
46.980B2.66-0.65%43.455Mการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม