หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ตุรกี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์18.386B TRY0.54%+2.31%3.419M310
การสื่อสาร266.91B TRY0.84%−3.44%28.945M23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร975.93B TRY1.59%−0.96%7.973M719
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร835.325B TRY0.43%−1.97%2.511M849
บริการผู้บริโภค199.032B TRY0.23%−2.51%6.179M728
บริการการกระจายสินค้า137.621B TRY0.67%−0.24%9.255M419
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์478.805B TRY0.10%−4.37%34.058M610
แร่พลังงาน763.763B TRY2.47%−0.27%16.388M23
การเงิน4.469T TRY1.00%−0.60%40.814M11126
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ52.939B TRY0.10%+1.80%1.106M25
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ115.851B TRY0.98%−1.95%3.935M310
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม280.863B TRY0.38%−4.04%21.306M19
อื่นๆ106.826B TRY0.41%+4.77%350.708K212
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.109T TRY0.43%−0.25%49.222M646
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ848.898B TRY0.54%−1.23%47.871M872
การผลิตของผู้ผลิต644.471B TRY0.67%−1.34%13.418M954
การค้าปลีก498.189B TRY0.88%−2.23%6.75M514
บริการทางด้านเทคโนโลยี231.079B TRY0.12%+2.26%59.024M318
ระบบขนส่ง596.399B TRY0.19%−1.74%30.258M511
สาธารณูปโภค599.411B TRY0.99%−2.49%23.875M332