Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ตุรกี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
12.493B1.31%6.627M29
76.221B2.60%14.456M33
257.770B1.24%26.394M721
126.562B0.84%1.435M743
37.734B0.01%3.230M723
21.285B-0.57%2.799M413
54.757B1.30%67.937M68
133.466B2.48%12.945M23
601.198B4.87%53.153M1198
7.320B-0.10%211.449K14
14.655B-0.45%4.800M47
103.050B3.19%6.909M211
17.577B0.40%3.631M220
207.554B1.75%15.826M631
172.380B3.69%29.458M859
109.586B3.03%15.121M945
66.737B0.65%3.485M510
18.772B-44.67%4.134M312
48.763B8.07%73.230M57
57.821B1.18%7.461M321
โหลดเพิ่ม