อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โปแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
310.619M-1.73%6.518Kบริการเชิงพาณิชย์7
54.000M3.85%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
7.667B-0.76%21.495Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
%ระบบขนส่ง2
599.996M0.44%726ระบบขนส่ง1
24.440B-0.00%1.006Mสาธารณูปโภค3
6.149B-0.31%9.361Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
28.037B-0.31%1.661Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
6.974B0.74%95.840Kการค้าปลีก2
6.524B1.56%1.404Kการผลิตของผู้ผลิต3
1.077B0.78%851สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
6.236B-0.41%507สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
221.758M-1.63%2.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
3.029B2.08%58.726Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
299.805M3.46%12.353Kบริการผู้บริโภค2
2.525B-0.48%7.764Kการผลิตของผู้ผลิต12
9.662M0.00%0บริการผู้บริโภค1
6.093B-0.13%39.170Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2.114B-7.62%258.435Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.197B1.19%62.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
7.678B1.62%941.285Kแร่พลังงาน4
56.799M0.68%10บริการเชิงพาณิชย์3
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
29.383M2.11%5.506Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
18.638B1.79%288.361Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.086B1.58%1.737Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
240.040M0.00%1.852Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
269.947M0.46%7.783Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
737.430M-0.38%25.293Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
87.030B-0.61%95.196Kสาธารณูปโภค13
1.174B0.26%5.642Kการผลิตของผู้ผลิต8
74.760M-1.02%16.540Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
520.804M1.37%4.936Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
159.717M-0.42%19.167Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.534B-4.84%388.056Kบริการการกระจายสินค้า7
31.439M-0.31%7.098Kการค้าปลีก1
979.989M-1.66%8.965Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
13.940B-0.21%45.834Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
1.723B-0.18%2.618Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1.813B1.89%3.138Kการเงิน12
2.131B0.16%19.485Kการเงิน16
89.600M-0.62%552บริการการกระจายสินค้า2
36.107B-1.55%132.389Kการค้าปลีก3
90.698M1.95%5.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
824.677M1.04%89.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1.350B-0.01%14.476Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
78.068M3.63%2.756Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
406.612M-0.60%9.656Kสาธารณูปโภค1
670.068M-1.91%33.728Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.245B0.62%16.489Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
882.179M2.90%14.865Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
1.319B0.00%19บริการผู้บริโภค2
1.102B-0.10%236.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
%การผลิตของผู้ผลิต2
1.036B0.77%3.799Kการผลิตของผู้ผลิต11
1.634B0.00%1.298Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
19.254B-0.31%31.529Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
191.512M0.89%6.112Kการเงิน3
27.816B1.10%378แร่พลังงาน1
53.192B1.71%1.945Mการค้าปลีก5
4.440B-0.23%4.605Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
3.836B-0.14%85.601Kการเงิน13
1.211B1.26%2.824Kการเงิน18
2.155B0.34%14.843Kอื่นๆ19
405.351M0.00%0การเงิน1
458.750B-0.05%125.946Kการเงิน4
24.489B-2.44%536.539Kการสื่อสาร3
833.932M0.11%78.028Kระบบขนส่ง1
9.582M0.00%530บริการผู้บริโภค1
4.160B-0.20%2.720Kบริการการกระจายสินค้า4
2.017B2.32%132.838Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
1.307B1.03%2.177Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
1.918B0.48%5.957Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.752B1.38%106.077Kอื่นๆ3
8.888B0.23%10.146Kบริการเชิงพาณิชย์54
1.817B0.09%2.983Kการผลิตของผู้ผลิต4
2.659B1.01%318บริการผู้บริโภค6
1.201B-3.09%12.721Kการผลิตของผู้ผลิต1
37.896B-1.79%4.385Mแร่พลังงาน2
48.608B-0.81%735.884Kแร่พลังงาน3
49.770M0.80%4.563Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
910.950M0.84%833บริการผู้บริโภค5
2.212M1.37%18.320Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
33.141B1.30%565.854Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
187.687M2.50%3.547Kระบบขนส่ง3
13.774B-0.52%12.491Kบริการทางด้านเทคโนโลยี81
17.425M5.38%153.456Kบริการเชิงพาณิชย์1
22.410B-0.40%3.107Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
596.307M2.62%175.466Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
33.740B-1.56%768.243Kการเงิน1
62.664M-2.54%281บริการผู้บริโภค2
663.133M0.66%1.472Kบริการผู้บริโภค2
529.909M6.86%203.657Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
28.865B-0.53%6.851Kการเงิน31
3.029B6.71%1.857Kการเงิน2
1.716B-1.18%372.824Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
144.795B0.66%200.995Kการเงิน12
7.075B1.62%31.196Kบริการผู้บริโภค6
645.353M0.30%220เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
26.874B-1.72%85.022Kการค้าปลีก10
255.476M6.37%936การสื่อสาร7
2.516B0.54%2.186Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
57.075M0.00%766เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
377.141M0.63%1.486Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
622.851M0.12%95.713Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
69.660M-1.59%3.188Kระบบขนส่ง1
4.284B1.09%369.495Kการผลิตของผู้ผลิต13
374.101M-1.89%93สาธารณูปโภค4
6.393B-1.81%99.779Kบริการการกระจายสินค้า29
10.566B-1.63%823.583Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม