ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โปแลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.801 T PLN1.49%+1.01%312721
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.513 T PLN0.69%−0.01%10821
การเงิน1.401 T PLN5.38%−0.09%231.008 K1194
การค้าปลีก1.139 T PLN1.76%−0.01%31.206 K527
บริการทางด้านเทคโนโลยี976.366 B PLN1.24%−0.21%180.989 K4160
การผลิตของผู้ผลิต617.685 B PLN2.65%−0.09%912956
สาธารณูปโภค240.965 B PLN3.37%−0.49%509.126 K421
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร169.395 B PLN0.42%−0.05%402832
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ144.167 B PLN1.29%+0.00%830437
แร่พลังงาน100.397 B PLN6.77%−1.99%2.425 M39
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44.079 B PLN2.22%−2.66%566.893 K518
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29.817 B PLN4.31%−0.32%37.198 K343
บริการผู้บริโภค27.643 B PLN2.06%−1.47%472.428 K830
บริการเชิงพาณิชย์19.437 B PLN3.11%−1.23%10.701 K462
บริการการกระจายสินค้า17.729 B PLN2.31%+0.12%57.703 K438
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16 B PLN1.96%−1.04%31.741 K829
การสื่อสาร12.817 B PLN5.21%−2.36%1.376 M28
อื่นๆ4.036 B PLN1.25%+0.52%46.869 K217
ระบบขนส่ง2.43 B PLN7.18%−5.65%52.705 K46
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.526 B PLN1.93%−0.51%21.252 K27