Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — นอร์เวย์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
176.123B-0.73%618.222K28
193.492B-2.12%1.613M23
4.549B-1.02%54.116K11
240.755B-2.26%736.876K39
186.923B-3.20%106.569K46
21.068B-2.11%113.816K28
121.202B-2.52%876.530K818
848.166B-4.58%5.276M214
783.523B-3.46%993.973K1064
52.299B-0.20%418.455K419
145.517B-3.86%825.129K448
146.485B-5.01%4.376M59
336.179B-2.68%630.426K526
172.844B-1.70%2.607M720
19.980B0.45%300.753K35
161.893B-0.11%884.090K237
158.368B-3.56%2.306M433
57.212B-1.73%389.583K210
โหลดเพิ่ม