ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — นอร์เวย์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์167.701B NOK0.15%+0.20%748.492K413
การสื่อสาร170.174B NOK7.73%+0.86%1.056M11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.792B NOK10.05%+0.84%40.342K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร339.237B NOK3.92%−0.96%356.195K211
บริการผู้บริโภค9.935B NOK0.74%+0.70%286.217K44
บริการการกระจายสินค้า6.855B NOK0.20%+2.71%818.068K37
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37.227B NOK0.50%−0.91%368.809K718
แร่พลังงาน1.305T NOK7.88%+0.93%2.777M320
การเงิน716.976B NOK5.11%−0.22%1.086M1058
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ588.078M NOK−8.08%5011
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24.655B NOK0.33%−1.14%2.571M317
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม190.642B NOK1.99%−0.59%289.86K541
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน145.629B NOK10.67%−1.62%3.779M69
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ168.875B NOK9.21%−0.67%325.463K628
การผลิตของผู้ผลิต174.691B NOK2.66%−1.68%627.195K623
การค้าปลีก18.956B NOK4.45%−1.49%65.261K46
บริการทางด้านเทคโนโลยี278.06B NOK1.71%+0.24%259.857K431
ระบบขนส่ง335.13B NOK9.92%−2.85%751.219K437
สาธารณูปโภค45.817B NOK2.58%−0.58%472.304K211