หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — กรีซ

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์29.928M EUR0.00%−0.95%1.144K23
การสื่อสาร6.496B EUR3.77%+0.18%218.464K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร142.574M EUR2.94%+0.04%2.693K36
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.761B EUR2.64%−0.91%16.351K610
บริการผู้บริโภค6.723B EUR9.45%+1.87%247.391K33
บริการการกระจายสินค้า603.385M EUR1.00%−0.29%18.053K28
แร่พลังงาน5.502B EUR7.67%−1.00%238.215K12
การเงิน29.967B EUR0.47%+0.10%1.473M830
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ154.824M EUR0.00%+0.84%6.496K11
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ191.979M EUR0.35%−0.98%168.367K22
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.187B EUR0.35%−0.90%87.953K19
อื่นๆ21.294M EUR3.25%0.00%40013
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.888B EUR1.79%+0.01%57.369K49
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ902.194M EUR2.86%−0.66%5.934K514
การผลิตของผู้ผลิต2.329B EUR1.41%−0.95%152.604K411
การค้าปลีก4.142B EUR3.28%+0.09%85.562K49
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.416B EUR1.31%+0.31%330.163K313
ระบบขนส่ง5.15B EUR0.79%+0.63%108.673K37
สาธารณูปโภค12.692B EUR1.81%−0.09%156.815K36