ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไต้หวัน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์39.144 T TWD2.46%+3.75%24.865 M9709
การเงิน7.876 T TWD2.62%−0.05%11.978 M13102
การผลิตของผู้ผลิต3.593 T TWD2.68%+2.53%5.879 M9318
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.175 T TWD2.14%+0.27%1.993 M8175
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.806 T TWD2.92%+1.31%18.64 M8115
การสื่อสาร1.613 T TWD3.88%−0.24%6.529 M36
ระบบขนส่ง1.532 T TWD4.30%+1.83%39.868 M537
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.491 T TWD2.97%−0.21%4.973 M563
บริการการกระจายสินค้า1.255 T TWD3.15%+0.85%1.375 M476
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.219 T TWD1.18%+0.36%791.681 K5172
การค้าปลีก1.069 T TWD3.59%−0.51%2.008 M930
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.049 T TWD5.39%+0.23%1.008 M757
บริการทางด้านเทคโนโลยี937.015 B TWD2.60%+3.82%979.886 K4101
แร่พลังงาน696.239 B TWD2.74%−0.55%1.658 M34
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม670.413 B TWD3.50%+1.72%6.715 M256
บริการเชิงพาณิชย์581.788 B TWD2.70%+2.24%4.953 M449
บริการผู้บริโภค305.43 B TWD2.83%+1.37%766.582 K771
สาธารณูปโภค223.617 B TWD1.94%+0.94%1.928 M418
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ30.658 B TWD2.24%−0.34%205.97 K29
อื่นๆ15.455 B TWD0.00%+0.23%24.02 K1237