Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไต้หวัน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
475.584B1.09%24.151M336
1420.138B0.70%4.926M38
1875.779B-0.01%3.312M8136
1392.745B0.78%1.526M756
234.317B0.01%218.063K967
615.619B-0.74%1.926M465
34123.975B0.99%34.884M9718
925.486B0.20%1.496M23
6998.327B-0.08%16.374M1278
38.718B-0.71%343.773K28
991.781B-0.06%1.667M5144
440.429B-0.74%1.852M245
5.602B-0.90%6.000K1207
1554.815B0.68%24.747M553
3664.974B-0.40%3.742M8179
2437.751B-0.47%2.023M9295
788.676B-0.91%525.498K623
598.786B-0.59%679.190K493
2236.285B4.58%178.938M631
130.259B-0.37%146.541K414
โหลดเพิ่ม