Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ซาอุดี อาระเบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
5.268B0.07%712.331Kบริการเชิงพาณิชย์2
24.266B-0.62%1.317Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
2.068B-1.55%89.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
3.654B0.69%1.258Mการค้าปลีก1
1.260B1.43%1.642Mการผลิตของผู้ผลิต1
81.116B-0.82%249.946Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
334.800B-1.61%1.723Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
150.038B-1.17%1.697Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1.378B-2.44%678.077Kบริการเชิงพาณิชย์1
67.702B-0.24%293.251Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
3.642B1.78%2.325Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2.555B-2.37%352.794Kการค้าปลีก2
156.111B-1.68%3.251Mสาธารณูปโภค2
4.193B-0.37%747.434Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.778B2.14%471.744Kบริการการกระจายสินค้า2
7.626B0.45%73.658Kการค้าปลีก1
8.385B0.12%638.558Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
14.862B-0.57%1.552Mการเงิน4
37.874B-0.98%223.428Kการเงิน1
10.026B-0.18%60.003Kบริการการกระจายสินค้า1
11.099B0.93%71.322Kการค้าปลีก1
5.964B1.20%543.874Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
58.744B0.59%292.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
291.088M-2.95%6.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
4.365B-0.86%112.256Kสาธารณูปโภค2
3.975B-2.23%1.227Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
5.295B0.00%648.675Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
88.421B-0.71%69.948Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
5.166B-0.20%445.134Kบริการผู้บริโภค3
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.906B-1.53%3.379Mการผลิตของผู้ผลิต2
614.400M-0.78%273.191Kการผลิตของผู้ผลิต1
2.943B-0.72%85.463Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
25.882B-3.02%371.966Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
2.400B0.53%228.139Kการเงิน3
7006.418B0.00%4.946Mแร่พลังงาน1
2.558B0.80%2.214Mการเงิน1
3.992B-1.00%3.311Mอื่นๆ7
19.478B0.42%110.758Kการเงิน5
522.750M0.43%729.220Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
13.112B-0.15%228.554Kระบบขนส่ง1
3.065B-1.65%541.063Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.113B0.55%598.894Kการผลิตของผู้ผลิต2
27.931B-0.31%415.282Kการเงิน15
21.769B-2.65%9.271Mแร่พลังงาน2
14.148B0.16%449.492Kบริการผู้บริโภค5
1.140B0.20%770.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
90.021B-0.08%647.849Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
10.524B2.49%839.276Kระบบขนส่ง3
2.940B-1.02%208.314Kบริการเชิงพาณิชย์1
7.702B-1.17%459.560Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
767.774M-0.63%16.339Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
2.224B2.24%1.101Mการเงิน3
13.520B-1.07%76.428Kบริการผู้บริโภค1
3.291B-0.47%432.967Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
61.689B0.78%4.443Mการเงิน10
44.610B-0.34%884.374Kการเงิน19
963.892B-1.88%1.677Mการเงิน10
12.031B-2.19%264.857Kบริการผู้บริโภค5
1.815B0.42%317.087Kการเงิน2
26.038B-0.58%151.261Kการค้าปลีก3
231.288B1.67%4.655Mการสื่อสาร3
5.253B-0.51%351.863Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1.614B0.56%2.055Mระบบขนส่ง1
12.627B1.65%675.406Kบริการการกระจายสินค้า6
23.947B-0.48%854.556Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม