อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.099B9.60%254.831Kบริการเชิงพาณิชย์5
1069.141B1.35%2.173Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1731.890B-2.18%452.007Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ165
262.699B1.43%677.670Kระบบขนส่ง19
833.593B0.72%512.863Kระบบขนส่ง9
88.622B1.72%1.817Mสาธารณูปโภค11
125.647B3.84%6.545Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1388.212B0.42%157.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร81
753.100B-0.26%264.997Kการค้าปลีก27
3127.222B3.05%4.814Mการผลิตของผู้ผลิต143
875.606B0.63%387.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1564.831B0.66%794.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
379.798B-1.28%69.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
344.170B-0.51%519.333Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
529.434B0.04%1.151Mบริการผู้บริโภค29
691.760B1.35%100.383Kการผลิตของผู้ผลิต68
241.089B-0.60%401.749Kบริการผู้บริโภค11
49.175B-0.66%1.032Mบริการผู้บริโภค2
937.136M0.00%6การค้าปลีก2
2437.393B0.17%703.715Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
882.366B0.69%126.476Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2828.404B0.47%178.195Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ197
1789.927B-0.23%3.857Mแร่พลังงาน6
21.234B0.74%4.400Kบริการเชิงพาณิชย์20
487.236M4.96%8.060Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
69.919B0.31%389.425Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.339B1.49%36.771Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7119.691B0.44%431.489Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
78.661B-0.21%257.048Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
368.887B2.43%300.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
7.949B-2.33%16.664Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
48.323B1.23%224.097Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
33.649B-0.92%60.586Kการค้าปลีก4
15.454M4.91%55การค้าปลีก1
7335.170B1.43%6.393Mสาธารณูปโภค63
3216.368B1.40%2.013Mการผลิตของผู้ผลิต131
79.456B0.99%206.826Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
539.342B-0.70%806เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
17.317B0.63%70.545Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
19.525B1.15%8.544Kบริการการกระจายสินค้า10
136.204B1.34%19.589Kการค้าปลีก6
1376.174B1.25%92.128Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4509.252B1.79%2.434Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม193
12.600B3.23%122.146Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15128.009B1.73%4.026Mการเงิน168
6305.614B-0.31%2.228Mการเงิน130
804.250B0.61%31.002Kบริการเชิงพาณิชย์9
38.092B-0.11%46.975Kบริการการกระจายสินค้า17
162.724B4.15%3.102Mการค้าปลีก6
3259.228B-0.06%75.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
422.840B0.44%36.930Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2656.658B0.39%500.218Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
12.110B-1.68%41.287Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1936.618B0.35%3.702Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
263.419B1.98%14.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
16.947B-0.23%42.862Kการค้าปลีก2
41.814B1.24%17.582Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
848.657B2.61%1.180Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
522.382B0.83%510.114Kบริการผู้บริโภค66
16379.594B-0.37%1.174Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
502.101B0.44%263.598Kการผลิตของผู้ผลิต31
1640.294B1.82%79.706Kการผลิตของผู้ผลิต134
7734.112B0.44%608.204Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ132
30536.166B2.96%3.527Mบริการทางด้านเทคโนโลยี156
2278.608B1.58%17.081Mแร่พลังงาน4
75.654B1.36%1.276Mการค้าปลีก4
280.212B-0.97%846.134Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1690.275B1.32%662.516Kการเงิน211
2373.745B0.91%970.116Kการเงิน29
300.483B2.16%7.096Mอื่นๆ121
5375.860B1.14%826.630Kการเงิน10
5369.738B2.22%8.263Mการเงิน18
366.049B0.91%72.180Kการสื่อสาร6
118.813B2.22%156.114Kระบบขนส่ง12
457.659M1.48%60.000Kบริการการกระจายสินค้า6
63.572B0.66%106.731Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
580.193B0.12%38.448Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1033.168B-0.53%336.590Kการผลิตของผู้ผลิต95
71.145B0.85%198.368Kอื่นๆ8
433.678B1.28%1.401Mบริการเชิงพาณิชย์84
992.967B1.29%56.480Kการผลิตของผู้ผลิต63
9035.696B2.66%3.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
560.785B0.11%4.258Mบริการผู้บริโภค64
2615.428B-0.22%806.637Kการเงิน4
228.113M3.28%9.994Kการผลิตของผู้ผลิต2
1386.080B1.46%1.708Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
215.615B0.65%634.244Kแร่พลังงาน7
39690.838B1.51%4.944Mแร่พลังงาน24
54.286B2.06%86.586Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
478.327B3.42%1.124Mบริการผู้บริโภค28
2176.550B3.20%1.595Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร46
3861.899B-0.22%2.794Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44
1777.027B1.20%1.645Mระบบขนส่ง32
431.512B0.92%324.556Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
836.535B1.32%143.275Kบริการเชิงพาณิชย์7
2876.182B-0.14%511.309Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
6005.563B0.94%1.052Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
6864.664B0.58%1.553Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ116
1.334B0.63%52.409Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
48.354B1.48%40.579Kบริการผู้บริโภค9
71.620B1.39%142.938Kบริการผู้บริโภค16
176.198B0.18%315.988Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
503.398B2.25%601.608Kระบบขนส่ง2
2354.748B0.29%1.436Mการเงิน149
576.563B-0.05%387.923Kการเงิน4
1.355B2.96%4.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
26181.411B-0.10%15.990Mการเงิน56
458.713B1.72%217.114Kบริการผู้บริโภค8
2.796B-1.19%19.783Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1683.498B1.33%195.113Kการเงิน4
3039.013B0.32%208.640Kการค้าปลีก22
1283.480B1.13%1.449Mการสื่อสาร19
3404.780B2.08%4.882Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน190
360.427B1.88%1.673Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
832.035B1.78%7.591Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ310
5183.707B1.50%19.588Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
12.341B-0.67%79.662Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
67.050B0.46%50.187Kระบบขนส่ง13
2248.354B0.61%3.191Mการผลิตของผู้ผลิต67
1.474B3.42%20.481Kสาธารณูปโภค1
757.592B0.02%655.814Kบริการการกระจายสินค้า101
6690.435B-0.34%26.194Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ