อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.243B3.50%525.310Kบริการเชิงพาณิชย์5
1190.917B9.91%15.325Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1655.214B-2.23%200.155Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ163
266.959B0.37%775.682Kระบบขนส่ง19
846.279B0.83%523.138Kระบบขนส่ง9
92.321B2.58%10.382Mสาธารณูปโภค11
129.066B-1.10%4.868Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1415.791B1.61%404.346Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
770.394B0.21%256.987Kการค้าปลีก27
3203.750B-0.48%9.419Mการผลิตของผู้ผลิต143
887.287B0.69%734.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1554.807B-1.27%941.567Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
383.903B2.41%62.997Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
367.592B7.36%810.692Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
527.534B-0.34%895.692Kบริการผู้บริโภค29
708.002B1.10%279.713Kการผลิตของผู้ผลิต68
236.053B-1.39%2.596Mบริการผู้บริโภค11
49.067B0.42%491.152Kบริการผู้บริโภค2
937.136M0.00%5.638Kการค้าปลีก2
2432.514B-0.39%668.320Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
889.529B0.13%118.491Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2859.538B0.68%318.771Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ196
1806.009B1.18%4.681Mแร่พลังงาน6
20.972B-1.63%4.759Kบริการเชิงพาณิชย์20
536.236M4.83%12.472Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
69.297B-1.11%268.458Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.370B-0.92%83.076Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7164.387B0.21%486.016Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
78.486B-0.14%355.951Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
377.548B-0.08%393.470Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
7.564B-2.29%14.494Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
49.642B1.38%58.766Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
33.299B-0.08%41.367Kการค้าปลีก4
16.212M4.91%55การค้าปลีก1
7535.606B1.36%5.684Mสาธารณูปโภค62
3325.435B2.04%6.689Mการผลิตของผู้ผลิต132
81.247B1.27%161.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
530.428B-1.06%1.277Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
18.381B5.29%415.320Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
19.462B-0.70%6.392Kบริการการกระจายสินค้า10
138.504B0.44%13.399Kการค้าปลีก6
1402.360B0.66%63.818Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4605.878B0.37%1.505Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม193
12.932B-0.39%105.212Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15347.616B-0.26%3.298Mการเงิน164
6292.882B0.09%1.223Mการเงิน129
812.144B0.44%10.638Kบริการเชิงพาณิชย์9
36.897B-2.96%67.227Kบริการการกระจายสินค้า18
163.677B-3.36%7.069Mการค้าปลีก6
3238.278B-0.58%94.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
429.696B1.27%45.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2680.861B0.51%576.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร55
12.196B1.28%17.917Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1955.082B0.67%3.049Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
268.565B-0.13%11.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
16.691B-1.03%25.040Kการค้าปลีก2
42.892B1.42%23.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
875.849B0.62%576.398Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
527.144B0.12%350.099Kบริการผู้บริโภค67
16482.146B1.03%960.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
507.402B0.70%1.139Mการผลิตของผู้ผลิต31
1670.959B0.09%61.038Kการผลิตของผู้ผลิต135
7793.560B0.33%612.155Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ132
31876.913B1.42%2.433Mบริการทางด้านเทคโนโลยี157
2322.874B0.41%8.542Mแร่พลังงาน4
75.378B-1.70%855.215Kการค้าปลีก4
274.693B-1.14%558.371Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1709.077B-0.27%401.412Kการเงิน211
2412.175B0.73%447.895Kการเงิน27
300.819B-2.04%6.851Mอื่นๆ121
5505.978B1.28%1.067Mการเงิน10
5564.392B1.42%5.205Mการเงิน18
377.471B1.91%1.529Mการสื่อสาร6
123.996B2.14%238.562Kระบบขนส่ง12
468.761M0.93%60.000Kบริการการกระจายสินค้า6
65.474B2.57%392.860Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
588.474B1.30%133.709Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1067.038B3.94%1.510Mการผลิตของผู้ผลิต95
70.497B-1.63%178.376Kอื่นๆ8
435.228B-0.91%409.866Kบริการเชิงพาณิชย์84
1011.883B0.71%83.749Kการผลิตของผู้ผลิต63
9356.319B0.86%4.904Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
559.491B-0.38%3.251Mบริการผู้บริโภค64
2703.094B3.59%7.015Mการเงิน4
238.375M1.23%2.868Kการผลิตของผู้ผลิต2
1445.060B2.78%4.030Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
221.394B2.01%753.690Kแร่พลังงาน7
38472.971B1.92%4.660Mแร่พลังงาน24
55.255B-0.16%48.362Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
492.193B-0.47%314.946Kบริการผู้บริโภค28
2284.939B1.74%1.271Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร46
3840.749B-0.33%3.987Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1857.838B3.32%5.228Mระบบขนส่ง32
432.668B-0.70%197.729Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
838.881B-0.93%71.984Kบริการเชิงพาณิชย์7
2878.083B0.19%458.451Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
6104.744B0.69%1.217Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
6883.886B-0.28%1.262Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ116
1.369B2.02%51.661Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
49.714B1.14%49.530Kบริการผู้บริโภค9
73.374B0.85%192.947Kบริการผู้บริโภค16
174.658B-1.11%424.990Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
523.750B1.79%475.018Kระบบขนส่ง2
2382.793B0.64%1.427Mการเงิน149
576.268B0.06%216.599Kการเงิน4
1.405B0.87%7.077Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
25973.888B-0.85%10.745Mการเงิน56
469.724B0.77%185.807Kบริการผู้บริโภค8
2.730B-1.15%27.123Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1705.030B-0.15%149.470Kการเงิน4
3039.690B-0.25%203.543Kการค้าปลีก22
1310.987B0.92%2.048Mการสื่อสาร19
3438.071B-1.12%4.281Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน190
382.855B4.39%2.730Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
834.979B-1.33%9.217Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ311
5299.017B0.72%19.285Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
12.177B-0.16%45.265Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
66.987B-0.44%67.938Kระบบขนส่ง13
2311.755B2.23%2.086Mการผลิตของผู้ผลิต67
1.549B1.65%12.067Kสาธารณูปโภค1
765.812B1.00%1.320Mบริการการกระจายสินค้า103
6915.291B3.72%22.803Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ