อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1184.484B0.30%639.494Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1138.536B0.78%156.730Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ169
301.810B1.45%5.820Kระบบขนส่ง17
1274.870B0.53%517.489Kระบบขนส่ง7
54.830B1.03%1.395Mสาธารณูปโภค14
178.233B1.13%1.173Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1913.003B0.35%33.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
1002.834B0.42%26.168Kการค้าปลีก29
3956.501B0.51%222.281Kการผลิตของผู้ผลิต143
1034.163B0.46%54.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1658.939B-1.09%1.853Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
493.320B-1.09%33.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
954.988B2.51%949.701Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
588.199B0.11%326.463Kบริการผู้บริโภค24
915.706B-1.23%40.668Kการผลิตของผู้ผลิต69
190.078B-2.49%4.041Mบริการผู้บริโภค11
102.442B-0.15%183.841Kบริการผู้บริโภค2
113.690B-4.55%1.269Mการค้าปลีก4
2351.912B0.95%287.539Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ78
1149.154B2.53%105.275Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2500.262B0.87%39.682Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ197
2563.787B1.62%2.114Mแร่พลังงาน6
28.848B-1.00%1.637Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.996B1.49%24.917Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.185B1.47%5.348Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.026B4.89%26.721Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
8412.059B0.32%166.443Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน86
104.577B-0.34%181.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
366.102B1.88%99.193Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
9.962B0.34%34.765Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
101.884B0.69%3.176Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
81.863B0.15%9.833Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8080.993B0.79%1.467Mสาธารณูปโภค56
4138.522B0.41%400.443Kการผลิตของผู้ผลิต124
104.729B0.70%27.290Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.022B1.58%18.974Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.223B1.00%3.072Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
90.721B1.45%159.402Kบริการการกระจายสินค้า9
100.129B-0.48%29.430Kการค้าปลีก5
1588.430B0.05%32.248Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6427.530B1.21%397.202Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม177
25.353B1.25%52.549Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
20514.070B0.73%832.931Kการเงิน160
7395.196B0.60%257.194Kการเงิน111
863.599B0.38%4.160Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.412B0.59%4.962Kบริการการกระจายสินค้า13
338.203B0.37%54.493Kการค้าปลีก5
3046.145B1.69%8.854Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1204.502B0.27%3.578Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2261.482B1.53%542.875Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
2.610B3.08%159แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2172.262B0.70%1.112Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
326.490B0.56%5.947Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
18.380B0.13%5.739Kการค้าปลีก2
73.337B0.79%6.869Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1116.172B1.76%166.160Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ24
959.903B0.16%58.806Kบริการผู้บริโภค65
15603.734B0.69%169.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
1419.776B0.53%11.430Kการผลิตของผู้ผลิต38
2109.544B0.27%16.469Kการผลิตของผู้ผลิต136
8579.272B0.90%133.316Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ150
32899.471B0.10%786.749Kบริการทางด้านเทคโนโลยี179
2.269B4.99%2.013Kการค้าปลีก2
310.956B-0.13%249.697Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1812.120B0.19%88.403Kการเงิน215
2743.116B1.05%148.164Kการเงิน28
542.600B0.46%1.126Mอื่นๆ125
7344.930B0.86%136.248Kการเงิน12
6941.500B-0.47%875.483Kการเงิน17
272.835B-0.27%83.054Kการสื่อสาร6
234.314B-0.30%68.564Kระบบขนส่ง15
99.495M0.00%8.000Kบริการการกระจายสินค้า5
48.475B7.30%14.084Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
659.411B0.94%8.884Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
1646.199B0.45%61.719Kการผลิตของผู้ผลิต95
113.411M-2.24%59อื่นๆ4
581.213B1.26%75.028Kบริการเชิงพาณิชย์77
992.430B0.56%12.140Kการผลิตของผู้ผลิต53
11136.330B1.26%1.974Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
926.285B0.82%1.028Mบริการผู้บริโภค76
2961.428B0.83%230.641Kการเงิน4
700.000K-4.76%300การผลิตของผู้ผลิต1
1829.235B0.22%630.651Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3266.066B0.97%2.748Mแร่พลังงาน9
24683.850B0.29%2.821Mแร่พลังงาน23
74.484B0.24%19.709Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
667.890B2.19%372.230Kบริการผู้บริโภค31
2863.042B-0.12%256.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
4763.293B1.05%1.354Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
1999.246B2.69%820.912Kระบบขนส่ง32
423.546B0.51%85.402Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
932.080B1.10%49.537Kบริการเชิงพาณิชย์6
2461.338B-0.72%199.320Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
4635.134B0.46%348.855Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5612.512B0.52%223.562Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ122
2.324B4.89%46.377Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
67.200B0.51%5.767Kบริการผู้บริโภค10
120.422B0.75%18.475Kบริการผู้บริโภค14
232.099B1.11%72.640Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
695.322B0.50%81.354Kระบบขนส่ง3
3663.335B0.47%784.510Kการเงิน144
700.490B-0.25%96.499Kการเงิน4
1.580B0.76%4.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36189.291B0.92%2.684Mการเงิน68
500.901B0.27%197.775Kบริการผู้บริโภค7
1.702B-2.12%2.300Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2129.014B0.17%26.069Kการเงิน4
2462.574B1.11%54.408Kการค้าปลีก14
19.207B1.33%157.064Kการสื่อสาร8
4614.650B2.21%1.980Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
375.328B0.44%197.973Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
777.401B0.17%186.451Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ304
6064.500B2.07%2.473Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.552B-0.84%9.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
111.603B-0.64%30.210Kระบบขนส่ง14
2794.224B-0.51%1.182Mการผลิตของผู้ผลิต72
1.484B2.19%18.233Kสาธารณูปโภค1
1048.385B1.16%358.348Kบริการการกระจายสินค้า110
6847.934B0.70%7.887Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ