อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.203B3.50%524.422Kบริการเชิงพาณิชย์5
1082.217B9.89%15.413Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1694.591B-2.30%196.380Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ163
266.139B0.35%782.558Kระบบขนส่ง19
839.775B0.83%524.146Kระบบขนส่ง9
90.075B2.45%10.144Mสาธารณูปโภค11
130.698B-1.11%4.859Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1394.317B1.54%401.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
751.378B0.22%250.293Kการค้าปลีก27
3222.420B-0.58%9.875Mการผลิตของผู้ผลิต143
881.026B0.67%717.984Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1574.660B-1.27%939.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
375.029B2.41%63.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
342.892B7.32%807.707Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
529.525B-0.35%895.017Kบริการผู้บริโภค29
700.770B1.05%278.488Kการผลิตของผู้ผลิต68
239.794B-1.42%2.556Mบริการผู้บริโภค11
48.850B0.42%491.152Kบริการผู้บริโภค2
937.136M0.00%5.638Kการค้าปลีก2
2441.502B-0.42%663.506Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ73
888.527B0.13%118.710Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2841.986B0.63%306.017Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ196
1785.734B1.18%4.682Mแร่พลังงาน6
21.443B-1.67%4.694Kบริการเชิงพาณิชย์20
511.236M4.83%12.472Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
70.075B-1.11%268.458Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.484B-0.93%82.138Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7150.322B0.19%482.830Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
78.536B-0.15%354.769Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
378.203B-0.14%379.199Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ80
7.785B-2.34%14.731Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
48.940B1.37%58.849Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
33.343B-0.09%41.342Kการค้าปลีก4
16.212M4.91%55การค้าปลีก1
7439.829B1.32%5.733Mสาธารณูปโภค62
3260.981B1.98%6.493Mการผลิตของผู้ผลิต132
80.249B1.26%161.389Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
535.933B-1.07%1.265Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
17.489B5.05%426.249Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
19.711B-0.71%6.476Kบริการการกระจายสินค้า10
137.886B0.44%13.399Kการค้าปลีก6
1393.342B0.61%64.646Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
4588.868B0.35%1.505Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม193
13.016B-0.39%105.436Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15390.283B-0.28%3.294Mการเงิน164
6287.650B0.08%1.223Mการเงิน129
807.807B0.44%10.642Kบริการเชิงพาณิชย์9
38.030B-2.98%68.137Kบริการการกระจายสินค้า18
169.469B-3.39%7.093Mการค้าปลีก6
3256.841B-0.58%94.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
423.755B1.25%46.075Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
2668.029B0.50%572.836Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร55
11.839B1.26%18.019Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1942.834B0.66%3.033Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล2
268.652B-0.14%11.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
16.943B-1.03%25.040Kการค้าปลีก2
42.346B1.34%22.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
870.657B0.60%579.150Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ29
526.912B0.10%348.150Kบริการผู้บริโภค67
16319.260B1.03%960.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
504.774B0.68%1.198Mการผลิตของผู้ผลิต31
1670.242B0.05%61.348Kการผลิตของผู้ผลิต135
7767.023B0.32%609.908Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ132
31444.633B1.41%2.435Mบริการทางด้านเทคโนโลยี157
2314.300B0.40%8.522Mแร่พลังงาน4
76.575B-1.71%856.348Kการค้าปลีก4
277.468B-1.14%557.191Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
1715.243B-0.30%406.070Kการเงิน211
2394.472B0.71%449.262Kการเงิน27
307.042B-2.05%6.861Mอื่นๆ121
5438.694B1.23%1.063Mการเงิน10
5487.774B1.37%5.292Mการเงิน18
369.916B1.91%1.490Mการสื่อสาร6
121.441B2.09%236.494Kระบบขนส่ง12
464.444M0.93%60.000Kบริการการกระจายสินค้า6
63.878B2.46%416.883Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
580.892B1.28%134.330Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1027.400B3.87%1.464Mการผลิตของผู้ผลิต95
71.691B-1.64%179.305Kอื่นๆ8
439.180B-0.92%412.066Kบริการเชิงพาณิชย์84
1006.274B0.68%85.768Kการผลิตของผู้ผลิต63
9274.585B0.84%4.870Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
561.568B-0.40%3.274Mบริการผู้บริโภค64
2610.298B3.55%6.959Mการเงิน4
235.586M1.18%2.796Kการผลิตของผู้ผลิต2
1406.350B2.74%3.986Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
217.240B2.01%753.125Kแร่พลังงาน7
40200.602B1.93%4.669Mแร่พลังงาน24
55.428B-0.21%48.170Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
494.557B-0.47%315.133Kบริการผู้บริโภค28
2246.432B1.74%1.271Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร46
3852.857B-0.33%3.980Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน45
1798.449B3.30%5.228Mระบบขนส่ง32
435.490B-0.71%198.594Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
847.307B-0.96%72.564Kบริการเชิงพาณิชย์7
2872.648B0.19%457.696Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
6063.479B0.68%1.215Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
6903.509B-0.28%1.260Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ116
1.342B2.02%51.661Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
49.130B1.13%49.626Kบริการผู้บริโภค9
72.788B0.81%192.227Kบริการผู้บริโภค16
176.696B-1.14%415.074Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
514.488B1.79%475.018Kระบบขนส่ง2
2369.087B0.58%1.445Mการเงิน149
576.341B0.06%216.682Kการเงิน4
1.395B0.72%6.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
26198.503B-0.86%10.712Mการเงิน56
466.271B0.77%185.779Kบริการผู้บริโภค8
2.763B-1.19%27.131Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1705.728B-0.15%149.116Kการเงิน4
3048.644B-0.25%203.546Kการค้าปลีก22
1298.735B0.90%2.027Mการสื่อสาร19
3480.203B-1.13%4.277Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน190
367.365B4.18%2.699Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27
847.127B-1.41%9.531Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ311
5265.637B0.72%19.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
12.226B-0.16%45.242Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
67.350B-0.45%68.612Kระบบขนส่ง13
2261.820B2.20%2.126Mการผลิตของผู้ผลิต67
1.524B1.65%12.067Kสาธารณูปโภค1
758.563B0.98%1.319Mบริการการกระจายสินค้า103
6669.351B3.70%23.253Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ