อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%บริการเชิงพาณิชย์1
1184.484B-0.92%2.309Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1138.532B-0.98%291.332Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ168
301.810B-1.39%23.996Kระบบขนส่ง17
1274.870B-2.34%3.015Mระบบขนส่ง7
54.830B-1.01%1.675Mสาธารณูปโภค14
178.233B-1.47%2.689Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1913.003B-1.50%73.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร82
1002.834B0.26%136.891Kการค้าปลีก29
3956.501B-0.75%1.269Mการผลิตของผู้ผลิต143
1034.163B-0.49%153.132Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1658.939B7.77%7.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
493.320B-2.00%68.484Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
954.988B0.22%972.033Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
588.199B-1.07%752.321Kบริการผู้บริโภค24
916.029B2.20%112.074Kการผลิตของผู้ผลิต70
190.078B2.69%11.976Mบริการผู้บริโภค11
102.442B-1.61%365.465Kบริการผู้บริโภค2
113.690B-0.44%3.989Mการค้าปลีก4
2351.912B-0.97%836.848Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
1149.154B0.63%106.682Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
2500.288B1.13%128.201Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ199
2563.787B-2.02%4.970Mแร่พลังงาน6
28.848B0.08%1.762Kบริการเชิงพาณิชย์20
8.996B-1.89%86.290Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4.185B-2.70%17.360Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.026B4.87%17.225Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8412.059B-0.76%610.321Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน86
104.577B-2.83%342.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
366.102B-2.20%114.074Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
9.962B-3.08%346.058Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
101.884B-0.95%14.995Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
81.863B-0.58%35.999Kการค้าปลีก4
—%การค้าปลีก1
8080.993B-1.16%3.291Mสาธารณูปโภค56
4138.548B-1.49%697.172Kการผลิตของผู้ผลิต125
104.729B-1.17%86.816Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
18.022B-0.92%8.281Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
3.223B-3.02%10.148Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
90.721B0.16%69.075Kบริการการกระจายสินค้า10
100.129B2.40%39.679Kการค้าปลีก5
1588.430B0.15%110.118Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6427.530B-0.29%850.148Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม177
25.353B-2.69%118.200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
20513.618B1.02%2.270Mการเงิน164
7395.196B0.34%848.346Kการเงิน111
863.599B-1.52%10.224Kบริการเชิงพาณิชย์9
21.412B-1.34%14.836Kบริการการกระจายสินค้า13
338.203B-0.53%550.909Kการค้าปลีก5
3046.145B-1.66%29.158Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1204.502B-0.16%6.711Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25
2261.482B0.07%445.141Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
2.610B1.16%2.256Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
2172.262B-0.84%2.156Mสาธารณูปโภค11
—%รัฐบาล3
326.490B0.10%100.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
18.380B-2.37%31.287Kการค้าปลีก2
73.337B-1.00%41.804Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
1085.020B-0.81%1.257Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
959.903B-1.27%397.942Kบริการผู้บริโภค65
15603.809B-0.25%379.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
1419.776B0.09%31.285Kการผลิตของผู้ผลิต38
2109.544B-0.98%61.053Kการผลิตของผู้ผลิต137
8579.294B-0.31%298.369Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ151
32899.431B0.31%1.456Mบริการทางด้านเทคโนโลยี179
2.269B4.25%9.927Kการค้าปลีก2
310.956B0.50%764.797Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
1809.652B-1.24%305.914Kการเงิน216
2743.116B-0.25%353.665Kการเงิน28
542.600B-0.01%3.193Mอื่นๆ125
7344.930B0.05%316.488Kการเงิน12
6941.500B-0.48%2.747Mการเงิน17
272.835B-1.95%112.881Kการสื่อสาร6
234.314B-1.34%405.773Kระบบขนส่ง15
99.495M0.00%8.000Kบริการการกระจายสินค้า5
48.475B-0.91%6.672Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
690.563B0.95%24.970Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1646.215B-1.38%179.038Kการผลิตของผู้ผลิต96
113.411M-2.22%59อื่นๆ4
581.213B-0.32%118.782Kบริการเชิงพาณิชย์78
992.430B-0.35%24.796Kการผลิตของผู้ผลิต53
11136.330B-1.54%3.177Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26
926.285B-1.81%2.107Mบริการผู้บริโภค76
2961.428B0.19%734.729Kการเงิน4
700.000K-4.76%300การผลิตของผู้ผลิต1
1829.235B1.06%1.102Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
3266.066B-0.66%5.520Mแร่พลังงาน9
24683.850B-1.53%5.865Mแร่พลังงาน23
74.484B-0.59%68.830Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
667.890B2.15%512.483Kบริการผู้บริโภค31
2863.014B-1.09%712.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร41
4763.293B-1.85%3.935Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
1999.246B-1.78%1.553Mระบบขนส่ง32
423.546B-0.02%253.054Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
932.080B1.10%188.443Kบริการเชิงพาณิชย์6
2461.338B-0.49%708.252Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
4635.134B-0.32%2.474Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
5612.512B-0.08%790.125Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ122
2.324B-2.04%39.843Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
67.200B-1.25%10.291Kบริการผู้บริโภค10
120.422B-0.48%132.417Kบริการผู้บริโภค14
232.099B-2.37%249.441Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
695.322B0.22%579.703Kระบบขนส่ง3
3663.335B-0.09%1.415Mการเงิน145
700.490B1.47%41.168Kการเงิน4
1.580B0.03%13.429Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
36189.241B-0.31%6.934Mการเงิน68
500.901B-3.77%423.749Kบริการผู้บริโภค7
1.702B1.02%23.406Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2129.014B-0.05%120.935Kการเงิน4
2462.574B-1.14%104.861Kการค้าปลีก14
19.207B-1.57%245.736Kการสื่อสาร8
4614.650B-2.78%5.956Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน194
375.328B-3.02%680.055Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
777.406B-0.80%404.131Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ305
6064.500B-1.69%7.173Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
17.552B-0.79%31.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
111.603B2.68%1.014Mระบบขนส่ง14
2794.224B-0.78%1.553Mการผลิตของผู้ผลิต72
1.484B0.85%37.879Kสาธารณูปโภค1
1048.385B-0.85%639.670Kบริการการกระจายสินค้า110
6847.934B-4.32%20.667Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ