ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์3.533T INR0.96%0.25%872.333K575
การสื่อสาร12.147T INR0.33%−0.05%14.796M317
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19.682T INR0.83%−0.79%1.79M888
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร25.842T INR1.38%−0.32%2.536M9125
บริการผู้บริโภค4.105T INR0.40%1.77%4.664M895
บริการการกระจายสินค้า3.46T INR0.26%−0.79%2.524M445
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.348T INR0.83%0.68%5.22M856
แร่พลังงาน23.313T INR1.87%−1.40%7.02M419
การเงิน81.48T INR1.00%0.24%11.792M11264
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.925T INR0.27%1.26%967.615K227
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.407T INR0.85%−0.56%932.641K5107
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.366T INR0.73%1.13%4.415M5108
อื่นๆ11.328B INR0.00%1.09%43.197K2145
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19.687T INR3.72%0.18%5.076M6151
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19.237T INR0.75%0.01%803.29K8401
การผลิตของผู้ผลิต23.526T INR0.57%−0.24%4.494M9313
การค้าปลีก5.38T INR0.12%1.15%964.912K940
บริการทางด้านเทคโนโลยี32.005T INR1.86%−0.20%2.209M4130
ระบบขนส่ง5.544T INR0.50%1.08%14.517M656
สาธารณูปโภค14.523T INR2.03%−0.60%8.179M340