อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
91.673B-1.29%2.443Kบริการเชิงพาณิชย์6
119.044B2.934.12%357.980Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
174.228B2.24-0.44%381อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1.186B3.59%1.135Kระบบขนส่ง3
17.455B-3.48%3.374Mระบบขนส่ง3
24.982B1.67-5.07%27.598Kสาธารณูปโภค7
158.921B5.93-6.91%5.134Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
23.796B1.73-3.52%48.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
211.150B5.13-1.07%4.199Mการค้าปลีก4
137.045B2.88-3.90%201.024Kการผลิตของผู้ผลิต6
7.854B3.60-0.36%2.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
96.896B0.13-0.99%21.756Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
174.904M-4.94%1.005Kบริการผู้บริโภค1
4.699B4.16-4.54%22.114Kการผลิตของผู้ผลิต7
33.872B-2.35%52.004Kบริการผู้บริโภค2
237.003B1.79-0.63%333.206Kบริการผู้บริโภค8
4.282B0.07%84.764Kการค้าปลีก1
116.132B6.82-4.43%1.015Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.036B0.13%26.221Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
24.451B1.16-3.03%44.045Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
5.548B3.40-1.26%6.254Kบริการเชิงพาณิชย์3
1.259B1.19-5.29%13.930Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2.547B0.00-1.42%6.038Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2.776B1.26-3.72%32.064Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.432B4.20-2.80%6.988Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
19.447B2.00-3.03%29อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
34.313B0.91-5.47%3.695Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2.077B2.890.47%10.719Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
7.866B8.480.00%1.148Kการค้าปลีก1
29.890B1.44-2.91%131.577Kสาธารณูปโภค8
539.689B3.08-1.80%422.996Kการผลิตของผู้ผลิต20
39.485B0.61-3.33%147.919Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
374.047B1.03-2.91%996.625Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
86.370B1.80-2.34%93.275Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
17.920B2.51-2.69%15.965Kบริการการกระจายสินค้า7
943.632M4.72-0.63%930การค้าปลีก1
229.902B2.420.40%940.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
277.440B4.30-2.69%310.408Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
1.192B-1.46%492.778Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
3.835B0.41%8.700Kการเงิน6
615.948B1.47-3.73%402.752Kการเงิน49
11.376B0.00-2.46%14.817Kบริการการกระจายสินค้า3
62.464B2.720.94%94.816Kการค้าปลีก3
1.210B5.57-1.02%580สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
165.712B2.65-0.26%828สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
135.328B2.980.38%42.419Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
8.385B5.49-2.35%39.312Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
10.428B4.03-2.93%133.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
9.895B6.69-2.54%57.287Kการค้าปลีก2
19.026B7.91-4.52%84.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
3.787B-2.39%79.723Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
19.043B0.62-1.58%224.372Kบริการผู้บริโภค3
381.198B2.58-0.94%385.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
227.015M0.46%125การผลิตของผู้ผลิต2
1584.233B1.96-3.03%1.136Mการผลิตของผู้ผลิต34
337.438M-2.90%16.076Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
135.734B2.53-1.25%49.765Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
%การเงิน1
1188.289B2.68-1.91%9.965Kแร่พลังงาน2
6.518B0.80-0.44%6.292Kการค้าปลีก14
54.396B3.56-1.90%89.444Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
37.628B5.30-1.74%322.967Kการเงิน7
1321.887B2.10-2.17%801.390Kการเงิน20
16.483B1.99-2.11%20.634Kอื่นๆ7
35.048B4.86-2.48%1.999Kการเงิน1
1590.478B6.18-1.92%1.363Mการเงิน8
521.467B5.970.11%962.599Kการสื่อสาร6
131.804B7.85-1.01%35.728Kระบบขนส่ง17
54.284M2.80%390.193Kบริการผู้บริโภค2
37.373B1.49-2.95%66.074Kบริการการกระจายสินค้า3
168.164B1.33-0.91%252.545Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
25.512B1.18-4.07%21.272Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
172.582B3.79-2.38%362.644Kการผลิตของผู้ผลิต9
149.020B3.82-2.73%107.272Kบริการเชิงพาณิชย์57
60.263B1.02-1.44%19.896Kการผลิตของผู้ผลิต6
309.627B1.12-3.82%877.690Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
8.331B-2.13%80.689Kบริการผู้บริโภค7
9.648B10.17-4.25%893การเงิน2
343.838M4.91-3.19%4.703Kการผลิตของผู้ผลิต1
323.852B5.59-0.89%122.850Kแร่พลังงาน21
90.939B2.18-0.25%4.732Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
12.065B0.08-1.11%536.088Kบริการผู้บริโภค8
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
149.862B3.45-2.72%301.028Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
2.232B1.05-4.73%1.444Kระบบขนส่ง1
335.895B0.10-3.69%321.591Kบริการทางด้านเทคโนโลยี123
2.189B6.47-2.72%14.310Kบริการเชิงพาณิชย์7
1.215B-1.91%113.765Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
5205.854B2.56-0.12%96.276Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ75
3.672B0.21-0.72%11.360Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
39.241B0.00-0.47%13.025Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
100.356B3.972.16%311การเงิน1
3.482B-4.08%107.070Kบริการผู้บริโภค1
82.014B1.186.80%644บริการผู้บริโภค2
676.018B2.58-3.94%181.597Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
794.034B3.81-3.09%700.070Kการเงิน75
44.867B3.84-3.75%155.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
18.146B6.26-3.61%79.217Kการเงิน5
29.185B5.44-4.06%272การเงิน1
34.367B0.02-0.20%1.234Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
15.173M6.33%500บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
47.205B2.58-1.72%78.201Kการค้าปลีก11
30.089B0.04-4.19%4.088Mการสื่อสาร6
95.187B11.59-4.10%1.851Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
815.927B2.58-2.37%733.804Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
3.523B-5.25%30.288Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
155.105B1.780.00%2.782Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
89.591B3.81-2.71%583.681Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
1288.973B5.13-3.45%732.824Kการผลิตของผู้ผลิต17
94.222B1.41-2.28%66.180Kบริการการกระจายสินค้า16
26.791B-2.46%359.927Kการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม