ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สวีเดน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การผลิตของผู้ผลิต6.7 T SEK2.63%−1.71%1.45 M997
การเงิน6.447 T SEK3.95%−0.82%1.171 M11162
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.021 T SEK1.78%+0.90%183.205 K5188
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.328 T SEK2.44%−1.54%1.809 M989
แร่พลังงาน1.197 T SEK6.04%+0.01%11.117 K327
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ869.499 B SEK1.94%−1.47%208.402 K841
บริการทางด้านเทคโนโลยี855.728 B SEK1.73%−1.55%691.767 K4192
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร854.036 B SEK3.20%+0.17%446.825 K731
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร713.655 B SEK2.54%−2.55%1.955 M635
การสื่อสาร471.646 B SEK6.49%−0.10%2.657 M311
การค้าปลีก449.232 B SEK3.18%+1.49%2.491 M835
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน446.269 B SEK2.68%−1.76%329.216 K633
ระบบขนส่ง400.27 B SEK9.06%−2.83%30.546 K435
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม363.817 B SEK2.09%−2.38%1.297 M442
บริการการกระจายสินค้า217.281 B SEK0.93%−2.18%278.825 K335
บริการเชิงพาณิชย์195.116 B SEK2.61%−1.78%523.661 K472
บริการผู้บริโภค99.788 B SEK0.46%−1.86%877.129 K931
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ58.416 B SEK0.94%−0.41%190.834 K39
สาธารณูปโภค25.761 B SEK1.32%+0.21%114.995 K211
อื่นๆ16.359 B SEK2.45%−1.01%90.043 K29