Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แอฟริกาใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
18.100B0.96%88.187Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
41.430B-3.16%1.172Mระบบขนส่ง6
9.648B-3.74%1.693Mสาธารณูปโภค1
1.313B-1.69%109.946Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
566.110M0.99%3.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
153.783B-5.22%3.507Mการค้าปลีก5
5.371B-4.39%180.734Kการผลิตของผู้ผลิต1
1889.807B-2.58%289.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
447.789M-6.93%2.133Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
275.734M7.36%10.873Kบริการผู้บริโภค1
370.054M-4.17%809.498Kการผลิตของผู้ผลิต1
51.302B-0.37%1.596Mบริการผู้บริโภค1
16.013B-7.17%2.042Mบริการผู้บริโภค2
20.895B-3.08%204.327Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
308.990B-4.09%2.100Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
36.162B-5.35%1.105Mแร่พลังงาน3
122.831M-10.00%501.006Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
13.927B-5.42%4.054Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
7.478B-1.31%1.265Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
94.467B-5.09%11.976Mการค้าปลีก2
97.813B-1.64%990.299Kการค้าปลีก2
22.088B-2.49%5.100Kสาธารณูปโภค1
243.932M-3.23%650การผลิตของผู้ผลิต1
876.775M-0.29%319.142Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
78.556M-2.86%126.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.641B-4.00%237.263Kบริการการกระจายสินค้า1
2.828B5.04%242การค้าปลีก1
25.860B-4.35%3.692Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
57.737B-2.74%1.622Mการเงิน5
244.476B-7.14%10.311Mการเงิน20
96.206B-7.81%1.614Mบริการการกระจายสินค้า1
129.928B-3.80%1.588Mการค้าปลีก3
106.917B-4.60%735.101Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
20.188B0.13%70.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
26.059B-3.41%1.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
35.587B2.27%4.934Mสาธารณูปโภค1
504.460M-9.11%9.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
96.628B-4.79%5.637Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
12.602B-11.54%2.240Mบริการผู้บริโภค3
13.840M0.00%3.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
56.578B-6.59%569.574Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
3.748B-0.16%324.928Kแร่พลังงาน1
1049.406B0.36%832.634Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
100.460B-5.18%2.781Mการเงิน5
218.830B-4.81%956.450Kการเงิน10
25.852B1.81%1.048Mอื่นๆ83
107.034B-6.73%2.505Mการเงิน2
405.696B-7.46%20.334Mการเงิน2
23.876B-3.32%548.923Kการสื่อสาร3
8.303B-4.42%448.588Kระบบขนส่ง3
3.225B-0.36%270.528Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
785.735M-0.51%484.785Kการผลิตของผู้ผลิต1
16.835B-2.58%807.371Kอื่นๆ3
18.468B-5.07%210.288Kบริการเชิงพาณิชย์8
60.697B-5.73%3.617Mการเงิน1
2.397B-20.00%30.000Kแร่พลังงาน1
6.996B-4.64%77.863Kบริการผู้บริโภค1
4577.920B-2.21%1.882Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
1.465B-3.81%1.585Kระบบขนส่ง1
2653.780B1.65%1.541Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
1.096B1.97%111.766Kบริการเชิงพาณิชย์3
104.106B-3.92%931.903Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
677.869B-0.55%4.227Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
27.359B-3.03%214.400Kการเงิน1
3.246B-2.13%81.430Kบริการผู้บริโภค1
203.479B-2.29%1.085Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
146.144B-2.02%1.100Mการเงิน13
293.304B-3.98%10.585Mการเงิน30
615.901B-6.48%3.324Mการเงิน4
3.342B2.23%253.151Kบริการผู้บริโภค3
101.153B-5.30%1.201Mการค้าปลีก8
144.027B-0.90%517.694Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
700.857M0.85%408.436Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
4.524B8.46%112.823Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1237.478B-0.10%1.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
95.507B-3.59%930.107Kบริการการกระจายสินค้า11
510.170B-2.68%3.218Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม