ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ลิทัวเนีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
สาธารณูปโภค1.93 B EUR7.54%−0.18%4.363 K34
การสื่อสาร929.268 M EUR5.64%−0.63%2.905 K11
การเงิน667.97 M EUR5.15%−0.53%67.995 K45
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ397.463 M EUR3.40%−0.48%5.931 K23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร309.949 M EUR5.54%−0.27%54625
การค้าปลีก151.224 M EUR8.78%+0.55%69811
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม94.504 M EUR5.27%−0.40%3.59 K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร40.207 M EUR+4.72%8722
บริการทางด้านเทคโนโลยี31.169 M EUR−2.34%45211
บริการผู้บริโภค17.956 M EUR0.00%−1.30%2.106 K12
บริการการกระจายสินค้า15.785 M EUR3.75%−0.62%1011