ตลาดหลักทรัพย์เอสโตเนีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เอสโตเนีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1.117B3.570.05%48.769Kสาธารณูปโภค1
37.930M0.82%1.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
8.545M0.00%3.811Kการค้าปลีก1
12.641M1.250.00%13สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
104.982M2.43-0.17%644การผลิตของผู้ผลิต1
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
272.699M6.43-0.78%4.483Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
389.371M7.110.00%2.967Kการค้าปลีก1
11.079M2.80%316สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.441M5.04-0.07%277สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
57.590M0.39%3.644Kการผลิตของผู้ผลิต3
4.372M3.01%1.968Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
98.915M4.100.00%181อื่นๆ1
370.297M-0.99%82.609Kระบบขนส่ง1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
378.720M6.740.00%87.378Kระบบขนส่ง1
59.755M0.00-0.99%437บริการทางด้านเทคโนโลยี3
%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
45.424M5.370.67%10.191Kบริการผู้บริโภค1
54.080M1.14-0.30%1.449Kการเงิน3
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.001B1.25-0.78%18.579Kการเงิน2
254.400M5.120.16%250สาธารณูปโภค1
โหลดเพิ่ม