ตลาดหุ้นตูนิเซีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ตูนิเซีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์19.238MTND−0.22%5522
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร267.575MTND5.56%5.54%7.201K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.367BTND4.18%−1.19%10.812K55
บริการการกระจายสินค้า880.008MTND4.75%1.97%4.281K36
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์563.036MTND3.28%1.65%7.94K12
การเงิน12.924BTND4.27%−0.32%6.515K827
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ245.16MTND5.30%0.02%1.957K12
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม140.05MTND3.25%−2.64%30.032K24
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน940.898MTND1.44%0.83%1.243K34
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.309BTND3.64%−0.07%1.826K48
การผลิตของผู้ผลิต315.92MTND5.45%0.75%10.994K46
การค้าปลีก1.275BTND5.14%−0.32%63836
บริการทางด้านเทคโนโลยี86.614MTND7.00%0.00%2.719K11
ระบบขนส่ง179.948MTND6.27%0.09%3.766K23