ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เนเธอร์แลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์359.751 B EUR0.67%−0.46%366.108 K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร222.058 B EUR3.17%+0.07%871.39 K47
แร่พลังงาน214.075 B EUR3.57%−0.25%7.373 M11
การเงิน157.432 B EUR5.21%−1.45%4.687 M927
บริการเชิงพาณิชย์132.021 B EUR2.01%+0.49%780.148 K27
บริการทางด้านเทคโนโลยี88.374 B EUR0.57%+0.40%233.773 K411
ระบบขนส่ง80.191 B EUR0.16%−0.56%2.508 M13
การผลิตของผู้ผลิต55.624 B EUR1.30%−0.29%235.862 K614
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ47.323 B EUR0.00%−0.87%1.073 M46
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม37.882 B EUR0.89%−0.92%116.55 K37
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26.09 B EUR1.85%−0.65%317.889 K56
การค้าปลีก25.507 B EUR3.96%+0.01%3.106 M22
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24.067 B EUR2.20%−0.41%2.419 M34
การสื่อสาร14.28 B EUR4.14%−0.82%8.147 M22
บริการผู้บริโภค5.949 B EUR2.90%−0.20%49.703 K44
บริการการกระจายสินค้า5.56 B EUR4.18%−0.43%174.248 K23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.094 B EUR0.15%+0.45%11.238 K33
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ47.575 M EUR3.16%+0.88%67611
สาธารณูปโภค985.893 K EUR+15.15%880.563 K11
อื่นๆ1489